Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «спонука»
Шукати «спонука» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

И́мпульс – і́мпульс (-су), спону́ка, підгі́н (-го́ну); см. Побужде́ние.
Побужде́ние
1) (
действие) спону́кування, підго́ніння, призво́дження, підбу́джування, підохо́чування, сов. спону́ка́ння, піді́гна́ння, призве́дення, підбу́дження, підохо́чення;
2) (
побуждающая причина) спону́ка, (поощрение) підгі́н (-го́ну), при́звід (-воду), підохо́та; (влечение) по́тяг до чо́го, (мотив) моти́в.
По чьему -нию он это делает? – за чиї́м при́зводом (підго́ном, за чиє́ю підохо́тою) він це ро́бить?
Из каких -ний – з яки́х моти́вів.
Иных -ний у него не было – и́нших моти́вів він не мав (у йо́го не було́).
Следовать -нию сердца – іти́ за по́тягом се́рця.
Он сделал это по собственному -нию – він зроби́в це з вла́сної во́лі (охо́ти), самохі́ть.
У него не было иного -ния кроме славы – він не мав и́ншої спону́ки (и́ншого моти́ву), окрім сла́ви.
Понужде́ние
1) спону́к(ув)ання, приму́шування, си́лування, приганя́ння, призво́джування до чо́го;
2) спону́ка, при́мус (-су), при́звід (-воду), пригі́н (-го́ну), прину́ка до чо́го.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Мотивация – (от лат.) мотивація, спонука, спонукання, заохота, поштовх, побуд.
[Однієї мотивації недостатньо: якщо у вас є ідіот і ви його мотивували, то в результаті ви матимете мотивованого ідіота (Джим Рон)].
Обговорення статті

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Побуждениеспонука; спонукання; заохота. По собственному побуждению – з власної волі. Из корыстных побуждений – з корисливого наміру.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Спону́ка, спонука́нняпобуждение.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Побуждение
1) (
побуждающая причина) – спону́ка, мотив (-ву), міркува́ння; движимый такими -ниями – спону́куваний цим (тим), з таких мотивів; из каких -ний – з яких мотивів; из корыстных -ний – з корисливости, гада́ючи (с)користа́тися, щоб (с)користа́тися; по собственному -нию – з вла́сної во́лі (на́міру);
2) (
действ.) – спону́кування, спонука́ння.
Стимул – стимул (-лу), спону́ка.
Толчок (побуждение) – спону́ка, спонука́ння; давать, дать толчок делу – зру́шувати, зру́шити спра́ву; служить -ком – спону́кувати.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

спону́ка, -ки, -ці

Запропонуйте свій переклад