Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 60 статей
Запропонувати свій переклад для «dianthus»
Шукати «dianthus» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Dianthus L.гвозди́ки (Сл, Ру; Ум, Ів, Гб, Гб2ВЛ, ДС, ГЦ, ЛМ); гвозди́ка (Оп; Лч, Ів, Сл, Ук, РмВЛ, ПЦ), зво́здик (Вх2; Вх, ЖлДС), звоздики (Вх3).
Dianthus andrzejowskianus (Zapal .) Kulcz. [=Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. andrzejowskianus Zapal .]гвозди́ки Анджейо́вського; гвоздика Андржійовського (Оп), гвозди́ки Андржеє́вського (Ру).
Dianthus arenarius L.гвозди́ки піскові́ (Сл); гвоздик пісковий (Hl); гвіздик (См), гвоздики польові (Ан), мило дике (LnСТ), трав’янець (Шк), щітка (АнПС).
Dianthus arenarius L. subsp. pseudoserotinus (Bl ocki) Tutinгвозди́ки піскові́ несправжньопі́зні.
Dianthus arenarius L. subsp. pseudosquarrosus (Novák) Kleopowгвозди́ки піскові́ несправжньовідстовбу́рчені.
Dianthus armeria L.гвозди́ки пучкува́ті (Сл); гво́здик пучкова́тий (Мл), гвоздика армерійовидна (Оп), гвозди́ки армерієви́дні (Ру), звоздик мохнатий (Вх1); гвоздичка (ОсПД), типець (MkВЛ).
Dianthus barbatus L.гвозди́ки борода́ті; гво́здик борода́тий (Вх6, Мл), гвоздика бородчата (Оп), гвозди́ки боро́дчасті (Ру), звоздик бородатий (Вх1), кашта́нчики (Сл; Mk, СмСД); гвоздик (HlБУ), гвоздика (Сл), гвоздика турецька (КриСТ), гвоздички (ОсВЛ), зво́здик (ШхГЦ), зірка ряба (MkПД), зірки (Сл), каштанці (Ан, Ів), кашта́нчик (Рг1, Лч, Ан, Пс, Жл, Ду, Ів), курчак (Сл), тирли́ч (ПокВЛ).
Dianthus barbatus L. subsp. barbatusгвозди́ки борода́ті типо́ві.
Dianthus barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuffelгвозди́ки борода́ті купча́сті; за́ря (КобГЦ).
Dianthus bessarabicus Klokovгвозди́ки бессара́бські (Ру); гвоздика бесарабська (Оп).
Dianthus borbasii Vandasгвозди́ки Бо́рбаша (Ру); гвоздика Борбаша (Оп), гвозди́ки темночерво́ні (Сл); пропуск (ОсСД), смілка (ОсСД).
Dianthus borbasii Vandas subsp. borbasiiгвозди́ки Бо́рбаша типо́ві.
Dianthus borbasii Vandas subsp. capitellatus (Klokov) Tutinгвозди́ки Бо́рбаша дрібноголі́вча́сті.
Dianthus caesius Sm. = Dianthus gratianopolitanus Vill.
Dianthus campestris Bieb.гвозди́ки польові́ (Сл, Ру); гво́здик полеви́й (Мл), гвоздика польова (Оп; ШсСТ); зірочки́ (Ср, Шс, Ян3СТ), перепльотщик (СлСЛ).
Dianthus capitatus Balbis ex DC.гвозди́ки голі́вча́сті (Сл); гво́здик голова́тий (Мл), гвоздика головчаста (Оп); вольчук (АнСТ), гвоздики (Сл), гвоздики польові (Ан, КрСД), зазубрень (АнСЛ).
Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. andrzejowskianus Zapal .гвозди́ки голі́вча́сті Анджейо́вського.
Dianthus capitatus Balbis ex DC. subsp. capitatusгвозди́ки голі́вча́сті типо́ві.
Dianthus capitellatus Klokov [=Dianthus borbasii Vandas subsp. capitellatus (Klokov) Tutin]гвозди́ки дрібноголі́вча́сті (Ру); гвоздика дрібноголовчаста (Оп).
Dianthus carbonatus Klokovгвозди́ки ву́гільні (Ру); гвоздика вугільна (Оп).
Dianthus carpaticus Wol oszczak [≈Dianthus carthusianorum L.]гвозди́ки карпа́тські (Ру); гвоздика карпатська (Оп).
Dianthus carthusianorum L.гвозди́ки картузі́йські (Сл); гво́здик карту́зик (Вх6, Мл), гвоздика картузіанська (Оп), звоздик картузик (Вх1); гвоздик (НвДС), гвоздик польовий (HlБУ), гвозди́(ч)ки польові́ (Рг1, Ан, Пс), зірки (СлПС), сльозки Богові (Сл), смі(о)лка (Ан), трав’яне́ць (Рг1, Пс, MkПД), чорнобривці польові (Пс).
Dianthus caryophyllus L.гвозди́ки садо́ві́ (Сл, Ру); гвоздик городні(и)й (Во, Вх6, Мл), гвоздика садова (Оп), звоздик городний (Вх1, Вх2); гвоздик (Mk), гвоздик садовий (HlБУ), гвозди́ки души́сті (Рг1), гвозди́ки польові́ (Ів, СлВЛ), ґаро́флі (Гб2ГЦ), ґудзі́чки (МлДС), звозди́ка (Гб2ГЦ), звозду́ни (Гб2ГЦ), зірки́ (Ум, Ів, СлВЛ), зірочки́ (Ів, СмПД), клінчики (ГбЛМ), коїшо́ри (Гб2ГЦ), кулішо́рик (Гб2ГЦ), трав’яне́ць (Лч, Жл, Ду, Сл).
Dianthus chinensis L.гвозди́ки кита́йські (Сл, Ру); гвоздика китайська (Оп); гвоздик хінський (Мл), каштанці (Ан, Ів), кашта́нчики (Ан, Ів).
Dianthus collinus Waldst. & Kit.гвозди́ки па́горбові; гвозди́ки горбові́ (Сл); красавочка (Ан, Кр).
Dianthus collinus Waldst. & Kit. subsp. glabriusculus (Kit.) Thaiszгвозди́ки па́горбові ого́лені.
Dianthus commutatus (Zapal .) Klokov [≈Dianthus carthusianorum L.]гвозди́ки змі́нені (Ру); гвоздика змінена (Оп).
Dianthus compactus Kit. [=Dianthus barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuffel]гвозди́ки купча́сті; гвоздика скупчена (Оп), гвозди́ки ску́пчені (Ру).
Dianthus deltoides L.гвозди́ки крапча́сті; гвоздик рябий (Вх6), гво́здик сорока́тий (Мл), гвоздика дельтовидна (Оп), гвозди́ки дельтови́дні (Ру), гво́здики рябі́ (Сл), звоздик рябий (Вх1); гвозди́ки польові́ (Ан, Ів, СмПД), гвоздичка (ОсПД, ВЛ), зірки́ (Ум, Ів), зірочки (СмПД), кочетки (Ан, КрСД, СЛ), кров чоловіча (АнСЛ), лино́к (Нв, СмСД, ВЛ), о́льмик (Нв, ЖлВЛ), повісник (АнПС), сльозки (АнПС), смі́лка (Ан, СмПЦ, ДС), смолка (Ан, СлПЦ), трав’яне́ць (Жл), трав’я́нка (Ук, СмПД), чеснок (АнСЛ).
Dianthus eugeniae Kleopowгвозди́ки ’Ївги; гвоздика Ївги (Оп), гвозди́ки Євге́нії (Ру).
Dianthus fischeri Sprengelгвозди́ки Фі́шера (Ру); гвоздика Фішера (Оп).
Dianthus glabriusculus (Kit.) Borbás [=Dianthus collinus Waldst. & Kit. subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz]гвозди́ки ого́лені; гвоздика голувата (Оп).
Dianthus gratianopolitanus Vill. ** (Dianthus caesius Sm.)гвозди́ки си́зі; гвоздика граціонополітанська (Оп), гвоздика сиза (Оп).
Dianthus guttatus Bieb.гвозди́ки плями́сті (Ру); гвоздика краплиста (Оп).
Dianthus humilis Willd. ex Ledeb.гвозди́ки низькі́ (Ру); гво́здик приземкува́тий (Мл), гвоздика низька (Оп), гвозди́ки приземкува́ті (Сл).
Dianthus hypanicus Andrz.гвозди́ки південнобу́зькі; гвоздика прибузька (Оп), гвозди́ки бу́зькі (Ру).
Dianthus lanceolatus Steven ex Reichenb.гвозди́ки ланце́тні (Ру); гвоздика ланцетна (Оп).
Dianthus maeoticus Klokov [≈Dianthus pallidiflorus Ser.]гвозди́ки приазо́вські; гвоздика азовська (Оп).
Dianthus marschallii Schischkinгвозди́ки Ма́ршалла (Ру); гвоздика Маршалова (Оп).
Dianthus membranaceus Borbásгвозди́ки перетинча́сті (Ру); гвоздика перетинчаста (Оп); гвоздичка (ОсПД), зіля від панії (ОсСД).
Dianthus pallidiflorus Ser.гвозди́ки бліді́; гвозди́ки азо́вські (Ру); смі(о)лка (Ан).
Dianthus platyodon Klokovгвозди́ки плоскозубча́сті; гвоздика плоскозуба (Оп), гвозди́ки плоскозу́бі (Ру); гвоздики польові (Ан), смі(о)лка (Ан), цвінтурія (СлПЦ), цибуля польова (Ан, Шс2СТ, СЛ).
Dianthus polonicus Zapal . [≈Dianthus carthusianorum L.]гвозди́ки по́льські (Ру); гвоздика польська (Оп).
Dianthus pseudarmeria Bieb.гвозди́ки несправжньопучкува́ті; гвоздика несправжньоармерійовидна (Оп), гвозди́ки несправжньоармерієви́дні (Ру).
Dianthus pseudobarbatus Besser ex Ledeb. [=Dianthus trifasciculatus Kit. subsp. pseudobarbatus (Schmalh.) Jalas]гвозди́ки несправжньоборода́ті; гвоздика несправжньобородата (Оп).
Dianthus pseudoserotinus Bl ocki [=Dianthus arenarius L. subsp. pseudoserotinus (Bl ocki) Tutin]гвозди́ки несправжньопі́зні; гвоздика несправжньопізня (Оп).
Dianthus pseudosquarrosus Novák [=Dianthus arenarius L. subsp. pseudosquarrosus (Novák) Kleopow]гвозди́ки несправжньовідстовбу́рчені (Ру); гвоздика несправжньорозчепірена (Оп).
Dianthus rigidus Bieb.гвозди́ки жорсткі́; гвоздика жорстка (Оп).
Dianthus serotinus Waldst. & Kit.гвозди́ки пі́зні (Ру); гвоздика пізня (Оп).
Dianthus speciosus Reichenb. [≈Dianthus superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak.]гвозди́ки га́рні (Ру); гвоздика гарна (Оп).
Dianthus spiculifolius Schurгвозди́ки загостреноли́сті; гвоздика гостролиста (Оп).
Dianthus squarrosus Bieb.гвозди́ки відстовбу́рчені (Ру); гвоздика розчепірена (Оп).
Dianthus stenocalyx Juz. [=Dianthus superbus L. subsp. stenocalyx (Trautv. ex Juz.) Kleopow]гвозди́ки вузькоча́шечкові; гвоздика стиснуточашечна (Оп), гвозди́ки стиснуточа́шечні (Ру).
Dianthus superbus L.гвозди́ки пи́шні; гво́здик розкі́шний (Мл), гвоздик стріпчастий (Вх6), гвозди́ки гордови́ті (Ру), гвозди́ки розкі́шні (Сл), звоздик стріпчатий (Вх1); вовнянка (СмСД), гвоздики польові (Ан), крутове́жа (Шх, ДуГЦ), молочко дамське (СлСЛ), овес (АнСД).
Dianthus superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak.гвозди́ки пи́шні альпі́йські.
Dianthus superbus L. subsp. stenocalyx (Trautv. ex Juz.) Kleopowгвозди́ки пи́шні вузькоча́шечкові.
Dianthus trifasciculatus Kit.гвозди́ки трипучко́ві.
Dianthus trifasciculatus Kit. subsp. pseudobarbatus (Schmalh.) Jalasгвозди́ки трипучко́ві несправжньоборода́ті.
Dianthus versicolor Fischer ex Linkгвозди́ки різноба́рвні; гвозди́ки різноко́лірні (Ру).
Dianthus sp.вуздики (СлСТ), гві́здик (Лч, Сл), гвіздок (Сл), гво́зди́к (Гв, Вх, Жл, Ум, Ду, Сл, Mk, ГбПД, ВЛ, ПЗ), гозди́чки (ГбДС), гузді́ка (Лс2ПЦ), звузді́чки (БкБУ), зірочки́ (Ан, Ів, СлСЛ), зорі (Ан), купча́к (Дб, МоПД), повняки́ (Лс1СД), смилка (СлПС), те́рнє пе́сє (Вх7БО), филе́нщики (Пс, Жл).