Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 52 статті
Шукати «valer*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ко́рень
1) ко́рінь (-реня),
ум. коріне́ць (-нця́), корі́нчик, ув. корени́ще, кореня́ка, соб. корі́ння, ум. корі́ннячко. [Ка́мінь росте́ без ко́реня (Номис)].
-рни и -ре́нья – корі́ння, ко́рені (-нів). [Му́сить плуг квітки́ з корі́нням рва́ти (Франко)].
-рень дерева, идущий в землю вертикально – сто́вба.
-рень зуба, пера, ногтя – ко́рінь зу́ба, пера́, ні́гтя.
-рень книги, см. Корешо́к 3.
-рень дела – поча́ток спра́ви.
-рень учения горек, а плоды его сладки – учи́тися гі́рко, а зна́ти со́лодко; працю́й гі́рко, а з’їси́ со́лодко (Комар).
Смотреть в -рень (вещей) – диви́тися в ко́рінь (рече́й).
Пряные -ре́нья – корі́ння, пря́нощі (-щів).
Питаться -ре́ньями – живи́тися корі́нням.
Хлеб на -рню́ – хліб (збі́жжя) на пні́ (на стеблі́, в на́коренку). [Запро́дував лихваря́м збі́жжя ще в на́коренку (Л. Укр.)].
До -рня, в -рень истреблять – до ко́реня, до на́коренку, до корі́ннячка, у-пе́нь, до-ще́нту, до ноги́ ни́щити (з[ви]ни́щувати) кого́, що.
Изругать в -рень кого – ви́лаяти на всі за́ставки́ (на всі бо́ки, на всю губу́) кого́.
Покраснеть до -рня волос, см. Покрасне́ть.
С -рнем рвать, вырывать, вырвать что – з корі́нням рва́ти, вирива́ти, ви́рвати що, (искоренять) викоріня́ти и викорі́нювати, ви́коренити що.
С -рнем вон – ге́ть з корі́нням (з ко́ренем).
Пускать, пустить -рни во что – пуска́ти, пусти́ти ко́рінь (корі́ння) у що, (глубоко) укоріня́тися и укорі́нюватися в чо́му и у що, за[роз]коріня́тися, за[роз]корени́тися, окорени́тися (гли́боко) в чо́му. [Те, що найгли́бше пуска́є своє́ корі́ння в наро́дню ду́шу (Грінч.). В саду́ ви́шенька вкорени́лась (Грінч. III)].
Это дерево пускает отростки от -рня – це де́рево пуска́є (виганя́є, виго́нить) па́рості (па́гони, па́гінки, па́ростя), па́роститься з ко́реня (з корі́ння).
Злоупотребления пустили глубокие -рни – надужиття́ (зловжива́ння) геть розкорени́лися.
Прикрепиться -рня́ми к чему – прикорени́тися до чо́го.
Пресечь зло в -рне – припини́ти (зни́щити) зло при ко́рені (при корі́нні, в ко́рені, в за́родку).
В -рне неправильно – в ко́рені (в осно́ві свої́й) несправедли́во (неправди́во, непра́вильно).
При самом -рне отрубить, отрезать – при са́мому ко́рені (при са́мому корі́нні, при́кро) відруба́ти, відрі́зати (відтя́ти) що. [При́кро, одруба́в де́рево (Хорольщ.). При́кро одрі́зав ні́готь (Хорольщ.)].
Подсечь под -рень – підсі́кти (підтя́ти) при ко́рені (при корі́нні) що.
-рень за -рень – о́ко за о́ко. Сделанный из -рня, см. Корнево́й 2;
2) (
в народн. назв. различных растений) ко́рінь, корі́ння.
-рень белый, La erpitium latifolium L. – староду́б (-ба).
-рень бобовый, Corydalis solida Sm. – ряст (-ту).
-рень винный
а) (
копытный, скипидарный), см. Ко́петень;
б) (
животный, макаршин, сердечный) Polygonum Bistorta L. – ра́кові ши́йки (-йок), рачки́ (-кі́в), ле́вурда.
-рень водяной, Calla palustris L. – образки́ (-кі́в), фія́лковий ко́рінь.
-рень волчий, Aconitum Napellus L. – зозу́лині череви́чки (-ків).
-рень волчковый, Ononis spinosa L. и hircina Jacq. – вовчу́г (-га́), вовчуга́н, во́вча (бича́ча) трава́.
-рень гвоздичный, Geum urbanum L. – гребі́нник, виви́шник, гравіла́т (-ту).
-рень глистный, Dictamnus albus L. – ясене́ць (-нця́), (редко) ломи́ніс (-носа).
-рень горький, Saussurea amara D. C. – гірки́й ко́рінь, гірча́к (-ка́).
-рень громовый, см. Спа́ржа (дикая).
-рень драконов, Arum dracunculus – кліщине́ць (-нця́).
-рень дубильный, Statice latifolia Smith. – керме́к широколи́стий, дуби́льний ко́рінь, чинба́рник.
-рень жабин, Campanula sibirica L. – дзво́ник сибі́рський, жа́бин ко́рінь.
-рень железный, см. под Желе́зный.
-рень жёлтый, Statice tatarica L. – керме́к тата́рський, жовти́во.
-рень завязной, Potentilla Tormentilla Schr. – курзі́лля; см. Лапча́тка.
-рень змеиный, Vincetoxicum officinale Mnch. – ла́стовень (-вня), змії́ний ко́рінь.
-рень золотой
а)
Lilium martagon L., см. Ли́лия;
б)
Asphodelus luteus L. – зо́лотень (-тня) жо́втий.
-рень зубной, см. Камнело́мка.
-рень козельиовый, кошачий, очной, Valeriana officinalis L. – овер’я́н (-ну), бі́сове (чо́ртове) ребро́, котя́че зі́лля.
-рень красильный, Rubia tinctorum L. – маре́на.
-рень красный, Anchusa officinalis L. – волови́к (-ка), рум’я́нка, красноко́рінь (-реня), меду́нка, свиню́шник.
-рень любовный, Platanthera bifolia Rich. – лю́бка, нічна́ фія́лка.
-рень майский, см. Петро́в крест. -рень Марьин, см. Пио́н.
-рень медвежий, Meum Athamaticum – бу́рич ведме́жий.
-рень мужской, чародейский, Atropa mandragora L. – мандраго́ра, мандриґу́ля.
-рень олений, Torilis Anthriscus Gmel – опу́цьки (-ків), оши́пок (-пка), сверби́гуз (-за).
-рень параличный, см. Пере́ступень.
-рень печёночный, почечный, Ageratum conyzoides L. – паху́чка звича́йна.
-рень пьяный, см. Белена́.
-рень раменный, Euphorbia virgata W. et K. – молоча́й (-ча́ю) лозови́й, молоча́к (-ка), рома́нів ко́рінь.
-рень рвотный – а) см. Ко́петень;
б) іпекакуа́на.

-рень сальный, см. Око́пник.
-рень сладкий, Scorzonera hispanica L. – змія́чка еспа́нська, соло́дкий ко́рінь.
-рень собачий, чёрный, Cynoglossum officinale L. – чорноко́рінь (-реня), соба́чий ко́рінь (язи́к), воло́вий язи́к.
-рень солнечный, Orobanche borealis Turcz. – вовчо́к (-чка́) півні́чний.
-рень солодковый, Glycyrrhiza echinata L. – соло́дкий ко́рінь, солоде́ць (-дця́), солоди́ка, люкре́ція, люкри́ця.
-рень сухотный, Arum maculatum L. – кліщине́ць (-нця́) плями́стий, ко́зяча борода́.
-рень фиалковый, Iris florentina L. – пі́вники флоренті́йські, коси́ця, фія́лковий ко́рінь.
-рень хлебный, Psoralea bituminosa L. – псора́лея.
-рень царский, Imperatoria Ostruthium L. – царзі́лля, (редко) староду́б.
-рень чемеричный, Veratrum album L. – бі́ла чемери́ця, чемери́ка, чемерни́к.
-рень чумный, Petasites officinalis L. – кремена́ лікарська.
-рень алтейный, фарм. – проскурняко́вий ко́рінь (-ко́ве корі́ння);
3) (
перен. о человеке) дуб, дуба́р (-ря́), непохи́тний, упе́ртий, суво́рий;
4)
запрячь лошадь в -рень – запрягти́ коня́ в голо́блі.
Лошадь ходит в -рню́ – кінь пра́вить (бі́гає) за голобе́льного;
5)
грам. – ко́рінь.
-рень слова – ко́рінь сло́ва;
6)
мат. – ко́рінь.
-рень из числа а – ко́рінь з числа́ а. Извлекать, извлечь -рень n-ой степени из числа а – добува́ти, добу́ти ко́реня n-ого ступеня́ з числа́ а или коренюва́ти, прокоренюва́ти число́ а число́м n.
Мау́н, бот. Valeriana officinalis L. – овер’я́н (-ну) (лі́карський), чо́ртове (бі́сове, ада́мове) ребро́, стоя́н, мар’я́н (-ну́).
Мау́ница, бот. Valerianella Moench. – мла́скавець (-вця).
Мау́нный, Мау́новый – овер’я́новий.
-ный запах – овер’я́новий пах (дух).
-вый корень – овер’я́новий ко́рінь (-реня), -ве корі́ння (-ння).
-вые, бот. Valerianaceae – овер’янува́ті (-тих).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ада́мів, -мова, -ве. Принадлежащій Адаму. Ада́мова голова́.
1) Рисунокъ человѣческаго черепа подъ изображеніемъ креста — въ поминальныхъ
граматках, на крестахъ, на дверяхъ (въ рисункѣ къ празднику Богоявленія и пр.)
2) Родъ паука.
3) Родъ мотылька: Sphinx caput mortuum.
4) Раст. Eryngium campestre L. ЗЮЗО.
I. 122. Ада́мове ребро́, раст.: a) Thysellinum palustre. ЗЮЗО. I. 138.
6) Valeriana dubia. ЗЮЗО. I. 165.
Ада́мові ві́вці.
1)
Верблюды.
2) Степной миражъ.
Ада́мові слізки́. Водка. Чарочку-другу Адамових слізок, як казав було отець економ. Шевч. 297.
Бі́сів, -сова, -ве.
1) Бѣсовскій, бѣсовъ, діавольскій. Чаще всего употребл. какъ бранный эпитетъ:
бісів син, бісів ба́тько, бісові діти, бісова худо́ба, бісова тісно́та и пр. Не йди туди, бісів сину, де голота п’є. Чуб. V. 1016.
2)
Бісове ребро́. Раст. Valeriana officinalis L. ЗЮЗО. І. 140.
Відха́сник, -ка, м. Valeriana officinalis L. V. minor. ЗЮЗО. I. 172.
Ді́дчий, -а, -е. Чертовъ, чертовскій. Гол. ІІІ. 343. I. 252. Санна їзда — ангельська їзда, але дідчий виворот. Ном. № 11433. Дідчая мати видала, щоб сова зайця імала. Ном. № 6889. Ді́дче ребро́. Раст. Valeriana officinalis L. ЗЮЗО. I. 140.
Зі́лля, -ля, с.
1) Злаки.
2) Лекарственная трава, зелье, волшебное зелье.
Ой є в мене таке зілля близько перелазу; як дам тобі напитися, забудеш одразу. Мет. 62. Марисенька в недузі лежала, аж зза моря зілля забажала. Гол. І. 112. Чар-зі́лля. Волшебныя травы, собранныя въ день и въ ночь на Ивана Купала. О. 1861. II. 206.
3) Названіе различныхъ растеній:
Боло́тне зі́лля. Ranunculus. Вх. Пч. І. 12. Га́дєче —. Gnaphalium canadense. Лв. 99. Гою́че —. Astrantia major. Вх. Пч. І. 9. Квасне́ —. Valeriana tripterys. Лв. 102. Кіня́че —. Circaea luteliana. Вх. Пч. І. 9. Криве́ — Polygonum bistorta. Лв. 100. Ку́ряче —. = Збурник. Лв. 102. Ластів’я́че —. = Земизеленя. ВХ. Пч. І. 9. Ма́сляне —. = Sedum telephium. Вх. Пч. І. 12. Міцне́ —. = Centaurea jacea. Вх. Лем. 436. Святоя́нське —. = Іванюк. Вх. Пч. I. 10. Сі́ре — ? О. 1861. XI. Свидн. 29. Страпа́те — ? О. 1861. XI. Свидн. 29. Тата́рське — = Шувар. Вх. Пч. І. 8.
Смердю́чка, -ки, ж. Раст. Valeriana officinalis L. ЗЮЗО. I. 140.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Samolus valerandi L.півні́чниця солонце́ва; півні́чниця Валера́нда (Ру, Оп), сі́верник звича́йний (Мл).
Valeriana L.валер’я́на; валеріа́на (Ру, Оп), овер’я́н (Сл), одолян (Вх2, Вх3).
Valeriana angustifolia Tausch = Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman.
Valeriana collina Wallr. [=Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman]валер’я́на вузьколи́ста; валеріа́на вузьколи́ста (Ру), валеріана горбкова (Оп).
Valeriana dioica L.валер’я́на дводо́мна; валеріана дводомна (Оп), одоля́н мали́й (Мл), одолян роздільноцвітий (Вх1).
Valeriana dioica L. subsp. simplicifolia (Reichenb.) Nymanвалер’я́на дводо́мна цілоли́ста; ка́шка (ДмиДС).
Valeriana grossheimii Vorosch. [≈Valeriana officinalis L. subsp. officinalis]валер’я́на Ґроссге́йма; валеріана Гросгейма (Оп).
Valeriana nitida Kreyer [≈Valeriana officinalis L. subsp. officinalis]валер’я́на блиску́ча; валеріана блискуча (Оп), валеріа́на лиску́ча (Ру).
Valeriana officinalis L.валер’я́на ліка́рська; овер’я́н ліка́рський (Сл), одоля́н ліка́рський (Вх1, Вх2, Вх6, Мл); авер’я́н (Ан, СбСД, СЛ), ада́мов ко́рінь (СбПС), арома́тник (Мс, СбСТ, ДС), балдріян (См), бедрене́ць (Ан, СбСТ, ДС), бедряне́ць (ЯнаСТ), бидрець (АнСЛ), білозор (Чн, Ln, Го2СТ, СЛ), боли́голов(и) (СбДС, ЗК), болячко́ве зі́лля(є) (Вх7, Ос, СбВЛ, ЛМ), боляч(ш)ни́к (Ан, СбСТ, СЛ, ДС), булдир’я́н (LnСТ), були́голова (Кр, СбСД, СТ), булю(у)голова (Ан, КмСД), валдріян (АнСТ), валеріа́на (Ук, Мс, МгСТ, ЗК), валеріа́нка (МгГЦ, ЗК), валеріа́нка лі́карська (СбСТ), валерія́на (МгЗК), валер’я́н (Ан, Ln, Rs, Сл, Ос, Мг, СбСД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ, ЗК), валер’я́на (Ln, Ос, Мс, Мг, Сб, КобЗАГ), валер’яна висока (Сл), валер’янів корінь (ОсВЛ, ПЦ), валер’я́нка (Ос, Мс, Мг, Сб, СалЗАГ), валер’я́нова трава́ (СбСТ), валия́нка (МгЗК), варагушня (Км), вария́нка (СбПС), вар’ян (ОсПД, ВЛ), вар’я́нка (Мг, СбСТ, ЗК), вар’янт (Rs, ОсПД, ВЛ), вер’ян (ОсПД), відкасник (Км), відхасник (СмВЛ), вір’я́нів ко́рінь (СбСТ), воню́чка (Ук, См, ЯнаСД, СТ), грудовка (Км), делє́н-зі́ллє (СбГЦ), делян(-зілля) (Км), дзво́ники (СбПЦ), домобильник (АнСЛ), камфора (СлСД), каташник канфора (Км), (АнСЛ), кашир (АнСЛ), кві́тка-лебі́дка (МгЛМ), кішаче зілля (Сл), ковижник (Го1СЛ), козе́лики (СбСТ), козелок (Км), козлик (Км), козля́к (Hl, СбСТ, БУ), козьолки (ЯнаСТ), котя́ча трава́ (Мс, Мг, СбСД, СТ, ЗК), котя́че зі́лля (СбСД, СТ, СЛ), котя́чий ко́рінь (МгЗК), коша́ча трава́ (МсСТ), кумилга (Го1СЛ), лавер’я́н (Сл, Ос, СбСД, ПД), лавур’я́н (СбПС), лада́н земляни́й (СбДС), ладан кошачий (Ан), литика (Го2СЛ), лихоманник (АнСТ), лихорадочна трава (Ан, СмСТ), лихорадочний корінь (Чн, Ан, Ln, Го1, Шм2, СлСТ, СЛ), мари́нка (СбДС), марія́н (Жл), мар’я́н (Ав, Вх1, СлСД, СЛ, ДС), мар’янка (Сл), мар’я́н-ко́рінь (СлВЛ), мау́н (Чн, Ан, Ln, СлСТ, СЛ), маун аптечний (Шм), мау́н-трава́ (МгЗК), меднолан (АнСД), м’ягун (Км), м’я́та котя́ча (СбСТ), наса́дки (Мг, СбЗК), обеля́н (ОнБО), овер’я́н (Ан, Дб, Ду, Ів, Сл, ОсСД, СТ, ВЛ, СЛ), овер’я́нка (Ос, СбСТ, СЛ), одаля́н (МгГЦ), оделе́(є́)н (Шх, Гб2, СбГЦ), оделя́н (Сл, КобБО), одеян (АнПД), одиля́ва (ОнБО), одиля́н (БкБУ), одильо́н(-зі́ллє) (Mk, КобГЦ), одия́н (ОнБО), одолє́н (КобГЦ), одоля́н (Нв, Жл, Mk, Ук, Бк, ОнПД, БУ, БО, ГЦ), одоля́нка (МсСТ), одха́сник (Вл, Mj, Ум, Ів, СмСД), отка́сник (Рм, СбПЦ), отношник (АнСЛ), очний корінь (Сл), павучки (СлСД), пахня́чка (МгЗК), переполо́х (Ан, СбСЛ, ДС), поганник (Км), п’ятюшник (АнСТ), рачки (СлСД), ребро́ ада́мове (Вл, Ан, Ln, Жл, Го2, Ос, Сб, ЯнаСТ, СЛ), ребро́ бі́сове (Рг1, Вл, Пс, Mj, Ум, Ян2, Ів), ребро́ ді́дьче (Вх, Жл, Ум, Ів, СбДС, ГЦ), ребро́ чо́ртове (Рг1, Вл, Пс, Мн2, Ум, Мл, Ів, СмСД, ПД, ВЛ), рябинник (Го1СЛ), самарія (АнПД), сем’яшник (АнСЛ), серпі́й (МгЗК), серпій глухий (АнСД), сказ (МсСТ), сказ котя́чий (МсСТ), сла́дості котя́чі (МсСТ), смердю́чка (Рг1, Пс, Го1, Ум, Ду, ІвСД), стожи́льник (СбСТ), стоя́н (Рг1, Ан, Пс, Mj, Ум, Ян2, Ів, СлСД), судопар (Го1СЛ), трясовична трава (Км), трясовичне коріння (Км), хадрейник (АнСД), чемер (АнСЛ), чо́ртове зі́лля(є) (Км, СбСТ, ГЦ, ЗК), я́йця котя́чі (СбВЛ).
Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman ** (Valeriana angustifolia Tausch)валер’я́на ліка́рська вузьколи́ста.
Valeriana officinalis L. subsp. officinalisвалер’я́на ліка́рська типо́ва.
Valeriana officinalis L. subsp. sambucifolia (Mikan fil.) Čelak.валер’я́на ліка́рська бузиноли́ста.
Valeriana rossica P.Smirnov [≈Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman]валер’я́на росі́йська; валеріана російська (Оп).
Valeriana sambucifolia Mikan fil. [=Valeriana officinalis L. subsp. sambucifolia (Mikan fil.) Čelak.]валер’я́на бузиноли́ста; валеріана бузинолиста (Оп).
Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath [=Valeriana dioica L. subsp. simplicifolia (Reichenb.) Nyman]валер’я́на цілоли́ста; валеріа́на цілоли́ста (Ру, Оп).
Valeriana stolonifera Czern. [≈Valeriana officinalis L. subsp. collina (Wallr.) Nyman]валер’я́на повзучопа́гонова; валеріа́на пагононо́сна (Ру, Оп).
Valeriana transsilvanica Schur [≈Valeriana tripteris L.]валер’я́на трансильва́нська; валеріа́на трансільва́нська (Ру, Оп).
Valeriana tripteris L.валер’я́на трикри́ла; валеріа́на трикри́ла (Ру, Оп), одолян триплаточний (Вх1), одоля́н трисі́чний (Мл); зворівни́к (Вх7БО), зворове́ць (Вх7БО), зворо́вий лист (Вх7БО), квасне́ зі́лля (Нв, Вх1ГЦ), квашніца заяча (ГбЛМ).
Valeriana tripteris L. subsp. austriaca H.Waltersвалер’я́на трикри́ла австрі́йська.
Valeriana tuberosa L.валер’я́на бульби́ста; валеріа́на бульби́ста (Ру, Оп), овер’я́н бульби́стий (Сл), одоля́н бульви́стий (Мл).
Valerianaceaeвалер’я́нові; валеріа́нові (Ру), овер’янува́ті (Сл), одоляноваті (Вх1, Вх6).
Valerianella Millerмла́скавець (Вх2, Сл); валеріане́ла (Ру).
Valerianella brachystephana (Ten.) Bertol.мла́скавець коротковіно́чковий; мласкавець коротковінцевий (Оп).
Valerianella carinata Loisel.мла́скавець кіля́стий (Оп); валеріане́ла кіля́ста (Ру), мла́скавець випруга́стий (Мл), мла́скавець киля́стий (Сл).
Valerianella coronata (L.) DC.мла́скавець уві́нчаний; валеріане́ла віно́чкова (Ру), мласкавець віночковий (Оп), мла́скавець вінцева́тий (Мл, Сл).
Valerianella costata (Steven) Betckeмла́скавець ребри́стий (Сл, Оп); валеріане́ла ребри́ста (Ру), мла́скавець реброва́тий (Мл).
Valerianella dentata (L.) Pollichмла́скавець зубча́стий (Вх1, Мл, Сл, Оп); валеріане́ла зубча́ста (Ру).
Valerianella echinata (L.) DC.мла́скавець їжакува́тий; валеріане́ла їжако́ва (Ру), мласкавець їжаковий (Оп).
Valerianella kotschyi Boiss.мла́скавець Ко́чі (Оп).
Valerianella lasiocarpa (Steven) Betckeмла́скавець пухнастопло́дий (Оп); валеріане́ла пухнастопло́да (Ру).
Valerianella locusta (L.) Laterrade ** (Valerianella olitoria (L.) Pollich)мла́скавець сала́тний; валеріане́ла овоче́ва (Ру), мла́скавець звича́йний (Мл, Сл), мласкавець колосковий (Оп), мласкавець овочевий (Оп), мласкавець ярий (Вх1, Вх2, Вх3); рошпо́нка (Мл), салат-рапунцель (LnСТ), сала́та поле́ва (Мл).
Valerianella mixta (L.) Dufresne [≈Valerianella dentata (L.) Pollich]мла́скавець змі́шаний (Оп).
Valerianella muricata (Steven ex Bieb.) J.W.Loudonмла́скавець голча́стий (Оп); валеріане́ла голча́ста (Ру).
Valerianella olitoria (L.) Pollich = Valerianella locusta (L.) Laterrade.
Valerianella pontica Lipskyмла́скавець причорномо́рський; мласкавець чорноморський (Оп).
Valerianella pumila (L.) DC.мла́скавець мале́нький (Оп); мла́скавець тризу́бий (Мл).
Valerianella rimosa Bast.мла́скавець борозни́стий; валеріане́ла щіли́нна (Ру), мла́скавець вуха́тий (Мл), мласкавець вушковидний (Оп), мласкавець щілинний (Оп).
Valerianella turgida (Steven) Betckeмла́скавець набря́клий; валеріане́ла зду́та (Ру), мласкавець здутий (Оп).
Valerianella uncinata (Bieb.) Dufresneмла́скавець гачкува́тий (Оп); валеріане́ла гачкопло́да (Ру).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Аверья́нъ, рос. Valeriana officinalis L. = стоя́н, смердю́чка. С. Ан.
Бамба́й рос. Valeriana dubia = ада́мове ребро́, чо́ртове ребро́. С. Ан.
Земляно́й = земляни́й (С. Аф.), зе́мний (Кр.). — Земляно́й дымъ = д. Ды́мница 2. З. гру́ша = д. під сл. Гру́ша. З. ла́донъ, рос. Valeriana offiсinalis L. = оверя́н, одха́сник, чо́ртове ребро́, бі́сове ребро́, стоя́н, мау́н (укр.), дїдче ребро́ (гал.). С. Ан. — З. орѣ́хъ, рос. Lathyrus tuberosus L. = кра́сний горо́шок, ла́сковиця. С. Ан. — Земляны́я я́блоки, рос. Solanum tuberosum L. = карто́пля, карто́плї, барабо́ля, барбо́ля, бу́льба. С. Ан.