Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «явність»
Шукати «явність» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Обнару́живать, обнару́жить
1) (
открывать, устранять то, что закрывает предмет) відкрива́ти, відкри́ти що.
Для осмотра дерева нужно -жи́ть корни – щоб огля́нути де́рево, потрі́бно корі́ння відкри́ти; (находить) (з)нахо́дити, знайти́.
Обнару́жить большие залежи каменного угля – знайти́ вели́кі по́клади кам’яно́го (земляно́го) ву́гля (ву́гілля);
2) (
выводить наружу, делать явным) вия́влювати и виявля́ти що (редко явля́ти), ви́явити (о мног. повия́влювати) що, вика́зувати, ви́казати що (реже на що), викрива́ти, ви́крити (преим. о чём-л. нежелательном, отрицательн.), появля́ти, появи́ти що, ви́нести на я́вність що, дава́ти, да́ти озна́ку чого́; (о своих чувствах, мыслях) вия́влюватися, виявля́тися, ви́явитися з чим. [Тут він вия́влював ро́зум прони́кливий (Куліш). Украї́нська наро́дність придба́ла змо́гу виявля́ти своє́ «я» (Грінч.). Сього́дні тре́ба всю пра́вду ви́явити (М. В.). Мо́тря зго́джувалась, але́ не вика́зувала цього́ (Коц.). Украї́нський наро́д появи́в поча́тки вла́сної культу́ри (Єфр.)]; (о преступлениях) викрива́ти, ви́крити, виво́дити, ви́вести на світ; (преим. о научн. данных) винахо́дити, ви́найти що. [Порі́внюючи, мо́жна ви́найти де́які парале́лі].
-жить себя – об’яви́тися чим, ви́значити себе́, зра́дитися з чим перед ким. [Ході́мо зві́дси, щоб ти не об’яви́всь доса́дним сло́вом (Кул.). Скі́льки обере́жности тре́ба, щоб не зра́дитися перед ворога́ми (Коцюб.)].
-жить свои чувства, мысли – ви́явити (несов. виявля́ти) свої́ почуття́.
-жи́ть преступление, заговор – ви́крити зло́чин, змо́ву.
-жить противоречие в чём-л. – ви́крити супере́чність чого́сь.
-жить тайные замыслы врагов – ви́крити тає́мні за́міри ворогі́в.
-жить чьё-л. намерение – ви́казати, ви́явити чийсь на́мір.
Эти памятники -вают весьма развитую цивилизацию – ці па́м’ятки́ даю́ть озна́ку ду́же розви́неної цивіліза́ції.
Обнару́живаемый
1) відкри́ваний;
2) вия́влюваний, вика́зуваний, викри́ваний.

Обнару́женный
1) відкри́тий, зна́йдений;
2) ви́явлений, ви́казаний, ви́критий, ви́найдений.

-жены нелегальные собрания – ви́крито нелега́льні зі́бра́ння́.
Не об-ные преступления – неви́криті злочи́нства.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Явностья́вність, -ности.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Гла́сность = гла́сність, я́вність.