Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 22 статті
Запропонувати свій переклад для «припис»
Шукати «припис» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Законоположе́ние – уста́ва про що, законоуста́ва, постано́ва зако́ну, при́пис зако́ну.
Инстру́кция – інстру́кція, (гал.) при́пис (-су).
Исполне́ние
1) вико́нування
и викона́ння, справля́ння, оконч. ви́конання чого́ (напр., при́суду, постано́ви, обо́в’я́зків, програ́ми, п’є́си и т. д.); (чьей-либо воли, желания) вволя́ння и вво́лювання, оконч. вволі́ння, вво́лення чиє́ї во́лі, чийо́го бажа́ння; (отбывание) відбува́ння, оконч. відбуття́ чого́ (пови́нностей); (осуществление) зді́йснювання, спра́вджування, оконч. зді́йснення, спра́вдження, спо́внення чого́ (напр. проро́цтва, снів, бажа́нь); (соблюдение) доде́ржування, оконч. доде́ржання чого́ (напр. зви́ча́їв, сло́ва). [Тим ча́сом при́суд без викона́ння зостава́тись бу́де (Грінч.). Вво́лювання во́лі ста́ршого (Наш)].
-ние обещания, намерения – ви́конання обі́цянки, на́міру.
-ние желания, сна – зді́йснення, спра́вдження бажа́ння, сна.
-ние слова – ви́конання, доде́ржання, доко́нання сло́ва.
-ние договора – ви́конання, неок. вико́нування и викона́ння умо́ви.
-ние пророчества – спра́вдження, зді́йснення проро́цтва.
-ние религиозных обрядов – вико́нування, відбува́ння, (соблюдение) доде́ржування релігі́йних обря́дів.
-ние года, известного времени, срока – спо́внення (упли́в (истечение)) ро́ку, пе́вного ча́су, те́рміну (стро́ку).
По -нии года, известного времени, срока – як ви́йде (як ви́йшов) рік, пе́вний час, те́рмін (строк); по ро́ці, по те́рмінові.
Моего -ния (изделия) – мого́ ви́робу що, мого́ ви́конання що.
Приводить, привести в -ние что – вико́нувати, ви́конати що (напр. при́суд, постано́ву), (зап.) доко́нувати, докона́ти чого́, (осуществлять) зді́йснювати, зді́йсни́ти що (мрі́ї, бажа́ння); см. Исполня́ть 1.
Во -ние предписания, приказа, приговора, постановления – вико́нуючи при́пис, нака́з, при́суд, постано́ву; щоб ви́конати при́пис, нака́з, при́суд, постано́ву.
Для -ния чего – щоб ви́конати що.
К -нию – до (на) ви́конання.
Подлежит -нию что – тре́ба ви́конати що.
Не подлежит -нию что – не тре́ба вико́нувати чого́;
2)
чем – спо́внення, ви́повнення чого́ и (реже) чим (напр. го́ря, ра́дости и го́рем, ра́дістю).
Пра́вило – пра́вило, ре́ґула, (предписание) при́пис (-су), (принцип) заса́да, при́нцип (-пу), устано́ва; но́рма. [Пра́вило єзуї́тської мора́ли (Єфр.). На́ша ре́ґула тепе́речки – о́ко за о́ко, зуб за зуб, кров за кров, му́ка за му́ку (Стор.). З занедба́нням уся́ких при́писів гігіє́ни й обере́жности (Франко)].
Грамматическое -ло – грамати́чне пра́вило.
Четыре -ла арифметики, мат. – чоти́ри пра́вила аритме́тики.
-ла монастырские – пра́вила манасти́рські, манасти́рський лад (поря́док).
Общепринятые -ла – світови́й лад, загальновжи́вані пра́вила.
Не знать общепринятых -вил – не зна́ти сві́тові ла́ду́ (Св. П.).
У него такое -ло – у ньо́го таке́ пра́вило, таки́й при́нцип, така́ устано́ва.
Принимать за -ло – бра́ти на пра́вило, за при́нцип, держа́тися пра́вила, при́нципу.
Нет -ла без исключения – нема́ пра́вила без ви́нятку.
-ла приличия – звича́й (-ча́ю), звича́йність.
Учить -лам приличия – вчи́ти звича́ю. [Чи я-ж тебе́ звича́ю не вчи́ла?].
Соблюдать -ла приличия – ма́ти звича́й, доде́ржувати(ся) звича́ю, звича́йности.
По всем -лам – з доде́ржанням усі́х пра́вил, доде́ржуючи всіх пра́вил.
Человек без -вил – люди́на без при́нципів, без заса́д.
-ла религии, политики, чести, нравственности – пра́вила (при́нципи, при́писи, устано́ви) релі́гії, полі́тики, че́сти, мора́ли.
Начальные -ла – основні́ пра́вила (устано́ви), осно́ви.
Предписа́ние, -ска
1) (
действ.) при́пис (-су), приписа́ння;
2) (
приказ) при́пис, нака́з (-зу). [При́писи гігіє́ни (Фр.). При́писи зако́ну (пра́ва). При́писи е́тики (Л. Укр.)].
По -нию врача – з при́пису (за при́писом, з нака́зу) лі́каря.
Во исполнение, -ния – вико́нуючи при́пис.
Прика́з
1) нака́з, прика́з, ро́зказ (-зу), за́гад (-ду), (
стар.) розказа́ння, (предписание) при́пис (-су). [Невже́ крива́вий нака́з оце́й дала́ вам короле́ва? (Грінч.). Біда́ не зна́є прика́зу (Ном.). А ба́тько на́че забу́в па́нський за́гад (М. Вовч.). Лісни́к пильнува́в па́нського ро́зказу (М. Вовч.)].
Строгий -ка́з – го́стрий, суво́рий нака́з.
-ка́з по армии – нака́з ві́йськові.
По -зу – з нака́зу.
Согласно -зу и -за – згі́дно з нака́зом, відпові́дно до нака́зу.
Во исполнение -за – вико́нуючи нака́з.
Уплатить тому-то или его -зу – заплати́ти тако́му-то або́ за його́ нака́зом.
Дать -ка́з – наказа́ти, нака́з(а) ви́дати.
Исполнить -ние – ро́зказ (нака́з) учини́ти, ви́конати;
2)
стар. (учреждение) – прика́з (-зу);
3)
стар., см. Завеща́ние.
Припи́ска
1)
см. Припи́сывание 1 и 2;
2) при́писка, до́писка, при́пис (-су). [Все те в при́писки, поза́д свої́х книжо́к пуска́ю (Куліш). Жі́нка тако́ж зроби́ла свою́ прихи́льну до́писку на му́жевому листі́ (Крим.)].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Правило – правило, (предписание) припис, норма, установа, рекомендація, (принцип) заса́да, принцип, закон, звичай;
как правило – зазвичай, звичайно, як правило;
как общее правило – як загальне правило;
нет правила без исключения – нема правила без винятку;
по всем правилам – за всіма правилами, з додержанням (дотриманням) усіх правил; додержуючи (дотримуючи, додержавши, дотримавши) всіх правил; (шутл.) на всіх підставах; по всем правилам искусства (разг. иногда шутл.) – якнайкраще (якнаймайстерніше); за всіма правилами умілості (майстерності, мистецтва);
положить [себе] за правило (правилом) – покласти (узяти) [собі] за правило;
по правилу – за правилом;
правило смесей – правило сумішей;
правило суммирования повреждений – правило підсумовування пошкод (пошкоджень);
правило фаз Гиббса – правило фаз Ґібса;
принимать, принять за правило – брати, узяти за правило (за принцип);
соблюдать правила приличия – дотримувати (додержувати) правил пристойності; дотримувати звичаю (звичайності); бути звичайним; знати звичай;
учить правилам приличия – учити [доброго] звичаю (правил пристойності). Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ДИРЕКТИ́ВА, укр. настано́ва, вказі́вка, при́пис.
УСТАНО́ВКА ще аґреґа́т, устатко́вання, при́стрій, механі́зм, (дія) діял. інсталя́ція, (на що) лі́нія, курс, (настанова) наста́влення, (вказівка) при́пис;
силова́я устано́вка коротк. сило́вня;
УСТАНО́ВКИ (життєві) настано́ва.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Предписаниепри́пис, -су, на́ка́з, -зу.
Припискапри́пис, -су, при́писка, -ки.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Исполнение – виконання. Во исполнение (предписания) – виконуючи (припис). Побуждать к исполнению (лаской, наградой) – заохочувати до виконання; (угрозой, наказанием) – спонукати до виконання. Для исполнения – щоб виконати; на виконання. Плохое исполнение – недоладне, кепське виконання. Предварительное исполнение – попереднє виконання. Подлежит исполнению – треба виконати. Приводить в исполнение – виконувати. В исполнение не приводить – виконувати не треба. К (неуклонному) исполнению – до (неухильного) виконання. Об исполнении донести – виконавши, повідомте; про виконання повідоміть. Принудить к исполнению – змусити, щоб виконав.
Правила – правило; припис. Соблюдать правила – додержувати правил. По всем правилам – додержавши всіх правил; (шутл.) – на всіх підставах. По правилу – за правилом.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Предписание
• Во исполнение предписания
– виконуючи припис.
• По предписанию врача
– за приписом (з припису) лікаря.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

пра́вила пра́вила,-вил, при́пис,-су
п. безопа́сности пра́вила безпе́ки
п. вну́треннего распоря́дка пра́вила вну́трішнього розпоря́дку
п. движе́ния пра́вила ру́ху
п. по́льзования пра́вила користува́ння
п. эксплуата́ции пра́вила експлуата́ції

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

При́пис, -са и -су – предписание, распоряжение.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Предписаниеприпис (-су), нака́з (-зу).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

при́пис, -су; -писи, -сів

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Предписаниепри́пис, -су.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Предписа́ніе = нака́з, при́пис.
Припи́ска = при́пис, при́писка.

Запропонуйте свій переклад