Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 24 статті
Запропонувати свій переклад для «прикрасити»
Шукати «прикрасити» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Изукра́шивать, -ся, изукра́сить, -ся – прикраша́ти, -ся, прикраси́ти, -ся, закраша́ти, -ся, закраси́ти, -ся, (при)оздо́блювати, -ся, (при)оздо́бити, -ся, цяцькува́ти, -ся, по[ви́]цяцькува́ти, -ся, (цветами) укві́тчувати, -ся, уквітча́ти, -ся, закві́тчувати, -ся, заквітча́ти, -ся; срвн. Разукра́шивать, -ся.
-сить узорами, резьбой и т. п. – змере́жити, помере́жити, поцвіткува́ти що чим. [Цвітко́вана гале́ра (Дума)].
-сить словами, выражениямиприкраси́ти слове́сними оздо́бами.
-ситься флагами – убра́тися в прапори́, заквітча́тися прапора́ми.
Изукра́шенный – прикра́шений, закра́шений и т. д. -ный орнаментом – орнаменто́ваний, цвітко́ваний, процві́таний (Дума).
Степь -ная цветами – степ процві́таний (кві́тами), в кві́ти при́браний, квітча́стий степ.
Краси́во – га́рно, хо́роше́, кра́сно, красови́то, красі́тно, че́пурно, ле́псько; срвн. Краси́вый. [Ба́чать сестру́ га́рно вбра́ну (Казка). Кра́сно в садо́чку (М. Вовч.). Як душі́ не вложи́в, так наряди́в хо́роше (Номис). Че́пурно зформо́вана голова́ була́ тро́хи ли́са (Грінч.). Підпереза́вся зно́ву і по́яс притягну́в ле́псько (Квітка)].
Удивительно -во – напро́чуд га́рно, на ди́во (на продиво) га́рно.
-во (красно) говорить – кра́сно мо́вити. [А тре́тій не мо́вив нічо́го, він мо́вити кра́сно не міг (Самійл.)].
-во сложённый (о фигуре) – га́рно збудо́ваний, стату́рний.
-во написанный – краснопи́сний; см. Калиграфи́ческий.
-во убратьприкраси́ти, оздо́бити, причепури́ти, (зеленью) замаї́ти.
Что к лицу, то и -во – що до лиця́, те й га́рне.
Более -во (краше) – гарні́ше, кра́ще, чепурні́ше.
Кра́ше
1) (
срвн. ст. от прил. Кра́сный в знач. красивый) (кого, чего) кра́щий, гарні́ший, вродливі́ший за ко́го, від ко́го, за що, від чо́го, ніж хто, ніж що. [Він мені́ за всіх кра́щий (Полтавщ.)].
Сделать -шеприкраси́ти, закраси́ти. [Така́ го́жа, така́ ми́ла, що всі кві́ти прикраси́ла (Пісня)].
Делаться, сделаться -ше – кра́щати, покра́щати, гарні́шати, погарні́шати.
-ше в гроб кладут – мов з труни́ вста́в; як з хреста́ зня́тий;
2)
нрч. (лучше) – кра́ще, лі́пше, гарні́ше.
Напещря́ть и Напестря́ть, напестри́ть
1) (
делать пёстрым) ряби́ти, наря́блювати, наряби́ти, поряби́ти, строка́тити, построка́тити, пістря́вити, напістря́вити, роби́ти, зроби́ти ряби́м (строка́тим, пістря́вим), (точками) вицятко́вувати, ви́цяткувати, (полосами) смугува́ти, посмугува́ти, вимере́жувати, ви́мережа[и]ти, роби́ти, зроби́ти пері́стим, (о мног.) понаря́блювати, повицятко́вувати, повимере́жувати, пороби́ти ряби́м (строка́тим, пістря́вим, пері́стим) що;
2) (
украшать пестро) прикраша́ти, прикраси́ти ря́бо (строка́то, пері́сто), (не в меру, без вкуса) вицяцько́вувати, ви́цяцькувати, (о мног.) повицяцько́вувати (зана́дто, без смаку́) кого́, що.
Напестрё́нный
1) наря́блений, поря́блений, напістря́влений, ви́цяткуваний, посмуго́ваний, ви́мережа[е]ний, понаря́блюваний, повицятко́вуваний, повимере́жуваний;
2) ви́цяцькуваний, повицяцько́вуваний; (
пёстрый) ряби́й, строка́тий, пері́стий.
-ться – вицяцько́вуватися, ви́цяцькуватися, повицяцько́вуватися; бу́ти вицяцько́вуваним, ви́цяцькуваним, повицяцько́вуваним и т. п.
Поскра́ситьприкраси́ти.
Поукра́сить, -сяприкраси́ти, -ся, приоздо́бити, -ся, прибра́ти, -ся (тро́хи) (во множ.) поприкраша́ти, -ся, по(при)оздо́блювати, -ся, поприбира́ти, -ся; (цветами), заквітча́ти, -ся, (во множ.) позакві́тчувати, -ся (квітка́ми). См. Укра́сить.
Прикра́шивать, прикра́сить – (убранством) прикраша́ти и -кра́шувати, прикраси́ти, закраша́ти, закраси́ти, (при)оздобля́ти и -до́блювати, (при)оздо́бити, хороши́ти, прихоро́шувати, прихороши́ти, чепури́ти, причепу́рювати, причепури́ти; (залицевать) личкува́ти, заличко́вувати, заличкува́ти; (переносно) усоло́джувати, усолоди́ти, підсоло́джувати, підсолоди́ти що, (во мн.) поприкраша́ти, позакраша́ти по(при)оздобля́ти и т. д. [Над лі́жками шпале́ри рябі́ють, з сосни́ гілечки́ зелені́ють, – закраша́ють сті́ни чо́рні, нема́зані (Тесл.). Та закраси́вши сло́во своє́ обле́сливою хвало́ю. Газі́с приму́шував таки́ ха́на тремті́ти й кори́тись (Леонт.)].
-сить рассказприкраси́ти оповіда́ння.
-сить дом убранствомприкраси́ти (приоздо́бити, причепури́ти) буди́нок убрання́м.
Прикра́шенный – прикра́шений, закра́шений, (при)оздо́блений, прихоро́шений, причепу́рений; заличко́ваний; підсоло́джений. [Ході́м, я покажу́ вам свій портре́т, – усі́ ка́жуть, що він ду́же прикра́шений, а я ду́маю – ні (Л. Укр.)].
Приукраша́ть, -ся, приукра́сить, -ся – прикраша́ти -ся, прикраси́ти, -ся, приоздо́блювати -ся, приоздо́бити, -ся, (о мн.) поприкра́шувати, -ся, пооздо́блювати, -ся; срв. Украша́ть, -ся, Прикраша́ть, -ся.
Приукра́шенный – прикра́шений, приоздо́блений.
Прихора́шивать, прихороши́ть – причепу́рювати, чепури́ти, причепури́ти, прихоро́шувати, хороши́ти, прихороши́ти, прикраша́ти, прикраси́ти кого́, що; срв. Украша́ть, Убира́ть. [Причепури́ла дочку́, як ля́лечку].
Прихоро́шенный – причепу́рений, прихоро́шений, прикра́шений.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Приукрашивать, приукрасить – прикраша́ти, прикра́шувати, прикра́си́ти, (о мног.) поприкраша́ти, поприкра́шувати, приоздо́блювати, приоздо́бити, причепу́рювати, очепури́ти. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

РАЗУКРА́ШИВАТЬ фаміл. розцяцько́вувати;
разукра́шивающий, що /мн. хто/ прикраша́є тощо, ра́ди́й прикрасити, зда́тний прикра́си́ти, прикм. оздо́блювальний, прикра́шувальний, оздо́блювальний, цяцькува́льний, розцяцько́вувальний, вицяцько́вувальний, укві́тчувальний, закві́тчувальний, розкві́тчувальний;
разукра́шивающийся/разукра́шиваемый прикра́шуваний, оздо́блюваний, цяцько́ваний, розцяцько́вуваний/вицяцько́вуваний/, укві́тчуваний /закві́тчуваний, розкві́тчуваний/;
РАЗУКРА́СИТЬ, РАЗУКРА́СИТЬСЯ оказ. замере́жити, замере́житися і похідн..
УКРАША́ТЬ ще розцяцько́вувати, додава́ти краси́, (квітами) розквітчувати;
украшать жизнь оказ. уприє́мнювати життя́;
украща́ющий що /мн. хто/ прикраша́є тощо, зви́клий /стил. перероб. ста́вши/ прикраша́ти, покли́каний прикра́си́ти, за́йня́тий прикраша́нням, оздо́блювач, закві́тчувати, прикм. оздо́блювальний, прикраша́льний, реконстр. оздо́бчий, прикра́шувальний, оздо́блювальний, цяцькува́льний, закві́тчувальний, закоси́чувальний, зама́ювальний;
украшающийся/украша́емый прикра́шуваний, оздо́блюваний, цяцько́ваний, закві́тчуваний, закоси́чуваний, зама́юваний;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Прикрашивать, прикрасить – прикраша́ти, -ша́ю, -ша́єш, прикра́сити, -ра́шу, -ра́сиш, оздобля́ти, -ля́ю, -ля́єш, оздо́бити, -блю, -биш.
Приукрашивать, приукрасить
1) приоздо́блювати, -люю, -люєш, приоздо́бити, -блю, -биш, прикраша́ти, -ша́ю, -ша́єш, прикраси́ти, -рашу́, -раси́ш;
2) (
цветами) закві́тчувати, -чую, -чуєш, заквітча́ти, -ча́ю, -ча́єш.
Скрашивать, скрасить – прикраша́ти, -ша́ю, -ша́єш, прикраси́ти, -ра́шу, -ра́сиш.
Украшать, украсить – прикраша́ти, -ша́ю, -ша́єш, прикра́си́ти, -шу́, -си́ш, оздо́блювати, -люю, -люєш, оздо́бити, -блю, -биш; (цветами) квітча́ти, -ча́ю, -ча́єш; (узорами) мере́жити, помере́жити.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Украшать, -расить – прикра́шувати, прикра́сити.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

украша́ть, укра́сить прикраша́ти, прикра́сити; оздо́блювати, оздо́бити

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

прикра́си́ти, -кра́шу́, -кра́си́ш

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Прикраси́ти. См. Прикрашати.
Прикраша́ти, -ша́ю, -єш, сов. в. прикраси́ти, -шу́, си́ш, гл. Украшать, украсить, сдѣлать краше. Хвалилася княгиня, що дарів повна скриня; пійдіте, принесіте боярів прикрасіте. Рк. Макс. Там то красна, там то гожа, подивлюся, — коби рожа, а в личеньку така щира, що всі квіти прикрасила. Чуб. V. 107.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Прикра́шивать, прикра́сить, ся = прикраша́ти, скраша́ти, оздобля́ти, прикраси́ти, оздо́бити, приоздо́бити, ся.
Пріукраша́ть, пріукра́сить, ся = прикраша́ти, прикра́си́ти, ся, квітками — приквітча́ти, заквітча́ти, ся.
Скра́шивать, скра́сить = прикраша́ти, закраша́ти, з’украша́ти, приоздобля́ти, квітча́ти, прикраси́ти, закраси́ти, приоздо́бити, уквітча́ти. — Дощі землю з’орошають, травою встилають, а квітами з’украшають. н. п.

Запропонуйте свій переклад