Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «черты лица»
Шукати «черты лица» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Непра́вильный
1) (
отступающий от правил, от нормы) непра́вильний, (несоответств. правильности) неправди́вий, несправедли́вий, непопра́вний, неслу́шний, (ненадлежащий) ненале́жний, (неверный) неві́рний, (ошибочный) хи́бни́й, помилко́вий; срв. Превра́тный 2. [Недо́бре стилізо́вана фра́за, мо́же да́ти при́від до зо́всім неправди́вого розумі́ння тво́ру (Грінч.). Несправедли́вий по́діл ціло́го «Сло́ва» (Рудан.)].
-ный вес – неправди́ва (несправедли́ва) вага́.
-ный взгляд на вещи – неслу́шний (неправди́вий) по́гляд на ре́чі, помилко́вий (хи́бний) по́гляд на ре́чі.
-ный глагол, грам. – непра́вильне дієсло́во.
-ная дробь, мат. – дріб (р. дро́бу) неі́стий (непра́вильний).
-ное заключение, догадка, замечание – неслу́шний (неві́рний, неправди́вий) ви́сновок, здо́гад, неслу́шна (неві́рна, неправди́ва) ува́га.
-ное исполнение приговора – непра́вильне вико́нування (викона́ння, оконч. ви́конання) при́суду.
-ный подход – ненале́жний (неві́рний, непра́вильний) підхі́д.
-ное понимание, представление – неправди́ве (ненале́жне), хи́бне (помилко́ве) розумі́ння, уя́влення.
-ное требование – несправедли́ва вимо́га.
-ный треугольник – непра́вильний (різнобі́чний) трику́тник.
-ный стиль, перевод, язык – недо́брий (непра́вильний) стиль, неві́рний (неправди́вий) пере́клад, непра́вильна (неві́рна, недола́дня) мо́ва, (неряшливый язык) неоха́йна мо́ва.
-ное уравнение – непра́вильне рі́вня́ння.
-ная форма – непра́вильна фо́рма.
-ные черты лица – непра́вильні (нері́вні) ри́си обли́ччя;
2) (
неурегулированный) неви́рівняний, неви́вірений, неви́рихтуваний, (нерегулярный) нерегуля́рний, (неверный) неві́рний. [Неви́вірений годи́нник (Полт.). Нерегуля́рний плодозмі́н (Київ)].
-ные весы – неві́рна (неправди́ва, несправедли́ва) вага́.
-ный ход – неви́рівняний (неви́рихтуваний) хід.
Пра́вильный
1) (
чаще о суждениях, образе действий) справедли́вий, правди́вий, слу́шний.
-ное замечание, соображение, заключение, -ная догадка – слу́шна (справедли́ва) ува́га, справедли́ве (правди́ве, слу́шне) мірко́вання, справедли́вий (правди́вий, слу́шний) ви́сновок, справедли́вий (правди́вий) здо́гад.
-ный диагноз – правди́ва діягно́за.
-ное понятие – правди́ве розумі́ння.
-ный подход – до́брий (доді́льний) підхі́д.
-ное требование (законное) – справедли́ва, слу́шна вимо́га.
-ные весы – справедли́ва, правди́ва вага́;
2) попра́вний, пра́вильний, регуля́рний, рете́льний (
провинц. рехте́льний), якслі́дний.
-ная форма (снежинки) – пра́вильна фо́рма (сніжи́нки).
-ные черты лица – дола́дні, пра́вильні ри́си (пруги́) обли́ччя.
-ный перевод – пра́вильний, ві́рний пере́клад.
-ный слог – пра́вильний, попра́вний склад.
-ный чертёж, рисунок – попра́вний, рете́льний, ві́рний рису́нок, малю́нок.
-ное чередование ударений – пра́вильне, регуля́рне чергува́ння на́голосів.
-ное плодосменное хозяйство – регуля́рне плодозмі́нне господа́рство.
-ный глагол, грам. – пра́вильне, норма́льне дієсло́во.
-ный треугольник – пра́вильний, рівнобі́чний трику́тник.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Черта
• В общих (главных) чертах
– загальними рисами; у загальних (головних) рисах; загально.
• До последней черты
(перен.) – до останньої межі; до краю (до кінця).
• За чертой города
– поза межами міста.
• Последняя черта
(фиг.) – крайня (остання) межа.
Черты лица
– риси обличчя.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Пру́ги, -гів, пружки́, -жо́кчерты лица.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Черта́ = сму́га (С. Л.), пруг (С. З.), пруга́, пру́жка (С. З. Л.), разо́к (С. З. Л.), ри́са, pис, ри́ска, на дереві гвіздочком або чим гострим — рівчачо́к. — Черты́ лица́ = обли́ччя, риси́. — Ч. поселе́нія = око́лиця, око́лїя. — Тонкі пружки його блїдого лиця мали в собі щось не ласкаве. Лев. — Колись тонкі йому на виду риси зблїдли. Лев. В. — Хоч рисів лиць на тих фотографіях не можна було розібрати. Кн. — Черту́ проводи́ть = рисова́ти, черка́ти.

Запропонуйте свій переклад