Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «хлипак»
Шукати «хлипак» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кла́пан
1) (
в насосах, в музык. инстр.) хли́павка, хлипа́к (-ка), хли́по́к (-пка), хлипе́ць (-пця).
-пан предохранительный – запобіжна́ (охоро́нна) хли́павка.
-пан отсекальный – хли́павка роз’є́днувальна, (запорный) хли́павка замика́льна, (впускной) хли́павка впускна́, (выпускной) хли́павка випускна́, (пружинный) хли́павка спружи́нова;
2) (
в одежде) хля́стик (-ка).
Ко́жаный – шкуратя́ни́й, шкуряни́й (зап. шкіряни́й), ремі́нний. [Сла́вні бу́бни за гора́ми, а збли́зька шкуратя́ні (Номкс). Скарб многоці́нний, в міх шкуратя́ний заши́тий (Франко). Він шкуратяно́ю рукави́цею своє́ю шви́дко втер їх (сльо́зи) (Крим.). Гара́пник шкуряни́й (Етн. Зб.). Шкіряні́ ходаки́ (лапти) (Франко). Почепи́в на плече́ шкіряну́ то́рбу (Коцюб.). В па́на є ремі́нне відро́ (Звин.). Ремі́нна то́рба (Коцюб.)].
-ная амуниция – шкуратя́на (шку[і]ряна́) амуні́ція.
-ные ботинки – шкуряні́ череви́ки.
-ный клапанхлипа́к (-ка́).
-ная куртка – шкуряна́ ку́ртка.
-ные обрезки, см. Обре́зок. -ный переплёт – шкуратя́на опра́ва; см. Переплё́т 3.
-ный пояс, см. По́яс 1.
-ный товар – (шку[і]ряни́й) това́р (-ру), крам (-му), (сапожн.) ше́вський това́р, ше́вський крам, ре́мі́нь (-ме́[і́]ню и -ме́[і́]ня), соб. ремі́ння и реміня́ччя (-ччя). [Купи́в това́ру на череви́ки (Шейк.). Оце́ купи́в ремі́ню, чо́боти поши́ю (Харківщ., Звин.)].
Нау́шина
1) (
у шлема) наву́шок (-шка), наву́шник (-ка);
2) (
в машинах) хли́павка, хлипа́к (-ка́).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КЛА́ПАН ще хлипа́к, му. хли́павка.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Детандер – дета́ндер (-дра), редукці́йний хлипа́к (-ка́).
Забирный – забирни́й;
• з. клапан (приемный
) – прийма́льний хлипа́к (-ка́);
• з. конец трубы
– смокту́н (-на́).
Клапанхлипа́к (-ка́);
• к. (захлопка, баран
) – барано́к (-нка́);
• к. автоматический
– х. автомати́чний;
• к. вертикальный
– х. прямови́сний;
• к. висячий
– х. висни́й;
• к. водоснабжающий
– х. водопостача́льний;
• к. возвратный
– х. зворо́тний;
• к. воздушный
– х. повітряни́й;
• к. впускный
– х. впускни́й;
• к. всасывающий
– х. всисни́й;
• к. вызывной
– х. виклични́й;
• к. выпускной
– х. випускни́й;
• к. выхлопной
– х. вихлипни́й;
• к. горизонтальный
– х. позе́мий;
• к. грузовой
– х. тягаре́вий;
• к. двухседельный
– х. двосідло́вий;
• к. дроссельный
– х. дро́сельний;
• к. забирный, приемный
– х. прийма́льний;
• к. запорно-питательный
– запірно-живи́льний;
• к. запорный
– х. запірни́й;
• к. игольчатый
– х. голча́стий;
• к. кожаный
– х. ремі́нний;
• к. конусный
– х. конусо́вий;
• к. нагнетательный, напорный
– х. нагнітни́й;
• к. обходной, обводной
– х. обвідни́й;
• к. отбойный, телег.
– відбійни́й;
• к. очистительный
– х. очисни́й;
• к. паровой
– х. парови́й;
• к. парозапорный
– х. парозапірни́й;
• к. переводной
– х. перевідни́й;
• к. перекидной
– х. перекидни́й;
• к. перепускной (в паровозе
) – х. перепускни́й;
• к. переставной
– х. переставни́й;
• к. питательный
– х. живи́льний;
• к. предохранительный
– х. безпе́чний;
• к. продувной
– х. продувни́й;
• к. пружинный
– х. пружи́нний;
• к. разгрузочный, уравновешивающий
– х. обле́гчувальний;
• к. регуляционный
– х. регуляці́йний;
• к. редукционный
– х. редукці́йний;
• к. самозапирающийся
– х. самозапірни́й;
• к. спускной
– х. спускни́й;
• к. станкообразный
– х. кухлюва́тий;
• к. створный, створчатый, зас; к. ступенчатый
– х. східча́стий;
• к. тарелкообразный
– х. тарілкува́тий;
• к. трехходовый
– х. триходо́вий;
• к. угловой
– х. кутови́й;
• к. управляемый
– х. керо́ваний;
• к. уравновешенный
– х. урівнова́жений;
• к. цельный
– х. суці́льний;
• к. шарнирный
– х. суста́вний;
• к. шаровой
– х. куля́стий.
Разгрузной, -зочный – розванта́жний;
• р. (о машинах
) – знетяжни́й;
• р. клапан, уравновешивающий
– обле́гчувальний хлипа́к (-ка́).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

возду́шник 1. гірн. пові́тря́ний хідни́к
2. маш. пові́тря́ний хлипа́к
кла́пан хлипа́к,-ка́, за́слінка,-ки, ве́нтиль,-ля
к. ва́куумный хлипа́к ва́куумний
к. возвра́тный хлипа́к поворо́тний
к. вса́сывающий хлипа́к всмо́ктувальний
к. выхлопно́й ви́хлипак,-ка
к. дифференциа́льный хлипа́к диференці́йний
к. дро́ссельный хлипа́к дро́сельний
к. запо́рный хлипа́к закривни́й [запі́рний], за́кривка,-ки
к. нагнета́тельный хлипа́к нагніта́льний
к. непрямо́го де́йствия хлипа́к непрямо́ї ді́ї
к. обра́тный хлипа́к зворо́тний
к. отсека́ющий хлипа́к відсіка́льний
к. отходно́й хлипа́к відхідни́й
к. перекидно́й хлипа́к перекидни́й
к. переливно́й хлипа́к переливни́й
к. перепускно́й хлипа́к перепускни́й
к. предохрани́тельный хлипа́к запобі́жний
к. прямо́го де́йствия хлипа́к прямо́ї ді́ї
к. реверси́вный хлипа́к реверси́вний [поворо́тний]
к. регули́рующий хлипа́к регулюва́льний
к. редукцио́нный хлипа́к реду́кційний, реду́ктор,-ра
к. рыча́жный хлипа́к ва́жільний
к. самозакрыва́ющийся хлипа́к самозакривни́й
к. смеси́тельный хлипа́к змі́шувальний
к. уравни́тельный хлипа́к вирі́внювальний
к. центробе́жный хлипа́к відцентро́вий
к. шарни́рный хлипа́к шарні́рний [сугло́бовий]
к. шарово́й хлипа́к кульови́й

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Клапанхлипа́к, -ка́; К. всасывающий — всисни́й хлипа́к; К. нагнетательный — нагнітни́й хлипа́к; К. разговорный — розмо́вний хлипа́к.
*Нагнетательный — нагнітни́й; Н. клапан — нагнітни́й хлипа́к.
*Разговорный — розмо́вний; Р. клапан — розмо́вний хлипа́к; Р. коммутатор — розмо́вний комута́тор.

Запропонуйте свій переклад