Зауваги до електронної версії

 

1) Технічні (не в прикладах) знаки (коми, крапки з комами, дужки, тире), за потреби, упорядковано (ставилися потрібні на відповідному місці); приклади залишено, за поодинокими винятками, без змін (винятки стосуються проставляння пропущених наголосів. Це переважно стосується 1-го тому, стиль якого дещо відрізняється від 2-го і 3-го; останні, відповідно, послужили зразком, щоб зоодноманітнити подання матеріялу;

2) помічені недогляди та друкарські помилки, вказані після 2-го і 3-го томів, враховано;

3) додатки та поправки до 2-го і 3-го томів занесено в загальний текст (деколи це призводить до повторення гніздового слова);

4) технічні помилки (поодинокі випадки розміщення не за абеткою слів, варіянтність у написанні службових слів (напр., "еще" і "ещё", "мое" і "моё", "вперед" і "вперёд" тощо) виправлено;

5) враховуючи, що в 2-му і 3-му томах наголоси ставилися над практично всіма словами в прикладах, а в 1-му лише над вибраними, то наголоси відповідно проставлено, щоб зодноманітнити подання;

6) виправлено скорочення, у разі, коли їх не було в списку скорочень (напр. "Н. Лев." на "Н.-Лев." тощо);

7) помічені граматичні помилки виправлено; нижче подається їхній список (в дужках початок статті);

8) варіянти написання слів (наприклад, "перекоти-поле" і "перекотиполе") залишені як є.

 

Виправлені недогляди та друкарські помилки

Аванпо́ст поставлено після Аванга́рд

Ад’ю́нкт поставлено після А́дский

Вані́ль (Вани́ль) – Вани́ль

ви́клятый (ана́фема) – ви́клятий

Безве́стно поставлено після Безве́стие

Безды́мный поставлено після Безду́шный

Бойа́ба а́ба)Бой-ба́ба

епархія (Вдо́вствовать) – епархия

ва[е]арста́ть (Верста́к) – ва[е]рста́ть

Ви́димо-невидимо – си́ла, силе́нна (Ви́димо) – Ви́димо-невидимо – си́ла, си́ла-силе́нна

бра́нець (р. -нця́) (Военнопле́нник) – бра́нець (р. -нця)

Воззва́тельний (Воззва́ние)Воззва́тельный

Воззва́тельный, воззы́вный поставлено після Воззва́ние

Вибираться (Выбира́ть)Выбира́ться

ви́п’ясти (сов.) – о́чі (Вытара́щивать, вы́таращить) – ви́п’ясти (сов.) о́чі

В’ю́чное (Вью́чный) – Вью́чное

глейюва́тий (Гли́нистый) – глеюва́тий

ти́ква воды (Горля́нка) – ти́кву води́

срв.  Верзи́ло (Грома́да) – Верзи́ла

А(д)же́ж (Да) – А(д)же-́ж

дириже́рский (Дирижё́р) – дириже́рський.

Диспе́псія – Диспе́псия.

Нанесенное полой водой (Де́рево) – Нанесенноеполой водой д.

доглону́ть (Догла́тывать) – доглотну́ть

Нача́лство (Дозволя́ть) Нача́льство

докінчува́ти (Дока́нчивать) – докі́нчувати

о́дежі (Доно́сок) – оде́жі

Гладкая санная – плавки́й шлях (Доро́га) – Гладкая санная доро́га – плавки́й шлях

единственная – одиниця (Дочь) – Д. единственная – одиниця

ве́ликоці́нний (Драгоце́нный) – великоці́нний

Ой на ру́ки – ди́би, на но́ги диби́ці (Ды́ба) – Ой на ру́ки – ди́би, на но́ги – диби́ці

Ду́шно поставлено після Душничо́к

Думный д. – ду́мний дяк, дворцовый – пала́тний дяк, митрополичий – мітрополі́тів дяк, приказный – прика́зний дяк (Дьяк) – Думный д. – ду́мний дяк. Дворцовый д. – пала́тний дяк. Митрополичий д. – мітрополі́тів дяк. Приказный д. – прика́зний дяк

Жена дьяка́ – дячи́ха, ребёнок – дяченя́, сын – дяче́нко (прит. пр. дяче́нків), дочь – дякі́вна (Дьячо́к) – Жена дьяка́ – дячи́ха. Ребёнок дьяка́ – дяченя́. Сын дьяка́ – дяче́нко (прит. пр. дяче́нків). Дочь дьяка́ – дякі́вна

Жа́ворон поставлено після Жаве́левый

Живо́тик поставлено після Живо́творный

Жили́ца поставлено після Жилить

Закобе́нить, -ся поставлено після Закля́тый

заліпити́ (Зама́зывать) заліпи́ти

місце́ зайня́в я (За́нят) – мі́сце зайня́в я

затира́ти, пиво́ (Затира́ть) – затира́ти пи́во

агомоні́тися (Затолкова́ться) – загомоні́тися

Двінкі́ (Зво́нкий) – Дзвінкі́

(Эрф.) (Знамена́тельный) – (Єфр.)

добти (Зубри́ть) – довбти́

Иде́йность поставлено після Идеа́льный

тяжолых (Избавляться) – тяжёлых

Мару́синого, приголо́’вя (Изголо́вье) –Мару́синого, приголо́в’я

Изы́скивние (Изыска́ние) – Изы́скивание

Са́’дія (Иссле́дование) – Са́дія

Кау́рый поставлено після Кау́рка

кля́са-гегемо́н (Класс) (додане з врахуванням норм правопису 1928 р.)

пойти з -ре́й (Ко́зырь) – пойти с -ре́й

(Опат.) (Коло́дник) – нема в списку скорочень

з Воли́ню (Княги́ня) – з Воли́ні

конди́торский (Конди́терский) – конди́торський

Конфу́з поставлено після Конфу́жение

ви́ххрест (Крещё́ный) – ви́хрест

гиндича́ (-чя́ти) (Курушо́нок) – гиндича́ (-ча́ти).

да бала́бушок (Лепё́шечник) – до бала́бушок

збезґлу́зді́ти (Лиша́ться) – збезглу́зді́ти

Лопухова́тий (Лопухова́тый ) – Лопухова́тый

Althea officinalis (Ма́льва) – Althaea officinalis

масля́рский (Маслоде́льный) – масля́рський

скорочення (Кревецьк.) (Мета́тельный) – нема в списку.

Медяни́стий – Медяни́стый

міалгі́я (Миалги́я) – міялгі́я

минера́льне (Минера́л) – мінера́льне

багатопи́тники (Многокопы́тный) – багатокопи́тники

фотографія (Момента́льный) – фотография

Tinea lactiella (Мучно́й) – ?

Хиругический (Набо́р) – Хирургический

понавербуво́ваний (Навербо́вывать) – понавербо́вуваний

понакручу́ватися (Навё́ртывать) понакру́чуватися

від діста́в (Наградно́й) – він діста́в

невесло́ваний (Нагреба́ть) – навесло́ваний

дото́че[і́]ення (Надде́л) – дото́че[і́]ння

-ча́чка (Надева́тель, -ница) – -га́чка

надколодезний (Надклю́чный)надколодезный

понадку́шуванний (Надку́сывать) – понадку́шуваний

зді́снення (Назнача́ть) – зді́йснення

напо́рюваться (Накопы́ливать) – напо́рюватися

набира́титися (Нали́зываться) – набира́тися

понаму́люваними (Намыва́ть) – понаму́люваним

наштри́куватисяя (Напа́рывать) – наштри́куватися

На́пол поставлено після Напоку́да

см. 1 и 2 Напру́живать (Напружа́ть)см. I и II Напру́живать

В -щее время я работаю на фабрике – те́пер (Настоя́щий) В -щее время я работаю на фабрике – тепе́р

призвача́єний (Наторе́лый) – призвича́єний

натратить (Натра́вливать) натравить

Націонал-фашист – Национал-фашист

Срв. Нечека́нивать (Начека́нивание)Срв. Начека́нивать

неблагоприятний (I. Недобрый) – неблагоприятный

см. Приходи́ть 1 (стр. 543) (Него́дность) см. Приходи́ть 1

неґоція́нт (Негоциа́нт) – негоція́нт

Надале́ка (Недалё́кий)Недале́ка

о чоловеке (Неде́ржкий)о человеке

месстечко (Незаро́сший) – местечко

-ная фигура (Неле́пый)-пая фигура

На́начем (Не́начем) Не́начем

Прове́шенний (Непрове́шенный) – Прове́шенный 

ничтожний (Несто́ящий) – ничтожный

nerhrorrhagia (Нефрорра́гия) – nephrorrhagia

-ная конечность (Ни́жний)-няя конечность

низов’я́ (-вя́) (Низо́вье)низов’я́ (-в’я́)

Никтробакте́рия – ніктробакте́рія (Нитробакте́рия) – Нитробакте́рия – нітробакте́рія

ви́воріт[о]т (Ничё́к) – ви́ворі[о]т

щебру́щ[ч]ий (Ни́щенствующий) – жебру́щ[ч]ий

нех(о)тя́ть, що-духу́ (Нога́) – не х(о)тя́ть, що-ду́ху

мо́ральний (Нра́вственный) – мора́льний

съездить (Обё́ртывать) с’ездить

чепія́ (-її́) (О́бжа) – чепія́ (-ії́)

о(б)[по]но́овник (Обнови́тель) – о(б)[по]но́вник

от-стужи (Окоснева́ть) от стужи

порівна́ння (Остроу́мный) – порівня́ння

см. Отвора́живать II (Отворо́жить)см. Отвора́живать 2

См. Пал II, 3 (Па́льный) См. II. Пал 3

см. Па́пка II (Папу́ша) см.II. Па́пка

вряди́годи (Перебра́сываться) – вряди-́годи

па́ретира́ти, повитирети (Перетира́ть) – пе́ретира́ти, повитира́ти

Cymoglossum (Пе́сий) – Cynoglossum

Плату́н 1 (Пла́ун) – Плаву́н 1

см. Плеща́к (Плеха́н) см.Плеша́к

брязкоте́ло (Погрему́шка) – брязкота́ло

підсову́вати (Подсо́вывать) – підсо́вувати

спореча́тись (Подсу́дность) – спереча́тись

надобра́ніч (Поко́йный ) – на добра́ніч

по купе́цькому (По-комме́рчески) – по-купе́цькому

кааа́ли (По́льза)каза́ли

Попра́вить поставлено перед Попра́вка

окли́гити (Поправля́ться) окли́гати

і т. п. (Порыва́ть)и т. п.

Остерега́ться I и II (Предостерега́ть)Остерегаться 1 и 2

Мери -сти (Предосторо́жность) – Меры -сти

убезопе́чений (Предохраня́ть) – убезпе́чений

наказу́вати (Предпи́сывать) – нака́зувати

перед соб́ою (Предполага́ть) – перед собо́ю

Ой п’є вдова́, гуляє́ (Презира́ть) – Ой п’є вдова́, гуля́є

Прекосло́вник поставлено перед Прекосло́вно

на в цьому́ зу́би (Приеда́ть) – на цьому́ зу́би

хану́ти (Призанима́ть) – хапну́ти

до чого (Прика́лывать) – до чо́го

до тебе́ (Прикаса́ться) – до те́бе

до чого́ (Прика́чивать) – до чо́го

Гали́чина (Примыка́ть) Галичина́

ку́ди (Принадле́жность) – куди́

примежо́вуванни (Прире́зывание) – примежо́вування

при́точуватися (Присовокупля́ться) прито́чуватися

то́бою (Провожа́тый) – тобо́ю

прасува́ватися (Прогла́живать) – прасува́тися

вимовляє́ться (Произноси́ть) – вимовля́ється

проклате́нні (Прокля́тый) – прокляте́нні

Ми всё (Простра́ивать)Мы всё

см. Просыпа́ние 2 (Просы́п)см. II. Просыпа́ние

Протолчо́нный (ІІ. Прота́лкивать) – Протолчё́нный

I. Протаривать – Прота́ривать

Коли́б (Проти́вный)Коли́-б

Про́торжь поставлено після Проторго́вываться

бозлю́дно (Пусты́нно) – безлю́дно

система́тично (Путево́дный) – системати́чно

попоха́ми (Пыль) – пороха́ми

Изруга́ть — «збе́тшати» виправлено на «збештати»