НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ

Ю.КОБІВ

словник

УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ І НАРОДНИХ НАЗВ СУДИННИХ РОСЛИН


КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 2004


УДК 582(477)(038)

 

ББК Е522(4УКР)я21 К-55

 

Укладач Ю. КОБІВ

 

Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. — К.: Наук, думка, 2004. —
800 с — (Словники України).

 

ISBN 966-00-0355-2

 

Словник містить близько 40 тисяч українських назв судинних рослин. Подано численні народні назви, зібрані шляхом опрацювання публікацій та опитування населення. Вказано літературні джерела і регіони походження назв. На підставі їх вживаності сформовано систему українських наукових назв, шо містить менше іншомовних запозичень і є дохідливішою, ніж попередній варіант ботанічної номенклатури.

 

Латинські назви наведено з урахуванням як монотипної (традиційно вживаної в Україні), так і політипної (взятої з "Flora Europaea") таксономічних систем, що грунтуються на різному розумінні обсягу виду.

 

Видання складається з двох частин — латинсько-українського словника, де навпроти латинських назв таксонів подано відповідні українські наукові назви і низку народних синонімів, та українсько-латинського вказівника.

 

Розраховано на освітян і науковців — ботаніків, мовознавців та етнографів, а також на широке коло практичних працівників і аматорів, чия робота й уподобання пов'язані з

 

рослинами.

 

Dictionary of Ukrainian scientific and vernacular names for vascular plants. Compiled by Y. Kobiv.

 

Kyiv: Nauková Dumka, 2004. — 800 p. (Dictionaries of Ukraine).

 

The compendium contains about 40 thousand Ukrainian names for vascular plants. There are numerous vernacular names taken from publications and collected by questioning the population. Literature sources and regions of the names origin are given. On the basis of their prevalence a system of Ukrainian scientific names was formed that includes less foreign loans and is more intelligible than the former version of botanical nomenclature.

 

Corresponding Latin names consider both monotypie (traditionally used in Ukraine) and polytypic (taken from "Flora Europaea") taxonomie systems that are based on different species concepts.

 

The dictionary consists of two parts Latin-Ukrainian, which after Latin names of taxa holds corresponding Ukrainian scientific names and a series of their vernacular synonyms, and a Ukrainian-Latin index.

 

This book is recommended for educators and scientists botanists, philologists and ethnographers, as well as a wide circle of practical workers and amateurs whose occupation and interests deal with plants.

 

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту екології Карпат НАН України

 

Відповідальний редактор акад. НАН України М. ГОЛУБЕЦЬ За редакцією кандидатів біол. наук /. Данилика, О. Кагала, Н. Сичак

 

Рецензенти: проф, д-р біол. наук С. Стойко, проф, д-р філол. наук Л. Полюга, канд. біол. наук Л. Тасєнкевич

 

Лексикограф-консультант канд. філол. наук Г. Наконечна

 

Комп'ютерне програмування: канд. мат. наук С. Підкуйко, канд. мат. наук В. Заячківський

 

К1906000000-029 2004

 

ISBN 966-00-0355-2

 

© Ю. Кобів, 2004

 

© Інститут екології Карпат НАН України, 2004

 

© Ідея та назва серії "Словники України"

 

Т.П. Гуменюк, В.А. Широков, 1994, 2003