Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Дюймцаль (р. -ля) (м. р.), па́лець (р. -льця).
Ли́ния
1) (
черта) лі́нія, ри́са, ри́ска.
Береговая -ния – берегова́ лі́нія, борежи́на́.
Выпрямить, искривить -нию – ви́правити, закриви́ти лі́нію.
-ния искривлённая – скри́влена лі́нія, криву́ля.
Кривая -ния – крива́ лі́нія.
Касательная -ния – лі́нія доти́чна.
Ломанная -ния – ла́мана лі́нія.
-ния падения – спадова́ лі́нія.
Параллельная -ния – лі́нія рівнобі́жна.
Прямая -ния – лі́нія про́ста (пряма́), (в общежитии) пряме́ць (-мця́).
-ния пунктиром (обозначенная) – лі́нія крапко́вана, точко́вана.
Руководящая -ния – провідна́ лі́нія.
Снеговая -ния – снігова́ лі́нія.
Скошенная -ния – ско́шена лі́нія, косина́ (-ни́), косиня́ (-ні́).
Цепная -ния – ланцюго́ва лі́нія;
2) (
ряд) ряд (-ду), ла́ва, ше́рег (-гу). [Зеле́на дібро́вонька в три ря́ди поса́джена (Чуб. V). (Коно́плі) стоя́ть як москалі́ шико́вані до лав (Рильськ.)].
Боевая -ния – бойова́ ла́ва (лі́нія).
-ния за -нией – ряд по ря́ду. [Ішли́ боя́ри ряд по ря́ду (Милор.)].
-ния домов (вдоль улицы) – лі́нія буди́нків, перія́ (-рії́). [Оціє́ю ву́лицею по пра́вій перії́ його́ ха́та (Катериносл.)].
Нарушить -нию – злама́ти лі́нію (ше́рег).
В одну -нию – в оди́н ряд. [На ку́рочці пі́р’ячко в оди́н ряд (Пісня)];
3) (
мера длины) лі́нія.
Дюйм имеет десять -нийцаль ма́є де́сять лі́ній;
4) (
пограничная полоса) лі́нія, кордо́н (-ну). [У го́роді, у Глу́хові у всі дзво́ни дзво́нять, та вже на́ших козаче́ньків на лі́нію го́нять (Шевч.)].
Таможенная -ния – ми́тний кордо́н;
5) (
родства) лі́нія, колі́но, поколі́ння.
Боковая, восходящая, нисходящая, женская -ния родства – бічне́, горове́, низове́, жіно́че колі́но ро́ду (спорі́днення).
Вести -нию чего – вести́ лі́нію чого́, виво́дити да́лі ни́тку чого́. [Веди́ свою́ лі́нію до са́мого кра́ю (Кониськ.). Пое́т у свої́х тво́рах виво́дить да́лі ни́тку кра́щих тради́цій письме́нства (Єфр.)];
6) (
полоса) лі́нія, сму́га, пру́га, пружо́к (-жка́), ко́лія́.
Железнодорожная -ния – залізни́чна ко́лія́.
Защитная -ния – оборо́нна сму́га.
Огневая -ния – огнева́ сму́га.
Стратегическая -ния – стратегі́чна лі́нія.
Поперечная -ния (в орнаменте) – поясо́к (-ска́), попере́чка.
-ния руки – змо́ршка;
7) (
направление, движение) лі́нія, на́прямок (-мку), доро́га.
-ния не вышла (нет удачи) – не суди́лося; не так скла́лося.
Ему -ния в большие люди – йому́ доро́га в вели́кий світ сте́леться.
Мне не -ния к нему на поклон итти – не рука́ мені́ до ньо́го приклоня́тися.
Не подходит под -нию – він не під масть, не під лі́нію.
Ему -ния там быть, работать – йому́ з руки́ там бу́ти, працюва́ти;
8) (
типогр.) лі́нія;
9) (
лесная) лі́нія, просі́ка, про́січ (-чи).
Масшта́б – масшта́б (-бу); міри́ло, ро́змір (-ру). [Другоря́дні сце́ни, пи́сані в тако́му-ж масшта́бі, як і першоря́дні (Грінч.). Перево́дячи на свій мали́й ро́змір ті са́мі відно́сини, я ро́блю ви́сновок… (Ніков.)].
План местности по -бу (в -бе) одного километра на дюйм, в дюйме – план місце́вости, за масшта́бом (в масшта́бі) оди́н кіломе́тр (одного́ кіломе́тра) на цаль.
В уменьшённом -бе – у зме́ншеному масшта́бі.
В широком -бе – у широ́кому масшта́бі; на вели́ку (на широ́ку) ска́лю, на вели́кі ро́зміри. [На широ́ку ска́лю розпоча́ти просві́тну робо́ту (Єфр.). Розпоча́в фабрика́цію ново́го това́ру на вели́кі ро́зміри (Франко)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Дюймцаль, -ля.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Дюймцаль (ца́ля);
• д. водяной
– ц. водяни́й;
• д. торговый
– ц. торгове́льний.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Цаль, -лядюйм.
Два ца́лі – два дюйма.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Дюймцаль (-ля).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

цаль, ца́ля, -леві; ца́лі, -лів

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Цаль, -ля, м. Дюймъ. Та як бехнуло (кинуло), то аж трохи не на три цалі у землю мене втрощило. МВ. (КС. 1902. X. 156). Одрізав на три цалі.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Дюймцаль, -ля.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Дю́ймъ = цаль. (Прав.).
Мѣ́ра = 1. мі́ра. — Міра довжини. —Віра — божа міра. н. пр. — Без міри нема віри. н. пр. — Держи віру, держи й міру. н. пр. — Въ мѣ́ру, по мѣ́рѣ = до мі́ри, по мі́рі, помі́рно. — Все добре по мірі. н. пр. — Помірно з тим, як він більше робитиме, то й плата буде більша. — Не въ мѣ́ру = не до мі́ри. – По мѣ́рѣ силъ, возмо́жности = по змо́зї. — Цїсарь обіцяв по змозї сповнити бажання народу. Бар. О. — По кра́йней мѣ́рѣ = д. під сл. Кра́йній.Сверхъ мѣ́ры, чрезъ мѣ́ру = над мі́ру, через ла́д, на́дто. – Через лад багато набрав — от і не піднесе. Чайч. — Що надто — то погано. н. пр. — Мі́ра довжини́: ми́ля (казенна 7 верст, народня 10 верст), верства́ (500 сажнів), са́жінь (3 аршини або 7 хутів), аршин (16 вершків), лі́коть (коло 13 вершків), корх (С. З.), кирх (коло 1/2 вершка), хут (12 цалїв), цаль (10 линїй). — Мі́ра землї: го́ни, 2. відм. го́ней і гін (найбільше 120 сажнїв в довжяну. — Прогнали до обозу на півтори гони. Л. В. — Тут не далеко, гоней двоє буде. С. Аф. — Мого віку й на гони вже не стане. н. пр. — Гін за 5 одійшов, та й заблудивсь. (н. к.), шнур (в довжину 75 локтів або 63 аршини, а в де-яких місцях коло 10 сажнїв. (С. З.), упру́г (мало не 1/4 десятинї), коса́ра (коло 1/2 десятинї, на день роботи для одного косаря), морг (С. З.), му́рга (найбільше лїчить ся 1307 кв. саж.), десяти́на (2400 кв. саж.), клїтка (6 моргів поля, а в де-яких місцях 10 десятин), ри́за (2 десятинї), чве́ртка (від 8—10 десятин), уволо́ка (С. З. Ш.), воло́ка, во́лок (коло 4 чверток або 30 моргів чи 19 десятин 2010 кв. сажнїв). 2. (на сипке або рідке) — мі́ра, мі́рка, здр. мі́рочка. — Выдава́ть мѣ́рою = ви́давцем дава́ти. — Мі́ра на сипке́: че́тверь (8 мірок), ко́рець (4 мірки), мі́рка (8 гарцїв). — Мі́ра на рідке́: відро́ (10 кварт), о́ко (3 кварти), чве́ртка (1/4 ч. кварти), восьму́шка (1/8 ч. кварти), крючо́к (1/2 восьмушки). — Мі́ра нито́к — д. під сд. Мото́къ. 3. (у віршах) — мі́ра. — У його віршах нї рифму, нї міри не має. 4. спо́сіб, за́ходи. – Його педагогичні заходи нї до чого доброго не привели. Кн. — Приня́ть мѣры = добра́ти спо́собу. — Треба кращого способу добрати, щоб спинити.

Запропонуйте свій переклад