Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «прилад»
Шукати «прилад» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

аппара́т 1. апара́т,-та
2. при́лад,-ду
3. при́стрій,-рою
4. устатко́вання
а. автомати́ческий апара́т [при́лад] автомати́чний
а. аэробаллисти́ческий апара́т аеробалісти́чний
а. ва́куум-выпарно́й апара́т ва́куум-випарни́й
а. вальцо́вый при́стрій вальцьови́й
а. ва́рочный апара́т вари́льний
а. вызывно́й апара́т виклични́й
а. выключа́ющий при́стрій вимика́льний
а. гидростати́ческий апара́т гідростати́чний
а. ди́сковый устатко́вання кружа́льне [ди́скове]
а. дистилляцио́нный апара́т дестиляці́йний, дестиля́тор,-ра
а. звукозаписы́вающий апара́т звукозапи́сувальний
а. измери́тельный при́лад вимі́рювальний
а. кинопроекцио́нный апара́т кінопроєкці́йний
а. коди́рующий апара́т кодува́льний, устатко́вання кодува́льне
а. контро́льный апара́т контро́льний
а. копирова́льный апара́т копіюва́льний
а. косми́ческий апара́т космі́чний
а. лета́тельный апара́т літа́льний
а. мно́жительный апара́т мно́жний [розмно́жувальний]
а. наполни́тельный апара́т напо́внювальний
а. направля́ющий апара́т напрямни́й
а. обогати́тельный апара́т збага́чувальний
а. очисти́тельный устатко́вання очи́щувальне
а. пародутьево́й апара́т пародуттьови́й
а. перфори́рующий апара́т перфорува́льний
а. пескостру́йный апара́т піскоструми́нний
а. пита́ющий апара́т живи́льний
а. поглоща́ющий апара́т вбирни́й
а. приёмный апара́т прийма́льний
а. проекцио́нный апара́т проєкці́йний
а. промы́вочный апара́т промива́льний, устатко́вання промива́льне
а. разбры́згивающий апара́т розбри́зкувальний
а. регули́рующий апара́т регулюва́льний
а. ре́жущий апара́т рі́зальний
а. рентге́новский апара́т рентґе́нівський
а. ротацио́нно-бараба́нный апара́т ротаці́йно-бараба́нний
а. ротацио́нно-ди́сковый апара́т ротаці́йно-ди́сковий
а. сва́рочный апара́т зва́рювальний
а. си́мплексный апара́т си́мплексний
а. слухово́й апара́т слухови́й
а. сма́зочный апара́т [при́стрій] масти́льний
а. спуска́емый апара́т спускни́й
а. стру́йный апара́т струми́нний
а. телегра́фный апара́т телегра́фний
а. телефо́нный апара́т телефо́нний
а. теплообме́нный апара́т теплообмі́нний, устатко́вання теплообмі́нне
а. торпе́дный апара́т торпе́дний
а. факсими́льный апара́т факсимі́льний [відтво́рювальний]
а. флю́совый апара́т флю́совий [топне́вий]
а. фотографи́ческий апара́т фотографі́чний
а. чертёжный апара́т кресля́рський
а. шпи́ндельный апара́т шпи́ндельний [осьови́й]
посо́бие 1. посі́бник,-ка (навчальний)
2. при́лад,-ду, прила́ддя
прибо́р 1. при́лад,-ду, прила́ддя
2. при́стрій, -рою (інструмент або сукупність інструментів для виконання певної дії)
п. автомати́ческий при́лад автомати́чний
п. водоуказа́тельный при́лад водовказівни́й
п. гироскопи́ческий при́лад гіроскопі́чний (прилад з обертовим рухом)
п. дистанцио́нный при́лад дистанці́йний
п. запи́сывающий при́лад запи́сувальний
п. контро́льно-измери́тельный при́лад контро́льно-вомі́рювальний
п. магнитоэлектри́ческий при́лад магнетоелектри́чний
п. ма́ятниковый при́лад ма́ятниковий
п. метеорологи́ческий при́лад метеорологі́чний
п. навигацио́нный при́лад навігаці́йний
п. опти́ческий при́лад опти́чний
п. освети́тельный при́лад осві́тлювальний
п. полупроводнико́вый при́лад напівпровіднико́вий
п. поляризацио́нный при́лад поляризаці́йний
п. прецизио́нный при́лад прецизі́йний
п. проекцио́нный при́лад проєкці́йний
п. регистри́рующий при́лад реєструва́льний [запи́сувальний]
п. регули́рующий при́лад регулюва́льний
п. самопи́шущий при́лад самопи́сний
п. сигна́льный при́лад сигна́льний
п. счётный при́лад лічи́льний
п. термоэлектри́ческий при́лад термоелектри́чний
п. тормозно́й при́лад гальмови́й
п. управле́ния при́лад керува́ння
п. цифрово́й при́лад цифрови́й
п. чертёжный при́лад кресля́рський
п. электрова́куумный при́лад електрова́куумний
п. электродинами́ческий при́лад електродинамі́чний
п. электро́нный при́лад електро́нний
п. электростати́ческий при́лад електростати́чний
п. этало́нный при́лад етало́нний
снаря́д 1. буд. споря́дження
2. мех. при́лад,-ду, при́стрій,-рою
3. військ. ладу́нок,-нка
с. землеро́йный споря́дження землери́йне
с. землесо́сный споря́дження землесмоктне́ [землевисмо́ктувальне]
с. землечерпа́льный споря́дження землечерпа́льне
с. освети́тельный ладу́нок осві́тлювальний
с. оско́лочный ладу́нок відламко́вий
с. реати́вный ладу́нок реакти́вний
с. спаса́тельный споря́дження рятува́льне
с. спорти́вный споря́дження спорти́вне
с. управля́емый ладу́нок покеро́вний
с. фуга́сный ладу́нок фуґа́сний
устро́йство 1. при́стрій,-рою, при́лад,-ду
2. будо́ва
3. устатко́вання, обла́днання
у. автомати́ческое при́стрій автомати́чний [самочи́нний]
у. амортизи́рующее при́стрій амортизува́льний [гальмува́льний]
у. ана́логовое при́стрій ана́логовий
у. аспирацио́нное устатко́вання аспіраці́йне [відсмо́ктувальне]
у. балансиро́вочное при́стрій балансува́льний [урівнова́жувальний]
у. безопа́сности при́стрій безпе́ки
у. блокиро́вочное при́стрій блокува́льний
у. ввертно́е при́стрій вкрутни́й
у. вво́да-вы́вода при́стрій вво́ду-ви́воду [уве́дення-ви́ведення]
у. вентиляцио́нное обла́днання вентиляці́йне
у. взрывно́е при́стрій вибухо́вий
у. водозабо́рное обла́днання водозабі́рне
у. водоподъёмное обла́днання водотя́жне
у. водопонизи́тельное обла́днання водозни́жне
у. водораспредели́тельное устатко́вання водорозподі́льне
у. воздухораспредели́тельное устатко́вання повітророзподі́льне
у. воздухоспускно́е устатко́вання повітроспускне́
у. выра́внивающее устатко́вання вирі́внювальне
у. выта́лкивающее при́стрій вишто́вхувальний
у. дезактивацио́нное стру́йное при́стрій дезактиваці́йний струми́нний
у. демпфи́рующее при́стрій гальмівни́й [демпфува́льний]
у. дистанцио́нного управле́ния при́стрій дистанці́йного керува́ння
у. дро́ссельное при́стрій дро́сельний
у. загру́зочное при́стрій заванта́жувальний
у. запомина́ющее при́стрій запам’ято́вувальний
у. запо́рно-регули́рующее при́стрій запі́рно-регулюва́льний
у. захва́тное при́стрій захопни́й
у. золотнико́вое при́стрій сувако́вий [засувни́й]
у. измери́тельное обла́днання вимірне́ [вимі́рювальне]
у. исполни́тельное при́стрій викона́вчий
у. коди́рующее при́стрій кодува́льний
у. копирова́льное при́стрій копіюва́льний
у. коррекцио́нное при́стрій корекці́йний
у. маши́ны будо́ва маши́ни
у. механизи́рованное устатко́вання механізо́ване
у. модели́рующее устатко́вання моделюва́льне

Запропонуйте свій переклад