Малюнок. Регіони діалектного членування України (за Атласом української мови, 1984).

 

Умовні позначення. Говори української мови: ПЗ - західнополіський, ПЦ - середньополіський, ПС - східнополіський, ВЛ - волинський, ПД - подільський, ДС - наддністрянський, БУ - покутськобуковинський, ГЦ - гуцульський, СЯ - надсянський. БО - бойківський, ЗК - закарпатський, ЛМ - лемківський. СД - середньонаддніпрянський, СЛ - слобожанський, СТ - степовий.

 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Літературні джерела назв рослин

Ав — Августиновичь О.М. О дикорастущихъ врачебных растеніях Полтавской губерній.- К.:Ун-тск.тип., 1853.-91 с.

Ан — Анненковъ H. Ботаническій словарь. - Изд. 2-е. - СПб.: Тип. Императ. Акад. Наукъ, 1878.-648 с.

Ар Аркушин Г. Силенська гуторка.-Луцьк:Вежа, 1996.- 167с. Ат — Атлас української мови. -К.: Наук, думка, 1984—1988.— Т. 1-2.

Бк Матеріали до словника буковинських говірок. - Чернівці: Вид-во Чернів. держ. унту, 1971 -1978. -Вип. 1-5.

Бр Бродович Т.М., Бродович М.М. Деревья и кустарники запада УССР. - Львов: Вища шк., 1979.-251 с.

Ва Ващенко B.C. Словник полтавських говорів. - Харків: Вид-во Харків, держ. унту, 1964. - 107 с.

Вл Волковъ Ф.К. Списокъ растеній съ народными названіями и этнографическими примѣчаніями // Запис. Юго-Зап. Отдел. Рос. Геогр. Общ. -1873. - С. 1 -14.

Во Волян В. Началноє основаніє рослинословія про нижшіи гимназіа и нижшіи реальній школы въ ц. к. Австрійской державъ. - Вздень, 1854. - 271 с. Вс З матеріялів Бюра Народньої Термінології ІУНМ // Вісн. Ін-ту Укр. Наук. Мови. - 1930. -Вип. ІІ.- С 47-54.

Вх — Верхратский И. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народноі. - Львівь: Накладом М. Димета, 1864-1872. - Т. I-V.

Вх1 — Гикля Е. Ботаника для шкілъ низшихъ гимназіяльныхь и реальныхъ. На рускій языкъ переложивъ И. Верхратскіи. - Львівь: Инст. Ставропигійский, 1873. - 208 с.

Вх2 Верхратскіи И. Списъ важнѣйшихъ выразівъ рускои ботанічнои термінольогіѣ и номенклятуры зъ оглядомъ на шкільну науку въ высшихъ клясахъ гімназіѣ - Львівь: НТШ, 1892.-48 с.

ВхЗ Верхратский І. Ботаніка на висші кляси шкіл середних (після учебника Д-ра О. Ростафиньского). - Львів: НТШ, 1896. - 150 с.

Вх4 Верхратский І. Знадоби до пізнання угорско-руских говорів // Записки НТШ. - 1901.-Т. XLX.-280C.

Вх5 Верхратский І. Про говір галицких лемків // Збірн. фільол. секциі НТШ. -1902. - 490 с.

Вх6 — Верхратский І. Ботаніка на низші кляси шкіл середних. - Львів: Печатня Удїлова, 1905.-238 с

Вх7 — Верхратский І. Нові знадоби номенклятури і термінольогії природописної, народної, збирані між людом. -Львів, 1908. - 83с.

Гб — Горбач О. Зібрані статті. Діялектологія.-Т. V. -Мюнхен, 1993. -665 с

Гб2 — Горбач О. Південнобуковинська гуцульська говірка і діялектний словник села Бродина, повіту Радівці (Румунія) // Матеріяли до української діялектології. - Вип. 4. - Мюнхен, 1997. - 113 с

Гв — Гавришкевичъ И. Початокъ до уложення термінологіи ботаніческои рускои // Перемишлянинъ. - Перемишль: Вид-во рус. Собора Крилошанъ, 1852. - С.133-147.

Гд Гордієнко Г. Назви рослин у Вишнім Студенім //Подкарпатська Русь. - 1933. - Річник X. - С 48-55; - 1934. - Річник XI. - С 70-72.

Гз — Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин. - К.: Фітосоціоцентр, 2001.-312с.

Го1 — Горніцкій К. Дополненіе къ "Ботаническому словарю" Н. Анненкова 1850, 1878 г. - Харьковъ, 1886. - 55 с.

Го2 Горніцкій К. Списокъ русскихъ и немногихъ инородческихъ названій растеній. Второе дополненіе къ "Ботаническому словарю" Н. Анненкова // Тр. О-ва испыт. природы при Императ. Харьковск. Ун-те. - 1890. - Т. XXIV. - С. 365-374.

Гр Грінченко Б.Д. Словарь української мови. - К., 1907-1909. - Т. 1 -4.

Гт Гримут М.І. Лексика флори у надтисянських говірках Виноградівського району Закарпатської області: Дипломна робота. - Ужгород, 1978. - 106 с (рукопис).

Гу — Гуцульщина. Лінгвістичні етюди / За ред. Я. Закревської. - К.: Наук, думка, 1991. -308 с.

Дб — Дубняк К. Короткий російсько-український словничок термінів природознавства та географії. - Миргород, 1917. - 31 с ,

Дз — Дзендзелівський Й. О. Словник специфічної лексики говірок нижнього Подністров'я //Лексикографіч. бюлетень.- 1958, Вип. VI.-С. 36-54.

Ду — Дубровський В. Словник московсько-український. - К.: Рідна мова, 1918. -542 с.

Жл — Желеховський Е., Недільський С. Малоруско-нїмецкій словарь. - Львів: НТШ, 1886.-Т. 1-2.

Зл — Залѣсова E.H., Петровская O.B. Полный русскій иллюстрированный словарь-травникъ и цветникъ. - СПб: Изд-во A.A. Каспари, 1898-1901. - 1152 с.

Ів Іванщький С, Шумлянський Ф. Російсько-український словник. - Винниця, 1923.-Т. 1-2.

Км Комендар В.І. Лікарські рослини Карпат. - Ужгород: Карпати, 1971. - 248 с.

Кр Красновъ А. Матеріалы для флоры Полтавской губерній // Труды О-ва испыт. природы при Императ. Харьковск. Ун-те. - 1891. - Т. XXIV. - С. 399-514.

Кч Корчинський М.Й. Назви дикорослої флори в говірках Турківського р-ну Львівської обл. // Молодь - Україні: Наук. зап. молодих учених Ужгород, держ. унту.- 1994.-Т. 4.-С 185-214.

Лс1 — Лисенко П.С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини // Лексикографіч. бюлетень. - 1958. - Вип. VI. - С. 5-21.

Лс2 — Лисенко П.С. Словник поліських говорів. - К.: Наук, думка, 1974. - 260 с

Лч — Левченко М. Опытъ русско-украинскаго словаря. - К.: Тип. Губерн. Управленая, 1874.-190 с.

Мг Миголинець О.Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дикоростучих трав'янистих рослин // Молодь - Україні: Наук. зап. молодих учених Ужгород, держ. ун-ту. - 1994. - Т. 4. - С. 215-255.

Мг2— Миголинець О.Ф. Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області. Назви дерев та кущів // Молодь - Україні: Наук. зап. молодих учених Ужгород, держ. ун-ту. - 1995. - Т. 5-6. - С. 262-279.

Мл Мельник М. Українська номенклятура висших ростин // Збірн. Математ.-природ.-лікар. секції НТШ. - Львів: НТШ, 1922. - 356 с.

Мн — Монтрезоръ В. Обозрѣніе красивѣйшихъ растеній, входящихъ въ составь флоры губерній Кіевскаго Учебнаго Округа: Кіевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской.-К.: Тип. Е.Я.Федорова, 1881.- 47 с.

Мн2Монтрезоръ В. Обозрѣніе растеній, входящихь въ составь флоры губерній Кіевскаго Учебнаго Округа: Кіевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской. -Кіевь: Тип. И.Н. Кушнераи К., 1886. - 508 с.

Мо Москаленко A.A. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. -Одеса, 1958.-78 с

Mc Москаленко Л.А. Ботаническая лексика украинских степных говоров Николаевской области: Дис.... канд. филол. наук. - К., 1992. - 465 с.

Мч Мельничук О.С. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Колимського району, Одеської області) //Лексикографіч. бюлетень. -1952. -Вип. II. - С 67-98.

Нв — Новицкій М. Додаточокъ до галицко-русскои номенклятуры ботаничнои // Львовянинъ. - Львівь: Наклад. М.Н. Коссака, 1861. - С 94-103.

Он — Онишкевич В.Й. Словник бойківських говірок. - К.: Наук, думка, 1984. - Т. І—II.

Оп — Определитель высших растений Украины /Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Про-кудин и др.-К.: Наук, думка, 1987.-548 с.

Ос Осадча-Яната Н. Українські народні назви рослин. - Нькх-Йорк: Укр. Вільна Акад. Наук у США, 1973.-173 с.

Ощ — Онищук А. З народнього життя Гуцулів // Матеріяли до Української етнольоґії. -Львів: НТШ, 1912.-С. 90-158.

Пл — Паламарчук Л.С. Словник специфічної лексики говірки села Мусіївки (Вчорай-шенського району Житомирської області) // Лексикографіч. бюлетень. -1958. -Вип. VI.-С 22-35.

Пр — Приймак І.І. До особливостей місцевої лексики північно-західних районів Сумської області. - Нова Каховка, 1957. - 24 с

Пс — Пискуновъ Ф. Словникь живої народнеі, пісьменноі і актовоі мови руськихъ югівщанъ Россійської і Австрійсько-Венгерської цесарії. - К.: Тип. Е.Я. Федорова, 1882.-304 с.

Пч — Пискач М.В. Лексика флори північної частини Міжгірського району Закарпатської області: Дипломна робота. - Ужгород, 1990. - 81 с (рукопис).

Рг — Роговичъ А. С Обозрѣніе сѣменныхъ и высшихъ споровыхъ растеній, входящихъ въ составъ флоры губерній Кіевскаго Учебнаго Округа. -К.: 1868-1869. - 350 с.

Рг 1 — Роговичъ А.Г. Опыть словаря народныхъ названій растеній Юго-Западной России. -К.: Университетъ, 1874.-54 с.

Рм Романенко СІ. Назви ботанічної номенклатури в говірках Житомирської області: Дипломна робота. - Ужгород, 1984. -122 с (рукопис).

Ру — Російсько-український словник ботанічної термінології і номенклатури. - К.: Вид-во АН УРСР, 1962.-340 с

Сб — Сабадош І. В. Атлас ботанічної лексики української мови. - Ужгород: Ужгород, держ. ун-т, 1999.-104 с

Ск — Скальскій А. Опытъ статистическаго описанія Новороссійскаго края. - Одесса, 1853.-552 с.

Сл — Словник ботанічної номенклатури (Проект). -К.: Держ. вид-во України, 1928.-313 с

См Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. Словник-довідник народних назв. -К.: Укр. енциклопедія, 1991.-412 с

Сн — Слободян М. П. Проект ведення природоохоронного господарства в охоронній зоні заповідного Говерлянського лісництва на території Карпатського державного парку на 1983-1992 роки.-Львів, 1983.-200 с (рукопис).

Ср — Срединскій Н. К. Матеріалы для флоры Новороссійскаго края и Бессарабіи // Записки Новороссійск. О-ва естествоиспытателей. -1872-1873. - Т. 1, Вып. 1-3.

Ук Словник: української мови.-К.: Наук, думка, 1970—1980.— Т. I—XI.

Ум Уманець М., Спілка А. Словарь росийсько-український. - Львів: НТШ, 1893-1900. - Т. I-IV.

Чк Червона книга України. Рослинний світ / Ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. - К.: Укр. енциклопедія, 1996.-608 с

Чн — Черняевь В.М. Конспекть растеній дикорастущихъ и разводимыхъ въ окрестностяхъ Харькова и въ Украинѣ. - Харьковъ: Въ ун-тск. тип., 1859. - 90 с.

Шк Шейковскій К. Опыть Южнорусскаго словаря.-К.;М.:Тип.И.и А. Давиденко, 1861-1883.-Т. I-V.

Шл Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. - Львів, 1957. - 254 с.

Шм — Шмальгаузенъ И. Флора Юго-Западной Россіи т. є. губерній: Кіевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской и смежных мѣстностей. - К.: Тип. СВ. Кульженко, 1886. - 783 с.

Шм2 Шмальгаузенъ И. Флора Средней и Южной Россіи, Крыма и Сѣвернаго Кавказа.-К.:Тип.И.Н.Кушнереа и К., 1895-1897.-Т. I-II.

Шс Шестершовъ П. С. Флора окрестностей Одессы // Зап. Новороссійск. Общ. естествоисп. - 1903. - Т. XXV. - Приложеніе, Вып. I. - 384 с.

Шс2Шестериковъ П. С. Опредѣлитель растеній окрестностей Одессы. - Одесса, 1912. -450 с.

Шх Шухевич В. Гуцулыцина. - Львів: НТШ, 1899-1901. - Т. IV-V.

Яв Яворницький Д. Словник української мови. - Катеринослав: Слово, 1920. - Т. І. - 360 с.

Яні— ЯнатаА.А. Матеріальї по сорной флорѣ Мелитопольскаго и Днѣпровскаго уѣздовъ Таврической губерній//Тр. Естеств.-Историческ. музея Таврич. Губерн. Земства. - 1912. - Т. I. - 92 с.

Ян2Яната Н., Яната О. Спис рослин, зібраних д. Громегою в Черкаськім повіті на Київщині // Збірн. Прир.-Техн. Секц. Укр. Наук. Т-ва в Київі. - 1912. - 46 с.

ЯнЗ Яната A.A. Флора степи Мелитопольскаго и юго-западной части Днѣпровскаго уѣздовъ Таврической губернии. - Симферополь: Тип. Таврич. Губерн. Земства, 1913.-254 с.

Ян4 Яната О. Народні Українські назви рослин Північної Таврії// Збірн. Наук.-Літер. відд. Т-ва ім. Квітки-Основ'яненка у Харкові. - Т. 1. - С 1-58.

Gs Gustawicz В. Podania, przesądy, gadki a nazwy ludowe w dziedzinie przyrody: Rośliny // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. - 1882. - T. V, № 3. - 117 s.

Hl Hlibowicki J. Benennungen in der Bukowina vorkommenden Pflanzen in lateinischer, deutscher, romaenischer und ruthenischer Sprache. - Czernowitz: Concess. Tipo- und Litographie des Erzb. S. Morariu-Andriewicz, 1890. -13s.

Hz Hoelzl K. Botanische Beitraege aus Galizien // Verhandl. kaiser.-koenig. zoolog.-botan. Gesellschaft. - 1861 - B. XI. - S. 149-160.

Ln Lindemann E. Flora Chersonensis. - Odessae: Тип. Г. Ульриха, 1881-1882. - Vol. I II.

Mj Majewski E. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. - Warszawa: Nakładem autora, 1898. - T. II. - 888 s.

Mk Makowiecki S. Słownik botaniczny łacińsko małoruski. - Kraków: Pol. Akad. Umiejętności, 1936.-411 s.

Os Ossendowski M. Polesie. - Poznań: Wyd-wo Polskie, 1930. - 206 s.