Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 32 статті
Запропонувати свій переклад для «підручник»
Шукати «підручник» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пелё́нка – пелю́шка.
-ки – пелюшки́ (-шо́к), (с)повито́к, ум. (с)повито́чок (иногда вместе с свивальником), (с)повиття́.
-ка под голову – підголо́вач, приголо́вач, при́головок, (на руки) підру́чник.
Он ещё в -ках – він ще в (с)повитку́.
Подру́чник, -ница
1) (
помощник) підру́чник, -ниця, поплі́чник, -ница, помічни́к, -ни́ця;
2) (
подчинённый) підру́чний (-ного), підру́чна (-ної), підру́чник, -ниця.
Подчинё́нный
1) (
в знач. им. сущ.) підле́глий, підру́чний, підвла́дний (-ного), підру́чник, послу́хач, покі́рник;
2) (
в знач. прил.: зависимый) підле́глий, підвла́дний, підру́чний, підпорядко́ваний.
Я человек -ный – я люди́на підле́гла, підвла́дна.
-ная нация – підле́гла, підвла́дна на́ція.
-ное предложение, грам. – підря́дне, підле́гле ре́чення.
Приближё́нный – бли́зьки́й до ко́го; прибі́чник, підру́чний, підру́чник.
-ные – прибі́чники, при́чет (-та или -ту), (приспешники) поли́гачі (-чів).
Приспе́шник, -ница
1) помічни́к, -ни́ця, підру́чник, -ниця, підру́чний (-ного), підру́чна (-ної); (
сторонник) прибі́чник, -ниця, поли́гач (-ча), посіпа́ка (общ. р.). [І про́світку ніко́му не даю́ть моско́вські посіпа́ки (Л. Укр.)];
2) (
стар.) ку́хар (-ря), ку́харка, кухова́р (-ра), кухова́рка, пе́кар (-ря), пе́карка.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Пособие
1) (
вспомоществование) допомо́га, запомо́га, допомо́га, запомо́га, підмо́га, помо́га, помо́га, підсо́ба, посо́ба;
2) (
учебник) посібник, підручник:
денежное пособие – підсобні гроші, грошова́ допомо́га, запомо́га грі́шми (грошима);
единовременное пособие – одноразова допомога;
наглядное пособие – наочне приладдя;
пособие выходное – вибувне́, вибувна́ допомо́га;
пособие единовременное – одноразо́ва допомо́га;
учебные пособия – (помічні́, допомі́жні) навча́льні при́лади; (помічне́, допомі́жне) навча́льне прила́ддя. Обговорення статті
Руководство
1) керівництво, керування, провід, оруда, напра́ва, керу́нок; (
установка) на́лад, настано́ва,
2) (
учебник) підручник, посібник, порадник:
взять под своё руководство кого – під своє керівництво (свій провід) узяти кого; під свою оруду узяти кого; під руку свою узяти кого;
искусство руководства – мистецтво керування;
к руководству – до керування; щоб керуватися;
нуждаюсь в руководстве – потребую вказівок;
под руководством – під керівництвом, під (за) проводом, під орудою;
под руководством чьим – під керівництвом чиїм; під (за) проводом чиїм; під орудою чиєю;
принять к руководству – взяти до керівництва, прийняти як настанову;
руководство для учителей – порадник для вчителів;
руководство завода – керівництво заводу;
руководство к действию – дороговказ, настанова, (рус.) керівництво до дії.
[Якісне керівництво — це вміння змусити людей робити те, чого вони не люблять, і переконати їх у тому, що їм це подобається (Гарі Трумен].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПОСО́БНИК ще підру́чник, співпомага́ч, негат. попле́нтач.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Руководство
1) керівни́цтво, -ва, керува́ння, -ння;
2) (
о книге) підру́чник, -ка.
Учебникпідру́чник, -ка.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

По – по; на; з; за; через; для. По (где?) учреждениям, городам и т. п. – по установах, містах і т. ин. По мнению, убеждению и т. п. – на думку (погляд), на переконання і т. ин. По распоряжению, приказу и т. п.з розпорядження, з наказу і т. ин. По исчислениям, предположениям и т. п. – за обрахунком, припущенням і т. ин. По недоразумению, по болезни и т. п. (по причине) – через непорозуміння, через недугу і т. ин. Учебник по счетоводству, по торговому праву и т. п.підручник рахівництва, торгового (торговельного) права і т. ин. По своей величине, но своей силе и т. п. – своїм розміром, своєю силою і т. ин. По Канту, по Гегелю и т. п. – за Кантом, за Гегелем і т. ин. Агент по получению, комиссия по составлению и т. п. – агент для одержання, комісія для складання і т. ин. По закону, по праву – по закону, по праву. По мне, по тебе и т. п. – по мені, по тобі і т. ин.
Пособие – допомога; (учебник) – підручник. Денежное пособие – підсобні гроші; грошова допомога. Единовременное пособие – одноразова допомога.
Руководство – керування; (учебник) – підручник. К руководству – до керування; щоб керуватися. Под (чьим) руководством – за (чим) проводом.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

уче́бник підру́чник,-ка

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Підру́чник, -ка
1)
помощник, подчиненный;
2)
учебник, учебное пособие.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

По: а) (с дат. падеж.) –
1) (
для обозначения места) – по (с предлож. пад.) – на, в (с винит. пад. на вопрос «куда» и с предлож. пад. на вопрос «где»); по балансу значится – на (в) балянсі записано; по всей Украине – на всю Украї́ну, по (на) всій Украї́ні; по книгам вести учет – в книгах (по книгах) прова́дити о́блік; вручить повестку по месту службы – пові́стку вручити, до рук, да́ти на мі́сці (в мі́сці, при мі́сці), де уряду́є; зарегистрироваться по месту жительства – зареєструва́тися в мі́сці прожива́ння; работать по профессиональной линии – працюва́ти в професі́йній лі́нії, працюва́ти в професі́йних організа́ціях; по селам и городам – по се́лах і по міста́х; по учреждениям – по устано́вах;
2) (
для обозначения направления движения и пути следования, а также способа передвижения, способа сообщения употребляется конструкция с творительным падежом без предлога): плавание по Днепру – плавба́ Дніпро́м; ехать по железной дороге – ї́хати залізницею; переслать по почте, телеграфу – пересла́ти по́штою, телегра́фом, телегра́фно; по телефону говорить – розмовляти телефо́ном; по улице ехать – ї́хати ву́лицею;
3) (
на вопрос «куда», для обозначения места назначения) – на, в (с винит, пад.); по адресу послать – на адре́су посла́ти; обратиться по адресу – вда́тися на адре́су; отослать по месту жительства – одісла́ти, надісла́ти в (на) мі́сце прожива́ння; разослать приказ по округам – порозсила́ти нака́з по окру́гах (на окру́ги); уехать по месту назначений – поїхати в призна́чене мі́сце, до призна́ченого мі́сця; по месту службы командировать – на мі́сце (в мі́сце) слу́жби відрядити;
4) (
с дат. пад. множ. числа для обозначения времени и действия передается чаще всего творит. падежом множ. числа, либо конструкциями с предлогом «у» с вин. пад. мн. числа, а также род. падеж. с «що»): по временам – часа́ми, ча́сом; по праздникам, по праздничным дням – у свята́, у святні дні, святами, святними днями; заседания происходят по пятницам – засі́дання відбуваються у п’ятниці, п’ятницями; (еженедельно) – щоп’ятниці; он принимает по вторникам – він прийма́є у вівті́рки, вівто́рками; (еженедельно) – щовівті́рка; пароход отправляется по средам – паропла́в відпливає щосереди;
5)
а) (согласно чему, сообразно с чем) – за; (с творит. пад.) – згі́дно з чим, доде́ржуючи чого́; по алфавиту – за абе́ткою; по всем правилам, требованиям – за всіма́ пра́вилами, вимо́гами; по декрету – за декре́том; по его совету – за його́ пора́дою, згі́дно з його́ пора́дою; по закону – за зако́ном, за пра́вом; по исчислениям, предположениям и т. п. – за обраху́нками, припу́щеннями і т. ін.; по Марксу, по Ленину – за Ма́рксом, за Ле́ніном; по общему согласию – за спі́льною зго́дою; по определению суда – за вироком су́ду; по очереди – за черго́ю; по подписке – за передпла́тою; по порядку – за порядком, вряд; по порядку считать – рахува́ти (лічити) з ряду, вряд; по постановлению – за ухва́лою, постано́вою; по приложенному образцу – за до́даним зразко́м, на до́даний зразо́к; по следующей форме сделать – зробити за (згі́дно з) тако́ю фо́рмою, зробити, доде́ржуючи тако́ї фо́рми; распределять, классифицировать по каким-либо признакам – поділяти, клясифікува́ти за якими озна́ками; б) (с род. пад.) – з, (на підста́ві чого́); по ассигновке (выдавать, получать) – на підста́ві асиґна́ти; по поручению – з дору́чення; по приказу заведывающего – з нака́зу завідача́; по распоряжению Окрисполкома – з (на підста́ві) ро́зказу Окрвиконко́му; по чеку (выдать, получить) – на підста́ві че́ка, на чек; заплатить по векселю – заплатити на підста́ві ве́кселя, оплатити ве́ксель; заплатить по счету – заплатити на підста́ві раху́нку, оплатити раху́нок; налагать взыскания по докладам управляющего делами – наклада́ти ка́ру на підста́ві до́повідей (від) керівника́ справ; он арестован по доносу – він заарешто́ваний на підста́ві доно́су, виказу, че́рез доно́с, виказ; судить по наружности, по внешнему виду – судити з о́кола, з зо́внішнього (з о́колишнього) вигляду; судя по этому, по тому, что – су́дячи з цьо́го, з то́го, що; в) (в виду чего) – (уважа́ючи) на що; по заказу №… – на замо́влення; по моей просьбе – (уважа́ючи) на моє проха́ння; он уволен (в отставку) по прошению – його́ зві́льнено (у відстано́ву) (уважа́ючи) на (його́) проха́ння (на підста́ві його́ проха́ння); по первому его требованию – на пе́ршу його́ вимо́гу; по прошению, по ходатайству – на проха́ння, на клопота́ння; по требованию – на вимо́гу; г) (по причине чего, вследствие чего) – з (с род. пад.) – че́рез що, з чо́го; по болезни – че́рез хво́рість, че́рез хворо́бу (за хворо́бою); по недоразумению – че́рез непорозумі́ння (з непорозумі́ння); по недостатку средств – че́рез брак за́собів; по несогласию – че́рез незго́ду; по ошибке – че́рез по́милку, у по́милку; по принципиальным соображениям – з принципо́вих міркува́нь (че́рез принципо́ві міркува́ння); по принуждению – з (при)мусу, з прину́ки, че́рез примус; по случаю столетия – з наго́ди, з приводу столі́тніх роковин; по случаю чего? по поводу чего? – з яко́ї наго́ди? з яко́го приводу?; по той причине – з тіє́ї причини, через ту причину; д) (соответственно чему) – відпові́дно до чо́го, від чо́го; зарплата назначается по занимаемой должности – зарплатню признача́ють відпові́дно до поса́ди; плата по работе – пла́та від робо́ти, як до робо́ти, пла́та відпові́дно до робо́ти;
6)
а) (в каком отношении, чаще всего твор. пад. без предлога) – на, про що, з чо́го; по качеству – якістю, на якість; по количеству народонаселения – число́м людности; по самой идее – само́ю іде́єю, з само́ї іде́ї; по своей величине, по своей силе – свої́м ро́зміром, своє́ю силою; по социальному положению он служащий – соціяльним ста́ном він службо́вець; по существу своего содержания – суттям свого́ змі́сту; литература по этому вопросу – літерату́ра до цього́ пита́ння, літерату́ра про це (пита́ння); по форме и по содержанию (интересный доклад) – і фо́рмою і змі́стом; товарищ по профессии – това́риш профе́сією; б) (по какому способу) – по (с дат. пад.), на (с вин. пад.); назвать по имени, по фамилии – назва́ти кого́ на йме́ння, на прі́звище (ім’ям, прі́звищем); по моему – (як) на ме́не, по-мо́єму; по моему мнению – на мою ду́мку; по моему соображению – на мою га́дку (ду́мку); по такому способу – на такий спо́сіб, по тако́му, таким спо́собом; по-украински, по-русски – по-украї́нському, по-росі́йському; в) (по сравнению с кем, с чем, по отношению к кому, к чему) – про́ти ко́го, про́ти чо́го, як рівняти (рівняючи) до ко́го, до чо́го; по смете у нас перерасход – про́ти кошто́рису в нас перетра́та; г) (на вопрос для чего? для какой цели? по какому вопросу, делу?) – в спра́ві чого, для чого, на що… (и часто непосредственно родит. падеж без предлога); по этому делу – в цій спра́ві; высказываться по вопросу о чем – висло́влюватися в які́й спра́ві (в спра́ві) про що; делопроизводитель по учету личного состава – ділово́д для о́бліку особо́вого скла́ду, ділово́д у спра́ві о́бліку особо́вого складу; доктор по (нервным) болезням – лі́кар (нерво́вих) хворо́б; издержки по предприятию – витра́ти підприє́мства; (вкладываемые в самое предприятие) – витра́ти на підприє́мство; издержки по содержанию аппарата – витра́ти на утримання апара́ту; комиссариат по внутренним делам – комісаріят вну́трішніх справ; комиссия по землеустройству – комі́сія (для) землевпорядкува́ння; комиссия по охране труда – комі́сія (в спра́ві) охоро́ни пра́ці, комі́сія для охоро́ни пра́ці; комиссия по составлению словаря – комі́сія на (для) склада́ння словника́, комі́сія (в спра́ві) склада́ння словника́; конференция по разоружению – конфере́нція в спра́ві роззбро́єння; обратиться к кому по делу – уда́тися до ко́го в спра́ві; работа по рационализации аппарата – робо́та над раціоналіза́цією, ко́ло (з) раціоналіза́ції апара́ту; расходы по операциям – операці́йні вида́тки; специалист по внутренним болезням – спеціялі́ст на (всерединні) вну́трішні неду́ги, х(в)оро́би; д) на вопрос из какой отрасли? из какой области?) – з (с родит. пад.); лекции по истории литературы – ле́кції з істо́рії літерату́ри; руководство по бухгалтериипідру́чник (з) бухгальте́рії; е) (в выражениях): по выборам служить – служити з вибору; по длине, по ширине, по высоте измерять – виміряти на (в) довжину́, на (в) ширину́, на (в) височину́; по докладу резолюция – резолюція на до́повідь; по дороге, по пути: а) (в дороге) – доро́гою, в доро́зі, по доро́зі; б) (одна дорога) – по доро́зі, одна́ доро́га, одно́ю доро́гою (йти); доход по предприятию – добу́ток підприє́мства; (извлекаемый из самого предприятия) – добу́ток із підприє́мства; по закону, по праву – по закону, по пра́ву; по командировке – а) як відряджений, з відрядження, з відряду; б) з докуме́нтом про відрядження, про відряд; по мере возможности – у мі́ру можливости; по случаю дешево продается мебель – випа́дком (випадко́во) де́шево продають ме́блі; по справедливости – по пра́вді; по цене – за ціну́; б) (с вин. падеж.)
1) (
на вопрос по сколько?) – по (с винит. пад.); платить по 2 рубля метр – платити по два карбо́ванці за метр; по рублю с каждого – по карбо́ванцю з ко́жного; получать по 3 рубля в день – оде́ржувати (по) три карбо́ванці на день; приложить по одному образцу (экземпляру) – дода́ти по одно́му зразко́ві (примі́рникові); сделать по два вопроса каждому – зада́ти по два пита́ння ко́жному;
2) (
на вопросы: по что, до какой поры?) – до чо́го, по що, по ко́го; по настоящее время, по сие время – до́сі, до цьо́го ча́су́, по цей час; по эту, по ту сторону, по обе стороны – по цей, по той бік, при цей, при той бік, по обидва бо́ки; с 1917 по 1927 год – з 1917 ро́ку до 1927 ро́ку, з 1917 ро́ку по 1927 рік; с 5 января по 5 марта – з 5 січня до 5 бе́резня;
3) (
с предлож. пад. на вопросы: по ком, по чем, после, чего) – за ким, за чим, по ко́му, по чо́му; по истечении, по прошествии срока – як вийде те́рмін; по истечении трех недель – по трьох тижнях, за три тижні пі́сля чо́го; по окончании праздников – по святах.
Пособие
1) (
вспомоществование) – допомо́га, запомо́га; п. выходное – вибувне́, вибувна́ допомо́га; п. денежное – грошова́ допомо́га, запомо́га грі́шми (грошима); п. единовременное – одноразо́ва допомо́га; п. натурой – допомо́га нату́рою;
2) (
учебное): а) (учебник) – підру́чна книга, підру́чник (-ка); б) (-ные принадлежности) – навча́льне прила́ддя, шкільне́ прила́ддя.
Руководство
1) – про́від (-воду), керівництво
; инструкция для -ва – інстру́кція на керува́ння, інстру́кція керува́тися; к -ву – до керува́ння, (щоб) керува́тися; к сведению и -ву – до ві́дома та керува́ння; под -вом – за про́водом, під про́водом, під ору́дою;
2) (
учебная книга): а) (учебник) – підру́чник (-ка), підру́чна книжка; б) (руководство для учителя) – пора́дник (-ка).
Система – систе́ма; (систематичность) – систе́ма, по́лад (-ду) (Секц.); с. аккордная – акордо́ва систе́ма; с. бальная – балова́ систе́ма; с. десятичная – десятко́ва систе́ма; с. марочная – ма́ркова систе́ма, систе́ма ма́рок; с. метрическая – метрична систе́ма; с. покровительственная – протекці́йна, захисна (охоро́нна) систе́ма; без -мы (в беспорядке) – незладно́вано, безла́дно, невпо́ладно (Н); в -ме подавать – по́ладом (систе́мою) подава́ти; по аккордной -ме платить – ако́рдом платити; учебник без -мыпідру́чник без систе́ми, підру́чник, що не має систе́ми.
Учебникпідру́чник (-ка); -ки по всем предметам – підру́чники (до) всіх пре́дметів (дисциплі́н).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

підру́чник, -ка, в -ку; -ники, -ків

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Підру́чник, -ка, м.
1) Помощникъ, подчиненный.
Проходив він із своїми підручниками мимо козацької купи. К. ЧР. 314.
2)
мн. Перила. В оттаких великих хатах добре ходити, скрізь підрушники, шоб часом не впасти. Черк. у.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

Учебникпідру́чник. -ка.
*Учебный — учбо́вий; У. заведение — учбо́вий за́клад; У. патрон — учбо́вий набі́й; У. плац — учбо́вий плац; У. пособие — учбо́вий підру́чник, прила́ддя; У. сбор — учбо́вий збір.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пелёнка, пелёночка = пелю́шка (С. З. Л.), разом з сповивачем — пови́ток, спови́ток (С. Л.), пови́ття (С. З.), пови́точок, під голову — приголо́вач, приголо́вок, приголо́вичок, на руки — підру́чник. — Спить в пелюшках під вербою дитяточко. К. Ш. — Яке в пелюшках, таке і в редюшках. н. пр. — А в біленькі пелюшки сповивала, а з шовку сповивачик сукала. н. п. — Напоїла роменом, сповила тебе в пелюшки шовковиї кволе та слабе. В. Щ. — Єсть у мене два хвартушки, буду драти на пелюшки. н. п. — Треба ж і до малої дитини кинути ся, підложити суху пелюшку. Кв. — Гей, про ту волю козацькую, що була й минула, тепер вона, мов дитина, в сповитку заснула. н. п.
Подру́чникъ = підру́чник (Лев.), підру́чний, помішни́к, поплічник (Ос.).
Подчинённый = підле́глий, підвла́стний, підвла́дний, підру́чник.
Помо́щникъ, ца = помішни́к, ця (С. Л.), помога́ч, ка (С. Ж. Л.), підпомо́шник, ця (К. Кр.), послуга́ч, посо́бник, ця, підру́чник, поплїчник, у пастуха — підпа́сач, підпа́сич, у титаря — підтита́рій, підтита́рний (С. З.), у суддї — підсу́док (С. З.), у дяка — піддя́чий, у весїльного старости — підста́роста (С.З.), у дружка — піддру́жий (С. З.), піддру́жба. — Сьв. Микола добрий помішник в дорозї. н. о. — Не сама ж я пряла, були помішницї — хто за хлїб, хто за сіль, хто за паляницї. н. п. — Нї грач, нї помога́ч. н. пр. — Суддею був ведмідь, вовки були підсудки. Б. Гр.
Посо́біе = 1. посо́ба, підсо́ба, помо́га, зарату́нок, поряту́нок і д. По́мощь. — Дано їм заратунку по 50 карбованцїв безвиплатно. Кн. — Де́нежное посо́біе = запомо́га гроши́ма. 2. спо́сіб, за́соб. — Уче́бное посо́біе = підру́чник.
Приближённый = близьки́й; підру́чник.
Руково́дство = 1. д. Руководи́тельство. 2. підру́чник. С. Жел.
Уче́бникъ = у(в)че́бник (С. Ш.), підру́чник, шкі́льна кни́жка.