Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей
Запропонувати свій переклад для «тяжіння»
Шукати «тяжіння» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Повинова́ться кому – кори́тися, скоря́тися, підкоря́тися кому́, чому́, слу́хати(ся) кого́, послу́хати кого́, підляга́ти кому́. [Ми пови́нні в усьо́му кори́тися йому́ (Крим.). Козаки́ слу́хають ті́льки того́, кого́ свої́м ста́ршим сами́ узна́ють (Куліш). Слу́хатися сво́го се́рця].
Ему плохо -ются – його́ не ве́льми слу́хають.
-ться разуму, сердцу – слу́хати(ся) ро́зуму, се́рця.
-ва́ться законам – слу́хатися зако́нів, кори́тися зако́нам.
Все тела -ются закону тяготения – усі́ тіла́ підляга́ють зако́нові тяжі́ння.
Притяже́ние – притяга́ння, при́тяг (-гу), (тяготение) тяжі́ння.
Сила -ния – си́ла притяга́ння (при́тягу).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Ньютон – (англ.) Ньютон; (единица измерения) ньютон.
[ — Збудив мене апельсин — він упав з дерева просто мені на ніс; я дуже розгнівався й почав проклинати Ісаака Ньютона, чи як його,— ну, того самого, хто вигадав земне тяжіння,— за те, що він не обмежив свою теорію яблуками (В.Мисик, перекл. О.Генрі). Я тисну на спусковий гачок, запускаючи теплову батарею, і згруповуюся, бо сила, вивільнена першим ступенем ракети, штовхає мене назав. «Ньютон», — думаю я (Ю.Костюк, перекл. перекл. Г.Лорі). У школі: — Діти, пам’ятаєте фільм «Згадати все» зі Шварценеггером про Марс — там була така жінка-мутант із трьома грудьми? Пам’ятаєте? От бачите… Це ви пам’ятаєте, а третій закон Ньютона — ні!].
Обговорення статті
Относительность – відносність, (касательность) стосунко́вість, стосовність, (условность) умо́вність:
общая теория относительности – загальна теорія відносності;
специальная теория относительности – частинна (спеціяльна) теорія відносності;
теория относительности – (физ.) теорія відносності.
[В основі загальної теорії відносності лежить ідея, що простір викривлений і що «сили», які ми бачимо навколо себе, як, приміром, сила тяжіння,— це лише ілюзія, зумовлена викривленням простору й часу (А.Кам’янець, перекл. М.Кайку). Збагнувши відносність добра і зла, люди двадцятого віку розглядають своїх ближніх під якимсь одним кутом зору. Це, безумовно, річ невесела, але вона диктується логікою віку. Народ натравлюють на народ. Це обумовлює і оцінку людини. Системи стирають найхарактерніші деталі життя, та є і зворотний хід: деталі стають образами і символами епохи (Р.Андріяшик). Відтоді, як математики зайнялися теорією відносності, я сам перестав її розуміти (А.Айнштайн)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПРЕОДОЛЕВА́ТЬ ще дола́ти, оказ. пересяга́ти, (перепону) форсува́ти, переправля́тися че́рез що, (бар’єр) бра́ти, (тяжіння) переси́лювати;
преодолева́ющий що /мн. хто/ дола́є тощо, ста́вши долати, зда́тний здола́ти, перемо́жець, переси́лювач, перебо́рювач, прикм. перемо́жний, реконстр. перебо́рчий;
преодолева́ющий все препя́тствия зда́тний здола́ти всі перепо́ни;
преодолева́ющий земно́е притяже́ние зда́тний переси́лити земне́ тяжі́ння /ґравіта́цію/;
преодолева́ющий тру́дности гото́вий переборо́ти тру́днощі;
преодолева́емый перебо́рюваний /побо́рюваний/, переси́люваний;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Сила – си́ла, -ли. Собственными силами – вла́сними си́лами, самоту́жки. Быть в силах – зду́жати, здола́ти, здолі́ти. Быть не в силах – незду́жати, нездола́ти, нездолі́ти. По мере сил – по змо́зі. Быть в силе – ма́ти си́лу. Со всех сил – з усіє́ї си́ли. Сколько сил – я́ко мо́га. Через силу – над си́лу. Потерять силу – збезси́літи, ви́снажитися. Сила тяготения – си́ла тяжі́ння.
Тяготениетяжі́ння, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Тяготениетяжі́ння.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

анома́лия анома́лія,-лії, відхи́лення
а. магни́тная анома́лія магне́тна
а. си́лы тя́жести анома́лія си́ли тяжі́ння
а. ферромагни́тная анома́лія феромагне́тна
гравита́ция гравіта́ція,-ції, тяжі́ння (властивість тіл взаємно притягатися)
зако́н зако́н,-ну (основні правила в певній галузі людської діяльности, що випливають із самої суті справи)
з. ассоциати́вности [ассоциати́вный] мат. зако́н асоціяти́вности [асоціяти́вний, сполу́чности, сполу́чний]
з. больши́х чи́сел зако́н вели́ких чи́сел
з. взаимосвя́зи ма́ссы и эне́ргии зако́н взаємозв’язку́ ма́си та ене́ргії
з. всеми́рного тяготе́ния зако́н всесві́тнього тяжі́ння
з. га́зовый зако́н га́зовий
з. Гу́ка при растяже́нии [сжа́тии] зако́н Гу́ка про ро́зтяг [сти́ск]
з. де́йствующих масс зако́н ді́ючих [діє́вих] мас
з. дистрибути́вности [дистрибути́вный] зако́н дистрибути́вности [дистрибути́вний, розподі́льности, розподі́льний]
з. затуха́ния зако́н згаса́ння
з. инве́рсии зако́н інве́рсії
з. ине́рции зако́н іне́рції
з. исключи́тельный зако́н винятко́вий
з. коммутати́вности [коммутати́вный] мат. зако́н комутати́вности [комутати́вний, переставни́й]
з. кра́тных отноше́ний зако́н кра́тних відно́шень
з. Куло́на зако́н Куло́на
з. логи́ческий зако́н ло́гіковий
з. нагруже́ния зако́н наванта́ження
з. обобщённый зако́н узага́льнений
з. периоди́ческий зако́н періоди́чний
з. подо́бия зако́н поді́бности
з. показа́тельный зако́н показнико́вий
з. постоя́нства соста́ва хем. зако́н ста́лости скла́ду
з. распределе́ния зако́н розпо́ділу
з. распредели́тельный зако́н розподі́льний
з. сложе́ния зако́н додава́ння
з. сопротивле́ния зако́н о́пору
з. сохране́ния и превраще́ния эне́ргии зако́н збере́ження і перетво́рення ене́ргії
з. сохране́ния коли́чества движе́ния зако́н збере́ження кі́лькости ру́ху
з. сохране́ния ма́ссы зако́н збере́ження ма́си
з. сочета́тельный див. зако́н ассоциати́вный
з. теплоёмкости Деба́я зако́н теплоє́мности Деба́я
з. экспоненциа́льный зако́н експоненці́йний
измери́тель вимірни́к,-ка́, вимі́рювач,-ча мірни́к,-ка́
и. бие́ний вимі́рювач биття́
и. вла́жности вимі́рювач воло́гости
и. гро́мкости гучномі́р,-ра
и. ёмкости ел. вимі́рювач є́мности; мех. вимі́рювач мі́сткости
и. жёсткости жорсткомі́р,-ру, твердомі́р,-ра
и. тяже́ния вимі́рювач тяжі́ння, гравіме́тер,-тра
и. фа́з вимі́рювач фа́з
и. частоты́ ел. вимі́рювач частоти́, частотомі́р,-ра
и. шумо́в вимі́рювач шу́мів, шумомі́р,-ра, завадомі́р,-ра
притяже́ние притяга́ння; притя́гнення; тяжі́ння
п. взаи́мное притяга́ння взає́мне
п. гравитацио́нное тяжі́ння гравітаці́йне
п. земно́е тяжі́ння земне́
п. капилля́рное притяга́ння капіля́рне
п. куло́новское притяга́ння куло́нівське
п. магни́тное притяга́ння магне́тне
п. молекуля́рное притяга́ння молекуля́рне
п. электростати́ческое притяга́ння електростати́чне
си́ла си́ла,-ли
с. аэродинами́ческая си́ла аеродинамі́чна
с. ве́са си́ла ваги́
с. взаимоде́йствия си́ла взаємоді́ї
с. вне́шняя си́ла зо́внішня
с. вну́тренняя си́ла вну́трішня
с. возбужда́ющая си́ла збу́джувальна
с. возмуща́ющая си́ла збу́рювальна
с. восстана́вливающая си́ла відно́влювальна
с. враща́тельная си́ла оберта́льна [оберто́ва]
с. вынужда́ющая си́ла зму́шувальна
с. выта́лкивающая си́ла вишто́вхувальна
с. вытя́гивающая си́ла витя́гувальна [витяга́льна]
с. гидродинами́ческая си́ла гідродинамі́чна
с. гидростати́ческая си́ла гідростати́чна
с. дви́жущая си́ла руші́йна
с. де́йствующая си́ла ді́юча [діє́ва]
с. диссипати́вная си́ла дисипати́вна
с. допуска́емая си́ла допустна́ [прийня́тна]
с. едини́чная си́ла одини́чна
с. закру́чивающая си́ла закру́чувальна
с. замедля́ющая си́ла спові́льнювальна [упові́льнювальна]
с. зву́ка си́ла зву́ку
с. избы́точная си́ла надлишко́ва
с. изгиба́ющая си́ла згина́льна
с. излуче́ния си́ла випромі́нювання
с. ине́рции си́ла іне́рції
с. каса́тельная си́ла доти́чна
с. квазиупру́гая си́ла квазіпру́жна́
с. конта́ктная си́ла конта́ктна
с. коэрцити́вная си́ла коерцити́вна
с. лома́ющая си́ла лама́льна
с. лошади́ная си́ла кі́нська
с. магнитодви́жущая си́ла магнеторуші́йна
с. мгнове́нная си́ла миттє́ва [миттьова́]
с. междумолекуля́рная си́ла міжмолекуля́рна
с. намагни́чивающая си́ла магнетува́льна [намагне́чувальна]
с. напра́вленная си́ла напря́млена [спрямо́вана]
с. натяже́ния си́ла на́тягу [натяго́ва]
с. обобщённая си́ла узага́льнена
с. обра́тная си́ла зворо́тна
с. опроки́дывающая си́ла перекида́льна [перекидна́]
с. осева́я си́ла осьова́
с. осестреми́тельная си́ла доосьова́ [довісна́]
с. отклоня́ющая си́ла відхи́лювальна [відхильна́]
с. отта́лкивающая си́ла відшто́вхувальна
с. переме́нная си́ла змі́нна
с. переносна́я си́ла переносна́
с. перере́зывающая си́ла перері́зувальна
с. пове́рхностная си́ла поверхне́ва
с. подде́рживающая си́ла підтри́мувальна
с. подъёмная си́ла підійма́льна [підніма́льна]
с. поле́зная си́ла кори́сна
с. постоя́нная си́ла ста́ла
с. потенциа́льная си́ла потенці́йна
с. приведённая си́ла зве́дена
с. прижима́ющая си́ла притиска́льна [притисна́]
с. прило́женная си́ла прикла́дена
с. притя́гивающая си́ла притяга́льна
с. притяже́ния си́ла притяга́ння
с. продо́льная си́ла поздо́вжня
с. производи́тельная си́ла виробни́ча
с. проника́ющая си́ла проника́льна
с. противоде́йствующая си́ла протиді́йна
с. пульси́рующая си́ла пульсівна́
с. равноде́йствующая си́ла рівноді́йна
с. радиа́льная си́ла радія́льна
с. разрыва́ющая си́ла розрива́льна
с. распределённая си́ла розподі́лена
с. растя́гивающая си́ла розтя́гувальна
с. растяже́ния си́ла ро́зтягу [розтяго́ва]
с. результи́рующая си́ла підсумко́ва [вислідна́, результу́юча]
с. све́та си́ла сві́тла
с. сдви́га си́ла зсу́ву [зсуво́ва]
с. сдвига́ющая си́ла зсува́льна [зсувна́]
с. сде́рживающая си́ла стри́мувальна
с. сжа́тия си́ла сти́ску [стиско́ва]
с. сжима́ющая си́ла стиска́льна
с. ска́лывающая си́ла ско́лювальна
с. скру́чивающая си́ла скру́чувальна
с. следя́щая си́ла відсте́жувальна
с. сопротивле́ния си́ла о́пору [опоро́ва]
с. сосредото́ченная си́ла зосере́джена
с. сре́зывающая си́ла зрі́зувальна
с. сцепле́ния си́ла зче́плення [зчепо́ва]
с. тангенциа́льная си́ла тангенці́йна [доти́чна]
с. то́ка си́ла стру́му
с. торможе́ния си́ла гальмува́ння
с. тормозя́щая си́ла гальмівна́
с. тре́ния си́ла тертя́ [тертьова́]
с. тя́ги си́ла тя́ги [тягова́]
с. тяготе́ния си́ла тяжі́ння [гравітаці́йна]
с. тя́жести си́ла ваги [вагова́]
с. уда́ра си́ла уда́ру
с. уда́рная си́ла уда́рова [уда́рна]
с. уде́рживающая си́ла утри́мувальна
с. упру́гости си́ла пру́жности
с. уравнове́шивающая си́ла зрівнова́жувальна
с. ускоря́ющая си́ла пришви́дшувальна [приско́рювальна]
с. фикти́вная си́ла позі́рна [фікти́вна]
с. центра́льная си́ла центра́льна
с. центробе́жная си́ла відцентро́ва
с. центростреми́тельная си́ла доцентро́ва
с. эквивале́нтная си́ла еквівале́нтна [рівнозна́чна]
с. электродви́жущая си́ла електроруші́йна
с. электростати́ческая си́ла електростати́чна
тяготе́ние тяжі́ння
т. всеми́рное тяжі́ння всесві́тнє
т. земно́е тяжі́ння земне́
тяже́ние тяжі́ння
т. магни́тное тяжі́ння магне́тне
т. электри́ческое тяжі́ння електри́чне
ускоре́ние пришви́дшування, приско́рювання; пришви́дшення, приско́рення
у. абсолю́тное пришви́дшення абсолю́тне
у. враще́ния пришви́дшення оберта́ння
у. движе́ния пришви́дшення ру́ху
у. каса́тельное пришви́дшення доти́чне
у. колеба́тельное пришви́дшення колива́льне
у. конвекцио́нное пришви́дшення конвекці́йне [переносне́]
у. Корио́лиса пришви́дшення Коріо́ліса
у. лине́йное пришви́дшення ліні́йне
у. мгнове́нное пришви́дшення миттє́ве
у. нача́льное пришви́дшення початко́ве
у. осестреми́тельное пришви́дшення доосьове́
у. отрица́тельное пришви́дшення негати́вне [від’є́мне]
у. поворо́тное [Корио́лисово] пришви́дшення поворо́тне [Коріо́лісове]
у. положи́тельное пришви́дшення позити́вне [дода́тне]
у. попере́чное [трансверса́льное] пришви́дшення попере́чне [трансверса́льне]
у. радиа́льное пришви́дшення радія́льне [промене́ве]
у. результи́рующее пришви́дшення результа́тне
у. свобо́дного паде́ния пришви́дшення ві́льного паді́ння
у. си́лы тя́жести пришви́дшення си́ли тяжі́ння
у. тангенциа́льное пришви́дшення тангенці́йне
у. то́чки пришви́дшення то́чки
у. углово́е пришви́дшення кутове́
у. ценростреми́тельное пришви́дшення доцентро́ве
у. центробе́жное пришви́дшення відцентро́ве
центр 1. мат. центр,-ра
2. тех. осере́ддя
3. осере́док,-дка (діяльности)
4. центр,-ру (середина чогось)
ц. величины́ центр величини́
ц. враще́ния центр оберта́ння
ц. вычисли́тельный центр обчи́слювальний
ц. давле́ния центр ти́ску
ц. диагности́ческий центр діягности́чний
ц. жёсткости центр жо́рсткости [тве́рдости]
ц. изги́ба центр зги́ну
ц. ине́рции центр іне́рції
ц. кача́ний центр гойда́нь [хита́нь]
ц. колеба́ний центр колива́нь
ц. конденса́ции центр конденсува́ння
ц. координацио́нный центр координаці́йний
ц. кривизны́ центр кривини́
ц. кристаллиза́ции центр кристалізува́ння
ц. кру́га центр ко́ла
ц. круче́ния центр кру́чення [круті́ння]
ц. люминесце́нции центр люмінесце́нції
ц. масс центр мас, осере́ддя ма́си
ц. мгнове́нный центр миттє́вий
ц. неподви́жный центр нерухо́мий
ц. обраба́тывающий центр обро́бний
ц. окра́ски центр заба́рвлення
ц. опти́ческий центр опти́чний
ц. подве́са центр поче́пу [підві́су]
ц. подви́жный центр рухо́мий
ц. приведе́ния центр зве́дення
ц. промы́шленный центр [осере́док] промисло́вий
ц. распределе́ния центр розпо́ділу [розподіля́ння]
ц. рассе́ивающий центр розсі́ювальний
ц. растяже́ния центр розтя́гування
ц. сдви́га центр зсу́ву
ц. симме́трии центр симе́трії
ц. ска́лывания центр ско́лювання
ц. скоросте́й центр шви́дкостей
ц. скру́чивания центр скру́чування
ц. тяготе́ния центр тяжі́ння [гравіта́ції]
ц. тя́жести центр ваги́
ц. уда́ра центр уда́ру
ц. упо́рный центр упі́рний
ц. управле́ния центр [осере́док] керівни́й, центр [осере́док] керува́ння
ц. ускоре́ния центр приско́рювання

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

тяжі́ння, -ння, -нню