Євген Тимченко. Desiderata в справі нашого правопису // Украї­на. – Київ, 1925. – Кн. 4. – С. 188 – 192.

Невдовзі мають відбутися наради в справі нашого правопису, що в теперішнім своїм стані несистематичности і непослідовности викликає справедливі нарікання в нашім громадянстві.

Коли справді має відбутись реформа, а не кластися латки на убогім жупані відомих "Правил", то учасникам нарад перш над усе треба погодитися на певних принципах реформи. Ці принци­пи мусять бути керуючим і міродайним чинником в переведенні дискусій і охороною перед тим, щоб ці дискусії не обернулися в боротьбу особистих уподобань та призвичаїнь з розвязанням пи­тань мітинґово, більшістю голосів, без жадної системи, плановости та підставових умотивувань. 

На наш погляд такі три принципи треба покласти в основу реформи, і всяку думу, що їм суперечить, треба згори відкинути без дискусії:

1. Кожному звукові (звуковому типові), належить щоб відпо­відала окрема літера, і щоб лічбі звуків дорівнювала лічба літер, инакше кажучи, щоб їх було не більше як звуків і не менше, і щоб одна літера не виконувала функцій другої.

2. В основі правопис має бути загально фонетичним, але в тих випадках, де ми діалектично маємо ріжні фонетичні варіан­ти, то віддавати перевагу тому, що удає правильну фонетичну еволюцію, а не є вислідом пізніших процесів анальогічних.

3. В правопису іноязичних слів віддавати знаками нашого письма як-найдостотніше їх вимову, коли на це дозволяють його графічні засоби, в противнім разі знаками, що найближче відпо­відають звукам того язика, що з нього запозичено слово.

З першим принципом вяжеться проблема нашої ґрафіки. Чи нам залишатися й надалі при "гражданці", чи перейти на латин­ку? Лишаючись при "гражданці", повстає питання, як її найліпше пристосувати до нашої мови, згідно з виставленим принци­пом, що проти його маємо такі хиби в теперішній ґрафіці:

На звуки дз і дж ми не маємо окремих знаків, звук j (й), то ховаеться в ліґатурах я, ю і в знаках ї, є, то виявляється в окремому знакові й (перед шелестівкою на початку і в середині слова та по голосівці в кінці слова). Літера ь не виражає жадно­го звука, а вказує тільки на палятальний відтінок попередньої шелестівки. Ту саму функцію виконують так само літери я, ю, ї, є, що разом з тим мають і другу функцію відзначати два звуки j + a, j + у, j + і, j + е, себ-то цілий склад. Ці їх дві функції не що йно утрудняють ґрафіку зайвими правилами, а мають ще й ті хиби, що

1. затемнюють морфольоґічну суставність слова: б'ю або бю, бою, боїще = бj-y, бoj-iщ,e.

2. спричинилися до відомої ріжноманітної умовности в озна­ченні груп: губний + j (бja, бje, бji, бjy, вja і т. д.), як це ми ма­ємо в таких написаннях як бя, бє, бю, вя, вю і т. д., б'я, б'ю, б'є і т. д., бъя, бъю, бъє, навіть бья, бьє, бью і т. д., і нарешті

3. з науково-педаґоґічної сторони викликають надзвичайно шкідливе (з нього часом не можуть виборсатися навіть фахові фільольоги) змішування в свідомости літери зі звуком ба навіть зі складом через те, що знаки я, є, ї, ю, в теперішнім уживанні асоціюються цими трома моментами.

Ліґатура щ править за літеру двом шелестовим звукам ш і ч.

Літера і виконує теж дві функції, то відбиваючи звук і (з ко­лишніх о, е, ѣ, перед j і по j, та з иji в наслідок стягнення) і звук и (на початку слова з винятком невідомо чому позиції пе­ред н, в слові хіба, та в випадках діалектичної анальоґії: тіні, відомості, і т. ин.).

Всі ці ґрафічні недокладности і непослідовности дасться легко усунути в такий спосіб:

1.      Для звуків дз, дж, приняти знаки сучасної наукової транск­рипції.

2.      Знак щ викинути.

3.      Звук j, що відіграє в українськім, як і в инших словянських язиках таку важну і самостійну ролю, потрібує конче озна­чення у всіх його позиціях спеціяльним знаком. Історично виро­билося таке означення знаком й, модифікацією знаку и, хоч в інтересах зближення з латинкою, що у нас спостерігаеся з XVI віку, і ідучи за прикладом сербів, та маючи прецедент в ґрафіці Драгоманова і проєктові М. Тулова (Филологическія Записки 1879, IVV) можна б сміло упростити його в j, себ-то приняти модифікацію літери і, тим більше що ліґатури я, ю постали з іа, іƔ, себ-то і перед голосівками виконувало функцію j. Таким чи­ном замість теперішніх написань я, моя, є, моє, її, його, Юрко, мою можна б писати і просто і одноманітно: ja, мoja, je, мoje, jiji, joгo, Jypко, мojy.

4.      Що до способу відзначати палятальний відтінок шелестів­ки, то в цім питанні ми маємо досі два проєкти, оден Драгомано­ва, що на це вживав літери ь: дьадьо, ньухати, тьагти, синье, день і т. ин.; другий М. Тулова, що перед голосівкою відзначав мякість шелестівки знаками я, ю і т. д., а перед шелестівками і в кінці слова значком '; і пише сяjе, ден'. В проєкті Драгоманова та перевага, що він дає на оден спосіб відзначати мякість шелес­тівки, тим часом як Тулов на два. За те Тулівський проєкт має ту перевагу, що не дуже порушує традиційні звички, а разом з тим знакам я, ю, є, ї надав тільки одної функції виражати мя­кість шелестівки перед голосівками а, е, і, у, щоб виразити ту мякість перед о, Тулов уживає знаку ё (кращеб уживати знаку ö, напр.: лöх).

Драгоманівський спосіб відзначати мякість шелестівки перед голосівками з винятком о у нас не прищепився. Причина цього лежить не тільки в забороні від рос. цензури, не тільки в тім, що ця система занадто порушала ґрафічні звички, засвоєні так в росийській школі, як і дотогочаснім українськім писанні, і не тільки в тім, що бракувало впливового й багатого на засоби видавницт­ва, що масою б своїх видань призвичаїло громадянство до нової ґрафіки, а також і в естетичнім і утилітарнім моменті: часте на­писання знаку ь неприємно вражало око і тамувало самий про­цес писання.

Розвязати це питання здається нам що можливо в двох на­прямках: в строго науковім, себ-то означувати мякість в оден спосіб у всіх позиціях, напр. значком ', або компромісовим, але практично може догіднішім способом Тулова — перед голосівка­ми я, ю, є, ї, ö, а перед шелестівками і в кінці слів значком ', або навіть літерою ь.

5. Літери и треба б писати у всіх тих разах, коли вона відби­ває давні звукі, що відзначалися знаками и і ы, а значить і на початку слів і в злучникові і, і в слові хіба, і в формах родового, датного та місцевого відм. одн. і іменового та причинового множ.: печи, відомости і т. ин., а літери і писати тільки тоді, коли вона відбиває звук і з колишніх довгих ê, ô, ѣ перед j і по j, та в стягнених формах, одже піч – печи, ніс — носа, дід — діда, jix, Pocija, добрі з добриjі. В ґрафіці Желехівського слушно розріжнялося і з о і ї з ê, ѣ, бо перед і з о шелестівка не мягчиться, тим часом як перед і з ê, ѣ вона мяка. Тулов замість зна­ку ї, пропонував і, а замість і знак ú, і писав нúс – носа і ніс — несла. З наукового погляду ці відтінки, що підносяться до двох цілком відмінних звуків і мають ріжні рефлекси в живій сучасній мові належало б заховати і в ґрафіці нашій. Противники цього вказують на ніби практичну недогоду, бо в деяких діалек­тах звуки і і ї поміщалися в вимові; але викидом ї практичні трудности може й не усунуться, бо постане ґрафічне плутання і і и в таких випадках як ніс – носа, сіль – соли і т. ин.

Виходячи з другого принципу, гадаю, належить щоб у нашім правопису відбилася фонетична засада, як вислід історичної ево­люції, напр., ми повинні писати: чорнобривий, тривога, дрижати, гирло, глитати, а не чорнобрівий, трівога і т. д. на тій підставі, що тут звук и розвинувся з складотворчих р і л, а не з о і е як гадає Лаїк прирівнюючи наші форми до росийських і даючи ос­таннім примат.

Далі: через заник слабих ъ, ь в українськім постали нові групи шелестівок, що не їх було давніше, і вони мали свій одмінний розвиток. Так, коли через зникнення ъ, ь стикалися дві однакової артикуляції замкнені шелестівки, то вони упрощувалися в одну, напр.: пjадесят, шісьдесят, девjадесят, з njaть десят, шісьть десят і т. д.; мjакиj, мнякиj з мjакъкии.

Коли стикаються два спіранти близької (зубний і палятальний) або однакової артикуляції, і при тім другий спірант перед шелестівкою, то перший уподібнюється в артикуляції другому, а другий при тім зникає, напр.:

сьс, шьс>сь: руський з русьский, міський з місьский, а це з містьский, товариський з товаришьский, чеський з чешьский, наський з нашьский і т. ин. зьс, жьс>зь: кавказький з кавказьский; вразький з вражьский, музтво (музьтво) з мужьство, мнозтво з множьство (форми: мужество, множество, церковно-книжні). Різдво з рожьство через сту­пінь розство>розтво>роздво (т між двома голосними перейш­ло в голосний д). А в тім разі, як за другим спірантом стоїть голосівка, то звичайно він заховується, напр.: ссати з съcати.

Коли стикаються зубні, замкнений і спірант, то утворюється відповідний африкат; так, напр.:

тс (т'с') > ц (ц'): багацтво з багатьство, багацько з багатьско, брацтво з братьство, діцький з дітьский, свіцький з світьский; дванацять з дванатьцять, а це з дванадьсять.

дc (д'с') > дз (д'з') внаслідок асиміляції с попередньому д: сусідзтво з сусідьство, сусідзький з сусідьский.

Коли африкат ч себ-то тш, стикається з замкненим т, то утрачує перше т (себ-то замик), і група упрощується в шт: по­штивий з почьтивий (потштивий).

Група ст + шелестівка, з винятком груп стр (страх) і почасти стк з стьк (хустка, пустка, кістка, але невістка; в словах як пу­стка і т. д. т затримується певно під упливом форм споріднених: пустий, хустка і т. п.) упрощується в с + шелестівка, напр.: скло з стькло, щасливий з щастьливий; пісний з пістьний, вісник з вістьник, шісьнацять з шестьнадьсять.

Д зникає, як середній член тришелестової групи, з винятком груп здр і здв напр.: кожний з кождьний, пізно з поздьно, милосерний з милосердьний. В групі здк, під упливом споріднених форм д звичайно затримується, напр.: гвіздка́ з гвоздька́, хоч діалектично гвізка́.

В зникає між двома шелестівками, напр.: півтора з пів-втора (полъвтора), перший з первший (пьрвьший), черцю з червьцю, обjазати з обьвjазати, зjалити з звjалити, обітріти з oбвjітрити (обв ѣтрити), звязати з зjазати, а це з съвjазати і т. ин.

Л зникає в групах слн, сльск, напр.: умисний з умисльний, Радомиський з Радомисльский.

Н зникає в групах знл, знк, рнц, рнч, напр.: боязливий з боязньливий, боязкий з боязнький, черця з черньця (при ченця), горця з горньця (при горнець), черчик з черньчик (при ченчик).

Коли стикаються с, з з ч, або ш, ж з ц, або т з ч, або ж, ч з ц, то перший звук уподібнюється другому в артикуляції і діалек­тичне в фонації. Уподібнення в артикуляції як загальноукраїн­ське, мусіло б увіти в правила правопису; напр.: крашче з красче, вужче з вузче, jіжджу з jізджу, касці з кашці; нізці з ніжці, очче з отче, кацці з качці.

Пом'якшення ш, ж, ч, що ми достерігаємо в деяких формах діалектично, не повинно б мати місце в правилах загально­українського правопису.

Виходячи з третього принципу не слід би писати ла, ло, лу, в іноязичних словах запозичених пізніше XIV віку. Це тим, що наше ль, ближче до l ніж велярне л, а з другого боку і вухо ук­раїнське приймає чуже l як ль, тим часом як російське як л; довід на це в людових запозиченнях з инших язиків, напр.: блякавз, ляда, ляк, лямпа, лямпарт, плян, пляц, баляси, бі­лет, шпалери, холера, льоник, льос, льох, люнт, люшня, плюндрувати, літера, публіка, Ліберія, лібра, літра, салітра, баль, рашпель, дишель, шальвія, і навіть стодоля при пл. stodoła, паляц (Чуб. II, 167) при пл. pałac.

Одже закінчуючи наші desiderata ми ще раз заакцентовуємо, що в нашім правопису мусять найти собі місце загально-укра­їнські фонетичні зявища. В правопису фором, що мають говірково ріжні варіанти, треба дати перевагу, на наш погляд тим, що удають фонетичний розвій, а не анальогічні утворення. Так, напр.: треба б дати перевагу формам: синови проти синові, печи у всіх відмінках, де це и з колишнього и і т. ин.

Що ж до питання, чи писати ся разом з дієсловом, чи ні, то це питання ґрафіки, значить цілком конвенціональне, річ ґрафіч­них звичок: в цьому ми можемо піти або з усіма иншими словянами, або тільки з росіянами. Ідучи з росіянами, треба б виясни­ти, між иншим, як писати годило б ся чи годилобся, чи украї­нець мусить переробляти свою форму цього виразу на подібну до російської: годилося б?