ЗНАКИ

- розділка (дефіс) перед кінцем слова замінює початок слова, напр. включительный, -но, добувати, -ся, лиходій, -дійка і т. д.; -но замість включительно, -ся зам. добуватися, -дійка зам. лиходійка.

( ) круглі дужки на початку, в середині або в кінці слова визначають, що літера або й цілий склад, які замкнені в круглих дужках, можуть читатися, а можуть і не читатися, тоб-то що це слово має дві здебільшого близькі своїм звуковим і морфологічним складом форми, які вживаються в мові паралельно, не маючи жадної відмінности в значінні, напр. (з)добувати, (до)кінчати, дірча(с)тий, брьохнути(ся) і т. д. визначає, що ці слова вживаються в двох однакових своїм значінням формах: здобувати і добувати, докінчати і кінчати, дірчатий і дірчастий, брьохнути і брьохнутися.

Коли-ж у круглі дужки () узято ціле слово, то це показує на два паралельні вирази; напр., надруковано: Достоверный – (цілком) певний, це значить, що рос. слово достоверный можна передати по-українському – цілком певний або просто – певний; надруковано: вартий (гідний) уваги, в голові (в мислях) покладати що і т. д., це значить – вартий уваги або гідний уваги, в голові покладати що, або в мислях покладати що.

[ ] ламані дужки в середині слова визначають, що літера або склад, замкнені в таких дужках, можуть чергуватися з літерою або складом, що, стоять безпосередньо перед дужками, тоб-то ламані дужки показують на дві альтернативні форми того самого слова. Напр. дібрі[о]вонька, хук[х]ати, в[за]щеплений, на[за]хмарило, об[у]бльовувати і т. д. визначає, що ці слова вживаються в двох однакових своїм змістом формах: дібрівонька і дібровонька, хукати і хухати, вщеплений і защеплений, нахмарило і захмарило, оббльовувати і убльовувати.