Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 16 статей
Запропонувати свій переклад для «сочити»
Шукати «сочити» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Высле́живать, вы́следитьсочи́ти, присочи́ти, ви́сочити кого́, вислі́джувати, ви́слідити кого́, слідкува́ти за ким, ви́слідкувати кого́, сте́жити, ви́стежити кого́, ви́тропити (сов.), достерега́ти, достерегти́ кого́, пильнува́ти, допильнува́ти кого́, пантрува́ти, ви́пантрувати кого́.
Вы́следил бы даже в земле спрятанное – ви́нюхав-би зе́мне се́рце.
Зашпио́нить – зашпигува́ти, поча́ти сочи́ти кого́.
Наблюда́ть, наблюсти́
1)
что – спостерега́ти, спостерегти́, (редко) постерега́ти, постерегти́ що, (примечать) приміча́ти, примі́тити що. [Перегля́нувши украї́нське письме́нство, ми могли́ спостерегти́ ціка́вий проце́с (Єфр.). Диві́ть! Як дити́на приміча́є! (Звин.).
-да́ть природу, течение светил небесных – спостерега́ти приро́ду, рух світи́л небе́сних. Астроно́м, що спостірега́є зо́рі (Кониськ.). Спостерега́ючи, з одного́ бо́ку, життя́ приро́ди, а, з дру́гого,— суспі́льне та особи́сте життя́ люде́й (Наш)]
;
2) (надсматривать за кем, за чем) нагляда́ти, назира́ти, надзира́ти за (над) ким, за (над) чим и кого́, що (чого́), (следить) сте́жити за ким, за чим и чого́, досте́жити чого́, кмі́тити, приміча́ти за ким, за чим, (сторожить) пильнува́ти кого́ и за ким, чого́, допильнува́ти кого́, чого́, достерега́ти, достерегти́ кого́, що и чого́, (смотреть, надзирать) доглядати́, догля́нути кого́, чого́ и за ким, за чим, дозира́ти кого́, чого́ и що, за ким, за чим; срв. Присма́тривать 2, Надсма́тривать. [Бу́ду пи́льно нагляда́ти – кни́жку ти яку́ чита́єш, з ким гово́риш, де бува́єш (Крим.). Обі́даю собі́ десь у куто́чку, прислуха́юсь, назира́ю за го́стями (Васильч.). Ціка́ва Масюкі́вна назира́ла го́стя з вікна́ (Н.-Лев.). Надзира́ю, надслу́хую, що ста́неться з Хомо́ю (Франко). Шля́ху їх не сте́жить нія́кий во́рог (Франко). Чого́ ти за дру́гими пригляда́єшся? знай себе́, я за тобо́ю не приміча́ю (Квітка). Сів про́ти не́ї уп’я́вся очи́ма в її́ вид і вва́жливо кмі́тить за не́ю (Н.-Лев.). Улі́тку вона́ ї́здила сама́ на по́ле до косарі́в, до грома́дільників, до женці́в і кмі́тила за ни́ми, як до́брий осаву́ла (Н.-Лев.). Ну, хо́чеш: я догляда́тимусь, пильнува́тиму їх обо́х (Грінч.). За таки́м Трохи́м більш усього́ пильнува́в (Квітка). Допильнува́в того́ я вра́нці сам (Грінч.). Про що мене́ що-дня́ достерега́ти і ці́литись на ме́не що-годи́ни? (Куліш). Чи се-ж на́ше ді́ло? чи нам ве́лено за дру́гими догляда́ти? (Квітка). Коли́сь ще сам я на по́лі й у лі́сі їх пи́льної робо́ти догляда́в (Грінч.). Тре́ба пи́льно тих лука́вих хо́дів дозира́ти (Куліш)].
-дать за движениями неприятеля – сте́жити (назира́ти) за ру́хами во́рога, пильнува́ти ру́хів во́рога.
-да́ть за детьми – нагляда́ти (догляда́ти) діте́й и за ді́тьми, дозира́ти діте́й.
-да́ть за работами – нагляда́ти (назира́ти) за (над) робо́тами, пильнува́ти робо́ти, сте́жити за робо́тами.
-да́ть за чьим поведением – догляда́ти (пильнува́ти) чийо́го пово́дження (чиє́ї поведі́нки).
-да́ть за порядком – догляда́ти (дозира́ти, пильнува́ти) поря́дку. [Військо́вого поря́дку дозира́ли січовики́ до́бре (Куліш)].
-да́ть за самим собою – сте́жити за сами́м собо́ю, пильнува́ти себе́, уважа́ти на се́бе.
За ним надо -да́ть – за ним тре́ба нагляда́ти (сте́жити), його́ тре́ба пильнува́ти, на йо́го тре́ба уважа́ти, його́ тре́ба ма́ти на о́ці. [Це́зарю, остерега́йся Бру́та,.. пи́льно вважа́й на Мете́лла Ці́мбра (Куліш)].
-да́ть украдкой (тайком) за кем – по́тай нагляда́ти (назира́ти) кого́ и за ким, по́тай сте́жити за ким, сочи́ти (присо́чувати) кого́. Коли́ постереже́ш ще що-не́будь, скажи́ мені́; звели́ тако́ж і жі́нці присо́чувати (Куліш)];
3) (
соблюдать) догляда́ти, догля́нути, доде́ржувати, держа́ти, доде́ржати що и чого́, берегти́, зберегти́ що.
-да́ть закон, -ны – догляда́ти, доде́ржувати зако́ну, -нів.
-сти́ правосудие – догля́нути (доде́ржати, допильнува́ти) правосу́ддя (пра́вого су́ду).
-да́ть пост – доде́ржувати по́сту, доде́ржати піст.
Наблюдё́нный – спостере́жений, примі́чений;
2) догля́нутий, доде́ржаний, збере́жений.

-ться
1) спостерега́тися, бу́ти спостере́женим.

Высота солнцатся снарядом – висо́кість со́нця спостерега́ють при́ладом;
2) (
соблюдаться) держа́тися, доде́ржуватися, бу́ти доде́ржуваним, доде́ржаним.
Посты теперь не -тся – пості́в тепе́р не доде́ржують (не доде́ржуються).
Подкарау́ливать, подкарау́лить кого – пристерега́ти, пристерегти́, сочи́ти, присочи́ти кого́, чига́ти, чатува́ти на ко́го, назори́ти кого́, засіда́ти на ко́го. Срв. Высле́живать.
Подсле́живать, подследи́ть – підслі́джувати, підсліди́ти, під[при]стерега́ти, під[при]стерегти́ кого́, сочи́ти, присочи́ти. [Підсліди́ли його́ – куди́-то він несе́ (Рудч.)].
-ди́ть волка – підстерегти́ во́вка.
Подстерега́ть, подстере́чь кого, что – підстерега́ти, стерегти́, підстерегти́, при[ви,на]стерега́ти, при[до,на]стерегти́, ви́стерегти кого́, що, чига́ти на ко́го, на що, чатува́ти на ко́го, на що, (реже) кого́, що, ви́чатувати кого́, що, сочи́ти, присочи́ти кого́, що, пантрува́ти кого́. [Підстережу́ я тебе́ (Мирн.). На бусурма́н у по́лі чатува́ли (Куліш). В куща́х чату́ють на звірину́ (Куліш). На йо́го там чига́ють. До́вго чига́є на хвили́ну, коли́ лі́кар бу́де вільні́ший (Коцюб.). Кіт ми́шу сочи́ть. Я достережу́ зло́дія (Звин.)].
Домашнего вора не -жё́шь – ха́тнього (свого́) зло́дія не достереже́ш (не встереже́шся).
Подстережё́нный – підстере́жений, при[до]стере́жений, ви́стережений, ви́чатуваний, присо́чений.
-ся, стр. з. – підстерега́тися, при[ви]стерега́тися, бу́ти підстере́женим, ви́стереженим, ви́чатуваним, присо́ченим.
Просле́живать (прослежа́ть), проследи́ть
1)
что (пройти по следам) – прослі́джувати, просліди́ти. [На цій землі́ прослі́джую свій слід (Черн.). За не́ю ходи́в ґре́чний молоде́ць, сліди́в-просліди́в аж до світло́ньки (Чубин.)];
2) (
переносно) прослі́джувати, просліди́ти, прислі́джувати, присліди́ти, (выследить) вислі́джувати, ви́слідити кого́, що, за ким, дохо́дити, дійти́ слі́ду чому́, сте́жити, просте́жити, досте́жити, ви́стежити, постерега́ти, постерегти́, сочи́ти, присочи́ти кого́, що, пильнува́ти, допильнува́ти кого́, чого́, перейти́ що; срв. Следи́ть, Высле́живать. [Отже́-ж ми її́ (істо́рію) і прослідимо́ (Куліш). Щоб поба́чити, що́ він ро́бить, присліди́в за ним (Новомоск. п.). Ви́слідити, чи нема́ тако́ї причи́ни, що… (Кониськ.). Ду́же ле́гко ви́стежити цей моти́в у тво́рчості Коцюби́нського (Єфр.). Не мав ча́су допильнува́ти ціє́ї по́милки за оста́нні ро́ки (Грінч.). Пере́йдемо у двох, у трьох гла́вах ті літопи́сні споми́нки (Куліш)].
-ди́ть аргументацию – просте́жити аргумента́цію.
-ди́ть исторически – про[ви́]сліди́ти, просте́жити істори́чно.
-ди́ть по документам – про[ви́]сліди́ти, просте́жити в (по) докуме́нтах.
Просле́женный – про[и]слі́джений, ви́сліджений, просте́жений, досте́жений, ви́стежений, допильно́ваний.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПРОНИКА́ТЬ реконстр. просяга́ти, прорина́ти, засяга́ти, фаміл. вла́зити, (углиб) сяга́ти вглиб, загли́блюватися /вгли́блюватися/, (куди) добува́ти, дістава́ти, продістава́ти, пробира́ти, інфільтрува́ти що, (про світло) просо́чуватися, сочи́ти, (про запах) пересяка́ти що, (про холод) наплива́ти, (про дим) ти́снутися;
проника́ть во что (шукати суть) осяга́ти що;
проника́ть взо́ром сяга́ти зо́ром, прозира́ти, пройма́ти /прошива́ти/ о́ком;
проника́ть в суть дістава́тися (до) су́ті, доко́пуватися су́ті, осяга́ти суть;
проника́ть мы́слью сяга́ти ду́мкою;
проника́ющий/проника́емый що /мн. хто/ сяга́є тощо, мастак сягати, зда́тний промкну́тися /сягну́ти, осягну́ти/, прикм. прони́кливий, глибокося́жний, інфільтраці́йний, /про радіяцію, рану тощо/ глиби́нний, зала́зистий /улазистий/, реконстр. сягу́щий, ім. інфільтра́нт, складн. -прося́жни́й [легкопроника́ющий легкопрося́жни́й], пор. ПРОНИЦАЕМЫЙ;
проникающий вглубь глиби́нний;
проникающий в су́щность /проникающий в та́йны/ зда́тний збагну́ти суть /таємни́ці/;
ПРОНИ́КНУТЬ ще діста́тися, продіста́тися, добу́ти, пролі́зти, фраз. проли́нути, втереби́тися, просота́тися, (крізь що) промкну́ти, (в душу) залі́зти і похідн.;
проникнуть во что оказ. збагну́ти що;
проникнуть взо́ром во что прогля́нути /прозирну́ти, прогле́діти/ що;
проникнуть в тайники́ души́ залі́зти в ду́шу;
прони́кший залі́злий /пролізлий/, прося́глий, втере́блений, просо́талений, промкну́тий, ОКРЕМА УВАГА
ПРОСТУПА́ТЬ (крізь що) прозира́ти, прогляда́ти, прокльо́вуватися, лі́зти, вила́зити, оказ. прозна́чуватися, (про воду) сочи́ти;
проступа́ющий що прозира́є тощо, ста́вши прозирати, щора́з видні́ший, прикм. помі́тний, реконстр. прозиру́щий, пор. ВЫРИСОВЫВАТЬСЯ;

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Сочи́ти, -чу́
1)
подстерегать;
2) кого́, на ко́го –
выслеживать, шпионить кого, за кем.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Следить за кем, за чем
1) (
наблюдать) – сте́жити, слідкува́ти за ким, за чим; следить за ходом дела – сте́жити, як іде́ спра́ва;
2) (
присматривать) – догляда́ти, нагляда́ти, пильнува́ти кого́, чого́, назира́ти кого́, що;
3) (
выслеживать) – сте́жити за ким, сов.сочити, сов. – присочити кого́ (Г), слідити, вислі́джувати, сов. – вислідити кого́.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Сочи́ти, -чу́, -чи́ш, гл. Подстерегать, выслѣживать. Я буду сочити: тільки ви заснете, я зараз усі обірву горіхи. Наш кіт мишу сочить. Черниг. г.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Подкарау́ливать, подкарау́лить = підстерега́ти (С. Л.), пристерега́ти, засїда́ти (С. Л.), чига́ти (С. Л.), пантрува́ти, сочи́ти, підстерегти́, пристерегти́, засїсти, попантрува́ти, присочи́ти. — Хто-ж це його дом приглядає? — А ну, каже, давай підстережу я його. н. п. Гр. Чайч. — Нехай присочить його. К. З. о. Ю. Р. — Засїдають два стрельчики, хочуть його вбити. н. п.
Подмѣча́ть, подмѣ́тить = підгляда́ти, постерега́ти, виміча́ти, пристерега́ти, назнава́ти, поміча́ти, сочи́ти, підглядїти, по(при)стерегти́, помі́тити, запримі́тити. (Д. Замѣ́тить 2, Подгля́дывать і Подсма́тривать). — Сочи ж його добре, чи не носить він висївок до шинку. Кн.
Подстерега́ть, подстере́чь = вистерега́ти, пристерега́ти, вартува́ти, чатува́ти (С. З. Кр.), пантрува́ти, сочи́ти, чига́ти (С. З. Л.), ви́стерегти, пристерегти́, призо́рити, припантрува́ти. — Я таки пристережу, хто мої динї переводить. н. к. Руд. — Ми на тебе давно вже чигаєм. К. Д. — Злобу свою криючи, Дорошенко начав на винищення Запорожцїв чигати. Л. В. — Чатує на його. С. З.
Слѣди́ть = 1. (наслѣди́ть) — слїди́ти, роби́ти слїди́, нароби́ти слїду, натопта́ти. 2. (ослѣди́ть) — шука́ти слїду, сте́жити, стежкува́ти, слїдкува́ти, ви́слїдити (С. Аф.), ви́стежити. 3. слїдкува́ти (С. З.), сте́жити, догляда́ти, нагляда́ти, назира́ти, підгляда́ти, пильнува́ти, пантрува́ти, зори́ти, па́сти, па́сти о́чі (Фр.), сочи́ти, (на засїдах, на чатах — засїда́ти, чатува́ти. (Д. Наблюда́ть 2.) — Слїдкуючи за нею. С. З. — Зїнька допитливими очима слїдкувала за Соломією. Лев. — Мотрі стало легше, що свекрушинї очі не слїдкують за нею. Лев. — Слїдкуй за мною скрізь Ти, Господи мій милий! Чи де уста мої неправду говорили? Гул. Ар. — Як він отам за мною стежкував. Фр. — І поки не зник він за дверима, його погляд все зорив на мене. Ст. Г. — Куди я не піду — його стрічаю. Зорить за мною він, чи так ненароком стрічаюсь? К. К. — Казали, що й уряд підсилає пантрувати, чи хлопи справдї не бунтують? Фр. — Агент тільки сочив Шевченка. Кн. — Одійшов чоловік та й пасе того старця. Чигир. — Чатували козаченьки у зеленім гаю. н. п. — Ловець засїдає в овсї та й чатує, поки ведмідь не піде. н. к.

Запропонуйте свій переклад