СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Анненковъ Н. Ботаническій словарь. - Изд. 2-е. - СПб.: Тип. Императ. Акад. Наукъ, 1878.-648 с.

 2. Атлас української мови. -К.: Наук, думка, 1984-1988.-Т. 1-2.

 3. Белодед И. Научная терминология (о работе Комитета научной терминологии АН УССР) // Обществ. науки - 1982, 2.-С. 204-210.

 4. Борковский В. И. Итоговое выступление на заключительном заседании пленума // Вопр. терминологии: Мат-лы Всесоюз. совещ., 1959 г. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. -С. 220-223.

 5. Ботанічний термінологічний бюлетень. -К.:Вид-во УАН, 1935.-23 с.

 6. Верхратський И. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі. - Львівъ: Накладом М. Димета, 1864-1872. - Ч. І-V.

 7. Верхратскій И. Списъ важнѣйшихъ выразівъ рускои ботанічнои термінольогіѣ и номенклятуры зъ оглядомъ на шкільну науку въ высшихь клясахь гімназіѣ. - Львівъ: НТШ, 1892. -48 с.

 8. Верхратский І. Ботанїка на висші кляси шкіл середних (після учебника Д-ра О. Ростафиньского). - Львів: НТШ, 1896. - 150 с.

 9. Верхратский І. Ботанїка на низші кляси шкіл середних. - Львів: Печатня Удїлова, 1905.-238 с.

 10. Верхратский І. Нові знадоби номенклятури і термінольогії природописноі, народної, збирані між людом. - Львів, 1908. - 83 с.

 11. Визначник рослин України / За ред. Д. К. Зерова. - К.: Урожай, 1965. - 878 с.

 12. Визначник рослин УРСР / За ред. М. В. Клокова. - Київ; Харків: Держсільгоспвидав, 1950.-932 с.

 13. Вовчанецький В., Лепченко Я. Словник ботанічної термінології.-Харків; Київ :УРЕ, 1932. — 328 с.

 14. Волковь Ф. К. Списокъ растеній съ народными названіями и этнографическими примѣчаніями//Запис. Юго-Зап. Отдел. Рос. Геогр. Общ. -1873.-С. 1-14.

 15. Волян В, Началноє основаніє рослинословія про нижшіи гимназіа а нижшіи реальніи школы въ ц. к. Астрійськой державѣ. - Въдень, 1854. - 271 с.

 16. Гавришкевичъ И. Початокъ до уложення термінологіи ботаніческои рускои // Перемишлянинъ. - Перемишль: Вид-во рус. Собора Крилошанъ, 1852.-С. 133-147.

 17. Гикля Е. Ботаника для шкілъ низшихъ гимназіяльныхъ и реальныхъ. На рускій языкъ переложивъ И. Верхратскій. - Львівъ: Инст. Ставропигійский, 1873. - 208 с.

 18. Горбач О. Зібрані статті. Діялектологія. - Т. V. - Мюнхен, 1993. - 665 с.

 19. Горницкій І. Дополненіе къ "Ботаническому словарю" Н. Анненкова 1850, 1878 г. - Харьковъ, 1886. - 55 с.

 20. Грінченко Б. Д. Словарь української мови. -К., 1907-1909.-Т. 1-4.

 21. Гродзинський Д. М. Чотиримовний словник назв рослин. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 312 с.

 22. Дубровський В. Словник московсько-український. - К.: Рідна мова, 1918. - 542 с.

 23. Желеховський Е., Недільський С. Малоруско-нїмецкій словарь. -Львів: НТШ, 1886. - Т. 1-2.

 24. Забинкова Н. Н., Кирпичников М. Э. Справочное пособие по систематике высших растений: Латинско-русский словарь для ботаников. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. -335 с.

 1. Заверуха Б. В. Етноботаніка: народна і наукова фіноніміка // Укр. ботан. журн. - 1994. - 51,№2-3.-С. 165-171.

 2. Закревська Я. В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. - К.: Наук, думка, 1976.- 162 с.

 3. Іванщький С, Шумлянський Ф. Російсько-український словник. - Винниця, 1923. - Т. 1-2.

 4. Іллічевський С О. Українські назви рослин, їх походження та класифікація // Зап. Полтав. ін-ту нар. освіти. - 1927.-Т. 4. -С. 62-74.

 5. Каден Н. Н., Терентьева Н. Н. Этимологический словарь латинских названий растений, встречающихся в окрестностях агробиостанции МГУ "Чашниково". - М.: Изд-
  во МГУ, 1975.-168 с.

 6. Каден Н. Н., Терентьева Н. Н. Этимологический словарь научных названий сосудистых растений, дикорастущих и разводимых в СССР. - М.: Изд-во МГУ, 1979. -
  268 с.

 7. Капская А. И. Семантико-словообразовательная структура названий цветов в украинском языке: Автореф. дис.... канд. филол. наук. - К., 1970. - 22 с.

 8. Караванский С. Секрети української мови. - К.: Кобза, 1994. - 152 с.

 9. Кобів Ю. Про українські назви рослин // Дзвін. - 1990, № 8.- С. 143-145.

 10. Кобів Ю. Творці українського природознавства Іван Верхратський та Микола Мельник // Аксіоми для нащадків. - Львів: Меморіал, 1992. - С. 495-511.

 11. Кобів Ю. Проблеми українського ботанічного називництва // Зелені Карпати. - 1994,
  №3-4.- С 44-49.

 12. Кобів Ю. Укладання української ботанічної номенклатури // Проблеми українськоїнауково-технічної термінології: Тези доп. — Львів, 1994. — С. 158-159.

 13. Кобів Ю. Про принцип мінімальних розбіжностей та потребу його подолання // Проблеми української науково-технічної термінології: Тези доп. 4-ої Міжнар. наук.-техн.
  конф. -Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 1996.-С. 144.

 14. Кобів Ю., Малиновський К. Лікарські рослини в українських назвах // Київська старовина.-1995, № 1.-С 117-120.

 1. Кобів Ю. Й, Малиновський К. А. Українська ботанічна номенклатура: історія, стан, перспектива//Укр. ботан. журн.- 1995.-Т. 52, № 2. -С. 242-249.

 2. Комендар В. І. Лікарські рослини Карпат. - Ужгород: Карпати, 1971. - 248 с

 3. Корчинський М. Й. Назви дикорослої флори в говірках Турківського р-ну Львівської обл. // Молодь - Україні: Наук. зап. молодих учених Ужгород, держ. ун-ту. - 1994. -
  Т. 4.-С. 185-214.

 4. Кочерга О. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології// Сучасність.- 1994, №7-8.- С. 173-182.

 5. Крыжановская А. В., Симоненко Л. А. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии. - К.: Наук, думка, 1987. - 164 с.

 6. Левченко М. Замѣтка о русинской терминологіи // Основа. - 1861, іюль. - С. 183-186.

 7. Лепченко Я. За якими принципами укладає тепер Інститут Української Наукової Мови українську природничу номенклатуру//Вісн. Інст. Укр. Наук. Мови.- 1928.-Вип. 1.-
  С. 25-30.

 8. Лисенко П. С. Словник поліських говорів. - К.: Наук. думка, 1974. - 260 с.

 9. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. - К.: Наук. думка, 1990. - 164 с.

 10. Матеріали до словника буковинських говірок. - Чернівці: Вид-во Чернів. держ. ун-ту, 1971-1978.-Вип. 1-5.

 1. Мелышк M. Українська номенклятура висших ростин // Збірн. Математ.-природ.-лікар. секції НТШ. - Львів: НТШ, 1922. - 356 с

 2. Миголинець О. Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. На зви дикоростучих трав'янистих рослин // Молодь — Україні: Наук. зап. молодих уче
  них Ужгород, держ.
  ун-ту. - 1994. -Т. 4. - С. 215-255.

 3. Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. - Одеса, 1958.-78 с

 4. Москаленко Л. А. Ботаническая лексика украинских степных говоров Николаевской области: Дис.... канд. филол. наук. - К., 1992. - 465 с.

 5. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. -Львів: Кальварія, 1999.-ПО с

 6. Новицкій М. Додаточокъ до галицко-русскои номенклятуры ботаничнои //Львовянинъ. - Льв!въ: Наклад. М.Н. Коссака, 1861. - С 94-103.

 7. Онишкевич В. Й. Словник бойківських говірок.-К.: Наук, думка, 1984.-Т. І-ІІ.

 8. Определитель высших растений Украины /Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др.-К.: Наук, думка, 1987.-546 с.

 9. Осадча-Яната Н. Українські народні назви рослин. -Нью-Йорк: Укр. Вільна Акад. Наук у США, 1973.-173 с.

 10. Пискуновъ Ф. Словникъ живої народнеі, пісьменноі і актовоі мови руськихъ юпвщанъ Россійськоїі Австрійсько-Венґерськоїцесарії. -К.: Тип. Е. Я. Федорова, 1882.-304 с.

 11. Потебня А. Мысль и языкъ.-Харьковъ: Мирный трудъ, 1913.-225 с.

 1. Рекомендации Всесоюзного совещания по разработке терминологии в литературных языках народов СССР // Вопр. терминологии: Мат-лы Всесоюз. совещ., 1959 г. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - С. 225-228.

 2. Роговичъ А. Г. Опытъ словаря народныхъ названій растеній Юго-Западной России. - К.: Университеть, 1874. - 54 с.

 3. Російсько-український словник ботанічної термінології і номенклатури.-К.: Вид-во АН УРСР, 1962.-340 с.

 1. .Російсько-український словник термінів лісівництва. - К.: Наук, думка, 1980. - 160 с

 1. Сабадош І. В. Прояв народної етимології в українських діалектних назвах флори // Дослідження лексики і фразеології говорів Українських Карпат. - Ужгород, 1982.-С. 71-79.

 2. Сабадош І. В. Лінгвістичні критерії сучасної галузевоїтермінології (на матеріалі української ботанічної номенклатури)//Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та сьогодення. -Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ. -1996 - Т. 7. - С. 115-121.

 3. Сабадош І. В. Атлас ботанічної лексики української мови. -Ужгород: Ужгород, держ. ун-т, 1999.- 104 с.

 4. Секунда Т. Принципи складання української технічної термінології// Вісн. Ін-ту Укр. Наук. Мови.- 1930.-Вип. II.-С. 11-21.

 1. Словник ботанічної номенклатури (Проект). -К.: Держ. вид-во України, 1928.-313 с

 1. Смик Г. К. Корисні та рідкісні рослини України. Словник-довідник народних назв. - К.: Укр. енциклопедія, 1991. -412 с

 2. Список словників, що їх упорядкував ІУНМ // Вісн. Ін-ту Укр. Наук. Мови. - 1930. - Вип. II.-С 71-72.

71. Уманець М., Спілка А. Словарь росийсько-український.- Львів: НТШ, 1893—1900. — Т. I-IV.

72. Фещенко М. М. Словотворча будова українських назв лікарських рослин // Мовознавство. - 1972. - № 6. - С 80-87. 73.Флора УРСР.К.:Вид-воАН УРСР, 1935-1965. -Т. ІXII.

 1. Флора СССР. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1934-1960. - Т. I-XXX.

 1. Фроляк Л. Д. Ботаническая лексика украинских говоров Среднего Приазовья: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - К., 1988. - 17 с.

 2. Цвелев Н. Н. Определитель сосудистых ростений Северо-Западной России. - Изд-во СПХФА,2000.-781с.

 1. Черепанов С. К. Сосудистые растения СССР. - Л.: Наука, 1981. - 510 с.

 2. Шамота А. Н. Назви рослин в українській мові.-К.: Наук, думка, 1985.-88 с.

 3. Шухевич В. Гуцульщина.-Львів: НТШ, 1899-1901.-Т. IV-V.

 1. Яната А. Значеніе местной номенклатуры при популяризацій естествознанія // Школьные екскурсій и школьный музей.- 1913. - № 5. -С. 15-17.

 2. Яната О. Народні Українські назви рослин Північної Таврії//3бірн. Наук.-Літер. відд. Т-ва ім. Квітки-Основ'яненка у Харкові. - 1916. - Т. 1.-С. 1-58.

82. Яната О. За яким принципом необхідно укладати українську природничу номенклатуру//Вісн. Ін-ту Укр. Наук. Мови. - 1928. - Вип. 1.-С. 2\-АА.

 1. Dostál J. Nová květena ČSSR.- Praha: Akademia, 1988-1989.-D. 1-2.

 2. Flora Europaea. -Cambridge: Cambridge University Press, 1964-1993. -Vol. 1-5.

 3. Linnaeus С. Species plantarum. - Holmia, 1753.- 1200 p.

86. Makowiecki S. Słownik botaniczny łacińsko-małoruski. - Kraków: Pol. Akad. Umiejętności, 1936.-411 s.

 1. Marhold K., Hindák F. Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. - Bratislava: Veda, 1998.-688 p.

 2. Mirek Z, Piękoś-Mirkowa К, Zając A., Zając M. Vascular Plants of Poland. A Checklist. - Kraków: Polish Acad. of Sciences, 1995. - 308 p.

 3. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclature check list. - K.: M. G. Kholodny Inst. of Botany, 1999. - 346 p.

 4. Planer J. J. Versuch einer Deutschen Nomenklatur der Linneischen Gattungen zur Übersetzung der Genera Plantarum Linnei. - Monachium, 1771. - 210 s.

 5. Podbielkowski Z. Słownik roślin użytkowych. - Warszawa: Państw. Wyd-wo Roln. i Leśne, 1985.-532 s.

 6. Rothmaler W. Exkursionsflora von Gefässpflanzen: Kritischer Band. - Jena; Stuttgart: Fischer Verlag, 1994. - 388 s.

 7. Schubert R., Wagner G. Pflanzennamen und botanische Fachwörter. - Leipzig: Neumann Verlag, 1965.-420 s.

 8. Tasenkevich L. Flora of the Carpathians. Checklist of the native vascular plant species. -
  L'viv: State Museum of Natural History of NASU, 1998. - 610 p.