Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей
Запропонувати свій переклад для «числення»
Шукати «числення» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Интегра́льный, мат. – інтегра́льний.
-ное исчисление – інтегра́льне чи́слення.
Исчисле́ние
1) лі́чення
и лічі́ння, рахува́ння; раху́ба; (счёт) лічба́; оконч. злі́чення и злічі́ння, зрахува́ння чого́; обчи́слювання, вичи́слювання, ви[об]рахо́вування, оконч. обчи́слення, ви́числення, ви́лічення, ви́рахування чого́; мат. чи́слення и числі́ння, обчи́слювання, оконч. обчи́слення чого́. [Диференція́льне, інтегра́льне чи́слення].
-ние временичи́слення ча́су.
В золотом -нии – на зо́лото, в чи́сленні на зо́лото, в розраху́нкові на зо́лото, золото́ю лічбо́ю.
По -нию, по моему, по предварительному -нию – за обраху́нком, за мої́м, за попере́днім обраху́нком;
2) перелі́чування, вилі́чування, перерахо́вування, вирахо́вування чого́;
оконч. перелі́чення, ви́лічення, перерахува́ння, ви́рахування.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Двоичный – (матем.) двійковий:
двоичная система система счисления – двійкова система числення;
двоичный код – двійковий код.
[Існує 10 типи людей — ті, які розуміють двійковий код і ті, які його не розуміють].
Обговорення статті
Дифференциальный – (от дифференциала) диференціяльний; (от дифференцировать) диференційний:
дифференциальная рента – диференційна рента;
дифференциальное исчисление – диференційне числення;
дифференциальное сечение – диференціяльний переріз;
дифференциальное уравнение – диференційне (диференціяльне) рівняння;
дифференциальные зависимости при изгибе – диференційні залежності (для) згинання;
дифференциальный конденсатор – диференційний конденсатор;
дифференциальный коэффициент – диференційний коефіцієнт, похідна;
дифференциальный тариф – диференційний тариф;
диффреренциальный элемент – диференціяльний елемент.
[Натомість у багатьох словах без жодної семантичної навантаги фігурує як зайвий баласт суфікс -альн(ий) (аксіальний, парціальний, зодіакальний замість природних аксійний, парційний, зодіаковий тощо). До того ж, надмірне вживання цього суфікса (подекуди разом з -он-) не дає змоги відрізняти семантику слів з ним і без нього: функційний (від функція) та функціональний (від функціонал), диференційний (від диференціювати) та диференціальний (від диференціал), орнаментовий (пов’язаний з орнаментом) та орнаментальний (про мистецтво тощо), орбітовий (від орбіта) та орбітальний (від орбіталь) (Є.Карпіловська, О.Кочерга, Є.Мейнарович). Дорогі студенти! Пам’ятайте, гроші розв’язують усе. Навіть складні диференційні рівняння]
Обговорення статті

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Числениечи́слення, лі́чення, рахува́ння, -ння.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

исчисле́ние 1. мат. чи́слення
2. обчи́слювання, вичи́слювання; обчи́слення, вичи́слення
и. вариацио́нное чи́слення варіяці́йне
и. ве́кторное чи́слення ве́кторне
и. дифференциа́льное чи́слення диференці́йне
и. интегра́льное чи́слення інтегра́льне
и. коне́чных ра́зностей чи́слення скінче́нних різни́ць
и. логи́ческое чи́слення логі́чне
и. ма́тричное чи́слення ма́тричне
и. опера́торное чи́слення опера́торне
и. операцио́нное чи́слення операці́йне
и. прикладно́е чи́слення прикладне́
и. ра́зностное чи́слення різнице́ве
и. те́нзорное чи́слення те́нзорне
и. функциона́льное чи́слення функці́йне
систе́ма систе́ма,-ми
с. автоколеба́тельная систе́ма автоколива́льна [автоколивна́]
с. автоматиза́ции систе́ма автоматиза́ції
с. автоматизи́рованная систе́ма автоматизо́вана
с. автоматизи́рованного проекти́рования [САПР] автоматизо́вана систе́ма проєктува́ння, АСП
с. автомати́ческая систе́ма автомати́чна
с. автоно́мная систе́ма автоно́мна
с. адапти́вная систе́ма адапти́вна [пристосо́вна]
с. ба́зовая систе́ма ба́зова
с. бина́рная систе́ма біна́рна [подві́йна]
с. блокиро́ванная систе́ма блоко́вана
с. блокиро́вочная систе́ма блокува́льна
с. ва́куумная систе́ма ва́куумна
с. вне́шних сил систе́ма зо́внішніх сил
с. вну́тренних сил систе́ма вну́трішніх сил
с. выдели́тельная систе́ма видільна́
с. гексагона́льная систе́ма гексагона́льна
с. гетероге́нная систе́ма гетероге́нна
с. гидравли́ческая систе́ма гідравлі́чна
с. гомоге́нная систе́ма гомоге́нна
с. диагности́рования систе́ма діягностува́ння
с. дивариа́нтная термодинами́ческая систе́ма диварія́нтна термодинамі́чна
с. динами́ческая систе́ма динамі́чна
с. диспе́рсная систе́ма диспе́рсна
с. диспе́тчерская систе́ма диспе́тчерська
с. диссипати́вная систе́ма дисипати́вна
с. дупле́тная систе́ма дупле́тна
с. еди́ная систе́ма єди́на
с. е. свя́зи систе́ма єди́на зв’язку́
с. е. ЭВМ систе́ма єди́на ЕОМ
с. е. электроэнергети́ческая [ЕЭС] систе́ма єди́на електроенергети́чна [ЄЕС]
с. едини́ц систе́ма одини́ць
с. е. абсолю́тная систе́ма одини́ць абсолю́тна
с. е. междунаро́дная систе́ма одини́ць міжнаро́дна
с. е. МКС [метр-килогра́мм-секу́нда] систе́ма одини́ць МКС [ме́тер-кілогра́м- секу́нда]
с. е. МКСА [метр-килогра́мм-секу́нда- ампе́р] систе́ма одини́ць МКСА [ме́тер-кілогра́м-секу́нда-ампе́р]
с. е. МТС [метр-то́нна-секу́нда] систе́ма одини́ць МТС [ме́тер-то́нна-секу́нда]
с. е. практи́ческая систе́ма одини́ць практи́чна
с. е. СГС [сантиме́тр-грамм-секу́нда] систе́ма одини́ць СГС [сантиме́тер-грам-секу́нда]
с. е. СГСМ [СГС электромагни́тная] систе́ма одини́ць СГСМ [СГС електромагне́тна]
с. е. СГСЭ [СГС электростати́ческая] систе́ма одини́ць СГСЕ [СГС електростати́чна]
с. е. техни́ческая систе́ма одини́ць техні́чна
с. жёсткая систе́ма жорстка́
с. за́мкнутая систе́ма за́мкнена [за́мкнута]
с. защи́ты систе́ма за́хисту
с. измери́тельная систе́ма вимірна́ [вимі́рювальна]
с. измери́тельно-информацио́нная систе́ма вимі́рювально-інформаці́йна
с. изоли́рованная систе́ма ізольо́вана
с. информацио́нно-поиско́вая систе́ма інформаці́йно-пошуко́ва
с. информацио́нно-спра́вочная систе́ма інформаці́йно-довідко́ва
с. исчисле́ния систе́ма чи́слення
с. и. аддити́вная систе́ма чи́слення адити́вна
с. и. восьмири́чная систе́ма чи́слення вісімко́ва
с. и. двои́чная систе́ма чи́слення двійко́ва
с. и. десяти́чная систе́ма чи́слення десятко́ва
с. и. операцио́нная систе́ма чи́слення операці́йна
с. и. позицио́нная систе́ма чи́слення позиці́йна
с. и. шестнадцатери́чная систе́ма чи́слення шістнадцятко́ва
с. канони́ческих уравне́ний систе́ма каноні́чних рівня́нь
с. колеба́тельная систе́ма колива́льна
с. колло́идная систе́ма коло́їдна
с. конденси́ровання систе́ма конденсо́вана
с. консервати́вная систе́ма консервати́вна
с. координа́т систе́ма координа́т
с. к. в простра́нстве систе́ма координа́т у про́сторі
с. к. гармони́ческая систе́ма координа́т гармоні́чна
с. к. дека́ртовая систе́ма координа́т дека́ртівська
с. к. косоуго́льная систе́ма координа́т косоку́тна
с. к. криволине́йная систе́ма координа́т криволіні́йна
с. к. ле́вая систе́ма координа́т лі́ва
с. к. по пло́скости систе́ма координа́т по площині́
с. к. по пове́рхности систе́ма координа́т по пове́рхні
с. к. поля́рная систе́ма координа́т поля́рна
с. к. пра́вая систе́ма координа́т пра́ва
с. к. прямоуго́льная систе́ма координа́т прямоку́тна
с. к. сфери́ческая систе́ма координа́т сфери́чна
с. к. цилиндри́ческая систе́ма координа́т циліндри́чна
с. к. экваториа́льная систе́ма координа́т екваторія́льна
с. кристалли́ческая систе́ма кристалі́чна
с. кристаллографи́ческая систе́ма кристалографі́чна
с. куби́ческая систе́ма кубі́чна
с. левовинтова́я систе́ма лівоґвинтова́
с. лине́йная систе́ма ліні́йна
с. материа́льных то́чек систе́ма матерія́льних то́чок
с. мер систе́ма мір
с. метри́ческая систе́ма метри́чна
с. механи́ческая систе́ма механі́чна
с. многокомпоне́нтная систе́ма багатокомпоне́нтна
с. многофа́зная систе́ма багатофа́зна
с. монокли́нная систе́ма моноклі́нна (кристалографічна система, що об’єднує три види симетрії, як гіпс, ортоклаз)
с. мультиусто́йчивая систе́ма мультистійка́
с. нагруже́ния систе́ма наванта́жування
с. незаземлённая систе́ма невзе́млена
с. нелине́йная систе́ма неліні́йна
с. неусто́йчивая систе́ма нестійка́
с. обеспе́чения систе́ма забезпе́чення
с. обозначе́ний систе́ма позна́чень
с. обора́чивающая систе́ма поворо́тна
с. оборо́тная систе́ма оборо́тна
с. объединённая систе́ма об’є́днана
с. однокомпоне́нтная систе́ма однокомпоне́нтна
с. опти́ческая систе́ма опти́чна
с. о. ра́стровая систе́ма опти́чна ра́строва
с. ортогона́льная систе́ма ортогона́льна
с. отклоня́ющая систе́ма відхи́лювальна
с. отопи́тельная систе́ма опа́лювальна
с. отсчёта систе́ма ві́дліку
с. о. абсолю́тная систе́ма ві́дліку абсолю́тна
с. о. враща́ющаяся систе́ма ві́дліку оберто́ва
с. о. дви́жущаяся систе́ма ві́дліку рухо́ма
с. о. инерциа́льная систе́ма ві́дліку інерці́йна
с. о. неинерциа́льная систе́ма ві́дліку неінерці́йна
с. о. неподви́жная систе́ма ві́дліку нерухо́ма
с. о. поко́ящаяся систе́ма ві́дліку нерухо́ма
с. о. со́бственная систе́ма ві́дліку вла́сна
с. о. уско́ренная систе́ма відліку приско́рена
с. передаю́щая систе́ма передава́льна [переси́льна]
с. периоди́ческая систе́ма періоди́чна
с. пита́ния систе́ма жи́влення
с. пло́ская систе́ма пло́ска
с. подко́сная систе́ма косяко́ва
с. позицио́нная систе́ма позиці́йна
с. пото́чная систе́ма пото́кова
с. правовинтова́я систе́ма правоґвинтова́
с. проводя́щая систе́ма прові́дна
с. проекти́рования систе́ма проєктува́ння
с. произво́льная систе́ма дові́льна
с. пропорциона́льная систе́ма пропорці́йна
с. простра́нственная систе́ма просторо́ва
с. равнове́сная систе́ма рівнова́жна
с. ра́мная систе́ма ра́мна
с. распознава́тельная систе́ма розпізнава́льна
с. распо́рная систе́ма розпірна́
с. регистра́ции систе́ма реєструва́ння
с. ромби́ческая систе́ма ромбі́чна [ромбо́ва]
с. самонастра́иваемая систе́ма самоналашто́вувана
с. самообуча́емая систе́ма самонавча́льна
с. самоприспоса́бливающаяся систе́ма самопристосо́вна
с. сигнализа́ции систе́ма сигна́льна
с. следя́щая систе́ма сте́жна́ [слідкува́льна]
с. сма́зочная систе́ма масти́льна
с. Со́лнечная систе́ма Со́нячна
с. сортиру́ющая систе́ма сортува́льна
с. статисти́ческая систе́ма статисти́чна
с. статисти́чески неопредели́мая систе́ма статисти́чно невизна́чувана
с. стати́чески определи́мая систе́ма стати́чно визна́чувана
с. стержнева́я систе́ма стри́жнева
с. сто́ечная систе́ма стояко́ва
с. счётная систе́ма лічи́льна
с. счисле́ния систе́ма чи́слення
с. телевизио́нная систе́ма телевізі́йна
с. телевизио́нная за́мкнутая систе́ма телевізі́йна за́мкнена
с. телемехани́ческая систе́ма телемехані́чна
с. теплова́я систе́ма теплова́
с. термодинами́ческая систе́ма термодинамі́чна
с. термоэлектри́ческая систе́ма термоелектри́чна
с. тра́нспортная систе́ма тра́нспортна
с. трёхфа́зная систе́ма трифа́зна
с. тригона́льная систе́ма тригона́льна (система, кристали якої мають форми піраміди, призми)
с. трикли́нная систе́ма трикли́нна (одна із кристалографічних систем, об’єднує два види симетрії)
с. унивариа́нтная систе́ма уніварія́нтна
с. управле́ния тех. систе́ма керува́ння; адм.-г. систе́ма управлі́ння
с. у. автоматизи́рованная систе́ма керува́ння автоматизо́вана
с. у. автомати́ческая систе́ма керува́ння автомати́чна
с. у. диспе́тчерская систе́ма керува́ння диспе́тчерська
с. у. за́мкнутая систе́ма керува́ння за́мкнена
с. у. разо́мкнутая систе́ма керува́ння розі́мкнена
с. упру́гая систе́ма пру́жна́
с. уравне́ний систе́ма рівня́нь
с. у. алгебраи́ческих систе́ма рівня́нь алгебри́чних
с. у. дифференциа́льных систе́ма рівня́нь диференці́йних
с. у. канони́ческая систе́ма рівня́нь каноні́чна
с. у. лине́йных систе́ма рівня́нь ліні́йних
с. у. характеристи́ческая систе́ма рівня́нь характеристи́чна
с. уравнове́шенная систе́ма врівнова́жена
с. уско́ренная систе́ма приско́рена
с. фи́зико-хи́мическая систе́ма фі́зико-хемі́чна
с. цикли́ческая систе́ма циклі́чна
с. циркуляцио́нная систе́ма циркуляці́йна
с. шпре́нгельная систе́ма підси́лювальна
с. эксплуата́ции систе́ма експлуата́ції
с. электродинами́ческая систе́ма електродинамі́чна
с. электроизмери́тельная систе́ма електровимі́рювальна
с. э. ана́логовая систе́ма електровимі́рювальна ана́логова
с. э. астати́ческая систе́ма електровимі́рювальна астати́чна
с. э. индукцио́нная систе́ма електровимі́рювальна індукці́йна
с. э. компенсацио́нная систе́ма електровимі́рювальна компенсаці́йна
с. э. магнитоэлектри́ческая систе́ма електровимі́рювальна магнетоелектри́чна
с. э. теплова́я систе́ма електровимі́рювальна теплова́
с. э. цифрова́я систе́ма електровимі́рювальна цифрова́
с. э. электродинами́ческая систе́ма електровимі́рювальна електродинамі́чна
с. э. электромагни́тная систе́ма електровимі́рювальна електромагне́тна
с. э. электро́нная систе́ма електровимі́рювальна електро́нна
с. э. электростати́ческая систе́ма електровимі́рювальна електростати́чна
с. элеме́нтов систе́ма елеме́нтів
с. э. периоди́ческая систе́ма елеме́нтів періоди́чна
с. энергети́ческая систе́ма енергети́чна
с. эргати́ческая систе́ма ергати́чна
счисле́ние чи́слення

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Счислениечислення.