Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 24 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ве́домость – ві́домість (р. -мости). [Ві́домість на ви́плату гро́шей].
Ве́домости мн. – газе́та, часо́пис.
Газе́та – газе́та, часо́пис; (ежедневная) щоде́нний часо́пис, щоде́нник; (еженедельная) тижневи́к.
Журна́л – журна́л, часо́пис (р. -су), щоде́нник. [Надрукува́в у росі́йському журна́лі. Корабе́льний щоде́нник].
-нал еженедельный – тижне́ви́к, тижне́вий часо́пис.
-нал двухнедельный – дво(х)тижне́ви́к, двотижне́вий часо́пис.
-нал ежемесячный – мі́сячник, щомі́сячник.
Запреща́ть, запрети́ть – борони́ти, забороня́ти и заборо́нювати, заборони́ти, реже: зборони́ти, вборони́ти кому́ що (и чого́) (о мног. позаборо́нювати, поборони́ти), зака́зувати, заказа́ти кому́ що, невелі́ти, прети́ти (пречу́, -ти́ш), попріти́ти (всем), завго́рювати, завгори́ти кому́ що, (гал.) спе́рти кому́ що; срвн: Возбраня́ть, Воспреща́ть. [Не мо́жна – зако́н боро́нить (Кониськ.). Полюва́ння (охоту) нам заборони́ти у ві́льнім на́шім лі́сі? (Грінч.). Та і ді́тям свої́м те́є закажи́ роби́ти (Руданськ.). Там десь у раю́ були́ такі́ я́блука, що Бог заказа́в їх ї́сти (Руданськ.). Хіба́ тобі́ претя́ть диви́тися? (Звин.). Неха́й бре́шуть, лю́дям не завго́риш (Харк. п.). Ляхи́ спе́рли ліси́ (Федьк.)].
Запрещё́нный – заборо́нений, зака́заний. [Заборо́нене сло́во].
Газета эта -на на полгода – цю газе́ту (цей часо́пис) заборо́нено на півро́ку.
Вход -щё́н – вхо́дити не ві́льно (заборо́нено), вхід не ві́льний, вхід заборо́нено.
Выход из трамвая во время езды -щё́н (возбранён) – вихо́дити з трамва́ю під час їзди́ не ві́льно (заборо́нено).
-ться – борони́тися, забороня́тися, зака́зуватися, бу́ти заборо́неним, зака́заним, не ві́льним.
Издава́ть, изда́ть
1) (
звук) видава́ти, ви́дати зв[г]ук, гуча́ти; см. Звуча́ть; (о струне) брині́ти, забрині́ти; (жалобные звуки) квили́ти, проквиля́ти, виквиля́ти, заквили́ти, ски́глити, заски́глити. [Струна́ брини́ть. Щоб бараба́ни та не вибива́ли, щоб і пища́лочки та не виквиля́ли (Пісня). Ча́йка ски́глить, літа́ючи, мов за ді́тьми пла́че (Шевч.)].
-ть крик – крича́ти, скри́кнути, (редко, зап.) ви́дати, пусти́ти крик. [Тож душа́, виліта́ючи з ті́ла, сме́ртний ви́дала крик (Л. Укр.). Ой! – Ната́ля пусти́ла дзвінки́й триво́жний крик (Васильч.)].
-ва́ть сильный крик, вопль – кри́ком крича́ти.
-ва́ть шорох – шаруді́ти; см. Шурша́ть. -ва́ть запах, благоухание – па́х(ну)ти, душі́ти; видиха́ти, (редко) видава́ти, випуска́ти па́хощі, ди́хати цві́том; срвн. Благоуха́ть, Па́хнуть. -ва́ть более сильный аромат (запах) – па́хнути запашні́ше, міцні́ше. [Виногра́д зацві́в і ди́ше лю́бим свої́м цві́том (Св. П.). Па́хла трава́ запашні́ше (Грінч.)];
2) (
книгу, газету и т. п.) видава́ти, ви́дати (кни́гу, часо́пис (газе́ту), то-що).
-ть закон – видава́ти, ви́дати зако́н.
-ть на чей счёт, на чьи средства – видава́ти, ви́дати чиї́м ко́штом, чиї́м на́кладом.
Автор -да́л книгу на свой счёт – а́втор ви́дав кни́гу свої́м ко́штом.
И́зданный – ви́даний.
Повреме́нный – періоди́чний.
-ное издание – періоди́чне ви́да́ння, часо́пис (-су).
Подпи́ска
1) (
действ.) підпи́сування, пі́дпис, оконч. підписа́ння;
2) (
обязательство на бумаге) пі́дпи́ска, обі́цянка на письмі́.
Обязать -кою кого – зобов’яза́ти кого́ на письмі́.
Обязаться -кою – підписа́тися, да́ти пі́дпис на що.
Об’явить ему о сем с -кой – оповісти́ти йому́ про це під ро́зписку;
3) (
на издание) передпла́та, (устар.) пренумера́та (на вида́ння). [Передпла́та на журна́л, на часо́пис].
По -ке – за передпла́тою. [Вида́ння розійшло́сь за передпла́тою].
Подпи́сываться, подписа́ться
1) підпи́суватися, підписа́тися, (
о мног. или во мног. местах) попідпи́суватися, бу́ти підпи́саним. [Підписа́тися під відо́звою, на запові́ті].
-са́ться кое-как – підкуме́ґатися. [Аби́ вмів… сяк-так підкуме́ґатись, …то й святи́ли на попа́ (Свид.)].
Все бумаги -ваются секретарём – усі́ папе́ри підпи́сує секрета́р.
-са́ться на беспризорных детей – підписа́тися на безприту́льних діте́й;
2) (
на издание) передпла́чувати, передплати́ти, (устар.) пренумерува́ти, (на многое) попередпла́чувати.
-са́ться на журнал, газету – передплати́ти журна́л, часо́пис; см. Абони́ровать.
-са́ться под чужую руку – підписа́тися під ко́го, підроби́ти чий пі́дпис.
Посо́бие – допомо́га, запомо́га, під(по)мо́га, помо́га, підсо́ба, посо́ба; срв. По́мощь.
Очки-бие для глаз – окуля́ри – підмо́га оча́м.
Денежное -бие – грошова́ допомо́га, запомо́га и т. д. Давать денежное -бие кому – дава́ти грошову́ запомо́гу, допомо́гу и т. д. кому́, допомага́ти гроши́ма кому́, запомага́ти гроши́ма кого́.
Этот журнал получает казённое денежное -бие – цей журна́л (часо́пис) ма́є урядо́ву грошову́ запомо́гу, підмо́гу, субси́дію (субве́нцію).
Учебные -бия – (помічні́, допомі́жні) навча́льні при́лади; (помічне́, допомі́жне) навча́льне прила́ддя.
Для школ заказаны учебные -бия – для шкіл замо́влено навча́льне прила́ддя.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Газета – газе́та, -ти, часо́пис, -су (м. р.).
Журнал – журна́л, -лу, часо́пис, -пису.
Подписывать, подписать
1) підпи́сувати, -сую, -суєш, підписа́ти, -пишу́, -пи́шеш;
2) (
газету, журнал) передпла́чувати, -чую, -чуєш, передплати́ти, -лачу́, -ла́тиш (часо́пис, журна́л).

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Периодический
• Периодическое издание
– періодичне видання; часопис.
Повременный
• Повременная работа (оплата)
– почасова робота (оплата).
• Повременное издание
– періодичне видання; часопис.
Предпринимать
• Надо что-нибудь предпринять
– треба вжити яких(о)сь заходів.
• Предпринять издание журнала
– (роз)почати (узятися, заходитися) видавати журнал (часопис).
• Что мне предпринять?
– що мені (що маю) робити (зробити)?; що мені (що маю) почати?
Приступать
• К работе уже приступили
– роботу вже розпочато (розпочали).
• Приступать, приступить к обсуждению (к рассмотрению) чего
– розпочинати, розпочати (починати, почати) обговорювати (обмірковувати), розглядати що; починати, почати обговорення, розгляд чого; заходжуватися, заходитися обмірковувати, розглядати що.
• Приступать, приступить к работе
– ставати, стати до праці (до роботи); братися, узятися до праці (до роботи); починати, почати (розпочинати, розпочати) роботу (працю); захожуватися, заходитися коло роботи.
• Приступил к изданию газеты, журнала
– розпочав (заходився) видавати газету, журнал; розпочав (заходився) видавати часопис.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Часо́пис, -сугазета, периодическое издание.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Журнал – журна́л (-лу); (вообще периодическое издание) – часо́пис (-су), журна́л (-ЛУ); ж. входящих бумаг – журна́л на оде́ржувані (вступні́) папе́ри; ж. двухнедельный – двотижне́вик (-ка), двотижне́вий часо́пис; ж. ежедневный – щоде́нник (-ка); ж. ежемесячный – (що)мі́сячник (-ка), щомі́сячний часо́пис; ж. еженедельный – тижне́вик (-ка́); ж. исходящих бумаг, исходящий – журна́л (вихідних) відсиланих папе́рів; ж. кондуитный – ко́ндуїтний журна́л; ж. поступления товаров – журна́л надхо́дженню, прибува́нню това́рів, кра́му; вести журнал – писа́ти журна́л.
Издание
1) вида́ння
; и. годовое – рі́чник (-ка́); и. ежемесячное – (що)мі́сячник (-ка); и. еженедельное – (що)тижне́вик (-ка); и. периодическоечасо́пис (-су), періодичне вида́ння; и. повременное, периодическоечасо́пис (-су), періодичне вида́ння; и. погодное – рі́чник (-ка);
2) (
действие) – видава́ння, вида́ння.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

часо́пис, -су, -сові, в -сі; -писи, -сів (ч. р.)

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Часо́пис, -су, м. Газета, періодическое изданіе. Черніговський губернський часопис. Ном. Передмова II.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

Газета — газе́та, -ти, часо́пис, -су.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Журна́лъ = часо́пис, письмо́, журна́л.
Повреме́нный, но = часови́й, ча́сом. — Повреме́нное изда́ніе = часо́пис.

Запропонуйте свій переклад