Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «підпомога»
Шукати «підпомога» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подде́ржка – пі́дтримок (-мку), пі́дтри́мка, підтри́ма́ння, підпо́ра, підмо́га, підпомо́га, запомо́га, допомо́га, заратува́ння.
Оказывать -ку кому чем – запомага́ти кого́ чим, зарато́вувати кого́ чим.
Находить -ку в ком, чём – підтри́мку (підмо́гу, підпо́ру, підпомо́гу) ма́ти з ко́го, з чо́го.
Получить материальную -ку от кого – заратува́тися в ко́го. [Се я у чолові́ка заратува́вся та й оплати́в по́даті].
Он имеет -ку в сферах – він ма́є ру́ку в ви́щому уря́ді.
-ка дома требует больших расходов – уде́ржування госпо́ди вимага́є вели́ких вида́тків.
Подмо́га – підмо́га, підпомо́га, помо́га, спомо́га, підсо́бка, по́міч (-мочи). Срв. По́мощь.
Подпо́ра
1) підпо́ра, пі́дпірка, супо́ра, (
вилообразная) соха́, сі́шка, (поддерживающая столб) присі́шок (-шка), (в плетне ещё) підсі́шок (-сі́шка), присо́ха (-хи), при́сох (-ха). [Пі́дпірки попідставля́ли під гілля́ки, щоб не полама́лися];
2) (
опора, помощь) підпо́ра, по́міч (-мочи), підмо́га, підпомо́га, см. Опо́ра 2.
Подспо́рье – (помощь) підмо́га, підпомо́га, запомо́га, підсо́ба, підпомо́ження. См. По́мощь.
Овощи хлебу -рье – горо́дина хліб підпира́є.
По́мощь – по́міч (-мочи), допомо́га, помо́га, (подмога) підмо́га, підпомо́га, (вспомоществование) запомо́га, спомо́га, (пособие) підсо́ба (ум. підсо́бка, підсо́бонька), посо́ба, ра[я]ту́нок, порату́нок, зарату́нок, ра́да, пора́да, (подкрепление) поту́га, підпертя́, поси́лок, підси́лок (-лку). [Мо́лодо ожени́вшись, скорі́ше по́мочи ді́ждешся. Спаси́бі бо́гу за помо́гу. Кажи́, яко́го тобі́ порату́нку тре́ба (Кониськ.). Козаки́ царе́ві поси́лок під воє́нний час дава́тимуть (Куліш)].
С -щью кого, чего, при -щи кого, чего – за допомо́гою (за помо́гою, за підмо́гою, за по́міччю) кого́, чого́, через що. [Через слуг до па́на, а через святи́х до бо́га (Приказка)].
С божьей -щью – з бо́жої помо́ги. [З бо́жої помо́ги топчи́ вороги́ під но́ги].
С -щью телескопа – за допомо́гою телеско́па.
Без посторонней -щи – без сторо́нньої по́мочи (допомо́ги, запомо́ги), (самостоятельно) самоту́жки. [Ви́вчився самоту́жки чита́ти].
Без всякой -щи – без пора́ди та запомо́ги.
Денежная -щь – гроше́ва запомо́га (допомо́га, підмо́га, підпомо́га).
Вооружённая и моральная -щь – збро́йна і мора́льна підмо́га (підпомо́га).
Общая -щь, -щь сообща – гуртова́ запомо́га.
Общественная -щь – грома́дська запомо́га.
Сбор на -щь голодающим – скла́дка на запомо́гу голо́дним.
Просить -щи у кого – проха́ти (проси́ти) по́мочи (помо́ги, допомо́ги, запомо́ги, підпомо́ги, підмо́ги, порату́нку) у ко́го.
Усердно прошу -щи – щи́ро блага́ю підмо́ги (посо́би).
Обращаться за -щью к кому – вдава́тися по підмо́гу до ко́го.
Искать -щи у кого – шука́ти допомо́ги, по́мочи, підмо́ги, порату́нку и т. п. у ко́го, шука́ти ра́ди, пора́ди (ра́доньки, пора́доньки) у ко́го. [Не знав Андрі́й сам, що йому́ роби́ти, що йому почати і де йому порадоньки шукати (Григ.)].
Получать, -чить -щь от кого – мати по́міч з ко́го, ма́ти кого́ на підмо́гу, (опис.) сві́ту запобі́гти від ко́го.
Находить в ком -щь – підмо́гу (підпомо́гу, підпертя́) ма́ти з ко́го. [Одна́ нево́ля дру́гу ро́дить і підси́лює, одна́ з о́дної підпомо́гу ма́є (Єфр.)].
Найти совет и -щь у кого – ра́ду і пора́ду знайти́ в ко́го. [Сусі́доньки приязне́нькі, роди́на недале́чко – незаба́ром і ра́ду знайде́ш і пора́ду (М. Вовч.)].
Идти на -щь кому – іти́ на помо́гу, на порату́нок до ко́го.
Подать, оказать -щь кому, приходить на -щь кому – става́ти (ста́ти) до по́мочи (до підмо́ги, у по́мочі, у приго́ді) кому́, става́ти на порату́нок, до порату́нку кому́, бу́ти в допомо́зі кому́, да́ти по́мочи, допомо́ги (и допомо́гу, підмо́гу, посо́бу, запомо́гу) кому́, порату́нок и порату́нку да́ти кому́, пора́ди да́ти кому́, до по́мочи прийти́ кому́, заратува́ти, поратува́ти, запомогти́, підпомогти́ кого́ чим; срв. Помога́ть. [Як-же мені́ не ста́ти тобі́ у приго́ді, коли́ ти в ме́не найбли́жча роди́на (Коцюб.). Аби́ вам Пречи́ста Ді́ва ста́ла до по́мочи, до поряту́нку у потре́бах ва́ших (Етн. Зб. V). А тут, спаси́бі їм, лю́ди до по́мочи прийшли́ (Васильч.)].
Окажите мне -щь деньгами – запоможі́ть, зарату́йте мене́ грі́шми (гроши́ма).
Подавать кому руку -щи – підклада́ти, підложи́ти, підкла́сти ру́ку (ру́ки) під ко́го, (по)да́ти кому́ допомо́гу, запомо́гу. [Не туди́ він ди́виться, щоб нам ру́ки підклада́ти, а щоб нас у лабе́тах свої́х держа́ти (Г. Барв.). Ох, ніхто́-ж тепе́р мої́й дурні́й голові́ запомо́ги не дасть (Мирн.)].
Мне неоткуда ожидать -щи – мені́ нема́ зві́дки по́мочи (допомо́ги и т. д.) жда́ти.
Нет мне -щи ни от кого – нема́ мені́ пора́ди (по́мочи, посо́би и т. д.) ні від ко́го.
Звать на -щь – зва́ти, кли́кати на по́міч (на помо́гу, на підмо́гу, на допомо́гу, на пора́ду), кли́кати до по́мочи.
На -щь! – ра[я]ту́й! рату́йте! рату́йте, хто в бо́га ві́рує!
Бог в -щь! – Бо́же поможи́! помага́й-бі! мага́й-бі! [Бо́же поможи́, а ти, ду́рню, не лежи́].
Податель -щи – пораті́вник.
Посо́бие – допомо́га, запомо́га, під(по)мо́га, помо́га, підсо́ба, посо́ба; срв. По́мощь.
Очки-бие для глаз – окуля́ри – підмо́га оча́м.
Денежное -бие – грошова́ допомо́га, запомо́га и т. д. Давать денежное -бие кому – дава́ти грошову́ запомо́гу, допомо́гу и т. д. кому́, допомага́ти гроши́ма кому́, запомага́ти гроши́ма кого́.
Этот журнал получает казённое денежное -бие – цей журна́л (часо́пис) ма́є урядо́ву грошову́ запомо́гу, підмо́гу, субси́дію (субве́нцію).
Учебные -бия – (помічні́, допомі́жні) навча́льні при́лади; (помічне́, допомі́жне) навча́льне прила́ддя.
Для школ заказаны учебные -бия – для шкіл замо́влено навча́льне прила́ддя.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПОСО́БИЕ ще підпомо́га, запомога, субси́дія, (книга) пора́дник;
пособие по боле́зни /пособие по вре́менной нетрудоспосо́бности, пособие по инвали́дности, пособие по страхова́нию/, допомо́га хво́рому /тимчасо́во непрацезда́тному, інвалі́ду, застрахо́ваному/.
ПОСО́БНИЧЕСТВО ще підпомо́га.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Підпомо́га (кому) – помощь, подспорье, поддержка.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Поддержка – пі́дтрим (-му) (Н), підтрима́ння, підпомо́га (Г); (опора) – підпертя (Г); без всякой поддержки – без ніякого пі́дтриму; необходима -ка – тре́ба підтримати; оказывать -ку кому – підтримувати кого́.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

підпомо́га, -ги, -зі; -мо́ги, -мо́г

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Підпомо́га, -ги, ж. Помощь; подспорье, поддержка. К. Кр. 35. Веде орду велику, многу рутульцеві на підпомогу. Котл. Ен. IV. 69.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Вспоможе́ніе, вспомоществова́ніе = по́міч, підмо́га, запомо́га, підпомо́га, ра́да, пора́да, ряту́нок. С. З. Л. — Слава Богу за підмогу. н. пр. — Рятуй мене в пригодї, а в добрім разї рятунку не треба. н. пр.
Вы́ручка = 1. ви́звіл, ви́зволка, ряту́нок, ви́ручка, підмо́га, підпомо́га. 2. ви́ручка (виручені від торговлї гроші і стіл, де ховають ся виручені гроші.)
По́мощь = по́міч (С. Л.), помо́га, допомо́га, запомо́га (С. Л ), підпомо́га (С. З. Л.), підмо́га (С. З. Л.), підсо́ба. підспо́ра (С. З.), порятува́ння, поря(а)ту́нок (С. З.), ря(а)ту́нок, ра́да, пора́да, приго́да, роботою з ласки до кого або за частування — толо́ка́ (С. З. Ш.), військова — поту́ги, поси́лок (Ос.), підси́лок (С. Л.). робочою худобою — су́пря́га. — Богъ въ по́мощь = Бо́же поможи́! Помога́й бі!