Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «фільмувати»
Шукати «фільмувати» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ДЕ́ЛАТЬ делать без ума́ пха́ти коло́ду, коти́ти брус;
делать больши́е глаза́ о́чі на лоб виверта́ти;
делать больши́е шаги́ ши́роко ступа́ти;
делать весёлую ми́ну при плохо́й игре́ роби́ти весе́лу мі́ну в пога́ній грі;
делать вид ще става́ти в по́зу;
делать внуше́ние вичи́тувати кому;
делать возмо́жным /делать досту́пным, делать нагля́дным, делать невозмо́жным, делать прия́тным тощо/ уможли́влювати, /удосту́пнювати, унао́чнювати, унеможли́влювати, уприє́мнювати тощо/;
делать вырази́тельным увира́знювати, виопу́клювати;
делать в отме́стку відпла́чуватися;
делать вред шко́дити;
делать вы́вод /делать заключе́ние/ висно́вувати, роби́ти ви́сновок;
делать гимнасти́ческие упражне́ния коротк. вправля́ти гімна́стику, вправля́ти ру́ханку;
делать гла́зки ще стріля́ти очи́ма;
делать два де́ла кува́ти на два міхи́, торгува́ти на два база́ри;
делать докла́д /делать объявле́ние тощо/, доповіда́ти /оголо́шувати тощо/;
делать га́дости ка́постити;
делать зака́з замовля́ти;
делать заявле́ние заявля́ти, склада́ти зая́ву;
делать зигза́ги кривуля́ти (док. накривуляти);
делать из дерьма́ котле́тку роби́ти з ву́ха сови́ шовко́ву торби́нку;
делать из ме́лочей собы́тие роби́ти з му́хи слона́, роздува́ти кади́ло;
делать киносъёмку фільмува́ти;
делать круг (в русі) роби́ти гак;
делать не с того́ конца́ роби́ти че́рез го́лову;
делать не́чего вст ??? нема́ ра́ди;
делать обтека́емым зали́зувати, обшаро́вувати, вигла́джувати, закру́глювати, заокру́глювати, знего́стрювати;
делать одолже́ние роби́ти до́брість;
делать отво́д кому відво́дити кого;
делать отступле́ние ухиля́тися;
делать оце́нку цінува́ти;
делать о́чную ста́вку зво́дити віч-на́-віч, галиц. конфронтува́ти (док. сконфронтувати);
делать па́кости ще чини́ти ка́верзи;
делать переме́ны міня́ти декора́ції;
делать по приме́ру кого іти́ за чиїм при́кладом;
делать по образцу́ чего галиц. взорува́ти на що;
делать попы́тки про́бувати;
делать послабле́ние дава́ти по́пуск, попуска́ти ві́жки́;
делать предупрежде́ние попереджа́ти;
делать снисхожде́ние роби́ти поле́гкість, роби́ти побла́жку;
делать ста́вку на кого ва́жити /числи́ти/ на;
делать сто́йку става́ти на рука́х, става́ти на ру́ки;
делать стро́гое внуше́ние ще накру́чувати хвоста́;
делать ударе́ние наголо́шувати, живомовн. вдаря́ти, кла́сти на́голос;
делать упо́р на что ще підкре́слювати що;
делать уси́лия ще напру́жуватися;
делать честь додава́ти че́сти кому;
делать ши́ворот-на-вы́ворот ста́вити віз попере́д коня́;
что ни делай образ. хоч скач хоч плач;
с э́тим ну́жно что́-то делать на це тре́ба яку́сь ра́ду;
делающий що /мн. хто/ ро́бить тощо, покли́каний /зда́тний, зму́шений/ зроби́ти, викона́вець, стил. перероб. роби́вши, фраз. позна́чений [делающий успе́хи позначений успі́хами], де ро́блять [цех, делающий та́ру цех, де роблять та́ру];
делающий больши́е глаза́ /делающий кру́глые глаза́/ з очи́ма ма́ло не на ло́бі;
делающий весёлую ми́ну при плохо́й игре́ з весе́лою мі́ною в пога́ній грі;
делающий всё возмо́жное гото́вий зроби́ти все;
делающий га́дости ка́посник;
делающий глу́пости зви́клий роби́ти дурни́ці;
делающий два де́ла кова́ль на два міхи́;
делающий измере́ния /делающий огово́рку тощо/ = измеряющий /оговаривающий тощо/;
делающий из му́хи слона́ паніке́р, ра́ди́й розду́ти кади́ло;
делающий круг зму́шений зроби́ти гак;
делающий надсе́чки карбівни́к, за́йня́тий карбува́нням;
делающий наоборо́т зви́клий роби́ти навпаки́;
делающий не с того́ конца́ стил. перероб. роби́вши че́рез го́лову;
делающий обтека́емым покли́каний зализа́ти, зали́зувач, знего́стрювач, прикм. зали́зувальний;
делающий одолже́ние ра́ди́й прислужи́тися, ірон. до́брий ву́йко;
делающий отступле́ние що ро́бить у́хил;
делающий па́кости ка́посник, ка́верзник, прикм. ка́посний;
делающий пого́ду заспі́вувач, головна́ фігу́ра;
делающий сто́йку що стає́ на ру́ки;
делающий ударе́ние що наголо́шує тощо, зви́клий наголо́шувати, ра́ди́й наголоси́ти;
делающий уси́лие стил. перероб. напру́жуючись;
делающий уси́лия гото́вий докла́сти сил;
делающий честь кому що ро́бить честь;
ничего́ не делающий не обтя́жений пра́цею, неро́ба;
не делающий секре́та из чего стил. перероб. не ма́вши на́міру таї́ти що;
НАДЕ́ЛАТЬ (дурниць) нако́їти;
наделать дело́в /наделать беды́/ нароби́ти ха́ле́пи /ли́ха/, нако́їти ли́ха;
наделать зигза́гов накривуля́ти;
наделать зла негара́зд вчини́ти;
наделавший ОКРЕМА УВАГА;
наделавший мно́го зла ОКРЕМА УВАГА;
ПОДЕ́ЛАТЬ ничего́ не поделаешь укр. нема́ ра́ди, нічо́го не попи́шеш;
но что поделаешь та що поді́єш;
СДЕ́ЛАТЬ (діло) ще ви́конати, (річ) ви́готовити, створи́ти, змайструва́ти;
сделать бо́льно кому завда́ти бо́лю;
сделать больши́е глаза́ поста́вити ро́гом о́чі;
сделать в благода́рность за что віддя́чити за;
сделать возмо́жным уможли́вити, фраз. да́ти наго́ду;
сделать всё возмо́жное зроби́ти все, що мо́жна;
сделать всё для кого не́бо прихили́ти кому;
сделать вы́говор фаміл. накрути́ти хвоста́;
сделать вы́чет відрахува́ти;
сделать грима́су скриви́тися;
сделать до́брое де́ло добро́ вчини́ти;
сделать досту́пным кому удосту́пнити;
сделать ки́слую ми́ну сква́сити гу́би;
сделать круг да́ти га́ку, зроби́ти гак, (в повітрі) кружельну́ти;
сделать намётку намі́тити (пункти́ром);
сделать неподви́жным знерухо́мити;
сделать нечувстви́тельным (етером) замори́ти;
сделать нововведе́ние перен. сказа́ти нове́ сло́во;
сделать одолже́ние прислужи́тися, зроби́ти ми́лість, зроби́ти до́брість;
сделать от воро́т поворо́т діста́ти о́близня, спійма́ти о́близня, вхопи́ти о́близня, з’ї́сти о́близня, скуштува́ти гарбуза́, узя́ти гарбуза́, з’ї́сти гарбуза́, діста́ти гарбуза́;
сделать пе́рвый шаг тру́дного пути́ зру́шити ка́мінь з мі́сця;
сделать поку́пки обкупи́тися;
сделать поползнове́ние /сделать попы́тку/ спро́бувати;
сделать нагля́дным /сделать невозмо́жным, сделать недействи́тельным, сделать однообра́зным, сделать самостоятельным, сделать незави́симым тощо/ унао́чнити /унеможли́вити, унева́жнити, уодномані́тнити, усамості́йнити, унезале́жнити тощо/;
сделать свои́м пра́вилом покла́сти собі́ за пра́вило;
сделать справедли́вым усправедли́вити;
сделать стра́шные глаза́ ви́звірити бу́ркала, ви́звірити о́чі;
сделать шаг ступи́ти крок [шагу не сделает кроку не ступить];
не сделать и мале́йшего уси́лия па́льцем не кивну́ти;
сделавший ОКРЕМА УВАГА;
СДЕ́ЛАННЫЙ зро́блений /пороблений/, упо́раний, вчи́нений, ви́конаний, ви́готовлений, змайстро́ваний;
СДЕ́ЛАННОЕ до́ро́бок.
КИНОСЪЁМКА фільмува́ння;
де́лать киносъёмку фільмува́ти.
ОТСНИМА́ТЬ стил. відповідн. фільмува́ти;
отснима́ющий що /мн. хто/ фільму́є тощо, ста́вши фільмува́ти, ра́ди́й відзня́ти, прикм. фільмува́льний;
отснима́емый фільмо́ваний;
СНИМА́ТЬ (копію) роби́ти, (з потяга) зса́джувати, (вирок) касува́ти, (кого) фотографува́ти галиц. світли́ти, (біль) тамува́ти, вгамо́вувати, (останню сорочку) здира́ти, (пропозицію) бра́ти наза́д, (побої) юр. засві́дчувати, (з роботи) звільня́ти;
снимать го́лову стина́ти /скру́чувати/ го́лову;
снимать запре́т касува́ти /галиц. відклика́ти/ заборо́ну;
снимать кварти́ру найма́ти поме́шкання;
снимать ма́ску = сбрасывать ма́ску;
снимать ме́рку бра́ти мі́рку;
снимать напряжённость в отноше́ниях удоброду́шнювати стосу́нки;
снимать показа́ния відбира́ти сві́дчення;
снимать с /вещево́го, пищево́го/ дово́льствия спи́сувати з постача́ння /о́дягом, харча́ми/;
снимать скры́той ка́мерой фільмува́ти потайно́ю ка́мерою;
снимать со счёта (гроші) вибира́ти;
снимать с предохрани́тельного взво́да /с предохрани́теля/ відбезпе́чувати;
снимать с себя́ отве́тственность умива́ти ру́ки;
снимать противоре́чие усува́ти супере́чність;
снимать стру́жку с кого скрома́дити мо́ркву /накру́чувати хвоста́/ кому;
снимать тяжёлое настрое́ние кому розпого́джувати кого;
снимать фильм фільмува́ти, накру́чувати фільм;
СНИМА́ТЬСЯ фотографува́тися, роби́ти фо́то;
снима́ющий 1. що /мн. хто/ здійма́є тощо, призна́чений зня́ти, тех. зніма́ч, прикм. зніма́льний, для зняття́ /зніма́ння/, стил. перероб. зніма́ючи, 2. що фотографу́є, фото́граф, прикм. фотографува́льний, 3. що найма́є, найма́ч, 4. тамува́льний, стил. перероб. таму́ючи, 5. юр. засві́дчувач, 6. що звільня́;
снима́ющий боль протибольови́й;
снима́ющий допро́с допи́тувач;
снима́ющий запре́т зго́дний скасува́ти заборону;
снима́ющий кварти́ру найма́ч поме́шкання, квартиронайма́ч;
снима́ющий ме́рку відбо́рець мі́рки;
снима́ющий сли́вки / снима́ющий пе́нки/ збира́ч вершкі́в;
снима́ющий после́днюю руба́шку зда́тний /гото́вий/ зде́рти оста́нню соро́чку;
снима́ющий противоре́чие зда́тний усу́нути супере́чність;
снима́ющий стру́жку покли́каний накрути́ти хвоста́;
снима́ющий фильм фільмар, фільмува́льник, прикм. фільмува́льний;
снима́ющий ша́пку пе́ред кем ра́ди́й вклони́тися кому;
снимающийся/снима́емый 1. зді́йманий, зди́раний, зса́джуваний, касо́ваний, прикм. книжн. знімни́й, 2. фотографо́ваний, 3. на́йманий, 4. тамо́ваний, угамо́вуний, 5. засві́дчуваний, 6. зві́льнюваний, пор. СЪЁМНЫЙ;
СНЯТЬ (рукою) галиц. відійня́ти, (фільм) накрути́ти, зафільмува́ти; і похідн.;
снять напряже́ние образ. ви́пустити па́ру;
снять ча́ры розби́ти ча́ри. ЗАСНЯ́ТЬ (на плівку) зафіксува́ти, (фільм) зафільмува́ти, накрути́ти;
заснявший ОКРЕМА УВАГА;