Шановні колеги,

Учасники термінологічної конференції /СловоСвіт 2008/ у вересні 2008 року прийняли ухвалу щодо потреби усунути непослідовність та невизначеність написання термінів, пов'язаних із поняттям магнетизму, і звернулися із цим питанням до Президії Національної академії наук України. У відповідь на лист Голови Оргкомітету конференції проф. Богдана Рицаря найавторитетніша фізична інституція в Україні, Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, ухвалила «зняти нормативну заборону» писати термін магнЕт та його похідники через «-е-». (Текст листа до Відділення фізики і астрономії та відповідь академіка-секретаря В.Локтєва див. нижче).
Отже, маємо змогу дати лад термінам, пов'язаним із поняттям магнетизму, і писати їх послідовно, як то випливає із семантичної та граматичної логіки. Ухвала «паралельно вживати терміни магнЕт та магнІт» протягом певного часу дасть змогу фахівцям призвичаїтися до нового/старого написання й відчути перевагу послідовного підходу до цієї терміносистеми.
Пропонуємо проінформувати про цю подію якомога більше людей, зокрема освітян і редакторів та видавців наукових журналів.

Ольга Кочерга, голова Київського фізико-математично-астрономічного термінологічного семінару,
Євген Мейнарович, науковий секретар семінару.

11.12.2008 № 66/303

Голові Відділення фізики та астрономії
HAH України
академікові В. Локтєву
Президія НАН України
вул. Володимирська, 54
01601 Київ-30
Вельмишановний пане Голово,

Оргкомітет 10-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008» звертається до Відділеня фізики та астрономії НАН України з пропозицією переглянути написання термінів, пов’язаних iз поняттям магнетизму, дати відповідні настанови редакціям фахових журналів та надіслати відповідні пропозиції до Національної правописної комiciї.
Тривала дискусія термінознавців та фахівців щодо терміносистеми, пов’язаної з явищем магнетизму, свідчить, що:
1. У живій фаховій мoвi наявна тенденція до відновлення традиційного, однакового написання термінів через магнете;
2. Розвиткові цієї тенденції стає на заваді лише зорієнтованість редакторів наукових видавництв на настанови, що походять від рішень колишніх органів 30-х років минулого сторіччя.
3. Неусталеність та засаднича невизначеність написання слів зi складником магнЕт/магнІт навітъ у нормативних академічних словниках, зокрема орфографічних (лише один приклад – магнЕтодіелектрик/магнітодіелектрик), призводить до численних суперечностей i непослідовності у написанні нових термінів.
Лише найвища фахова інституція, що нею є Відділення фізики та астрономії НАН України, може розв’язати цю проблему й унормувати написання термінів, що входять до цієї вкрай важливої для вcix природничих наук терміносистеми.

Додатки:
1. Витяг із Ухвали 10-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології CлoвoCвim 2008» – 1 прим., 1 стор.
2. Доповідь О. Кочерги «Магнет чи магніт? Спроба об’єктивного аналізу», проголошена на 5-й Міжнародній науковій конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 1998» i опублікована у Віснику Державного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» № 336 – 1 прим., 3 стор.
3. Доповідь М. Блудші «Гніздо термінів на позначення явищ, пов’язаних iз магнетизмом, за термінологічними словниками XX сторіччя», проголошена на 10-й Міжнародній науковій конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008» i опублікована у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» № 620 – 1 прим., 10 стор.

З повагою
доктор технічних наук, професор,
Голова Оргкомітету конференції,
Голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК 19) Держспоживстандарту та Miнicтepcтвa ocвiти i науки України

Б. Рицар.

№59/ від 19 березня 2009 року

Голові Технічного комітету
стандартизації науково-технічної термінології (ТК 19)
Держспоживстандарту та Міністерства освіти i науки України
професорові Богдану Рицарю
Вельмишановний пане Рицарю!
Члени Бюро Відділення фізики та астрономії HAH України обговорили на своєму засіданні пропозиції стосовно написання термінів, пов’язаних iз поняттям магнетизму, викладені у Вашому листі №66/309 від 11.12.2008 та ухвалі термінологічної конференції СловоСвіт 2008.
Відзначивши невизначеність написання наявних термінів, що належать до цiєї терміносистеми i, що найважливше, брак розуміння того, як належить писати новоутворювані терміни, члени Бюро погодилися iз тим, що розв’язати цю проблему може лише мовна практика. На думку членів Бюро, треба зняти нормативну заборону писати відповідні терміни з основою чи складником магнЕт(о) i на певний час (можливо, кілька років) вважати правильним паралельне написання магнЕт-магнІт, магнЕтний-магнІтний, магнЕтодинаміка-магнІтодинаміка тощо. Якщо українські науковці та інженери відчують перевагу однакового написання термінів, пов’язаних iз магнетизмом, це написання можна буде зробити правописною нормою.
Сподіваюся, Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТК 19) Держспоживстандарту та Міністерства освіти i науки України та оргкомітет конференцій СловоСвіт погодиться надіслати цю пропозицію до Національної правописної Koмiciї та поінформувати про неї зацікавлені видавництва, редакції журналів, працівників навчальних та наукових закладів та наукову спільноту через свою кореспондентську мережу.

З повагою,
академік-секретар Відділення фізики i астрономії НАН України
академік НАН України                                                                                                                                          В.М. Локтєв