Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 56 статей
Запропонувати свій переклад для «спуск»
Шукати «спуск» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ливнево́й – зливо́вий.
-во́й спуск – зливни́к (-ка́).
На́пуск
1) (
действие) –
а) напуска́ння,
оконч. напу́щення, на́пуск (-ку);
б) напуска́ння, насо́вування, насува́ння,
оконч. напу́щення, насу́нення;
в) напуска́ння, пуска́ння, нацько́вування,
оконч. напу́щення, пу́щення, нацькува́ння; спуска́ння, оконч. спу́щення, спуск;
г) напуска́ння, налива́ння, наці́джування, нато́чування,
оконч. напу́щення, налиття́ (-ття́), наці́дження и націді́ння, нато́чення и наточі́ння, ґ) завдава́ння, наганя́ння, оконч. завда́ння́; нагна́ння (стра́ху, ля́ку и т. п.);
д) удава́ння,
оконч. уда́ння́;
е) пуска́ння, заклада́ння,
оконч. пу́щення, закла́дення. Срв. Напуска́ть 1 - 7;
2) на́тиск (-ку), натиска́ння, напира́ння;
срв. На́тиск, Напо́р 1;
3) (
складки на голенище) бри́жі (-жів).
Голенища, сапоги с -ком – халя́ви, чо́боти брижа́ті (у бри́жі);
4) ви́ступ (-пу).

-пуск в ларчике – ви́ступи в скри́нці.
-пуск крыши – причі́лок (-лка), (соломенной) острі́шок (-шка), стрі́ха, (железной) на́вис (-су), підда́шок (-шка);
5)
-пуски (в причёске) – начо́си (-сів). [Начо́сів не напуска́й (Номис)].
Ниспуще́ние – спу́щення, спуск (-ку) уни́з.
Нисхожде́ние – схід (р. схо́ду), схо́дження (вниз), (спуск) спуск (-ку), спуска́ння; сплива́ння; запада́ння; срв. Нисходи́ть.
-ние в ад – хід (спуск) до пе́кла.
-ние с горы – схід (схо́дження, спуск, спуска́ння) з гори́. «Нисхождение в Мальстрем» Эдг. По – «Спуск у Мальстре́м» Едґ. По.
-ние к кому (поблажка) – потура́ння кому́.
Нисше́ствие – зіше́стя, (ц.-слав.) низше́стя (-тя), схід (р. схо́ду) (вниз), (спуск) спуск (-ку).
Паря́щий, зоол. – ширя́к (-ка́), шугу́н (-на́).
-щий спускспуск пла́вом.
Плани́ровать – (об аэроплане) спуска́тися пла́вом, ширя́ти.
Плани́рующий спускспуск пла́вом, ширя́ння.
Поло́гий – (о горе, спуске) поло́жистий, спа́дистий, спо[у]хо́вий, протя́глий. [З о́дного бо́ку гора́ крута́, а з дру́гого – поло́жиста (спухо́ва)].
-гий спуск – спо[у]хо́вина. [Міро́шник ви́йшов на са́мий край доро́ги, де почина́лася спохо́вина до рі́чки (Корол.)].
При́головок
1) (
изголовье) уголо́в’я, при́голо́вач;
2) (
в сундуке) при́скри́нок (-нка);
3) (
реки) при́річок (-чка);
4) (
первый спуск вина) перва́к (-ка́).
При́пуск
1)
см. Припуска́ние (во всех значениях);
2) при́пуск (-ску), при́пуст (-ту), до́пуск, до́пуст. [У при́пуск (у при́пуст) теля́ пуска́ємо ї́сти (Конгр. п).].

Корова доится с -ком – коро́ва до́їться з теля́м.
-пуск скотаспу́ск (-ку) парува́ння худо́би.
К нашему начальнику -ку нет – до на́шого нача́льника до́пусту нема́(є);
3) на́пуск, на́пуст.

Платье сшито с -ком – убра́ння поши́то з на́пуском (з на́пустом);
4)
Бежать в -пуск – бі́гти що-ду́ху. Бежать в -пуски с кем, см. Вза́пуски.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СПУСК (шлях з гори) узві́з.
КУРО́К (у зброї) ще гачо́к, язичо́к, коротк. спуск; пор. КРЮЧОК.
ПЛАНИ́РОВАТЬ 2 (у повітрі) заступ. поняття ширя́ти;
планирующий що /мн. хто/ планеру́є, ста́вши ширя́ти, планери́ст, прикм. /політ/ безмото́рний, з род. відм. планерува́ння [планирующая траекто́рия траєкто́рія планерува́ння], стил. перероб. планеру́ючи;
планирующий спуск авіа. безмото́рний спуск.
СЛУ́ЧКА (тварин) ще спуск.
СНИЖЕ́НИЕ ще спуск, (рівня) паді́ння, (курсу акцій) екон. реду́кція;
снижение себесто́имости зме́ншення собіва́ртости.
СПУСКОВО́Й, спусково́й крючо́к язичо́к, коротк. спуск.
СХОЖДЕ́НИЕ ще рух /спуск/ уни́з.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Спуск
1) (
действие) спуска́ння, -ння;
2) (
водосток) ри́нва, -ви;
3) (
потворство) по́пуск, -ску;
4) (
для проезда, прохода) узві́з, -во́зу.
Опуск
1) (
опускание) спуск, -ку, спуска́ння, опуска́ння, -ння;
2) (
в плотине) за́ставка, -ки;
3) (
в книге) ви́пуск, -ку.
Скат – схил, -лу, спуск, -ку; -истый – схи́листий, поко́тистий, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Спуск – спуска́ння, спуск (-ку);
• с. (место
) – узві́з (-во́зу);
• с. кабельный
– с. жильнико́вий, кабле́вий;
• с. ливневой
– зливни́к (-ка);
• с. поверхностный
– с. поверхне́вий.
Вытравка (материал) – (ви)щавни́к (-ка́);
• в., вытравление (
процесс) – вища́влювання, ви́щавлення;
• в., вытравление (спуск цепи
) – попуска́ння;
• в. (красителя
) – вибавля́ння, ви́бавлення.
Ливневой – зливо́ви́й;
• л. спуск
– зливни́к (-ка́).
Парящий полет, авио – літ (ле́ту) пла́вом;
• п. спуск
спуск (-ку) пла́вом.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Спуск
• Не давать, не дать спуску кому
(разг.) – не давати, не дати попуску (спуску) кому; не попускати, не попустити кому; (фіг.) не давати, не дати собі в кашу наплювати.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

спуск спуска́ння, злива́ння; спуск,-ку (води), злив,-ву
с. винтово́й спуск ґвинтови́й
с. водосто́чный спуск водозливни́й
с. водоструйный спуск водоструми́нний
с. пове́рхностный спуск поверхне́вий
с. разгру́зочный спуск розванта́жувальний
с. рыча́жный спуск ва́жільний
сва́рка зва́рювання; зва́рення; звар,-ру; зва́рина,-ни (місце)
с. автоге́нная зва́рювання автоге́нне [га́зове] (з’єднання матеріялів місцевим розтопленням газокисневим полум’ям)
с. автомати́ческая зва́рювання автомати́чне
с. аргонодугова́я зва́рювання арґонодугове́
с. ацетиле́новая зва́рювання ацетиле́нове, звар ацетиле́новий
с. безога́рковая зва́рювання безнедога́ркове
с. в стык зва́рювання у стик
с. ва́куумная зва́рювання ва́куумне
с. взрывна́я зва́рювання вибухо́ве [ви́бухом], звар вибухо́вий
с. внахлёстку зва́рювання вна́пусток
с. водоро́дная зва́рювання водне́ве
с. водяны́м га́зом зва́рювання [звар] во́дним га́зом
с. вприты́к зва́рювання [звар] вприту́л
с. вразбро́с зва́рювання [звар] вро́зкид
с. га́зовая зва́рювання га́зове, звар га́зовий
с. газоводоро́дная зва́рювання газоводне́ве, звар газоводне́вий
с. газопре́ссовая зва́рювання газопре́сове
с. давле́нием зва́рювання [звар] ти́ском
с. диффузио́нная зва́рювання дифузі́йне
с. дугова́я зва́рювання дугове́
с. дугова́я в защи́тном га́зе зва́рювання дугове́ в захисно́му га́зі
с. дугова́я механизи́рованная зва́рювання дугове́ механізо́ване
с. дугова́я ручна́я зва́рювання дугове́ ручне́
с. дугова́я то́чечная зва́рювання дугове́ точкове́
с. и́мпульсная зва́рювання і́мпульсне
с. индукцио́нная зва́рювання індукці́йне
с. каска́дом зва́рювання [звар] каска́дом
с. кислоро́дно-ацетиле́новая зва́рювання кисне́во-ацетиле́нове, звар кисне́во- ацетиле́новий
с. кислоро́дно-водоро́дная зва́рювання кисне́во-водне́ве
с. кондекса́торная зва́рювання конденса́торне
с. конта́ктная зва́рювання конта́ктне, звар конта́ктний
с. кузне́чная зва́рювання кова́льське
с. ла́зерная зва́рювання ла́зерне
с. магни́тно-и́мпульсная зва́рювання магне́тно-і́мпульсне
с. мета́ллов электри́ческая зва́рювання мета́лів електри́чне, звар мета́лів електри́чний
с. многодугова́я зва́рювання багатодугове́
с. многоэлектро́дная зва́рювання багатоелектро́дне
с. на весу́ зва́рювання у вися́чому поло́женні
с. на подъём зва́рювання на підніма́ння [підйо́м]
с. на спуск зва́рювання [звар] на спуск
с. печна́я зва́рювання пічне́
с. плавле́нием зва́рювання то́пленням
с. пла́зменная зва́рювання пла́змове
с. под флю́сом зва́рювання [звар] під флю́сом
с. полуавтомати́ческая зва́рювання напівавтомати́чне
с. потоло́чная зва́рювання стельове́, звар стельови́й
с. релье́фная зва́рювання рельє́фне, звар рельє́фний
с. ручна́я зва́рювання ручне́
с. скоростна́я зва́рювання шви́дкісне
с. сопротивле́нием зва́рювання о́пором
с. стыкова́я зва́рювання стикове́, звар стикови́й
с. терми́тная зва́рювання термі́тне
с. то́ками высо́кой частоты́ зва́рювання стру́мами висо́кої частоти́
с. то́чечная зва́рювання точкове́
с. тре́нием зва́рювання [звар] тертя́м
с. уда́рная зва́рювання уда́рне
с. ультразвукова́я зва́рювання ультразвукове́
с. холо́дная зва́рювання холо́дне
с. шла́нговая зва́рювання шла́нгове
с. шо́вная зва́рювання шо́вне, звар шо́вний [шво́вий]
с. электродугова́я зва́рювання електродугове́
с. электромагни́тная зва́рювання електромагне́тне
с. электро́нно-лучева́я зва́рювання електро́нно-промене́ве
с. электрошла́ковая зва́рювання електрожу́желеве

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Відпрова́дження
1)
провожание, препровождение;
2)
отвод, спуск.
Зволо́к, -каспуск с горы.
Ко́щок, -касобачка ружейная, спуск.
Круто́винасклон, спуск.
Спуск, -ку
1) (
о животн.) случка;
2)
восковая мазь, пластырь для нарывов;
3)
сливное пюре.
Спуска́нняспуск (процесс).
Спуст, -ту
1) (
мера) три ведра (водки);
2)
рубанок, струг; 3) см. Спуск.
Стік, р. сто́ку – 1) сток, спуск (воды);
2)
впадение (реки).
Ци́нґель, -ґля
1)
щегленок;
2)
рубанок;
3)
курковой спуск в ружье, собачка.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Спуск (для проезда, прохода) – узві́з(узво́зу).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

спуск, -ку; спу́ски, -сків

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Габо́в, меж. Восклицаніе гуцульскихъ дровосѣковъ при спусканіи срубленныхъ деревьевъ съ горы внизъ; этимъ восклицаніемъ стоящіе внизу работники даютъ знакъ стоящимъ выше пріостановить спускъ деревьевъ. См. Кінатов. Шух. I. 180.
Зволо́к, -ка, м. Спускъ съ горы. Міус. окр.
Ко́щок, -ка, м. Собачка ружейная, спускъ. Шух. І. 229.
Круто́вина, -ни, ж. Склонъ, спускъ (въ оврагѣ, напр.). Мнж. 183.
Спуск, -ку, м. Случка животныхъ. О. 1862. V. Кух. 32.
Стік, сто́ку, м. Стокъ, спускъ (воды)? впаденіе (рѣки)? Край села Теплиць, у стоку річки Полянина. Мкр. Н. 3.
Схи́лок, -лку, м. Наклонъ, спускъ, скатъ. склонъ. Та бо в нашім Яворові корчма коло схилку. Гол. III. 220.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Відпрова́дження, -ня, с. Отвод, спуск. Сл. Тутк.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Спуск — спуска́ння, спуск, -ку; узві́з, -во́зу; С. к мосту — узві́з до мо́сту; С. штопором — спуска́ння спіра́лею; плавный спуск курка — пла́вне спуска́ння курка́.
*Минный — мі́нний; М. аппарат ; — мі́нний апара́т; М. банка — мі́нний кущ; М. галерея — підкі́нна галері́я; М. заградитель — мі́нний засло́нник; М. заграждение — мінна перепо́на; М. колодец — мі́нний коло́дязь; М. магазин — мі́нний магази́н; М. поле — мі́нне по́ле; М. способ — мі́нний спо́сіб; М, спуск — мі́нний спуск; М. станция — мі́нна ста́ція; М. тральщик — мі́нний тра́лер; М. траншея — транше́я підко́пу; М. якорь — мі́нна кі́тва.
*Нижний — ни́жній; Н. линия — ни́жня лі́нія; Н. окно — ни́жнє вікно́; Н. паз — ни́жня ґа́ра; Н. спуск — ни́жній спуск.
*Плавный — пла́вний; П. спуск курка — пла́вне спуска́ння курка́.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Спускъ = 1. спуска́ння, спуск. — Спуск води з ставу. 2. спуск, масть (переважно з воску і оливи). 3. спуск, парува́ння. 4. ми́лость, ла́ска, поми́лування, по́пуск. — Онъ спу́ску не дастъ= не да́сть спу́ску, пона́дки, не да́сть собі в ка́шу наплюва́ти.
Вы́тягать, ся, вытя́гивать, ся, вы́тянуть, ся = витяга́ти, ся, розтяга́ти, ся, ви́тягти, ся. — Ой дам я вам, рибалочки, рубля золотого, та витягнїть миленького хоч трошки живого. н. п. — Спуск добре витягає гній з болячки. — Сукно розтягуєть ся. — Мальчикъ вы́тянулся = хлопець ви́ріс, ви́гнав ся. — Два дуби вигнались вище од лин. Лев. — Стоя́ть передъ кѣ́мъ вы́тянувшись = стоя́ти ви́пнувшись, навспи́нячки. — Москаль стояв навспинячки перед командиром. С. Л. — Вы́тянуть фро́нтъ = ста́ти ла́вою, ушикова́ти ла́вою. Кот. С. Ш. — Вы́тянуть кнуто́мъ = опері́щити, опереза́ти, потягти́ батого́м.
На́пускъ = 1. на́пуск (С. З.), на́пад. — Ти, царице, напуск напустила, славне військо запорозське тай занапастила. н. п. — Його й трьома нападами не візьмеш. н. пр. 2. спуск, спуска́ння (на пр. собак з цепу). 3. висо́кі халя́ви.
Опуще́ніе = о́пуск, спуск, опуска́ння, спуска́ння.
Скатъ = 1. ско́чування. 2. спуск, згі́рря, у́біч (С. Ж. З.). 3. стан. — Купив стан колїс. (Д. Прибо́ръ 2.) 4. риба Roja clavata — скат. С. Пар.
Слу́чка = парува́ння, спуск, при́пуск (самця і самицї).

Запропонуйте свій переклад