Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «правило»
Шукати «правило» на інших ресурсах:

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Вереті́нник, -ка, м.
1) Часть
ручно́го млина́. Шух. I. 103.
2) Снарядъ, употребляемый при сматываніи нитокъ съ веретена на
мотови́ло: на четырехугольной деревянной подставкѣ — ла́виці стоитъ вилки — розсо́ха, которыя своимъ хвосто́м укрѣплены въ подставкѣ; на верхніе концы розсо́х надѣта дощечка — прави́ло, имѣющая, кромѣ двухъ отверстій для концевъ вилокъ, еще и третье посрединѣ; веретено съ напряденными на него нитками вставляется такъ, что тупой его конецъ упирается въ мѣсто, гдѣ выходятъ вилки, а острый — въ среднее отверстіе — прави́ло; если тянуть за конецъ нитки, то веретено вращается и нитка разматывается. Шух. I. 149.
Гребня́, -ні́, ж. Дѣйствіе гребущаго весломъ, гребля. Така вже з тебе і гребня: сідай краще на правило.
Олі́йниця, -ці, ж.
1) Маслобойня. Названія частей: закопанный въ землю
стовп (столбъ), противъ него на извѣстномъ разстояніи большой деревянный ґвинт (бинтъ) — оба вкопаны въ землю и для большей устойчивости имѣютъ на нижнихъ конкахъ перехрестя; ґвинт и стовп поддерживаютъ горизонтально лежащее между ними тяжелое бревно — стрілу́, имѣющую ближе къ бревну вертикально торчащій отъ нея внизъ товка́ч, а подъ нимъ находится сту́па; движеніемъ стріли вверхъ и внизъ товкач толчетъ въ ступі положенныя туда поджаренныя сѣмена, выжимая изъ нихъ масло. Екатериносл. у. Залюбовск. Сложнѣе олійниця у гуцуловъ: въ деревянной тяжелой подставкѣ два стовпа, внизу соединены толстой доской, называемой коло́да, въ углубленіи которой лежитъ шерстяной кап, въ которомъ находятся сѣмена, выше, параллельно коло́дістріла́ съ за́яцем ( = товкачем); сверху надъ всѣмъ этимъ на столбахъ перекладина — прави́ло, съ обоихъ концевъ которой на скракля́х и скранника́х висятъ тарани — деревянные молотки; такъ какъ стріла концами своими движется въ столбахъ, то подбивая то съ одной стороны, то съ другой клини́, можно стрілу то опускать, то поднимать и заставлять заяць выжимать масло въ коло́ді, изъ углубленія которой оно сквозь отверстіе — цівку капаетъ въ подставленную внизу миску. Шух. І. 163. У його в дворі — як у віночку; ув олійниці — що в иншої баби у хаті не так чисто. Ном. № 14010.
2) Женщина приготовляющая или продающая растительное масло. Ум.
Олі́йничка.
Прави́ло, -ла, с.
1) Руль. Мнж. 179.
Човен без весла й правила. Морд. II. 36.
2) Часть сапожной колодки, клинообразные куски дерева, вставляемые въ голенище. Вас. 161.
Де узявся швець і кравець, приніс шило і правило, ще й дратви кінець. Грин. III. 660.
3) Часть
походю́чої сту́пи. См. Ступа. Шух. І. 162.
4) Часть
олі́йниці. (См.). Шух. І. 163.
5) Часть
вереті́нника. (См.). Шух. І. 149.
6) Въ деревянной стѣнѣ: бревно, идущее
право (прямо) отъ угла до угла, не прерываемое окнами или дверями. Шух. І. 90, 91.
Сту́па, -пи, ж.
1) Ступка, толчея.
Носиться, як дурень з ступою. Ном.
2)
ножана́. Ножная толчея. Сим. 139. Тоже: — ножі́на. Состоять изъ колоди съ є́мою (ямою), на колоду, подъ прямымъ угломъ къ ней, положены концы двухъ параллельныхъ брусковъ — підва́лин, противоположные концы которыхъ опираются на ножки — лабки́ и соединены попру́гою — деревян. перекладиной; рычагъ, клюпа́ч, опирается на вдѣланный въ него вал, лежащій концами на підва́линах; одинъ конецъ клюпача находится подъ попругою, на другомъ у него тяжелый песть — клю́па, обитый листовымъ желѣзомъ — постоло́м и падающій въ єму; стоящій на рычагѣ работникъ держится за подставку, ручник въ видѣ букви п, опирающейся ножками на підва́лини. Шух. І. 162.
3)
походю́ча, прохідна. Также толчея слѣд. устройства: коло́да съ я́мою, выложенной листовымъ желѣзомъ (постоло́м), по обѣимъ сторонамъ ямы въ колоді два столба (стовпи́), соединенныхъ двумя толстыми досками вверху и посреди — прави́ло ви́шнє и ни́жнє; стовпи́ и прави́ла вмѣстѣ называются єре́м; надъ ямою въ правилах отверстія, сквозь которыя проходитъ четырехгранный пестъ — макогі́н, вверху имѣющій утолщеніе — го́лову, а внизу обитымъ желѣзомъ концемъ входящій въ єму; въ пестѣ внизу колышекъ — клюк, къ которому привязанъ шнур, идущій вверхъ, переброшенный черезъ прикрѣпленный къ верхнему прави́лу блокъ (жє́бки) и затѣмъ спускающійся внизъ къ педали, называемой сту́патень, укрѣпленной въ підно́жях съ лабка́ми (ножками); нажатіе ступатня поднимаетъ пестъ. Шух. I. 162. Правила наз. еще раме́на. Шух. I. 104.
4) Часть маслобойни. См.
Олійниця.
5) Толчея въ сукновальнѣ. Вас. 172. Также сама сукновальня. Мик. 481; тоже:
сту́па сукнєна. Шух. І. 113.
6) Часть ловушки для лисицъ. См.
Пасть. Шух. І. 236. Ум. Сту́пка.
Чоботоро́бець, -бця, м. Названіе сапожника въ шутливомъ величаніи, сложенномъ на манеръ церковнаго: Величаєм тя, шевче чоботоробче, і чтем твоє шило і правило, твоє погане ремісло! Гн. II. 214.