О. ІЗЮМОВ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
КНИГОСПІЛКА, 1926

ВІД АВТОРА

Малося на думці випустити у світ одночасно два словники: Російсько-український й Українсько-російський, але з технічних причин нам не пощастило цього зробити, бо в Київських друкарнях не знайшлося відповідної кількости шрифтів і наголосів. Тому-то Українсько-російський словник вийде із запізненням.

Складаючи цього словника, ми користувалися з таких праць:

Російсько-український словник Української Академії Наук т. І, Київ 1924 М. Уманець і А. Спілка: Словарь Російсько-український, Львів 1893 [передрукований фотографічним способом у Берліні, 1924]. Б. Гринченко: Словарь української мови в 4 т., Київ 1907 [передрукований фотографічним способом у Берліні 1924]. Проф. І. Огієнко: Український стилістичний словник, Львів 1924. Г. Голоскевич: Український правописний словничок, Київ 1922. В. Дубровський: Словник московсько - український, Київ 1918. С. Іваницький і Ф. Шумлянський: Російсько-український словник в 2 т., Вінниця 1918. «Акад. П. А. Тутковський: Словник геологічної термінології, Київ 1923. О. Курило: Словник хемічної термінології, Київ 1923. В. Кміцикевич і Спілка: Німецько-український словник, Чернівці 1912. Словарь Церковно-славянскаго и Русскаго языка, составленный вторымъ отдѣленіемь Императорской Академіи Наукъ в 4 т. [видання друге], С.-Петербургъ, 1867. Толковый Словарь Живого Великорусского языка Владиміра Даля [видання третє] в 4 т., С.-Петербургь 1907. Толковый Словарь Русскаго и Польскаго языка, составленный П. П. Дубровскимъ в 2 т., Варшава 1883. М. Изюмов: Опыть Словаря Русскаго языка сравнительно съ языками индо-европейскими, С.-Петербургь 1880. И. Я- Павловскій: Русско-нѣмецкій словарь [видання трете], Рига 1911. Н. П. Макаровъ: Полный Русско-французскій словарь [видання дванадцяте], С.-Петербургъ 1911. А. Александровъ: Полный Русско-англійскій словарь, Берлин 1925, й инші.

За технічну допомогу у виданні цієї книжки висловлюю щиру подяку Д. Чухнові, І. Якубовському, Я. Деркачеві й особливу подяку В. Химерикові, що обробляв картковий матеріял з літери Р до Я включно.

 


ПРО АВТОРА

ІЗЮМОВ Овсій Прокопович (21. VI 1899 — грудень 1937, м. Київ). Закінчив Київський археологічний інститут. Науковий співробітник відділу української мови Інституту мовознавства ВУАН (1930 — 1937 p.p.). Автор праць із морфеміки, словотвору, стилістики, культури мови, укладач навчальних посібників і словників. 1937 р. безпідставно репресований і страчений. Реабілітований 1960 р. Праці:

 • «Конспект лекцій з українського правопису й граматики». — К., 1926. — 51 с;
 • «Техніка української мови». — К., 1926. — 191 с;
 • «Практичний російсько-український словник». — К., 1926. — 216 с;
 • «Російсько-український словник». — К., 1926. — 656 с (4-е вид. 1930);
 • «Правописний словничок чужомовних слів». — X. — К., 1929. — 96 с (співавтор);
 • «Українсько-російський словник». — X. — К., 1930. — 980 с;
 • «Правописний словник». — X., 1931. — 580 с;
 • «Словник чужомовних слів». — К., 1932. — 532 с. (3-є вид. 1996) — співукладач;
 • «До питання про укладання двомовних словників» // Мовознавство. — № 5. — 1935. — С. 27—41;
 • «Про мову деяких творів І. Микитенка» // Там само. — № 6. 1935. — С. 49 — 72;
 • «Прикметникові суфікси в українській мові -астий (-ястий), -атий, -истий (-істий), -оватий, -уватий» // Там само. № 9. — 1936. — С 33 — 52;
 • «Іменникові суфікси -ак (-як), -ар (-яр), - ач (-яч) в українській мові» // Там само. — № 11. — 1937. — С. 37 — 54;
 • «Російсько-український словник». — К., 1937. — 890 с (співукладач).
 • Автор доповіді «Суфіксація прикметників в українській мові» (1935).

   

  Пилип Селігей (в книжці «Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України — 75, 1930 — 2005: матеріали до історії», — К.: Довіра, 2005. — 564 с).


   

  Помилки виправлені в електронній версії

   

  Пропущені наголоси проставлено, очевидно неправильні – виправлено і про це зазначено в списку помилок. Поставлено пропущені закінчення для іменників (род. відмінок: наприклад (Башка) макі́тра – макі́тра, -ри, прикметників (жін., серед. роду: наприклад, (Безнравственный) – немора́льний – немора́льний, -а, -е), дієслів (1, 2 ос. однини: наприклад, (Аттестовать) атестува́ти, -ту́ю – атестува́ти, -ту́ю, -ту́єш.

  Список помилок подано так: першим в дужках іде назва статті, після дужок – знайдена помилка, після тире – виправлення.

  (Аббаство) Абаство – Аббаство.

  (Антрепренер) Антрепенер – Антрепренер.

  (Аристократ) аристокра́тка, -ка – аристокра́тка, -ки.

  (Аукание) перегу́кування, -ня – перегу́кування, -ння.

  (Бактерия) БактеріяБактерия.

  (Балдахин) наме́т, -ту́ – наме́т, -ту.

  (Батюшка) панотці́в, -це́ва, -е́ве – панотці́в, -це́ва, -це́ве.

  (Бацнуть) бу́хнути, -ну, -не́ш – бу́хнути, -ну, -неш.

  (Белоруссия) булору́ський – білору́ський.

  (Библиограф) бібліо́ґраф – бібліо́граф.

  (Библиографический) бібліоґрафі́чний – бібліографі́чний.

  (Блистательный) 1) (предмет) блиску́чість, -чости – 1) (предмет) блиску́чий, -а, -е.

  (Блюдолиз) нахлі́бник, -ха – нахлі́бник, -ка.

  (Богатеть) багаті́ти… -ша́ю, -ша́єш – багаті́ти… -шаю, -шаєш.

  (Бурокоричневый) Бурокоричневий – Бурокоричневый.

  (Вагранщик) Вангранщик – Вагранщик.

  (Вгрызаться) вгруза́тися… вгру́зтися… – вгриза́тися… вгри́зтися…

  (Ворона) во́рона – воро́на.

  (Вручать) вру́чати – вруча́ти.

  (Вступающий) вступа́є – вступа́є.

  (Вцеживать) ціди́ш – ці́диш.

  (Вывертывать) вивертати́ – виверта́ти.

  (Выдавать) -дам, -даш – даю́, -дає́ш.

  (Вырастать) вирасти – вырасти.

  (Досаждать) дочу́чити – доку́чити.

  (Журавлиный) Журавлиний – Журавлиный.

  (Зеркало) свідча́до – свіча́до.

  (Извещение) Извищение – Извещение.

  (Изобретательность) винахідні́сть – винахі́дність.

  (Исковерканный) Исковерканый – Исковерканный.

  (Какой) бу́дь яки́й – бу́дь-який.

  (Ликвидационный) Ликвидационый – Ликвидационный.

  (Лингвистический) Лингвестический – Лингвистический.

  (Магнетический) Магнитический – Магнетический.

  (Нажиточный) пребутко́вий – прибутко́вий.

  (Нападение) Нападание – Нападение.

  (Обварка) о(б)ва́рення, о(б)ва́рення – о(б)па́рення, обва́рення.

  (Обмороживание) Обмороживание – Обмораживание.

  (Острожник) Острожний – Острожник.

  (Относительно) що до – щодо.

  (Пасквиль) Пасквіль – Пасквиль.

  (Патология) Паталогия – Патология.

  (Подыгривать) приграва́ти, -ра́ю, -раєш – приграва́ти, -ва́ю, -ва́єш.

  (Ползание) Пользание – Ползание.

  (Проворонить) прога́вити – проґа́вити.

  (Псевдоним) йм’я – ім’я́.

  (Скирда) Скидка – Скирда.

  (Скользкость) ско́взкість – ско́взькість.

  (Топор) топорки – топорик.

  (Уводить) відво́зити – відво́дити.

  (Увозить) відво́дити – відво́зити.

  (Удерживать) сти́рма́ти – стри́ма́ти.

  (Цедулка) пису́лка – пису́лька.

  (Четырехколесный) Четырехколеный – Четырехколесный.

  (Четырехлетний) Четырехле́тний – Четырехлетний.

  (Четырехсторонний) Четырехсторонный – чотири(ьох)рі́чний – Четырехсторонний – чотири(ьох)бі́чний.

  (Калуга) Калу́ґа, -ги – Калу́ґа, -ґи.

  (Ковель)-схий – ко́вельський – -ский – ко́вельський.

  (Конго) Конґо, -га – Конґо, -ґа.

  (Средиземное) Сердиземное – Средиземное.

  (Клеопатра) КлеопартаКлеопатра.

  (Феодосий) Теодо́сій, -ії – Теодо́сій, -ія.