Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Полице́йский
1) (
сущ.) поліція́н(т), поліца́й (-ая́);
2) (
прил.) поліці́йний.
-ский надзор – поліці́йний до́гляд.
Арха́ровец
1) (
полицейский сыщик) шпиг, сіпа́ка;
2) ши́беник, обша́рпанець, (
соб.) леда́ща босо́та.
Городово́й
1) міськи́й, городськи́й, городя́нський, городови́й;
2) (
полицейский чин) городови́к, городови́й, поліція́нт. [Прийшли́ два городовики́, хтять його́ заарештува́ти].
Кварта́льный
1) (
прил.) кварта́льний;
2) (
сущ. полицейский чиновник) кварта́льний (-ного), кварта́льник (-ка), (шутл.) хапа́льний, хвата́льний (-ного). [А тут вже й хвата́льний ви́йшов, бач прова́дить мене́ до сибі́рки (Основа)].
Крючкотво́р, Крючкотво́рец – гак (-ка), крючкоде́р (-ра), крючо́к (-чка́), карлю́чка; (полицейский, судейский) (по)сіпа́ка, суці́га, смика́ч (-ча́). [Поліце́йські крючкоде́ри (К. Стар.). Оті́ сіпа́ки заїдя́ть ва́ші го́лови (Кон.)].
Наря́д
1) (
действие), см. Наряжа́ние и Наряже́ние;
2) (
приказ о посылке людей на работу) за́гад (-ду), нака́з (-зу), на́ряд и (рус.) наря́д, ви́ряд (-ду), наря́дження, відря́дження. [Ци́ми дня́ми Союзхлі́б дасть пе́рші на́ряди Наркомзе́му на відванта́ження насі́ння (Пр. Правда). Ки́ївські підприє́мства прийма́ють екскурсі́йні гру́пи за на́шими наря́дами (Пр. Правда). Ко́ні розі́слані в наря́д (Івч.)].
По -ду – з нака́зу, за на́ря́дом, за на[від]ря́дженням;
3) (
отряд) на́ря́д (-ду).
-ря́д гарнизонный – зало́говий на́ря́д.
-ря́д полицейский – на́ря́д (загі́н) полі́ції.
-ряд рабочих – на́ря́д робітникі́в.
-ря́д суточный – на́ря́д добови́й;
4) (
роспись, список) реє́стр (-ру), спис (-су), спи́сок (-ску).
-ря́д приданому – реє́стр (спис) по́сагу (ві́на);
5) (
одеяние) убра́ння, убі́р (р. убо́ру), (редко) прибі́р (-бо́ру), (зап.) стрій (р. стро́ю), (роскошный) ша́ти (р. шат). [Знов фія́лочка на се́бе си́нє вбра́ння надіва́ (Крим.). І пи́шно так гори́ть нове́ твоє́ убра́ння, немо́в ти під віне́ць весі́льний одягла́сь (Філян.). Ви́трусила до дна кеше́ні свого́ чолові́ка на убо́ри (Н.-Лев.). Жіно́та закраша́ла святни́ми стро́ями сі́ре тло го́лого села́ (Коцюб.)].
В полном -де – в усьому́ (в по́вному) убо́рі (стро́ї);
6) (
у птиц) убра́ння;
7) (
избы) опоря́дження; (украшение) оздо́блення, оздо́ба;
8) (
инструментов) справи́лля (-лля); срв. Набо́р 3.
Обхо́д – обхі́д (-хо́ду), обми́нка.
В обхо́д – в обхі́д, околя́са, околя́сом.
Пошёл не прямо, а в обхо́д – пішо́в не про́сто, а в обхі́д (околя́сом).
Делать обхо́д (в пути) – кру́гу накида́ти, надава́ти.
Большой обхо́д в пути – ду́же обхі́дно. [З-під Хва́стова під Хоти́н через Сте́панці ду́же обхі́дно].
Войско выступило в обхо́д неприятеля – ві́йсько ви́рушило в обхі́д во́рогові.
Докторский обхо́д больных (в больнице) – лі́карський обхі́д хо́рих (у ліка́рні), лі́карська реві́зія хо́рих (у ліка́рні). Полицейский обхо́д, см. Дозо́р.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Полицейский – поліці́йний, -а, -е.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Городови́к
1)
горожанин, мещанин;
2)
городовой (полицейский).
Сіпа́ка
1)
придирчивый начальник;
2)
полицейский;
3)
взяточник.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Полиція́н, -на, полиція́нт, -та, м. Состоящій на полицейской службѣ, полицейскій. О. 1862. III. 78. На пляцу нема нічого, хиба який духовний до консисторії протягне та полиціян свариться. Св. Л. 217. Иди по полицияна. Вх. Лем. 452.
Сіпа́ка, -ки, м. Злой й придирчивый начальникъ, полицейскій, взяточникъ; вообще бранное прозвище всякаго администратора. Сіпаки попід віконню загадують на панщину. Дамон до лихого царя був вліз з остреним пробоєм зо сталі; на тім го сіпаки спіймали. Федьк. І. 89.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Городови́к, -ка, м. *3) Городовой, полицейский. Прийшли два городовики, хотять його заарештувати. Крим.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Полице́йскій = полице́йський, полїцийний.

Запропонуйте свій переклад