Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «ремсть»
Шукати «ремсть» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Неудово́льствие – незадово́лення, невдово́лення; срв. Недово́льство. [Обу́рилась і ви́явила йому́ своє́ незадово́лення (Коцюб.). В його́ го́лосі Ма́рко почу́в но́тку чи то невдово́лення, чи то роздратува́ння (Грінч.)].
С -ствием – з незадово́ленням, з невдово́ленням, незадово́лено, невдово́лено, (обычно передаётся конструкцией с прлг. незадово́лений, невдово́лений).
К великому (моему) -ствию – (мені́) на превели́кий жаль, на вели́ке моє́ незадово́лення.
Возбуждать, возбудить -ствие чьё – виклика́ти, ви́кликати незадово́лення (невдово́лення) чиє́.
Иметь -ствие на кого – бу́ти незадово́леним (невдово́леним) з ко́го и ким, (нарекать) ре́мствувати, (диал.) ма́ти ремсть (зуб: храп) на ко́го. [Він на ме́не ремсть ма́є та через те й коня́ не дав до мі́ста (Канівщ.)].
Навлекать, навлечь на себя -ствие чьё – стяга́ти, стягти́ на се́бе незадово́лення чиє́ (диал. жалі́ чиї́), виклика́ти, ви́кликати до се́бе незадово́лення (невдово́лення) чиє́.
Подавать, подать повод кому к -ствию – дава́ти, да́ти при́від кому́ до незадово́лення (до невдово́лення, до жалі́в), спричи́нюватися, спричи́нитися до чийо́го незадово́лення (невдово́лення), призво́дити, призве́сти́ кого́ до незадово́лення (до невдово́лення).
Прете́нзия
1) (
притязание) прете́нсія, домага́ння. [Зректи́ся прете́нсій на завойо́вані части́ни Украї́ни (Н. Рада). Наш ро́зум пови́нен відректи́ся від свого́ домага́ння на абсолю́тне (Основа 1915)].
Человек с большими -зиями, с -зиями на оригинальность – люди́на з вели́кими прете́нсіями, з прете́нсіями на оригіна́льність.
Одета с -зиею – одя́гнена, убра́на, ви́ряджена з (вели́кими) при́мхами.
Заявлять, пред’являть -зию на что-н. – претендува́ти на що. [Ще пан Ян претенду́є, либо́нь йому́ не до́дано яко́їсь там ча́стки з ба́тьківщини (О. Лев.)];
2) (
неудовольствие) прете́нсія, ремст (-ту), ремсть (-ти), ре́мство, пеня́, наріка́ння.
Быть в -зии на кого, иметь -зию к кому и на кого – бу́ти в прете́нсії на ко́го, ма́ти прете́нсію до ко́го, ре́мствувати(ся), ре́мститя(ся), ремст(ь) ма́ти на ко́го, ра́потити, наріка́ти на ко́го. [Автор не бу́де в прете́нсії (Крим.). Він на ме́не ремст(ь) ма́є (Київщ.). Не се́рдьтесь і не ре́мствуйте на ме́не (Звин.). Хоті́в поруба́ти тютю́н, дак боя́вся, щоб не ра́потили (Борз.)].
Не будьте на меня в -зии, если… – не ре́мствуйте (не поре́мствуйте) на ме́не, коли́…
Вероятно никто не будет на меня в -зии за это – пе́вне ні́хто за те на ме́не не поре́мствує (Куліш).

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Недовольный
• Быть недовольным кем-либо, чем-либо
– бути незадоволеним (невдоволеним) з кого, з чого; (іноді) мати ремст(ь) на кого; (ірон.) крутити носом від чого.
• Недоволен кто
– незадоволений (невдоволений) хто; недогода кому.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ремсть, -ти, ж. = Ремст. Він на мене ремсть має та через те й коня не дав до міста. Канев. у.

Запропонуйте свій переклад