Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «святочний»
Шукати «святочний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Излива́ться, изли́ться – ли́тися, злива́тися, зли́тися, лля́тися, зілля́тися, вилива́тися, ви́литися и ви́ллятися; сплива́ти, спливти́. [Ма́ти лю́бить дити́ну, і ця любо́в вилива́ється на дити́ну по́вною мі́рою (М. Грінч.). Вчо́ра зілля́вся над на́шим село́м вели́кий дощ (Звин.). Під образа́ми горі́ла лямпа́дка; свято́чний на́стрій сплива́в з богі́в (Коцюб.)].
-ли́ться на кого (о гневе, досаде и т. п.) – ви́литися на ко́го, (разразиться) окоши́тися на ко́му. [Заха́ркові не випада́ло спо́ритися з па́нією, доса́да його́ окоши́лася на Окса́ні (Крим.)].
Её печаль -ва́лась в жалобах на судьбу – її́ журба́ вилива́лася (вимовля́лася) гірки́ми жаля́ми на до́лю.
Источа́ть, источи́ть что
1) (
изливать) вилива́ти, ви́лити що, випуска́ти, ви́пустити джерело́м, дзюрко́м (цюрко́м) (журчащей струёй) що.
Горы -ча́ют целебные ключи – го́ри випуска́ють цілю́щі джере́ла.
-ча́ть на кого свои милости – вилива́ти, злива́ти на ко́го ла́ску свою́, (одаривать) обдаро́вувати кого́ ла́скою своє́ю, уласка́влювати кого́; см. Излива́ть;
2)
см. Расточа́ть.
Источё́нный – ви́литий.
-ться – вилива́тися, ви́литися, (струёй) дзюри́ти, (сплывать) сплива́ти, сплисти́. [Свято́чний на́стрій сплива́в з богі́в (икон) (Коцюб.)].
Пра́здничный – святни́й (ум. святне́нький), святко́вий, празнико́вий, (реже) святе́чний, свято́чний, посвятни́й, святча́ний, (только об одежде, гуц.) прилю́дний.
-ная одежда, -ные наряды – святна́ (святко́ва, посвятна́, святе́чна, празнико́ва) оде́жа, святні́ вбрання́. [Кожу́х мав бу́дний і святни́й, сви́ти бу́дну й святну́ (Липовеч.). На голові́ хи́тро ви́в’язана шовко́ва хусти́на, на нога́х но́ві череви́чки; ся́є в святко́вому вбра́нні (Васильч.)].
-ные игры, танцы – святко́ві, святе́чні і́гри (і́грища), та́нці. [Старода́вня ві́ра слов’я́нська по сей час у пісня́х, святко́вих і́грищах, звича́ях і забобо́нах поміж селя́нами остала́ся (Куліш)].
-ное настроение – святко́вий, празнико́вий, свято́чний на́стрій (-рою).
-ный день – святни́й день, свят-де́нь.
По -ному – по-святно́му, по-святко́вому, по-празнико́вому.
Провести день по -ному – спразни́ти день. [П’я́тницю спости́ла, неді́лю спразни́ла (Чуб.)].
-ный подарок – празнико́ве (-вого). [Дав празнико́вого три карбо́ванці (Ум.)].