Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 29 статей
Шукати «плазун*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Живо́тное
1) твари́на (
срв. Животи́на), (не только о диких живо́тных) – звіри́на, звір (р. -ря), звірю́ка, звіря́ (мн. звіря́та; ум. твари́нка, звіри́нка, звірю́чка; соб. звірина́, звір (р. -ру), звір’я́). [Твари́ни, росли́ни, камі́ння – все його́ ціка́вило. Опам’ята́йсь: чи ми-ж тобі́ звіря́та, німи́й язи́к, що ро́зуму не ма́є? (Куліш). Хіба́ в нас у лі́сі є яка́ звірю́ка? на́віть за́йців нема́! У то́му байра́ці вся́кого зві́ру бага́то].
Живо́тное плотоядное – м’ясої́д.
-ное травоядное – травої́д, рослиної́д.
-ное всеядное – всеї́д.
-ное млекопитающее – ссаве́ць (р. -вця).
-ное позвоночное – хребе́тна твари́на, хребе́тник.
-ное сумчатое – торба́ч, торба́р (р. -ря́).
-ное пресмыкающеесяплазу́н.
Вьючное животное – в’юча́к.
Царство животных – твари́нне ца́рство, ца́рство живини́, живи́нне ца́рство. [Міня́ється топогра́фія землі́, клі́мат, умо́ви життя́, – міня́ється й ца́рство росли́н та живини́ (Наш). Твари́нне ца́рство ду́же числе́нне. Во́дний живи́нний світ (Герин.)];
2) (
брань) товаря́ка, тварю́ка, бе́стія, би́дло. [Геть з-пе́ред оче́й, тварю́ко пога́на! Що́ ска́жеш, ше́льмо?.. і не сто́гне. Завзя́та бе́стія! (Шевч.). Цить, би́дло (Самійл.)].
Ла́зящие животныеплазуни́ (-ні́в).
Низкопокло́нник, -ница – низьковклі́нник, -ниця, плазови́тий (плазува́тий) чолові́к, плазу́н (-на), плазуне́ць (-нця́), плазови́та (плазува́та) жі́нка, (льстец, -тица) підле́сник, -ниця, обле́сник, -ниця, (подлиза) підлабу́зник, -ниця.
По́лзать – по́вза́ти, плазува́ти, ла́зити. [Му́хи ла́зили по сто́лу. Дити́нка вже ла́зити почала́. Га́дина повзе́ (плазу́є)].
-зать на четвереньках – рачкува́ти(ся); ра́чки ла́зити, лі́зти; (на коленях) колінкува́ти.
Рождённый -зать, летать не можетплазуно́ві орло́м не бу́ти.
По́ползень
1) (
о ребёнке) повзу́н (-на́), лазню́к (-ка́);
2) (
проныра) прола́за, проно́за, (низкопоклонник) плазу́н (-на́);
3)
зоол. Sitta europaea – кова́лик, кова́льчик, деревола́з, дю́дька, (лемк.) чмовх, під’ядлівча́к (-ка́).
Пресмыка́ющийся
1) що плазу́є, плазови́тий, повзю́чий. [Плазови́ті публіци́сти];
2)
-щиеся, зоол.плазуни́ (-ні́в), (ед. ч.) плазу́н (-на́). [Прода́жність люде́й, двоно́гих плазуні́в (Ворон.)].
-щийся, -щееся животное (гад) – плаз (-за), по́плазка, ховзя́к.
-щиеся (т. е. гады) – гад (-ду), гадь (-ди), гаддя́; см. Гад. [В ха́ті була́ вся́ка гадь: вужі́ та ящірки́].

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ГУ́СЕНИЦА діял. гу́сельня; (танка) плазу́н.
ЗАПОЛЗА́ТЬ, заполза́ющий, що зала́зить тощо, зда́тний /зго́дний, зму́шений / заповзти́, зви́клий заповза́ти, повзу́н, плазу́н, прикм. повзу́чий.
ИЗВИВА́ТЬСЯ ще гадю́читися, (хитруючи) викру́чуватися, (плазом) стели́тися;
извиваться зме́йкой (про вітер у лісі) низа́тися;
извиваться змеёй визмі́юватися;
извива́ющийся що /мн. хто/ в’є́ться тощо, зви́клий звива́тися, в’юн, плазу́н, прикм. зви́вистий, кривуля́стий, закру́тистий, закарлю́чистий, вихилястий, в’ю́нистий, кру́чений, покру́чений, витки́й, в’юнки́й, складн. шлях-по́круч [шлях-по́круч], див. ще змеящийся, пор. ИЗВИЛИСТЫЙ;
змеящийся змеёй визмі́юваний, док. ви́зміяний.
ЛА́ЗИТЬ ще по́взати, плазува́ти;
лазящий що /мн. хто/ ла́зить тощо, зви́клий ла́зити, лазько́, лазу́н, плазу́н, лазі́й, ла́зильник прикм. повзу́чий, реконстр. /кущ/ лазу́чий, плазу́чий, /бур’ян/ сланки́й, чіпки́й.
ЛАКЕ́ЙСТВОВАТЬ (перед ким) ще лаку́зитися;
лакействующий що /мн. хто/ плазу́є тощо, зви́клий /на́вчений, зму́шений, гото́вий/ плазува́ти, лизу́н, лизоблю́д, підлабу́зник, лаку́за, плазу́н, прикм. підлабу́зливий, прислу́жливий, /про манери/ лакеюва́тий, плазува́ти, /рід/ лаке́йський, образ. лаке́йської поро́ди.
НИЗКОПОКЛО́ННИЧАТЬ (перед ким) ще схиля́тися /шапкува́ти, гну́ти го́лову, вигина́ти карк, стели́тися під но́ги /листо́м/, упослі́джувати, оказ. ра́бствувати/;
низкопоклонничающий що /мн. хто/ плазу́є тощо, гото́вий /зви́клий/ стели́тися (листо́м), плазу́н, підні́жок, підлабу́зник, низькопокло́нник, холо́п (холо́пом), підлабу́за, прикм. низькопокло́нний, ни́зько /ги́дко/ запобі́гливий підлабу́зливий, /про манери/ плазува́тий, пор. подольщающийся.
ПЕРЕПОЛЗА́ТЬ, переполза́ющий що /мн. хто/ переповза́є тощо, ставши /схи́льний/ переповзати, зда́тний переповзти́, повзу́н, переповзу́н, плазу́н, прикм. переповза́льний;
переполза́емый перепо́взаний.
ПО́ДЛИЧАТЬ оказ. підло́тствувати, пі́дло запобіга́ти, ги́дко плазува́ти;
подличающий що /мн. хто/ ги́дко плазу́є тощо, зви́клий гидко плазува́ти, метки́й /ско́рий/ на підло́ти, гидки́й плазу́н, прикм. паску́дистий, паску́дливий, пі́дло запобі́гливий, паску́дний.
ПОДОБОСТРА́СТНЫЙ образ. гнучкоши́їй;
подобострастное существо́ плазу́н, гнучкоши́я істо́та.
ПО́ЛЗАТЬ, ползать на коле́нях укр. колінкува́ти;
ползающий що /мн. хто/ по́взає тощо, плазу́н, повзу́н, прикм. повзу́чий, плазови́тий, стил. перероб. по́взаючи;
ползающий в нога́х у кого /на брю́хе пе́ред кем/ ра́ди́й плазува́ти пе́ред ким;
ползающий на коле́нях звиклий колінкува́ти;
ползающий на четвере́ньках го́дний лише́ рачкува́ти, повзи́-рачки- [повзи́-рачки-дити́на], стил. перероб. ла́зивши ра́чки;
ползающий ра́ком зви́клий рачкува́ти;
испо́лзать ще попола́зити;
исползавший ОКРЕМА УВАГА
ПРЕСМЫКА́ТЬСЯ образ. лиза́ти чо́боти /стели́тися під но́ги/ кому, гну́ти го́лову /гну́ти карк/ пе́ред ким;
пресмыка́ясь (перед ким) образ. і задко́м і передко́м;
пресмыка́ющийся що /мн. хто/ плазу́є тощо, гото́вий лиза́ти чоботи, плазу́н, прикм. ни́зько /ги́дко/ запобі́гливий, гнучкоши́їй, пор. подольщающийся.
РАБОЛЕ́ПСТВОВАТЬ ще холо́пствувати, стели́тися листо́м /траво́ю/ (перед ким);
раболепствующий що /мн. хто/ холопствує тощо, зви́клий плазува́ти, холо́п, плазу́н, підні́жок, прикм. гнучкоши́їй, (про манеру) плазува́тий;
раболепствующе гнучкоши́йо, плазува́то.
РОЖДЁННЫЙ зневажл. спло́джений;
рождённый по́лзать – лета́ть не мо́жет плазу́н ізро́ду орло́м не ста́не.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Пресмыкающийся – плазови́тий, плазува́тий (сущ.); плазу́н, -на́.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Гусеница (тележка трактора) – плазу́н (-на́).
Гусеничный (ход) – плазуно́вий.
Трактор – тра́ктор (-ра);
• т. гусеничного типа, гусеничный
– т.-плазу́н (-на́);
• т. паровой
– т. парови́й;
• т. электрический
– т. електри́чний.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Ползать
• Мурашки бегают (ползут…) по спине (по телу…)
Див. мурашка.
• Ползать в ногах у кого, у чьих ног; ползать на коленях
(перен.) – плазувати перед ким; колінкувата перед ким.
• Ползать на брюхе перед кем
(разг.) – підлещуватися (підлабузнюватися) до кого; плазувати перед ким.
• Ползать на четвереньках
Див. четвереньки.
• Рождённый ползать летать не может
– не кожне (не всяке) родиться крилатим; плазунові орлом не бути.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

гу́сеница гу́сениця,-ці, плазу́н,-на́, трак,-ка (трактора)

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Плазу́н, -на́пресмыкающееся (животное).

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Гусеничный (тракторный) — плазуно́вий; Г. передачаплазуно́ва переда́ча; Г-но-колесный ходплазуно́во-колі́сний хід.
*Комбинированный — комбіно́ваний; К. вечер — комбіно́вана вечі́рка; К. гусенично-колесный ход — комбіно́ваний плазуно́во-колі́сний хід; К. огонь — комбіно́ваний вого́нь; К. порядок — комбіно́ваний поря́док.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Подобостра́стіе = підле́сливість, плазу́нство (С. Пар.).