Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 23 статті
Запропонувати свій переклад для «розбір»
Шукати «розбір» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ана́лиз
1) (
хим.) аналі́за, ро́зклад, ро́збір;
2) (
лог.) аналі́за, ро́зслід. [Крити́чний ро́зслід].
Залё́т
1) залі́т (-ле́ту), заліта́ння, залеті́ння;
2) (
хват, удалец) зух (-ха); см. Хват;
3) (
разряд, полёт) літ (р. ле́ту), розбі́р (-бо́ру), закрі́й (-ро́ю), штиб (-бу).
Не высокого -та торговцы – не висо́кого шти́бу (закро́ю) крамарі́.
Ни́зкий и ни́зок
1) низьки́й, (
невысокий) невисо́кий; (малый) мали́й. [Низька́ ха́та (Сл. Ум.). Низьки́й тин (Номис). Низькі́ ві́кна (Сл. Ум.). Низьки́й бе́рег (Кінець Неволі)].
-кий голос – низьки́й (редко низови́й, преимущ. грубый: товсти́й, гру́бий) го́лос. [Серди́тий товсти́й го́лос (Грінч.). М’яки́й низови́й барито́н (Н.-Лев.)].
-ким голосом – низьки́м (товсти́м) го́лосом, то́всто.
-кий звук – низьки́й звук.
-кое место (местность) – низи́нне (низови́нне) мі́сце, низькоді́л (-до́лу), низина́, низовина́, низь (-зи) (Франко); срв. Ни́зменность 1.
-кие ноты – низькі́ (низові́) но́ти.
-кий поклон – низьки́й поклі́н.
-кий потолок – низька́ сте́ля.
-кий разрыв (арт. снаряда) – низьки́й ро́зрив (гарма́тня).
-кий рост – низьки́й (мали́й) зріст.
-кого роста кто – низьки́й (мали́й, невисо́кий) на зріст хто, низькоро́слий хто. [Поба́чила по́стать люди́ни не на́дто висо́кої і не низько́ї на зріст (Олм. Примха). Він був мали́й на зріст (Морач.)].
-кая температура – низька́ температу́ра.
-кая цена – низька́ (мала́, невисо́ка) ціна́.
-ное чутьё собаки – низьки́й нюх (у) соба́ки;
2) (
по качеству, по достоинству) низьки́й, (малый) мали́й, (невысокий) невисо́кий, (плохой) пога́ний, недо́брий, (простой) про́стий, (незнатный) незначни́й, (простонародный) простонаро́дні[и]й, (простецкий) проста́цький, (вульгарный) вульга́рний.
-кое выражение – вульга́рний (проста́цький) ви́слів.
-кая доброта товара – невисо́ка (мала́) добро́тність кра́му.
-кое золото, см. Низкопро́бный (-ное золото).
-кая проба – низька́ (мала́, невисо́ка) про́ба.
-кое происхождение (устар.) – невисо́ке (про́сте, незначне́) похо́дження, низьки́й (невисо́кий) рід.
-кого происхождения, -кий родом кто – невисо́кого (про́стого, низько́го) ро́ду (колі́на) хто; срв. Происхожде́ние 2.
-кий разбор – невисо́кий (про́стий, пі́длий) ґату́нок (розбі́р).
-кий слог (язык) – простолю́дна (простонаро́дня[а], проста́цька, вульгарный: вульга́рна) мо́ва, простолю́дний (вульга́рний и т. д.) стиль.
-кое сословие – низьки́й (незначни́й, про́стий) стан;
3) (
в нравств. смысле) низьки́й, ни́ций, (недостойный) негі́дний, (подлый) пі́длий, підло́тний, падлю́ч(н)ий, падлю́цький, (позорный) гане́бний. [Низьки́й спо́сіб ми́слення (Франко). Се лиш зло́ба низька́ (Франко). Селяни́н звика́є до ду́мки, що його́ мо́ва щось низьке́, недосто́йне (Крим.). Нава́живсь на таке́ низьке́ ді́ло (Тесл.). Ви́раз низько́ї хи́трости на обли́ччі (Едґ. По). Ни́ца душа́ (Куліш). Се́рце ни́це (Куліш). Ни́ций страх (Грінч.). Почува́ння нечи́сті і ни́ці (Грінч.). Пі́дла чернь корче́мна (Куліш). В душі́ свої́й були́ і те́мні й пі́длі (Куліш). Падлю́чна уле́сливість (Яворн.)].
-кий поступок – низьки́й (ни́ций, негі́дний, підло́тний) учи́нок. [Безчі́льний, ни́ций вчи́нок (Л. Укр.)].
-кий человек – низька́ (ни́ца, пі́дла) люди́на, ница́к (-ка) (Куліш).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Анализ – ана́ліза, -зи, ро́зклад, -ду, ро́збір, -бору.
Разбирательстворозбі́р, -бо́ру, розпра́ва, -ви.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Разборрозбір; вибір; (действие) – розбирання. Без разбора – не розбираючи.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

демонта́ж демонта́ж,-жу́; розбі́р,-бо́ру (розбирання на окремі частини машин, апаратів, споруд, а також зняття їх з фундаменту)
разбо́рка розбира́ння, розклада́ння, упорядко́вування; розібра́ння, розкла́дення, упорядкува́ння, упоря́дження; ро́збір,-бо́ру, поря́док,-дку

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ро́збі́р, -бо́ру
1)
разбор, различие;
2)
сорт.
Жа́рти пога́ного ро́збо́ру – шутки скверного свойства.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Разбор
1) розбі́р (-бо́ру), вибір (-бору); (
действ.) – розбира́ння; без -ра – не перебира́ючи, не розбира́ючи; с -ром – перебира́ючи, розбира́ючи; (дела) – розгляд (-ду), розгляда́ння; к -ру дела вызывать – виклика́ти на ро́згляд спра́ви; начать дело -ром – поча́ти розгляда́ти спра́ву; (по сортам) – сортува́ння, розклада́ння на сорти; (бумаг) – упорядко́вування; первого -ра – пе́ршого со́рту; (спрос) – по́пит (-ту), по́куп (-пу) (Г); товар имеет большой -бор – на крам великий по́пит.
Разборка
1) розбира́ння, розібра́ння, розбі́р (-бо́ру); (
сортирование) – сортува́ння, розклада́ння на сорти.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

розбі́р, -бо́ру, -рові

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Розбі́р, -бо́ру, м. Разборъ, различіе. Нікому нема розбору, не вважають нікого. Кв. І. 148.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Полный — по́вний, цілкови́тий; П. вес — по́вна вага́; П. длина — по́вна довжина́; П. профиль — по́вний про́філь; П. разборка — цілкови́тий ро́збір; П. шаг — по́вний крок.
*Разбор, разборкаро́збір, -бору; розбира́ння.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ана́лизъ = ро́зклад, розбір.
Кри́тика = 1. кри́тика, розбі́р. 2. погові́р, сла́ва, ганьба́. (С. Аф.). — Була слава, була слава, стали поговори, та на тую дївчиноньку, що чорниї брови. н. п. — Полюбила Петруся, поговору бою ся. н. п.
Крити́ческій = 1. крити́чний. С. Жел. — Критичний розбір. 2. осу́дливий, глумли́вий. 3. тяжки́й, небезпе́чний. — Крити́ческое положе́ніе = скру́та, приту́га, ха́лепа. С. З. — У такій притузї мусїв воли продати. С. Л. — Така скрута, що не знаю, що й робити.
Разбира́тельство = розбі́р, розпра́ва.
Разборка = розбіра́ння, розбі́р.
Разбо́ръ = 1. розбі́р, ви́бір; розбіра́ння, перебіра́ння. — Треба зробити вибір з ціх кроков — куди які. — Безъ разбо́ра = не розбіра́ючи. — Къ ша́почному разбо́ру = на шапкобра́ння. – Прийшов у церкву вже на шапкобрання. 2. розбі́р, суд, роспра́ва (д. Разбира́тельство). 3. розбі́р, пере́гляд, о́гляд (книжок). — Перегляд українських книжок. Ос. 4. схід, збу́ток — На цей крам великий збуток. 5. розбі́р, стаття́. — Сукно найвищого розбору.
Сортиро́вка = сортува́ння, добі́р, підбі́р, розбі́р.
Сортъ = сорт, розбі́р. — Сукно середнього розбору. — Пе́рвый = перва́к. — Послѣ́дній сортъ (про зерно́, крупи́) — по́слїд. — Зостав ся самий послїд.