Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Шукати «увижати*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Гре́зиться – мрі́ятися [І мрі́ялись мені́ дале́кі се́ла (Л. Укр.)], ма́ритися; уявля́тися, увижа́тися, сни́тися, (насмешл.) верзти́ся.
И во сне не гре́зилось – і не сни́лося й не мрі́ялося; і сном, і ду́хом не зна́ти.
Каза́ться
1) (
являться) явля́тися, з’явля́тися, пока́зуватися; срвн. Пока́зываться 2. И на глаза не -жи́сь – і на о́чі мені́ не наверта́йся.
Стыдно людям -за́ться – со́ром і на лю́ди ви́йти (перед лю́ди ста́ти);
2) (
иметь вид) пока́зуватися, видава́тися за що, на що, чим; срвн. Представля́ться 7 (чем) и Пока́зываться 4. [Він як народи́всь, то пока́зувався ду́же слабко́го здоро́в’я (Крим.). Оддалеки́ все видає́ться ме́ншим (Комар). Дя́дькові за́киди видаю́ться йому́ на́дто слаби́ми (Борд.). Ця річ ті́льки видає́ться на вели́ку];
3) (
кому чем, являться в виде чего кому, мниться) здава́тися, видава́тися, увижа́тися, удава́тися кому́, для ко́го за що, чим; срвн. Пока́зываться 4. [Ко́жна хвили́на здава́лась за ці́лі роки́ (Коцюб.). Цей про́стий зви́чай здава́вся для не́ї коме́дією (Н.-Лев.). Світ йому́ здава́вся чудни́й і непе́вний (Ніков.). Шко́ла видава́лась їй и́ноді домови́ною (Коцюб.)].
-ться на вид – пока́зувати. [Хліб з весни́ пока́зував нічо́го (Звин.)].
-жется на вид – пока́зує кому́. [З обли́ччя більш двадцяти́ літ їй не пока́зувало (Свидн.)].
-за́лся (каким) – вигляда́в на ко́го, ким, немо́в хто, подава́в на ко́го. [Син вигляда́в немо́в ви́нний (Крим.)].
-ться странным, удивительным (что) – ди́вно здава́тися кому́. [Ди́вно ті́льки здало́сь йому́, що Черева́нь про те ані́ га́дки (Куліш)].
Как вам -жется? – як вам здає́ться? як на вас? як вам видає́ться? як гада́єте?
-жется, он вздорлив – здає́ться, (що) він колотли́вий.
Он мне -жется вздорным – він мені́ здає́ться люди́ною недола́дною; про ме́не (для ме́не) він вигляда́є на люди́ну недола́дну.
Как мне -жется – як на ме́не.
-жется молодым – вигляда́є на молодо́го, мо́лодо гляди́ться.
При заходе солнце -жется больше – навза́ході со́нце здає́ться бі́льшим;
4) (
мерещиться) здава́тися, увижа́тися, уви́джуватися, ви́дітися, убача́тися, видава́тися, ма́ритися, верзти́ся, уздріва́тися, вигляда́ти, придава́тися кому́ чим, на що; срвн. Пока́зываться 3. [Йому́ все ввижа́ється, що до ха́ти зло́дій лі́зе, – то він спа́ти не мо́же (Звин.). А він усе́ перед мої́ми очи́ма уви́джується (Г. Барв.). Хоч ви́диться, що гуса́к промовля́є ти́хо, а мо́же то й не гуса́к (Рудан.). Все йому́ ба́тько покі́йний убача́ється (ЗОЮР). Все йому́ вигляда́ло, що він тоті́ ді́ти но́сить (Стеф.). Як надиви́лася я на те страхіття́, то й тут мені́ придає́ться (Звин.)].
Как -жется (кому) – як здає́ться (кому́, для ко́го).
-жется мне – видає́ться, ба́читься, ви́диться мені́.
Это только с первого взгляда так -жется – то ті́льки на пе́рший по́гляд так (таке́) увижа́ється (видає́ться).
Это вам только так -жется – то вам так ті́льки здає́ться (увижа́ється);
5)
ка́жется (безлично) – здає́ться, ба́читься, вигляда́є. [Здає́ться так-же са́мо гуля́ють, як і в нас, да не так (М. Вовч.). Ба́читься, в ти́ші глибо́кій кри́лами ма́є весна́ (Вороний)].
-за́лось – здава́лося, ба́чилося.
-жется, верно – здає́ться, ві́рно.
-жется (утвердительно) – (та) здає́ться!;
6)
-жется, как нрч., см. Кажи́сь 2, 3.
Ка́жущийся – на по́гляд, на о́ко, ні́би-то таки́й, ні́би-то спра́вжній, га́даний, позі́рний, на по́зір, (гал.) ілюзори́чний.
Ошибка лишь -щаяся – по́милка лиш на о́ко така́.
-щийся результат – ілюзори́чний на́слідок.
-щийся сильным – на по́зір си́льний (ду́жий).
Представля́ться, предста́виться
1) (
куда: о ком) приставля́тися, поставля́тися, виставля́тися, бу́ти приста́вленим, поста́вленим, ви́ставленим.
Свидетели -вля́ются на суд – сві́дки поставля́ються перед суд;
2) (
кому: рекомендоваться) рекомендува́тися, зарекомендува́тися, представля́тися, предста́витися кому́;
3) (
к чему) виставля́тися, ви́ставитися (напр. на нагоро́ду, на ви́щий ранг (к чину)).
Сотрудники -вля́ются к награде – співробі́тники виставля́ються на нагоро́ду;
4) (
подаваться) подава́тися, бу́ти по́даним. [Законопроє́кти подаю́ться на затве́рдження до Раднарко́му].
-ется вашему вниманию вопрос о… – подає́ться до ва́шої ува́ги спра́ва про…
Ежемесячно -ются отчёты секретарю – що-мі́сяця подаю́ться зві́ти секретаре́ві;
5) (
изображаться) малюва́тися, бу́ти змальо́ваним. [В оповіда́нні малю́ється робітни́че життя́]; (о деле, вопросе и т. п.) (стр. з.) ста́витися, виставля́тися, бу́ти по[ви́]ста́вленим, (средн. з.) вигляда́ти, ма́ти ви́гляд.
Дело -ется (на суде) так – спра́ва ста́виться (на (в) суді́) так.
-ться в виде чего – ма́ти ви́гляд чого́, вигляда́ти як що.
Дело -ется (мне) в следующем виде – спра́ва вигляда́є (для ме́не) ось як;
6) (
репрезентоваться) заступа́тися, бу́ти засту́пленим, репрезентува́тися через ко́го.
Государства -вляются на конференции послами – держа́ви репрезенту́ються на конфере́нції через послі́в;
7) (
казаться) видава́тися, ви́датися, видава́ти, ви́дати чим, за що. [Оддалеки́ все видає́ться ме́ншим (Ком.). Шко́ла видава́лась їй и́ноді сосно́вою домови́ною (Коцюб.). У ко́жного істо́рика вона́ (істо́рія) видає́ться зо́всім и́ншою (Л. Укр.)];
8) (
показываться) пока́зуватися, показа́тися, става́ти, ста́ти перед ким.
Нам -вился великолепный вид – нам показа́вся (перед на́ми став) розкі́шний крайови́д;
9)
-ться кем, чем – удава́ти, уда́ти з се́бе кого́, що; см. Прики́дываться;
10) (
в театре) виставля́тися, бу́ти ви́ставленим;
11) (
в воображении видеться, мерещиться) уявля́тися, уяви́тися, (перед глазами) увижа́тися, приви́джуватися, приви́дітися кому́ чим, яки́м, ба́читися, убача́тися, уба́читися. [Ввижа́ється або й сни́ться йому́, ні́би він… (Крим.). Невира́зною по́статтю уявля́ється ко́ждий «Нови́й Рік» (Р. Край)];
12) (
о случае) трапля́тися, тра́питися, випада́ти, ви́пасти.
-вился случай – тра́пилася (ви́пала) наго́да, ока́зія.
Как только -вится удобный случай – ско́ро наго́диться (набіжи́ть) до́бра ока́зія, за пе́ршої-лі́пшої наго́ди.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Казаться
1) (
являться) явля́тися, з’явля́тися, пока́зуватися;
2) (
иметь вид) пока́зуватися, видава́тися за що, на що, чим;
3) (
кому чем, являться в виде чего кому, мниться) здава́тися, видава́тися, увижа́тися, удава́тися кому́, для ко́го за що, чим;
4) (
мерещиться) здава́тися, увижа́тися, уви́джуватися, ви́дітися, убача́тися, видава́тися, ма́ритися, верзти́ся, уздріва́тися, вигляда́ти, придава́тися кому́ чим, на що; привиджуватися;
5) (
ка́жется, безлично) здає́ться, ба́читься, вигляда́є, мабуть, можливо;
6) (
казалось бы, как будто, никак) нена́че, на́че, ні́би, либо́нь; (вероятно, должно быть) десь, ма́бу́ть, (диал.) наді́сь:
и на глаза не кажи́сь – і на о́чі мені́ не наверта́йся;
кажется весьма удивительным – видається дуже дивним;
кажется, десятый год, как… – здається вже десятий рік, як, либонь, уже десяте літо, як;
кажется мне – видає́ться, ба́читься, ви́диться мені́;
кажется молодым – вигляда́є на молодо́го, мо́лодо гляди́ться;
кажется, он вздорлив – здає́ться, (що) він колотли́вий;
казаться странным – здава́тися дивним; здається дивно;
каза́лся (каким) – вигляда́в на ко́го, ким, немо́в хто, подава́в на ко́го;
казаться на вид – пока́зувати, виглядати;
как вам кажется? – як вам здає́ться? як на вас? як вам видає́ться? як [ви] гада́єте?; як на вашу думку (гадку)?;
как мне кажется – як мені здається (бачиться), як на мене;
при заходе солнце -жется больше – навза́ході со́нце здає́ться бі́льшим;
стыдно людям каза́ться – со́ром і на лю́ди ви́йти (перед лю́ди ста́ти);
уж не кажется ли вам? – чи не здається, бува, вам? чи не здається, часом, вам?;
это только с первого взгляда так кажется – то ті́льки на пе́рший по́гляд так (таке́) увижа́ється (видає́ться).
[Либонь, уже десяте літо, Як людям дав я «Кобзаря», А їм неначе рот зашито, Ніхто й не гавкне, не лайне, Неначе й не було мене (Т.Шевченко). Веселеє колись село Чомусь тепер мені, старому, Здавалось темним і німим (Т.Шевченко). Ди́вно ті́льки здало́сь йому́, що Черева́нь про те ані́ га́дки (П.Куліш). А він усе́ перед мої́ми очи́ма уви́джується (Г.Барвінок). Хоч ви́диться, що гуса́к промовля́є ти́хо, а мо́же то й не гуса́к (С.Руданський). Здає́ться так-же са́мо гуля́ють, як і в нас, да не так (М.Вовчок). Ко́жна хвили́на здава́лась за ці́лі роки́ (М.Коцюбинський). Цей про́стий зви́чай здава́вся для не́ї коме́дією (І.Нечуй-Левицький). Шко́ла видава́лась їй и́ноді домови́ною (М.Коцюбинський). Пані., лежить недужа і до гостей не являлась (І.Франко). Легенько-легенько я виповз із-під кожуха, але так, щоб він лежав так само і щоби здалека могло видаватися, що я лежу на місці (І.Франко). З обли́ччя більш двадцяти́ літ їй не пока́зувало А.Свидницький). Він як народи́всь, то пока́зувався ду́же слабко́го здоро́в’я (А.Кримський). Ба́читься, в ти́ші глибо́кій кри́лами ма́є весна́ (М.Вороний). Світ йому́ здава́вся чудни́й і непе́вний (А.Ніковський). Все йому́ вигляда́ло, що він тоті́ ді́ти но́сить (В.Стефаник). Ця річ ті́льки видає́ться на вели́ку (АС). Він сидів, прихилившись до крісла, і слухав її слова, що вже не раз чув у різних комбінаціях з різних нагод. Він мовчав, і здавалось йому, що все в кімнаті мовчить, що всі меблі посхилялись, сумуючи, чому вони тут, а не десь далеко (В.Підмогильний). Мені здається, що живу не я, а інший хтось живе за мене в світі в моїй подобі (В.Стус). Здається з нами щось уже не те… І навіть люди, місто й камні, Щось прошепоче —Те усе святе У що ти вірив — згинуло з віками Пройшло скрізь пальці, Як вода, зачерпнута відкритою рукою, А на лодоні лиш краплинки сну, У сяйві марив, як в полоні (Л.Костенко). А як уже він несповна розуму і в нетямі своїм одні речі за другі має, біле за чорне, а чорне за біле, як вітряки мав за велетні, а воли чернечі за верблюди, як отари овечі здавались йому військом ворожим абощо, то не важко йому буде бляхмана пустити і виставити першу-ліпшу селянку за сеньйору Дульсінею; як він не повірить, то я забожусь, а як сам божитиметься, що ні, то я перебожусь, що таки так; як він затнеться, то я затнусь іще дужче, аби тільки мій чорт старший був — а там уже дійся Божа воля (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). «Я чув, що світ прекрасний», — сказав сліпий. «Здається», — відповів зрячий (С.Є.Лєц). — Любий, здається, ти скоро будеш батьком. —  Уточни, будь ласка: “здається, будеш”, чи “здається, ти”].
Обговорення статті

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ввижа́тися, увижа́тисямерещиться.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

уви(д)жа́тися, -жа́юся, -жа́ється

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Уви́джуватися, -джуюся, -єшся, гл. = Увижатися. А він усе перед моїми очима ввиджується. Г. Барв. 381.
Увижа́тися, -жа́юся, -єшся, гл. Мерещиться, представляться, казаться. Уночі мені таке страшне ввижається.