Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «сідець»
Шукати «сідець» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пря́слица
1) кужі́лка;
см. Пря́лка, Самопря́лка;
2) (
донце под кудель) дни́ще, кружо́к (-жка́), сіде́ць (р. сідця́). [Узяла́ дни́ще і верете́но (Квітка)].

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Место – мі́сце;
• м. (сидение),
авиосіде́ць (-дця́);
• м. затопляемое
– місце́вість затопна́;
• м. зыбкое
– трясовина́;
• м. нулевое
– мі́сце нульове́;
• м. отхожее
– відходо́к (-дка);
• м. ослабленное
– м. осла́блене;
• м. поврежденное
– м. пошко́джене;
• м. пониженное
– м. зни́жене;
• м. прибойное
– м. прибі́йне;
• м. промежуточное
– м. проміжне́;
• м. сборочное
– складо́вище;
• м. свалочное
– смітничи́ще;
• м. топкое
– м. грузьке́.
Сидениесіде́ць (-дця́);
• с. выдвижное
– с. висувни́й;
• с. кольцеобразное
– с. кільцюва́тий;
• с. откидное
– с. відкидни́й.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Сіде́ць, -дця́сидение при станке.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кужі́вка, -ки, ж. Родъ пряслицы, шестика, вставляемаго въ донышко (сіде́ць), на который привязывается ку́жіль. Части кужі́вки: нижняя половина де́ржівно: верхняя, на которую надѣвается ку́жіль, — кужівни́к: посрединѣ, гдѣ сходятся держівно и кужівни́к — деревянный кружекъ, ободокъ — ко́чало. Шух. I. 148.
Ремісни́к, -ка́, м. У ткачей: снарядъ. посредствомъ котораго наматываются нитки на шпульку, вкладываемую затѣмъ въ ткацкій челнокъ. Части его: двѣ вертикально стоящія доски — ла́би, обращенныя другъ къ другу широкой поверхностью и соединенныя по срединѣ продолговатымъ деревяннымъ ящикомъ — скри́нкою; нижніе концы лаб стоятъ на землѣ, въ верхнихъ вращается желѣзный прутъ — верете́но, на которомъ толстое деревянное маховое ко́лесо; тонкій конецъ веретена называется спінь и на немъ вращается шпулька — цівка; веретено приводится во вращательное движеніе при помощи лучка́ — деревянной палочки, къ обоимъ концамъ которой привязанъ реміне́ць (ремешекъ), охватывающій веретено; къ ящику (скринка) придѣлана скамейка для сидѣнья — сіде́ць. Шух. І. 257.
Сі́давка, -ки, ж. Сидѣнье для ткача въ ткацкомъ станкѣ. Шух. І. 255. См. Сідець.
Сіде́ць, -дця́, м. Сидѣнье для работника при разл. работахъ: у пряхъ то-же, что днище 2. у ткачей — сидѣнье въ ткацкомъ станкѣ или въ ремісничку́, у токаря — сидѣнье при ток. станкѣ, у гуц. пастуховъ — толстый и вязкій столбикъ, на кот. сидитъ доящій корову или овцу, и пр. Шух. І. 148, 257, 255, 305, 306, 192, 194.
Стру́нка, -ки, ж.
1) Ум. отъ
струна.
2) Отгороженное мѣсто въ овечьемъ хлѣвѣ, гдѣ производится доеніе матокъ. Кобел. у. Устройство: два столба —
палюхи́, на нихъ сверху крыша — повірхник, посрединѣ горизонтально отъ одного столба до другого — побе́дрина, къ ней прибиты вертикально стоящія до́шки, на которыя опираются спины доящихъ, передъ каждой доской — сіде́ць — толстый столбикъ для сидѣнья. Шух. I. 185, 188, 192, 194.
Тока́рня, -ні, ж.
1) Мастерская токаря.
2) Токарный станокъ. Части:
підста́ва — основаніе, два вертикальныхъ столбика — стовпи́, соединенные вверху продолбленнымъ вдоль посрединѣ огни́вом, въ которое входить вертикальный за́яць, передвигаемый въ отверстіи вдоль огнива; отъ заяца до стовпа (лѣваго отъ работника) идетъ вало́к, между однимъ концемъ котораго и заяцем вставляется обтачиваемый кусокъ дерева; валокъ приводится во вращательное движеніе ремінем — ремнемъ, нижній конецъ котораго прикрѣпленъ къ постолу́ — подножкѣ, а верхній къ перекладинѣ отдѣльно стоящаго стовпа́, называемой же́рдка; въ лѣвый отъ работника столбъ вдолблена толстая дощечка решітце́, отъ которой до заяця идетъ криву́ля, — на послѣднюю опирается лѣвая рука работающаго. Части подножки, придѣланной къ основанію: постіл — на него ступаетъ нога, онъ вдѣланъ въ вороти́ло, а послѣднее концами входитъ въ двѣ жа́бки. Сидѣлье токаря — сіде́ць. Шух. I. 305, 306.
3) Станокъ для обточки колесныхъ ступицъ. Сумск. у.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Подвесной — підчіпни́й; П. сидение — підчіпни́й сіде́ць.
*Сидениесіде́ць, -дця, сиді́ння.