Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 79 статей
Шукати «шв?ч*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Белошве́йка, белошве́я – шва́ля (що ши́є біли́зну), шва́чка.
Вы́учка
1)
см. Выу́чивание;
2) нау́ка, ви́учка. [Відда́в у нау́ку (
к мастеру) на му́ку. Знайшла́ таку́ шва́чку, що взя́ла мене́ на ви́учку (Конис.)].
Доду́мывать, -ся, доду́мать, -ся – доду́мувати, -ся, доду́мати, -ся, домірко́вувати, -ся, доміркува́ти, -ся, дорозумо́вувати, -ся, дорозумува́ти, -ся, домисля́ти, -ся, доми́слити, -ся, домудро́вувати, -ся, домудрува́ти, -ся, домізко́вувати, -ся, домізкува́ти, -ся, добира́ти (добра́ти) ро́зуму, ума́, спо́собу, (провинц.) довмі́тися. [Уся́ке по-сво́єму дорозумо́вується. Ніхто́ не домисля́всь, що та ні́би деліка́тна мо́ва віщу́є смерть рі́дній слове́сності (Куліш). Домудрува́всь-таки, як це зроби́ти. Розу́мні го́лови, домізко́вуйтеся, як це зроби́ти! Хто добере́ спо́собу, як це зроби́ти? Москалі́ розу́мні ро́зуму добра́ли: ой, напере́д Шва́чку із осаву́лою доку́пи звяза́ли. Коли́-б не довмі́вся що роби́ти, то тяжке́є-б ли́хо ста́лося].
Иску́сный
1) (
в чём) умі́лий, майсте́рний, до́брий, (затейливый) му́дрий, прему́дрий, (находчивый) доте́пний, (наупражнявшийся) впра́вний, (ловкий) голі́нний, ру́чий, мисли́вий на що, до чо́го, в чо́му. [В умі́лого й долото́ ри́бу ло́вить (Номис). Наро́д усе́ майсте́рний (Сл. Гр.). Плести́ у ха́ті я́сла, – на що́, на що́, на це́ доте́пний був (Глібов). Бери́ мене́, дя́дьку, прему́друю шва́чку (Пісня). До́брий з йо́го кова́ль (Сл. Гр.). На шляху́ на́ша мо́ва була́, і мисли́ва рука́ її́ з пи́лу взяла́, оброби́ла її́ (Самійл.). Впра́вна рука́ (Корол.). На хи́трощі був раз-у-ра́з голінні́ший за бідола́ху Макара́ (Корол.). Годя́щий те́сля, ру́чий кова́ль де-не-де́ по се́лах зна́йдеться (Куліш)].
-ный гимнаст – впра́вний гімна́ст.
-ный адвокат – умі́лий адвока́т.
-ный диалектик – доте́пний діяле́ктик.
-ный казуист – голі́нний (доте́пний) казуї́ст.
-ку́сен в делах – доте́пний до справ.
Он не -ку́сен в писании – він до письма́ не доте́пний;
2) (
хитро, мастерски сделанный) му́дрий, мудро́ваний, муде́рний, муде́рський, штучни́й, штуде́рний, (художественный) мисте́цький. [Це про́ста лю́лька, а єсть і мудрі́ші (Київщ.). Штучне́ генія́льне обмалюва́ння столи́чного ба́лу (Н.-Лев.)].
-ная вещь – му́дра шту́ка (річ).
-ное нападение – ло́вкий на́пад.
-ные приёмы – му́дрі за́ходи.
-ные увёртки – му́дрі ви́верти.
-ное построение – му́дре побудува́ння; (машины) майсте́рне побудува́ння;
3) (
о времени: испытательный) спро́бний, іспито́вий, спитко́ви́й.
-ное время – спро́бний час.
-ный срок – іспито́вий те́рмін.
Мастерска́я, сщ. – майсте́рня, майстрі́вня, робі́тня. [Фа́брики та майсте́рні уся́кі (Доман.). Усі́ майстрі́ в майстрі́вні (Кониськ.). Швачки́ в її́ робі́тні гну́ться над шитво́м (Л. Укр.)].
Портняжная, столярская и т. п. -ка́я – краве́цька (кравці́вська), столя́рна (столя́рська) и т. п. майсте́рня (робі́тня) или просто (чаще) краве́чня (шва́льня), столя́рня и т. п. -ка́я художника – ми(с)тце́ва (худо́жникова) майсте́рня (робі́тня), маля́рня, ательє́ (нескл.).
Моди́стка – моди́стка, (вульг.) мо́дниця, (швея) шва́чка. [Мені́-б як-раз бу́ти моди́сткою, ремісни́цею (Л. Укр.). Відда́ти у нау́ку до мо́дниці (Кониськ.)].
Моди́сткин – моди́стчин, (вульг.) мо́дничин, (швеин) шва́ччин (-на, -не).
Напортня́жить и -ня́жничать
1) (
наделать портняжеством) накравцюва́ти, (о портнихе) нашвачкува́ти;
2) (
заработать портн.) зароби́ти кравцюва́нням (кравцю́ючи, о портнихе: швачкува́нням, швачку́ючи).
-ться – накравцюва́тися, (по)покравцюва́ти (досхочу́), (о портнихе) нашвачкува́тися, (по)пошвачкува́ти (досхочу́).
Портни́ха – кравчи́ха, кравчи́ня, шва́чка, шва́ля.
Портни́хин – кравчи́шин, шва́ччин, шва́лин.
Портня́жение – кравцюва́ння, (о женщ.) швачкува́ння.
Портня́жить – кравцюва́ти, (о женщине) швачкува́ти.
Поступа́ть, поступи́ть
1) чини́ти, учини́ти, роби́ти, зроби́ти, пово́дитися, пове́сти́ся, (
опис.) ходи́ти яки́м ро́бом. [Чині́мо так, як чи́нять адвока́ти: поспо́ривши, їдя́ть і п’ють уку́пі (Куліш). Не до́бре ми собі́ учини́ли, що свою́ ма́тінку прогніви́ли (Дума). Міркува́в, пове́сти́ся в цім ді́лі].
Как мне -пи́ть? – як (или що) ма́ю чини́ти?
-па́ть против совести (чести) – пово́дитися, пове́стися як безсумлі́нний, чини́ти проти сумлі́ння; пово́дитися, пове́стися безсумлі́нним (безче́сним) ро́бом, ходи́ти лихи́м ро́бом.
-па́ть честно – чини́ти (роби́ти) че́сно; ходи́ти че́сним ро́бом. [Я в твої́й спра́ві ходи́в найчесні́шим ро́бом (Куліш)].
-па́ть несправедливо – криви́ти, покриви́ти (душе́ю), чини́ти, роби́ти не по пра́вді. [Він пе́рвих вас за кри́вду покара́є, дарма́ що ви криви́ли задля йо́го (Куліш)].
-па́ть таким образом – роби́ти таки́м чи́ном, чини́ти (ходи́ти) таки́м (тим) ро́бом. [Не тим-би ро́бом тре́ба тут ходи́ти (Куліш)].
-пи́ть с кем – пове́стися з ким, поверну́ти ким. [Чи ти зна́єш, як Це́зар хо́че поверну́ти мно́ю? (Куліш)].
-пать по дружески с кем – пово́дитися, пове́стися з ким по дру́жньому (дру́жнім ро́бом), дружи́ти кому́. [Дру́гові дружи́, а дру́гого не гніви́].
-па́ть несправедливо с кем – кри́вдити, скри́вдити кого́.
-па́ть по закону – чини́ти (роби́ти) по зако́ну (зако́нним ро́бом), ходи́ти в зако́ні. [Щоб мені́ ви́пробувати їх, чи ходи́тимуть у зако́ні мойо́му, чи ні (Св. Пис.)].
Жестоко -па́ть с кем – пово́дитися, пове́стися з ким жорсто́ко, нелю́дським ро́бом.
-па́ть правильно – справедли́во, правди́во роби́ти, чини́ти по пра́вді.
-па́ть по своему – свої́м ро́бом роби́ти, зроби́ти (чини́ти, вчини́ти); ходи́ти свої́м ро́бом; свої́м бо́гом іти́, піти́, ходи́ти.
-па́ть по чьему-л желанию – чини́ти во́лю чию́. [Чини́ мою́ во́лю].
Не знаешь, как -пи́ть – не зна́єш, що (в)чини́ти (роби́ти), як пове́стися; не зна́єш, на яку́ ступи́ти.
-па́ть иным способом – чини́ти и́ншим ро́бом; роби́ти и́ншим чи́ном.
-па́й с оглядкой – чини́ (роби́) оба́чно; (шутл.) позира́й (озира́йсь) на за́дні ко́ле́са. [Позира́й, ді́вко, на за́дні ко́ле́са (Конис.)];
2) (
в школу, на должность) вступа́ти, вступи́ти, іти́, піти́ у шко́лу, до шко́ли, на поса́ду; (наниматься) найма́тися, найня́тися куди́, до ко́го, іти́, піти́ в на́йми, става́ти, ста́ти до ко́го. [Найня́вся на башта́н за башта́нника. Найму́сь до ті́тки за ня́ньку. Дівча́та у Ки́їві стаю́ть за наймичо́к до ку́хні, або за няньо́к до діте́й].
-пи́ть на срок, считающийся годами – ста́ти на годи́. [Піду́ за на́ймичку куди́ або до шва́чки: ста́ну у не́ї на годи́, до́ки ви́вчусь ши́ти (Конис.)].
-пи́ть на военную службу – піти́ у ві́йсько (до ві́йська), у москалі́;
3) (
прибывать, итти) вступа́ти, вступи́ти, надхо́дити, надійти́ до чо́го.
Деньги уже -пи́ли в государственное казначейство – гро́ші вже вступи́ли до держа́вної скарбни́ці.
Имущество уже -пи́ло в продажу – майно́ вже пішло́ в про́даж.
Налоги -ют своевременно – пода́тки надхо́дять (прибува́ють) своєча́сно.
Поступа́ющий – вступни́й. [Вступні́ папе́ри].
Приме́ривание, приме́рка – примі́рювання, приміря́ння, мі́ряння, прикида́ння; прибува́ння; прирі́зування.
Иду к портнихе на -ку платья – іду́ до шва́чки (до кравчи́ні) мі́ряти су́кню.
Костюм готов к -ке – костю́м гото́вий до примі́рювання (щоб при[по]мі́ряти).
Прихо́жая – передпокі́й (-ко́ю), пере́дник (-ку), присі́нешня, прихо́жа. [В передпоко́ю я стоя́в на ва́рті (Грінч.). Увійшо́в до попа́ у ха́ту, стою́ у пере́днику (Черніг.). В його́ присі́нешній чека́ли гонці́, що мав він розсила́ть (Стор.). Шва́чка найма́ла дві світли́чки з прихо́жою (Кониськ.)].
Прово́рный – мото́рний, метки́й, похі́пни́й, похопли́вий, хапки́й, хватки́й, шамки́й, прово́рний и проворне́нький, (скорый) швидки́й, прудки́й, хутки́й, (шутл.) скорохва́цький. [Мото́рна молоди́ця. Хто моторні́ший, той живи́вся бі́льше (М. Лев.). Ті́льки до робо́ти хапки́й, а до ї́жі ні. І ти не ду́же-то хватки́й, і я не швидка́. Шамки́й у робо́ті].
-ный человек, женщина, провор, провора – мотору́н, мотору́ха, (ласк.) мотору́шка, мете́ць (-тця), (шутл.) полету́н, полету́ха, полету́шка, опис. як на шру́бах хо́дить, (насм.) моторя́ка, проворя́ка (общ. р.).
Она -ная швея – вона́ мото́рна шва́чка.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Выучка
1) вивча́ння, навча́ння, завча́ння; (
совет.) ви́вчення, навчі́ння, (диал.) навчиття́;
2) наука, виучка, вишкіл, уміння, досвід:
боевая выучка – бойовий вишкіл (досвід), бойове вміння.
[Знайшла таку швачку, що взяла мене на виучку (Конис.). Віддав у науку (майстрові) на муку (АС)].
Обговорення статті
Грабёж
1) грабіж, грабіжка, грабунок, (
редко) рабунок, (действие) грабування, гарбання,  (разграбление) плюндрування, шарпанина;
2) (
обирательство) здирство, здирщина, дряпіжництво:
вооружённый грабёж – збройний грабіж (грабунок), збройна грабіжка;
грабёж среди (сердь) бела дня – грабіж (грабунок, грабіжка) серед білого дня (за дня);
это сущий грабёж – це справжній (справжнісінький) грабунок (грабіж); це справжнє (справжнісіньке) здирство; це просто здирство (здирщина).
[Ідуть турки на рабунки (Сл. Гр.). Сотник відкинув свою чуприну назад і замислився; якийсь сум охопив його душу, викликавши тим часом в голові елегійні думи: «І коли минеться ця братерська різня, грабіжка та розбій на Україні?!…» (М.Старицький). — Трапилася та грабіжка якраз на перший тиждень великого посту (М.Кропивницький). — Що ти вдієш? Здирство, скрізь здирство, одно слово, — грабіж! Нема честі, у яму честь закопали! (М.Кропивницький). По своїх далеких войнах Граф привчився до грабунку, А потому вже і вдома Він шукав у тім рятунку (Л.Українка). — От, Мусію Степановичу, четвертий, — казав через стіл до Швачки Кушнір, — год пройшов, як ви комуні бика, спасибі вам, взяли в мене, а я не забув. Умру — не забуду: грабіж… (Г.Косинка). —  Наслано забісованих, і вони в немовлят з губи крихту хапають. Був я в дворі Касяненка:  там  діти грудні, а ці прилізли, риються в колисках… дітей викидають просто додолу і дошукуються під пелюшками, чи нема крупинок, бережених на кашку; все чисто забирають. Ви собі мріть із немовлятами! Так це — що, скажіть? Всі ж головні начальники обшуків і грабунків, хто? — саранча з столиці (В.Барка)].
Обговорення статті
Кранты, жарг. – абзац, амба, амбець, аут, вахмурки, вила, гайка (гайки), гаплик, глеваха, глина, дрова, кабздець, капець, каюк, клямка, кода, кранти, ласти (склеїти, завернути, скласти, сплести), срака-дошка, торба, труба, хана, мертві бджоли, жаба цицьки дала.
[А тепер перший раз в житті покохала по-справжньому ще когось і так, поки коса на камінь не найде, або хвороби якоїсь не підчепить, або ще щось її не зупинить! Тому й кажуть: «Людоїдка! Погуляла — і кранти!» (Ю.Покальчук). а нам усім давно апостроф останні кілька днів апостроф а потім вже й абзац (В.Цибулько). Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа — картопля, коноплі, бур’яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля, чи бур’ян, чи коноплі — амба! То вже так і знайте, що на письменника воно піде (Остап Вишня). До всіх нас непомітно, Неначе горобець, Крадеться неминучо-Неконтрольований кабздець (Кока Черкаський). Коли ж в її паспорті — прізвище ваше — тоді уже анівідчийні рецепти не спопоможуть тоді вже навсігди — клямка каюк або амба й капець (П.Коробчук). Найбільш бешкетував один пан, який видавав себе за шістнадцятий том наукової енциклопедії видання Отто і у кожного просив, аби його відкрили і знайшли гасло «картонажна швачка», бо інакше йому каюк (С.Масляк, перекл. Я.Гашека). Бабусі бабахнуло сьогодні шістнадцять І ввечері ми ідемо на танці. Відкласти копита і склеїти ласти – Кінець на танцполі бабусі за щастя (Флайза). Якось так уже склалося, що для оцінювання певного явища значно зручніше підшукати для нього вже знайому шухлядку, аніж конструювати нову. А тут сама назва натякає на щось непристойне, спорзне, хуліганське — Бу-Ба-Бу. Саме так: бабу би! І вже маємо шухлядку, задля визначення якої навіть не конче вчитуватись у їхні рядки чи відвідувати вечори: епатаж, футуризм, жовті метелики, „пощечина общественному вкусу", спалення Рафаеля, срака-дошка тощо (Ю.Андрухович). У меценатській структурі стримана ввічливість не завжди доречна, бо можеш не вирвати грошей ще півроку, а потім інфляція, девальвація, гаплик, срака-дошка — у цій державі усе є можливим (С.Процюк). — Якщо ці машни закріпляться у Краю Долин, усім нам клямка. Нам не стане сил вертітися білкою в колесі (Д.Чистяк, перекл.. М.Юрсенар). Не знаю, скільки так тривало, я думав, що мені вже клямка, той кашель ніби заповнив усе моє тіло (О.Сенюк, перекл. Т.Ліндґрена). Якщо дятли дізнаються, скільки тарганів у мене в голові, мені гаплик].
Обговорення статті
Нужда
1) потре́ба, (
изредка, ц.-слав.) ну́жда́, (потребность) потре́бина, потребизна, (редко) по́тріб, (устар.) тре́ба;
2) (
недостаток) ну́жда́, неста́ток (-тку), (чаще мн.) неста́тки, (реже) недоста́ток, (чаще мн.) недоста́тки, недостача, недоста́чі, (нищета) зли́дні, убо́зтво, (реже) убо́жество, (стеснённое матер. положение) скрут (-ту), скру́та (-ти);
3) ну́жда́, (
затруднительное положение) скрут (-ту), скру́та (-ти), скрутне́ стано́вище, (стеснённое положение) суту́га, (реже приту́га), суту́жне стано́вище, тісно́та, (бедствие) біда́, ли́хо, ха́лепа, (горе) го́ре;
4) (
неволя) нево́ля, (принуждение) си́ла, при́мус, мус (-су), принука:
а тебе какая нужда́ до этого дела? – а тобі яке діло до цього?, а тобі́ яке́ ді́ло до ціє́ї спра́ви?, а тобі́ що до цьо́го (до то́го)?, (фамил.) а тобі́ до цьо́го яко́го ба́тька го́ре?;
большая, малая нужда́ (естественная надобность) – вели́ка, мала́ потре́ба, вели́ке, мале́ ді́ло;
без видимой нужды́ – без види́мої (я́вної, очеви́дної) потреби;
быть, находиться в крайней нужде – жити у великих нестатках (у великому вбозтві, у великих злиднях); дуже [тяжко, сильно] бідувати; терпіти крайню (якнайбільшу) нужду; бу́ти в якнайбі́льшій (кра́йній) нужді́;
быть, находиться в нужде́ – бу́ти в нужді́, бу́ти в скрутно́му стано́вищі, бу́ти в скру́ті (в тісно́ті, в біді́, в приту́зі), зазнава́ти (сов. зазна́ти) халепи;
велика нужда́! – вели́ка вага́! овва́! вели́ке ді́ло опе́ньки!, (пустое!) дарма́; який край!;
в случае нужды́, при нужде́ – у потре́бі, коли (як) буде потреба, під ну́жду; коли край треба буде;
в этом у нас большая нужда – ми цього дуже потребуємо;
денег наживёшь, без нужды проживёшь – грошей здобудеш, життя-вік перебудеш (біду перебудеш) (Пр.);
ему нужда́ в нём – йому́ він потрі́бний (потрі́бен), він ма́є ді́ло (спра́ву, інте́рес) до його;
житейские нужды – життєві потреби;
жить в нужде, терпеть нужду – жити в нужді (у нестатках, у недостатках, у злиднях, в убозтві, при злиднях, при вбозтві, серед зли́днів, серед нужди́); жити вбого (нужденно, злиденно, скрутно); терпіти нужду (злидні); (бедствовать) [дуже] бідувати (злиднювати);
жить без нужды́ – жи́ти без нужди́ (без недоста́тків, несуту́жно, безну́ждно, невбо́го);
иметь нужду в чём – мати потребу (нужду) на що (в чому); потребувати чого;
испытывать, испытать нужду́ – зазнава́ти, зазна́ти нужди́ (недоста́тків, недостачі, зли́днів, убо́зтва), (бедствовать) бідувати; (нуждаться) потребува́ти чого́, нужда́тися чим;
какая мне нужда́ до тебя? – яке́ мені́ ді́ло (яка́ мені́ ну́жда́) до те́бе?;
крайняя нужда́ – як-найбі́льша (кра́йня, оста́ння) нужда́, зли́дні злиде́нні, оста́нні (вели́кі) зли́дні, вели́ке вбозтво;
крайняя (неотложная, кровная) нужда́ в чём – вели́ка (коне́чна, пильна, гостра, нагла) потре́ба в чо́му й чого́; скру́та на що; край треба (конче треба) чого;
кто в море не бывал, тот нужды не знал – хто на морі не бував, той лиха не знав (зазнав) (Пр.);
мне до них нужды мало – мені́ про них (їх) мали́й кло́піт (ба́йдуже);
на все нужды не запасёшься – на всі потрі́бки не наста́чишся (настарчишся) (Пр.); і (того) те тре́ба, і (того) те тре́ба, і тому́ тре́бові кінця́ нема́є (Пр.);
не испытывать нужды ни в чём – не потребувати нічого, не мати потреби ні в чому;
неотложные нужды – невідкладні потреби;
не твоя нужда́, не заботься – не твій кло́піт, не турбуйся;
нет ну́жды́ говорить об этом – нема́ (немає) потре́би говори́ти про (за) це; не варто говорити про це;
нет ну́жды́ кому до чего – ба́йду́же (байду́жки, байду́же́чки) кому́ про (за) що, дарма́ кому́ про (за) що, (и горя мало) мале́ го́ре (кому́), ні га́дки (га́дки ма́ло) кому́ про (за) що, і га́дки не ма́є хто про (за) що, (шутл.) і за ву́хом не сверби́ть кому́ що;
нужда́ в ком – потре́ба в ко́му, на ко́го;
нужда всему научит – нужда (біда) всього навчить (Пр.); нестатки (злидні) всього навчать (Пр.); нужда́-му́ка — до́бра нау́ка (Приказка);
нужда́ в чём – потре́ба чого́, в чо́му, на що, ну́жда́ в чо́му;
нужда́ горемычная – зли́дні злиде́нні, (голь перекатная) голо́та нещадима;
нужда́ к кому, до кого – ді́ло (спра́ва, зап. інте́рес) до ко́го;
нужда научит калачи есть – біда навчить коржі з салом їсти (Пр.); навчить лихо з маком коржі їсти (Пр.); навчить горе з салом кашу їсти (Пр.);
нужда́-птица – пугач;
нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поёт – біда плаче, біда скаче, біда й пісеньки співа (Пр.); неволя плаче, неволя й скаче (Пр.); нужда мовчати не вміє (Пр.); злидні навчать співати й скакати (Пр.); навчить біда ворожити, як нема що в рот положити (Пр.);
нужда́-хлеб – голо́дний хліб;
нуждо́ю – а) (поневоле) знево́лі, мимово́лі, несамохі́ть; б) (принудительно) си́лою, примусо́во, при́мусом; в) (по принуждению) з при́мусу, з му́су, з прину́ки, неволею;
нужды – потре́би, ну́жди, (редко) потреби́ни;
нужды мало кому – малий клопіт кому; байдуже кому;
нужды нет – байдуже; дарма; ні (ані) гадки, і гадки нема;
он близок к нужде́ – йому́ недале́ко до злиднів;
он не испытывает нужды́ ни в чём – він не зна́є нужди́ ні в чо́му, він нічи́м не нужда́ється, йому́ нічо́го не бракує;
отправлять свои нужды – відбува́ти свої́ (приро́дні) потреби;
повседневные, текущие нужды – повсякде́нні (щоде́нні), пото́чні потре́би, (фамил.) потрібка;
по крайней (неотложной) нужде́ – з вели́кої (коне́чної) потре́би, через вели́ку (коне́чну, пи́льну) потребу;
по нужде – через нужду (нестатки, злидні, убозтво);
про нужду́ закон не писан – як нема́ нічо́го, то й зако́н ні до чого; на поро́жню кеше́ню й зако́н не важить;
справлять нужду, справить нужду, сходить по нужде – справляти, справити потребу; випорожнятися, випорожнитися; (шутл.) відкрити кінґстон;
тебе, небось, и нужды нет (Гоголь) – тобі́, ба́читься, й за ву́хом не сверби́ть (перекл. М.Рильський);
удовлетворение нужд – задово́лювання (задово́льнювання, заспоко́ювання), (оконч.) задово́лення (задово́льнення, заспоко́єння) потреб;
что за нужда́ (какая нужда́) знать это? – яка́ потре́ба (на́що тре́ба) зна́ти це?;
что нужды? – яка́ потре́ба?, (какой смысл?) яка́ ра́ція?, (зачем?), на́що? наві́що?, (пустое!) дарма́!;
я имею крайнюю нужду в деньгах – мені край треба грошей; мені аж надто (конче, доконче, до скруту) треба грошей; мені аж надто (конче, доконче, до скруту) потрібні  (тре́ба (потрі́бно) ма́ти) гроші.
[— Петре! Петре! Де ти тепер? Може де скитаєшся в нужді і горі і проклинаєш свою долю (І.Котляревський). Чи будуть дощі йти, чи ні, йому нужди мало: не стане свого хліба, йому принесуть (Г.Квітка-Основ’яненко). І він з своїм требом (Сл. Гр.). Недо́ля жарту́є над старо́ю голово́ю, а йому́ байду́же (Т.Шевченко). Вже яка́ потре́ба, — ні до ко́го не йду, — вона́ заряту́є (Г.Барвінок). Наду́мались збира́ти гро́ші про таку́ наро́дню ну́жду (П.Куліш). Опла́чували пода́тки, ми́та і и́нші рядові́ потре́бини (П.Куліш). Гна́ла козакі́в ну́жда і жадо́ба во́лі на Низ (П.Куліш). Ви постерегли́ що і під нужду́, як ва́шої запобіга́в він ла́ски (П.Куліш). Жила собі удова коло Києва, на Подолі, та не мала щастя-долі: було гірке її життя. Терпіла вона превелику нужду та вбожество (М.Вовчок). Неста́тки ймуть (М.Вовчок). По́ки був живи́й ба́тько, ми нужди́ й не зна́ли (П.Мирний). Скільки вона лиха в тій хаті витерпіла, нужди, холодних та голодних днів! (П.Мирний). Дити́на кричи́ть, як не розі́рветься, а їй і ба́йдуже (Сл. Ум.). Її́ вро́да кра́сна, змарні́є у зли́днях та недоста́чах (П.Мирний). Я побоя́лася зли́днів, звича́йного матерія́льного вбо́жества (Л.Українка). Як я люблю безрадісно тебе, Народе мій, убожеством прибитий, Знеможений і темністю повитий (М.Старицький). Працює з ранку до вечора — не розгинається, а в хаті нужда, бідність (І.Нечуй-Левицький). І го́лодом не раз намлі́вся і вся́кої нужди́ натерпі́вся (А.Свидницький). Ну́жди у вся́кого є: кому́ хлі́ба, кому́ до хлі́ба (О.Кониський). А чи ві́даєш ти, що то недоста́тки, ти, що зросла́ в розко́шах? (М.Коцюбинський). «Ба́йдуже!» — сказа́ла: «не жури́сь, коха́ний!» (Дніпрова Чайка). Хай світ зава́литься, — дарма́ мені́! (Б.Грінченко). Роздава́ти хліб не ті́льки свої́м підда́нцям, а й и́ншим, хто його́ потребува́в (Ор.Левицький). — Не дурій, чоловіче, не пхайся сам у нужду! (І.Франко). Зма́лечку зазна́в нужди́ та бідува́ння (С.Васильченко). Тре́ба на часи́ночку спини́тися, за мали́м ді́лом (АС). А мені́ про те й байдуже́чки (АС). Злида́р Макси́м полі́ном дров нужда́всь (АС). Нужда́ зако́н зміня́є (Пр.). Він, як і всі, з хати́н убо́гих, пови́тих мо́роком нужди́ (В.Сосюра). Прийшо́в неста́ток, забра́в і оста́ток (Пр.). Дарма́ що стари́й, аби́ бага́тий (Пр.). Зіста́рена тяжко́ю пра́цею та недоста́тками жі́нка (Б.Грінченко). Се не мо́же перешко́дити нам писа́ти про свої́ потре́би (Б.Грінченко). Вони́ живу́ть скру́тно (АС). Одна з них, Ганнуся, вчилась на курсах крою та шиття, готуючись поповнити армію швачок, що ремество їхнє підупало за військового комунізму й натурального господарства, коли кожен сам на себе прав, варив і нічого не шив, але під час непу потребувало швидкого поновлення відповідно до зросту потреб і смаків (В.Підмогильний). — Я вже від цього світу нічого не хочу, то й світ у мені потреби не має (В.Портяк). Щоб ту свою потребу справити, він зняв праву руку з заднього сідельного каблука і нищечком розв’язав собі очкура, що на ньому тільки штани й тримались — вони зразу спустились і обвисли йому на ногах, мов ті диби, тоді закотив якнайвище сорочку і випнув на вітер гузно, а воно було в нього чимале. Коли се зробив (а йому здавалось, що в такій халепі та притузі щось іншого годі було вигадати), ще одна труднація перед ним устала: як його одкласти без гуку й гурку. Зціпив сердега зуби, голову втягнув у плечі, надувся чимдуж — та ба, шкода заходу: все-таки не втримався, пустив із себе звучок… (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Нарешті настав день од’їзду, такий радісний для Дон Кіхота і такий смутний та гіркий для Санча Панси, що плавав, як сир у маслі, в сій щедрій господі і здригався тепер од думки, що знов доведеться по пустошах та пущах голодом мліти з худющими порожніми саквами; та поки що він напихав їх скільки мога всякою, мовляв, потребизною (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Зенон мешкав у піддашші священницького будинку; на дошці, почепленій на сходах, усім мешканцям пансіону наказувалося збиратися для вечірньої молитви, заборонялося під страхом грошового стягнення приводити гулящих дівок і справляти нужду за межами відхожих місць (Д.Чистяк, перекл. М.Юрсенар). Нужда незмірна, витираючи помиї всього світу, вона користується вашим обличчям як ганчіркою. Тож залишаються сліди (П.Таращук, перекл. Л.-Ф.Селіна). Там був великий рів, який називався провалля і в який люди скидали сміття й відходи, виливали помиї, а вдосвіта там можна було побачити цілі гурти з оголеними частинами тіл — люди справляли свої найінтимніші потреби (Г.Петросаняк, перекл. А.Ґранаха)].
Обговорення статті
Отдыхающий – що (який) відпочиває, відпочивальний, відпочива́льник, відпочивни́к, (шутл.) відпочивайко.
[Такий собі відпочивайко (Юрай Курай). …„чудними”, „дивними” новотворами були для М.Гладкого такі слова, як насправді, схвалити, натомість до влучних, таких, „що, вийшовши з наших редакцій, поширилися в масах”, він зараховував вагоновод, швач, вантажня, відпочивник тощо (Жанна Колоїз). Побачивши на Муці гурт людей, я, всупереч усьому пережитому, злинув духом, а коли з’ясувалося, що це звичайні відпочивальники, розчарувався (О.Король, перекл. Д.Фаулза). Рятівникові на замітку: якщо до відпочивальника прив’язати буйок, то за нього той не запливатиме].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЗАШИВА́ТЬ ще ши́ти;
зашива́ющий що /мн. хто/ зашива́є тощо, для зашива́ння, зда́тний /покли́каний/ заши́ти, за́йнятий шиття́м, швач /жін. шва́чка/;
зашивающийся/зашива́емый заши́ваний, ши́тий.
ШИТЬ, шью́щий яки́й /мн. хто/ ши́є, за́йня́тий шиття́м, зви́клий ши́ти, зда́тний /покли́каний, ра́ди́й/ поши́ти, швач, жін. шва́ля, шва́ха, шва́чка, рідко шевчи́ня, прикм. шва́цький, шве́йний, вишива́льний, гаптува́льний;
шьющийся ши́тий, виши́ваний, гапто́ваний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Портнихашва́чка, -ки, шва́ля, -лі.
Портняжить
1) кравцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш;
2) (
о женщине) швачкува́ти, -ку́ю, -ку́єш.
Швеяшва́чка, -ки.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

шве́йник швач,-ча́

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Швач, -чашвейник.
Шва́чкашвея.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

швач, -ча, -че́ві; швачі́, -чі́в
шва́чка, -чки, -чці; шва́чки, шва́чок
шва́ччин, -на, -не (від шва́чка)

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

І. Діл, до́лу, м.
1) Низъ, долина.
Як летіла ворона догори, то й кракала, а як на діл, то й крила опустила. Ном. Нет мене, сивий коню, горами, долами. Грин. ІІІ. 677.
2) Полъ земляной. Сим. 2.
Як мертва на діл повалилась. Шевч. 72. До-до́лу. На полъ, на землю, до земли. Зсади хлопця до-долу. До-долу верби гне високі. Шевч. 26. Склонив головочку низько до-долочку. Чуб. Крикнув Швачка та на осаулу: із коней до-долу! ЗОЮР. Долина глибока, калина висока, аж до-долу віття гнеться. Мет. Ісус, нахилившись до-долу, писав пальцем. Єв. І. VIII. 6. Ум. Доло́к, до́лонько, до́лочко.
Добіра́ти, -ра́ю, -єш, сов. в. добра́ти, -беру́, -ре́ш, гл.
1) Добирать, добрать.
Коло броду беру воду, не доберу до дна. Грин. ІІІ. 61. Як послала мене мати по рудую глину, а я глини не добрала, — привела дитину. Чуб. «Іди, невісточко, в поле брати льону: не вибереш льону, — не вертайсь додому!» Ой, брала, брала, да й не добірала, у чистому полі тополею стала. Чуб. V. 705. Треба добрати трьох аршин на спідницю.
2) Подбирать, подобрать, вибирать, выбрать.
До рота добрав (ложку), та в миску не ввійде. Ном. № 12221. Водять уже до його із простих дівчат: кого вже він полюбить. Водили вже їх там, водили...., — не доберуть. Рудч. Ск. І. 81. Добірає що найгірших слів. Не добере Самсониха невістки до мислі. Мил. 98.
3) Доѣдать, доѣсть.
Добірайте кашу! Зміев. у. Достав телятини, поснідав, аж цілу чвертку зразу вбрав, на другий день ще пообідав, на третій вже теля добрав. 4) Догадываться, догадаться, соображать, сообразить. Я не питала його і сама не добірала, як він прочитував ті книжки: чи раз тілько, чи усю на пам’ять. Павлогр. у. Добіра́ти ро́зуму, ума́. Смекать, соображать, додуматься. Не добере розуму. Москалі умні, москалі розумні — розуму добрали: ой наперед Швачку із осаулою до-купи зв’язали. ЗОЮР. І. 135. Не доберу свого ума. К. ПС. 121. Добра́ти спо́собу. Изыскивать, находить средство. К. Гр. 31. Добрали способу, як без коней їздити. Канев. у. Якого б способу добрати, щоб ізнов усе до згоди довести? Г. Барв. 336. Добра́ти хи́сту. Ухитриться, умудриться. Е, ні! ти добери хисту при великому дристу, щоб штанів не закаляти.
Дово́дити, -джу, -диш, сов. в. довести́, -веду́, -де́ш, гл.
1) Доводить, довести.
От як раз дід довів гайдамаку до тиєї хати. Рудч. Ск. II. 149.
2) Допускать, допустить, доводить, довести.
Нехай Господь скарає того, хто довів до того. Ном. № 4109. Бог його зна, до чого мене Бог доведе. ЗОЮР. І. 11. А чи довго матір та ще й добру довести до того, що повірить усьому, що їй стануть росказувати. Кв. Не довести́. Не допустить, не привести. Не доведи мене до сього, Господи! К. ЧР. 267.
3) Только несов. в. Предводительствовать.
Швачка їми доводив. ЗОЮР. I. 135.
4) Доказывать, доказать.
Галілей став доводити, що Коперник не дурень і не єретик. Ком. І. 56. А я йому довожу, що все одно. МВ. Прокіп мене розважає, доводить мені, що се лихо дочасне. МВ. (О. 1862. ІІІ. 76).
5)
Довести́ до згу́би. Погубить, довести до гибели. Одарка заплакала слізьми та й почала росказувати все: як її замикали на ніч саму у горницю, як страхали і били, як до згуби довели. МВ. І. 72.
6)
до кра́ю, д. краю. Окончить, довести до конца. Доведу уже до краю, доведу, — спочину. Шевч. 206. Треба краю доводити. Шевч.
1)
до пуття́. а) Сдѣлать какъ слѣдуетъ. б) = Доводити до розуму. Не довів тебе до пуття. Св. Л. 99.
8)
Дово́дити до розуму. Воспитывать. Батько щоб навчав та до розуму доводив. Кв. Не той тато, що сплодив, а той, що до розуму довів. Ном. № 7236.
9)
Довести́ свого. Поставить на своемъ. Мене б він такеньки не обійшов: я б йому довела свого, побачив би він. МВ. 11. 80.
10)
сорома́. Надѣлать сраму, пристыдить. Се чужа сторона доведе сорома. Мет. 196.
Зозначи́ти, -чу́, -чи́ш, гл. Отмѣтить, покрыть значками, мѣтками. Чи не обиськали б нам такої швачки молодому князю квітку пришить, бо у нас усе військо зозначене, а за ким п’єм да гуляєм (на весіллі), до тому й знака немає. Маркев. 125.
Кия́нка, -ки, ж.
1) Кіевлянка.
2) Богомолка, идущая на богомолье въ Кіевъ, или возвращающаяся оттуда.
Понеділкує, черничить, киянок годує. Мкр. Н. 30.
3) Небольшой деревянный молотокъ у столяра. Мирг. у. Слов. Д. Эварн. Ум.
Кия́ночка. Я з Києва швачка, я з Києва кияночка, а з города городяночка. Мет. 197.
Означа́ти, -ча́ю, -єш, сов. в. означи́ти, -чу́, -чи́ш, гл.
1) =
Значи́ти, позначи́ти. Ввесь поїзд наш (весільний) означений, а наш князь не означен. Де б його таку швачку обиськать, щоб його означить? Грин. III. 433.
2) Только несов. в. Значить, означать.
Що воно означа, нехай письменні розберуть. Стор. МПр. 167.
Оса́джувати, -джую, -єш, сов. в. осади́ти, -джу́, -диш, гл.
1) Сажать, посадить въ заключеніе.
Злапали Швачку та й самотою, та до Львова віддали... Ой вже Швачки нема, вже го осадили в самім риночку в місті. Гол. І. 18.
2) Заселять, заселить.
Вони узгряниччя людом осадили. К. Досв. 20. Моє Підгір’є назад поверну, назад поверну, лучче осажу... Ой сажав же він та три слободи: одну слободу — старими людьми... Нп.
3) Осаживать, осадить, останавливать, остановить.
Як прийде злодій, так заніз доганя, а притика осаджує. Ном. № 11060.
Поміту́ха, -хи, ж. Выметальщица. Пожеланіе новорожденной на крестинахъ: Щоб щасна, красна, довголітня... щоб помітуха і помазуха, і швачка, і прачка, і пряха. Мил. 27. Ум. Поміту́шка.
Пра́чка, -ки, ж. Прачка. Чуб. V. 1133. І швачка, і прачка, і пряха. Мил. 27. Літом і качка прачка. Ном. № 552. Ум. Пра́чечка. Мил. 217.
Прему́дрий, -а, -е.
1) Премудрый.
І премудрих немудрі одурять. Шевч. 213.
2) Очень искусный.
Бери мене, дядьку, премудрую швачку. Нп.
Пря́ха, -хи, ж. Прядильница. Грин. III. 376. І швачка, і прачка, і пряха. Мил. 27. Моя мати пряха. Шевч. 301. Ум. Пря́шечка. Мил. 217. Моя дочко, моя пряшечко, пряди на рушники. Г. Барв. 54.
Самота́, -ти́, ж. Уединеніе, одиночество. К. ЧР. 426. Рудч. Чп. 253. На самоті́. Наединѣ. Кобза на самоті, схилившись на стіл, облився гіркими сльозами. Стор. М. Пр. 59. Самото́ю. Въ одиночку, одиноко. К. ДС. 14. Злапали Швачку та й самотою, та до Львова віддали. Гол. І. 17.
Шва́ха, -хи, ж. = Швачка. Да казали — Маруся не пряха, її матінка не шваха. Рк. Макс.
Шва́чечка, -ки, ж. Ум. отъ швачка.
Шва́чка, -ки, ж. Швея. Дочки зросли, — у швачки пішли. Чуб. III. 404. Ум. Шва́чечка. Мил. 217.
Швачкува́ти, -ку́ю, -єш, гл. Быть швеей.
Шитво́, -ва́, с. Шитье. Коли у кравця, чи у швачки за шитвом нитка в’ється, то той, чиє шитво, того року ше не вмре. Мнж. 154. Як глянула, — впустила і шитво з рук. МВ. (О. 1862. І. 89). Примоститься Любка з шитвом до вікна. Сніп. 153. Вона на шитві сидить одно. Лебед. у.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Задава́тися, -даю́ся, -є́шся, сов. з. зада́тися, -да́мся, -даси́ся, гл. *2) Выходить на кого, делаться кем. І на швачку не задалася, бо шити не вміє. Киевщ.

- Вебсловник жіночих назв української мови 2022р. (Олена Синчак) Вгору

шва́чка, шва́чок; ч. швець
1. фахівчиня із пошиття одягу. [Я часом бачив її на подвір’ї, іноді в містечку, де вона працювала швачкою на місцевому побуткомбінаті. (Володимир Лис «І прибуде суддя», 2004). Катерина Копачинська, швачка ательє мод. (Радянська Україна, 1957, №20). Рік народження 1900. Освіта нижча, швачка-машиністка ДПУ <…> (Радянська Волинь, №71, 24.10.1924).]
2. майстриня з пошиття та ремонту одягу. [Є багато таких як, які йшли воювати у статусі швачки, бо для жінок не було бойових посад. (Репортер, 2019). Кондиція її була нужденна, звалась вона Еліза Фінк і була швачкою <…> (Юрій Косач «Володарка Понтиди», 1987). Мачуха спішилася, щоб їхати до швачок до міри, і прикра дискусія сама урвалася. (Наталена Королева «Без коріння», 1936). Хіба в твоєї матері таки не знайдеться зайвих грошей, щоб найняти швачку? (Іван Нечуй-Левицький «Над Чорним морем», 1888). Дочка у мене одиначка, Хазяйка добра, пряха, швачка <…> (Іван Котляревський «Енеїда», 1827).]
див.: кравчи́ня, шевки́ня, шве́йниця
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови, Тернопіль, 2007, с. 831.
Словник української мови: в 11 томах, Т. 11, 1980, с. 427.
Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов).
Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов).
Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич).
Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський).
Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко).
Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.).
артилери́стка, артилери́сток; ч. артилери́ст
та, хто служить в артилерії. [Замок пам’ятає всіх: і магнатів, і козаків, і вправну артилеристку Беату. (Репортер, 2019). Проте, за законом, жінки не можуть мати бойові посади, тому снайперки, розвідниці та артилеристки були зараховані як бухгальтерки, швачки або кухарки. (Свобода, 2018). Я знаю багатьох жінок, які стали на посаду артилеристки, командира взводу, і це вже добре! (Український тиждень, 2017).]
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови, Тернопіль, 2007, с. 39.
дублюва́льниця, дублюва́льниць; ч. дублюва́льник
1. та, хто дублює щось. [Прасувальниця, швачки, дублювальниця <…> кваліфіковані, на постійну роботу, Гречани. (ye.ua, 17.03.2011).]
2. акторка, яка відтворює текст під час перекладу звукового фільму з однієї мови на іншу. [Лариса Руснак – відома українська акторка, телеведуча і активна «дублювальниця» кіна. (rozmova.wordpress.com, 23.04.2007).]
закрі́йниця, закрі́йниць; ч. закрі́йник
робітниця, майстриня, яка розкроює тканини або шкіру. [«На бренд працює два десятки людей – декоратор, швеї, закрійниця», – говорить Тетяна Гріг. (Версії, 2019). Моя мама там працювала – вона швачка, і моя хрещена – вона закрійниця. (Високий замок, 2004). Закрійниця Зінаїда Христофорівна Данилюк кожного разу хвилюється. (Д. Смірнова «Людям на добро», 1988). Закрійниця Валентина Галай. (Радянська Волинь, 1971). Жінок привітно зустрічають, допомагають вибрати модний фасон і за невелику плату досвідчена закрійниця розкроює пальто чи плаття, робить примірку, консультує, як самій закінчити річ. (Я. Шапошников «Нове ательє», 1966).]
Словник української мови: у 20 т., Т.1-11, 2015-2021.
Словник української мови: в 11 томах, Т. 3, 1972, с. 167.
кравчи́ня, кравчи́нь; ч. краве́ць
фахівчиня із пошиття одягу. [Спочатку офіційно я була зарахована кравчинею, згодом – комірницею. (Український тиждень, 2019). Де Сальомея, не знає, Руфіна ж працює кравчинею в ательє – на Кірова, біля аптеки <...>. (Роман Іваничук «Вогненні стовпи», 2005). Довгі роки кравчиня Маня не може вийти заміж за безробітного Миколу, бо не хоче він, чоловік з гонором, сісти на утримання жінки. (Роман Горак «Таємниці Ірини Вільде», 1995). Кобрин привіз мені і светер, який вийшов чудовий, а кравчиня мені його нарешті допасувала <…>. (Улас Самчук «На білому коні», 1965). – Нехай, – сказала, – та донька ваша виб’є, собі непотрібні модні уроєння й мрії з голови, а вдасться завчасу до якої доброї кравчині, не гаячи часу, візьметься до заробітку голкою, як це роблять дівчата й з інших добрих домів в її положенні. (Ольга Кобилянська «Через кладку», 1940). Я недовго, півгодини, до кравчині їду. (Володимир Винниченко «Божки», 1914). А у віллі тим часом порозташовувалися шевкині, кравчині, модистки, працюючи над шлюбною виправою для панночки. (Іван Франко «Без праці», 1891). <…> модисток 164 (52), кравчинь 279 (66) <…>. (Діло, 1888).]
див.: шва́чка (шевки́ня), шве́йниця
Словник української мови: у 20 т., Т.1-11, 2015-2021.
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови, Тернопіль, 2007, с. 390.
Словник української мови: в 11 томах, Т. 4, 1973, с. 319.
Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов.)
Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич.)
Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського.)
кухова́рка, кухова́рок; ч. кухова́р
робітниця, яка готує їжу. [Я, здається, науковий працівник, а не куховарка! (Євгенія Кононенко «Повії теж виходять заміж» (збірка), 2004). <…> куховарки на тлі палаючої кухонної печі, нагадували відьом з «Макбета» <…>. (Юрій Косач «Сузір’я лебедя», 1983). А коли б ти мені, моя красуню, зготувала щось попоїсти. – Та хіба я куховарка яка, чи що? (Тарас Шевченко «Близнята», пер. В’ячеслав Прокопович, 1960). Ленін же висунув тезу про куховарку, покликану керувати державою. (Віктор Петров-Домонтович «Діячі української культури жертви більшовицького терору», 1959). Моя розмовниця замовкла збентежена, та це не збило з пантелику її товаришок і вони, одна через другу почали говорити, що їх хочуть поробити швачками і куховарками, а вони бажають вчитися, бо ті, що покінчать високі школи, мають стати керівниками народу, чому ж вони мають бути звичайними робітницями? («Не плачте, дівчата», Львівські вісті 01.02.1942). Се були льокаї, покоївки, куховарки, окономічні прикажчики і ті, нарешті, з свого братчика, що вже хоч трохи «напанились» – крамарі, шинкарі та глитаї. (Борис Грінченко «Сонячний промінь», 1890). Та се ж усе знайомі. І Хомка кривоногий, Оришка куховарка <…>. (Панас Мирний «Голодна воля», 1879). А поклич, Ольго, куховарку! (Іван Нечуй-Левицький «Хмари», 1871).]
див.: куха́рка
Словник української мови: у 20 т., Т.1-11, 2015-2021.
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови, Тернопіль, 2007, с. 404.
Словник української мови: в 11 томах, Т. 4, 1973, с. 420.
Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов.)
Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов.)
Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич.)
Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко.)
Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.)
підру́чна, підру́чних; ч. підру́чний
у знач. ім. та, хто виконує підсобну роботу. [Попервах «підручна» у швачки, приставлена щось сфастриґувати, пришити волан, примоцювати ґудзик <…> (Марсель Пруст «У пошуках утраченого часу. Ґермантська сторона», пер. Анатоль Перепадя, 1998). Ти в мене вже помічниця, ти в мене вже підручна, ти вже майже півдівки. (Микола Куліш «Маклена Граса», 1961).]
див.: підсо́бниця, помічни́ця, підле́гла, підру́чна
Словник української мови: в 11 томах, Т. 6, 1975, с. 494.
Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов.)
сна́йперка, сна́йперок; ч. сна́йпер
1. стрільчиня, яка володіє мистецтвом влучної стрільби. [Жінки беруть повноцінну участь у війні на сході країни <…>. Серед них є снайперки, розвідниці, танкістки, котрих реєстрували як швачок або секретарок. (Ебере Олучі Нваодух «Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України»: дисертація, К., 2018). Тут вона є снайперкою, офіційно оформленою як санітарка. (Свобода, 2018). Ховатимуть снайперку у селі на Львівщині. (Галина Вдовиченко «Маріупольський процес», 2015). Та й прізвище у снайперки було не прибалтійське, а суто українське. (Високий замок, 2002).]
2. спортсменка, яка займається стрільбою. [Снайперка з Рогатина стала чемпіонкою України (Україна молода, 2019). Виборола її для України дніпропетровська «снайперка» Наталія Кальниш у жіночому стандарті на 50 м з результатом 581 очко. Наталія відмінно провела фінальні постріли 99,5 <…>. (Високий замок, 2010).]
див.: стрільчи́ня
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови, Тернопіль, 2007, с. 704.
стажува́льниця, стажува́льниць; ч. стажува́льник
та, хто стажується. [Наприклад на КП «Полтава-Сервіс» вчора був помічений Петров А.С., а в управлінні сім’ї, молоді і спорту – ще одна стажувальниця за квотою БПП «Солідарність». (poltava.to, 01.11.2018). Я спостерігала, як вміло швачка Олена вшиває замок-«блискавку» до куртки, як Галина перешиває із джинсів бриджі, а стажувальниця Ольга підкорочує комусь із шепетівчанок картатий халат. (Шепетівський вісник, 04.07.2018). Ілюстрації виконала Євгенія Гапчинська – одна з найпопулярніших українських живописців, випускниця Харківського художнього інституту, стажувальниця Нюрнберзької академії живопису. (Іван Малкович «Ліза та її сни», К., 2005).]
див.: стажи́стка, стаже́рка
фарба́рка, фарба́рок; ч. фарба́р
робітниця, яка фарбує. [Яструб не відповів, лише поглянув фарбарці просто у вічі… (Урсула Ле Ґуїн «Останній берег», пер. Анатолій Саган, 2006). Швачка, праля, фарбарка, вона була зайнята у виробництві, працюючи вдома або у маленьких майстернях. (Сімона де Бовуар «Друга стать», пер. Наталія Воробйова, Павло Воробйов, Ярослава Собко, 1994). Опріч неї, ніхто тут не знав, що колись її мати була фарбаркою у Ферохабаді. (Куррат уль-Айн Хайдар «Актор», пер. Ірина Макєєва, Богдан Чайковський, 1976).]
див.: фарбувальниця
Словник української мови: в 11 томах, Т. 10, 1979, с. 563.
Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов).
фрезерува́льниця, фрезерува́льниць; ч. фрезерува́льник
кваліфікована робітниця, яка працює на фрезерному верстаті. [<…> народилася вона у бідній сім’ї, вчилася у фабрично-заводській школі й збиралася опанувати професію швачки чи фрезерувальниці. (Україна молода, 2011). Що нагородили електрослюсаря і фрезерувальницю, надзвичайно похвально. (Високий замок, 2003). Заможні змагання за серпень – фрезерувальниця М. М. Стасик, токарі В. М. Калакуняк, П. П. Болюк та І. І. Кос, штампувальниця А. П. Куренда та інші. (Вільна Україна, 1980). Перша – револьверниця, друга – фрезерувальниця. (Радянська жінка, 04.04.1965).]
Словник української мови: в 11 томах, Т. 10, 1979, с. 643.
фурніту́рниця, фурніту́рниць; ч. фурніту́рник
працівниця, яка виготовляє або прикріплює фурнітуру. [Потрібна фурнітурниця на швейне виробництво <…> (olx.ua). У зв’язку з розширенням виробництва на постійну роботу запрошуємо прасувальницю, пакувальницю та фурнітурницю. (besplatka.ua, 08.06.2018). Над ним трудилися: закрійниця Ольга Культенко, фурнітурниця Ірина Македон та швачка Любов Фещенко <…>. (azot.ck.ua, 26.08.2014).]
шевки́ня, шевки́нь; ч. швець
майстриня з пошиття та ремонту одягу. [Шевкиня, тренерка Ольга Сердюк пояснює: «Ціллю ініціативи є пошиття захисних багаторазових масок для мешканців нашої громади <…>» (uacrisis.org, 10.04.2020). Шевкині вийшли з них славні; своєю роботою вони не тільки заробляли на свій прожиток, але ще й старих своїх запомагали. (Івана Франко «Ґава», 1926). Була собі дівчинка, своєї вбогої мами шевкиня і замітальниця, що весь божий день, бува, проспіває за роботою, як пташка. (Катря Гриневичева «По дорозі в Сихем» (збірка), 1923). З шевкині нема господині. (Галицько-руські народні приповідки, зібрав, упорядкував і пояснив д-р І. Франко, Т. 3, 1910).]
див.: шва́чка, кравчи́ня, шве́йниця
Галицько-руські народні приповідки, зібрав, упорядкував і пояснив д-р І. Франко, Т. 3, 1910.
шве́йниця, шве́йниць; ч. шве́йник
фахівчиня з пошиття одягу. [Бондаренко, швейниця за фахом, свого часу була і закрійницею, і начальником експериментального цеху. (Радянська жінка, 1987). Мірзухіна П.С. – швейниця трикотажної фабрики. (Більшовик, 1935, №110).]
див.: шва́чка, шевки́ня, кравчи́ня
Словник української мови: в 11 томах, Т. 11, 1980, с. 428.
ювелі́рниця, ювелі́рниць; ч. ювелі́р
майстриня, яка виготовляє ювелірні вироби. [Завдяки «Всі. Свої» кияни й гості міста регулярно дізнаються про нові імена вітчизняних кравців і кравчинь, шевців і швачок, ювелірів <…> та ювелірниць. (Путівник розумного киянина, К., 2019).]
див.: ювелі́рка, золота́рка

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Атама́нъ = ота́ман, зб. — отама́ння, ва́таг, ватажо́к. (С. Аф.) — Терпи козак — отаманом будеш. н. пр. — Лоцмани вибрали його за отамана. – Отут саме розбивали колись хлопцї Гаркуші, що був у їх за отамана. — Швачка був ватажок гайдамацький. н. о.
Бѣлошве́йка, бѣлошве́я = шва́чка, шва́ля. С. З. — Вона швачка й прачка: дотепна дївка. Кв.
Доду́маться = доду́мати ся, доми́слити ся, доміркува́ти ся, домізкува́ти ся, дорозумова́ти ся, ро́зуму добра́ти. – Та вже дорозумовали ся, щоб рубати його та його ж шаблею. н. о. — А москалики та недурниї, та розуму добрали: насамперед батька Швачку із осаулою звязали. н. п.
Занима́ться, заня́ться = 1. займа́ти ся, заня́ти ся, працюва́ти над чим, (вівчарством) — вівчарюва́ти, гайдарюва́ти, (писарством) — писарюва́ти, (ремеством) — ремесникува́ти, (рибальством) — риба́льчити, (римарством) — римарюва́ти, (скотарством) — скотарюва́ти, (торгами) — крамарюва́ти, купцюва́ти, (шитвом) — швачкува́ти, (шаповальством) — шапова́лити, (шевством) — шевцю́вати, (учительством) — учителюва́ти і т. д. — Вам добре: не займаєтесь хлїборобством, то й нема нїякої перепони. Кр. — Занима́ться съ любо́вью = коха́ти ся. — В дорогу не вдавай ся, а в хазяйстві кохай ся. н. пр. — Хто в псах кохаєть ся, сам їм рівняєть ся. н. пр. 2. займа́ти ся, загоря́ти ся, запаля́ти ся, заня́ти ся, загорі́ти ся, запали́ти ся. (Д. під сл. Загора́ться). — Заря́ занима́ется = сьвіта́є, на сьвіт благословля́єть ся, сїрі́є. — Мов стало розсьвітать, мов почало на сьвіт благословлять ся. Греб.
Мастери́ца = майстри́ха (С. З.), майстри́ня (Фр.), тїма́ха (С. Ш.). — Шве́йная мастери́ца = шва́чка. — Ковёрная мастери́ца = кили́мниця, коца́рка. С. З. — Ну!... уміли готувати і на стіл давати! Знать тїмахи коло печі і дочка і мати. — І співать і танцювати на заказ тїмаха. Макар.
Одино́чество = самота́ (С. З. Л.), самоти́на, само́тність, самотїлість. — Въ одино́чествѣ = в самоти́нї, самото́ю. — В неволї, в самотї нїко́ли нема з ким серця поєднать. К. Ш. — Не дай мінї вік дївувати, в самотинї віку доживати. н. п. — І марне згинуть в самотинї. К. Ш. — В самотинї завъяла моя краса. К. К. — Бровенята дома зносити, в самотині віку дожити. К. Ш. — Він мучивсь раною, не знаючи, де лїки, топив свій сум тяжкий в самотині великій. К. Д. Ж. — Аж тепер почув Семен свою самотїлість. Бар. Одино́чка = о(є)дина́к, о(є)ди́нець(С. З.), здр. оди́нчик (С. З.), єдини́ця (сп. р.), о(є)дина́чка, ідина́чка (Под.). — Ой я в батька єдиниця. н. п. — Ой не бий мене, бо я твоя сестра, а мамина дочка ідиначка. н. п. Под. — Дочка у мене одиначка, хазяйка добра, пряха, швачка. Кот. — О боги! як ви допустили, щоб і одинчика убили. Кот. — Въ одино́чку = самото́ю, сам собі́. — Самотою не прожити. Г. Бар. — Живе сам собі. — По одино́чкѣ = д. По одина́чкѣ під сл. Одина́чка.
Портна́я, портни́ха = 1. шва́чка (С. З. Л.), шва́ля, мо́дниця. — Вона швачка й прачка, дотепна дївка. Кв. 2. кравчи́ха. С. З.
Портно́й = краве́ць (С. З. Л.), здр. — кра́вчик (С. Л.), жінка його — кравчи́ха (С. З.), син — кравче́нко, дочка — кравцївна. — Портны́хъ дѣлъ ма́стеръ = краве́ць. — Портно́е мастерство́ = краве́цство. — Кравець крає, як сукна має. н. пр. — Вражі кравцї не вгодили і жупана вкоротили. н. п. — Закликають вони тодї всїх кравцїв, всїх швачок — шити ті плаття. н. к. — Одежі собї понашиє, та й кравцям платити не хоче. Ал. Ск.
Портня́жить = кравцюва́ти (С. Л.), швачкува́ти.
Предводи́тельствовать = пе́ред вести́ (С. Л.), отаманува́ти, отама́нити, ватажкувати, ватажити, поводатарюва́ти, дово́дити. — Ватага йде. Клим Моторний з бандурою перед їй веде. Мова. — Не було сьвідомости, щоб в українсько-руській землі хто иньший окрім князя міг ватажкувати над військом. Бар. О. — Нехай знає, як поводатарювати. Лев. — Швачка тими гайдамаками доводив. н. о.
Умъ = ум (С. Ш.), ро́зум (С. Л.), глузд (С. Л.), тям. — Не сьмій ся, куме, що дурень Хома, бо всї кажуть, що й ти без ума. н. пр. — Хто тихо ходить, той на ум наводить. н. пр. — Людей питай, свій розум май. н. пр. — Без розуму в сьвітї люди живуть гарно, а з розумом та в недолї вік проходить марно. Кот. — Безъ ума́ отъ нея́ = дурі́є за не́ю. — Быть не въ своёмъ умѣ́ = не сповна́ ро́зуму бу́ти. — Въ умѣ́ ли ты? — чи ти не здурі́в? — Взя́ться за умъ = за ро́зум взя́тись, схамену́ти ся, отя́мити ся. — За́днимъ умо́мъ крѣ́покъ = му́дрий по шкодї. — Му́дрий Лях по шкодї: як коня вкрали, то він станю замикає. н. пр. — Изъ ума́ вонъ = зовсїм забу́в, і на ду́мцї не клав. — Лиши́ться ума́ = з ро́зуму спа́сти. — Своди́ть, свести́ съ ума́ = зво́дити, звести́ з ро́зуму, з ума́. — Горілочка — тума, хоч кого зведе з ума. н. пр. — Вони тебе з розуму зведуть, молодую. н. п. — Славний хлопець Кармелюк, він по сьвіту ходить, та не одну чорнявую з розуму ізводигь. н. п. — Себѣ́ на умѣ́ = хи́трий, не пе́вний. — Ско́лько голо́въ, сто́лько умо́въ. н. пр. = що голова́, то й розу́м. н. пр. — Сходи́ть, сойти́ съ ума́ = з ро́зуму зступа́ти, зступи́ти (С. З.), з ро́зуму ізійти́, спа́сти, з глу́зду зсу́нутись (С. Аф.), обезглу́здїти (С. З.), одурі́ти, ошалїти. — Ой ти, багачу, з розуму зступаєш, ой щож ти мене за присївки питаєш. н. п. — Хіба ж би я з розуму ізійшла, щоб я собі иньшого не найшла. н. п. — Я ж таки чоловік не аби-який, з глузду, бачця, ще не зсунув ся. К. X. — Съ ума́ не йдётъ = з ду́мки не вихо́дить. — Ума́ не приложу́ = не зберу́ ду́мки, ра́ди не дам. — Умъ напряга́ть = розумува́ти. — Умо́мъ дойти́ = ро́зуму добра́ти. — Москалики розумниї розуму добрали, ой наперед Швачку з осаулом звъязали. н. п. — Ума набира́ться = ума́ набіра́ти ся, розумнїти, розумнїшати. — Як віз ламаєть ся, чумак ума набіраєть ся, а як віл пристає, то й ума не стає. н. пр. Май. — У него́ не то́ на умѣ́ = не те́ у йо́го на ду́мцї. — Что на умъ взбредётъ = що в го́лову влїзе.
Шве́йкинъ, швеи́нъ = шва́чкин.
Шве́йный = шва́цький. — Ш. маши́на = шва́цька, краве́цька маши́на. — Я так виснажила ся, що не було у мене сили повернути колесо кравецької машини. Кн. — Занима́ться шве́йнымъ мастерство́мъ = швачкува́ти. — Шве́йное мастерство́ = швачкува́ння.
Швея́, шве́йка = шва́ля (С. З.), шва́ха, швачка (С. З. Л.), що вишиває шовком або золотом і сріблом — гапта́рка. — Вона швачка й прачка: дотепна дївка. Кв. — Я швачка зі Львова, приїхала позавчора, привезла голку і ниточку шовку. н. п. — Коли у швачки за шитвом нитка въєть ся, то той, чиє шитво, того року ще не вмре. н. пр. Ман.