VI

 

ЕЛЕМЕНТАРНА ГРАМАТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА

 

А

Вопросительное предложение. Ре́чення-пита́ння, пита́льне ре́чення.

Азбука. Абе́тка.

Вопросительный. Пита́льний.

Алфавит. Альфабе́т.

Вопросительный знак. Пита́льник, знак пита́ння.

Апостроф. Апо́строф, про́тинка.

Восклицательное предложение. Ре́чення-о́клик, окли́чне ре́чення.

Ассимиляция. Асиміля́ція, уподі́бнення.

Восклицательный знак. Окли́чник, знак о́клику.

Аффпкс. А́фікс.

Восходящий (ударение). Підносни́й (на́голос).

Аффриката. Африка́та.

Время. Час.

Б

Временной. Часо́вий.

Беглый (звук). Випадни́й (звук).

Вспомогательный. Помічни́й.

Безличный. 1. (глагол). Неособо́вий (дієсло́во).

Вставка. Вста́вка.

                2. (предложение). Безпідмето́вий (ре́чення).

Вставной. Вставни́й.

Бесформенный. Безфо́рмний.

Второстепенный. Другоря́дний.

Благозвучие. Доброзву́чність.

Выпадение. Ви́пад.

Будущий. Майбу́тній.

Г

Буква. Лі́тера, бу́ква.

Главный. Головни́й.

Буква прописная. Вели́ка лі́тера, вели́ка бу́ква.

Глагол. Дієсло́во (множ. дієслова́).

Буква строчная. Мала́ літера, мала́ бу́ква.

Глагольный. Дієслі́вний.

В

Гласный. Голосни́й, голосі́вка.

Вводный (слово, предложение). Вставни́й (сло́во, ре́чення).

Глухой. Глухи́й.

Вещественный. Матерія́льний.

Гортанный. Горта́нний.

Взаимный. Взає́мний.

Грамматика. Грама́тика.

Взрывной. Проривни́й.

Грамматический. Грамати́чний.

Вид. Вид.

Губной. Губни́й.

Винительный. Знахідни́й.

Д

Винословный. Причино́вий.

Давнопрошедший. Передмину́лий.

Возвратный. Зворо́тний

Дательный. Дава́льний.

Вопрос. Пита́ння.

Двоеточие. Двокра́пка.

 

Двойственное число. Двоїна́.

Из’явительное наклонении. Ді́йсний спо́сіб.

Двугласный. Дво́звук, дифто́нг.

Именительный. Назовни́й.

Двусложный. Двоскладо́вий.

Именной. Іме́нний.

Двучленный. Двочлено́вий.

Имя. Ім’я́.

Деепричастие. Дієприслі́вник.

Интонация. Інтона́ція.

Деепричастный. Дієприслівнико́вий.

Исключение. Ви́няток.

Действие. Ді́я.

К

Действительный (залог). Прями́й (стан).

Кавычки. Лапки́.

Диссимиляция. Дисиміля́ція, розподі́бнення.

Качественный. Я́кісний.

Дифтонг. Див. Двугласный.

Количественный. Кі́лькісний.

Длительный. Протяжни́й.

Конечный звук. Кінце́вий звук, ви́звук.

Долгий. До́вгий.

Конкретный. Конкре́тний.

Дополнение. Іменнико́вий дода́ток.

Коренной. Корінни́й.

Дополнительный. Додатко́вий.

Корень. Ко́рінь (род. ко́реня).

Дробный. Дробови́й.

Косвенный (падеж, вопрос, речь). Непрями́й

 (ві́дмінок, пита́ння, мо́ва).

Е

Красная строка. Нови́й рядо́к.

Единственное число. Однина́.

Краткий. Коро́ткий.

Ж

Л

Женский род. Жіно́чий рід.

Ласкательное имя. Пестли́ве ім’я́.

З

Лицо (первое, второе, третье). Осо́ба (пе́рша, дру́га, тре́тя).

Зависимость. Зале́жність.

Личный (глагол, местоимение). Особо́вий (дієсло́во, займе́нник).

Задненебный. Задньопіднебі́нний.

М

Заднеязычный. Задньоязико́вий.

Мгновенный. Рапто́вий.

Закрытый. Закри́тий.

Междометие. Ви́гук.

Залог. Стан.

Местоимение. Займе́нник.

Запятая. Ко́ма.

Многократный. Многоразо́вий.

Звательный (форма, падеж). Кли́чний о́рма, ві́дмінок).

Многосложный. Многоскладо́вий.

Звонкий. Дзвінки́й.

Многоточие. Крапки́.

Звук. Звук.

Множественное число. Множина́.

Звукоподражание. Звуконаслі́дування.

Монофтонг. Одно́звук, монофто́нг.

Звукоподражательный. Звуконаслі́дний.

Морфология. Морфоло́гія.

Зияние. Ро́ззів.

Мужеский род. Чолові́чий рід.

Знак. Знак.

Мягквй. М’яки́й.

Знак вопроса. Див. Вопросительный знак.

Мягкий знак. Єрчик, знак м’я́кшення.

Знак восклицания. Див. Восклицательный знак.

Н

Знак переноса. Див. Черточка.

Надстрочный. Надрядко́вий.

Знак препинания. Розділо́вий знак.

Наклонение. Спо́сіб (род. спо́собу).

Знаменательный. Знаме́нний.

Наречие. 1. Нарі́ччя (діяле́кт) 2. Прислі́вник.

Зубной. Зубни́й.

Нарицательное имя. Зага́льне ім’я́.

И

Настоящий. Тепе́рішній.

Изменение. Змі́на.

Начальный звук. Початковий звук, на́звук.

Изменение по падежам. Відмі́на, відмі́нювання.

Начинательный. Почина́льний.

Изменяемый. Змі́нний.

Небо, -ный. Піднебі́ння, -ний.

 

Недостаточный. Недоста́тній.

П

Неизменяемый. Незмі́нний.

Падеж. Ві́дмінок.

Неодушекленный. Неживи́й.

Пауза. Па́вза, за́пинка.

Неопределенная  глагольная форма (наклонение). Дієйме́нник.

Первообразный. Пе́рвісний.

Неопределенный (член, местоимение). Неозна́чений (член, займе́нник).

Перенос. Перене́сення.

Непереходный (глагол). Неперехідни́й (дієсло́во).

Перестановка. Перемі́щення, перестано́ва.

Нераспространенный. Непоши́рений.

Переходный. Перехідни́й.

Нееклоняемый. Невідмі́нюваний.

Перечислительный. Перелічни́й.

Неслоговой. Нескладови́й.

Плавный. Пливки́й.

Несовершенный. Недоко́наний.

Повелительное наклонение. Наказо́вий спо́сіб.

Неспрягаемый. Невідмі́нюваний.

Повествовательное предложение. Ре́чення-ро́зповідь, розповідне́ ре́чення.

Неударяемый. Ненаголо́шений.

Повествовательный. Розповідни́й.

Нисходящий (ударение). Спадни́й (на́голос).

Повторительный (о глаголе). Наворотни́й (про дієсло́во).

Носовой. Носови́й.

Повышение. Підви́щення, підне́сення.

О

Подлежащее. Пі́дмет, суб’є́кт.

Оборот. Зворо́т.

Подстрочный. Підрядко́вий.

Обособленный. Відокре́млений.

Подчинение. Підря́дність, упідря́дженість.

Образование (слов, форм). Тво́рення або утво́рення (слів, форм).

Подчиненный. Підря́дний, упідря́джений.

Обстоятельство (образа действия, места, времени, цели). Прислівнико́вий дода́ток (чи́ну, мі́сця, ча́су, ці́лі).

Подчинять(ся). Підря́джувати(ся),

упідря́джувати(ся).

Однократный. Одноразо́вий.

Полногласие. Повно́голос.

Однородный. Одноря́дний.

Положительная степень. Пе́рший або звича́йний  сту́пінь (род. сту́пеня).

Односложный. Односкладо́вий.

Порядковое числительное. Рядови́й числі́вник.

Одушевленный. Живи́й.

Порядок. Поря́док.

Окончание. Закі́нчення.

Последовательность. Послідо́вність, насту́пність.

Описательный. Описо́вий.

Правильный. 1. Пра́вильний. 2. Попра́вний.

Определение. Прикметнико́вий дода́ток.

Правописание. Право́пис.

Определенный (член, местоимение). Озна́чений (член, займе́нник).

Праязык. Прамо́ва, праязи́к.

Определительный. Означа́льний.

Превосходная степень. Тре́тій або найви́щий сту́пінь (род. сту́пеня).

Орфография. Право́писoд. право́пису), ортогра́фія.

Предлог, -жный. Прийме́нник, -о́вий.

Орфоэпия. Ортое́пія.

Предложение. Ре́чення.

Основа. 1. Пень. 2. Осно́ва

Предложный (падеж). Місце́вий (ві́дмінок).

Отвлеченный. Абстра́ктний.

Представка. Див. Приставка.

Отглагольный. Віддієслі́вний.

Придаточное предложение. Підря́дне ре́чення.

Отименный. Відіме́нний.

Придыхание, -тельный. При́дих, -о́вий.

Открытый. Відкри́тий.

Признак. Озна́ка.

Относительный. Відно́сний

Прилагательное. Прикме́тник.

Отрицание. Запере́чення.

Приложение. При́кладка.

Отрицательный. Запере́чний.

Примыкание. Приляга́ння.

 

Приставка (представка). При́росток, префі́кс.

Сочинение (предложений). Суря́дність (ре́чень).

Притяжательный. Присві́йний.

Сочиненный. Суря́дний.

Причастие. Дієприкме́тник.

Союз. Сполу́чник.

Производный. Вивідни́й.

Спрягать(ся). Відмі́нювати(ся).

Производство (слов). Тво́рення або утво́рення (слів).

Спряжение. Дієвідмі́на, відмі́нювання дієслі́в.

Произношение. Вимо́ва.

Сравнительная степень. Дру́гий або ви́щий сту́пінь (род. сту́пеня).

Простой. Про́стий.

Средний род. Нія́кий рід.

Противительный. Протиста́вний.

Степень сравнения. Сту́пінь порівня́ння (род. сту́пеня).

Прошедший. Мину́лий.

Страдательный (залог). Переє́мний (стан).

Прямая речь. Пряма́ мо́ва.

Строка. Рядо́к.

Пунктуация. Пунктуа́ція.

Строчный. Рядкови́й.

Р

Суффикс. На́росток, суфі́кс.

Разделительный. Розділо́вий.

Существительное (имя). Іме́нник.

Раз’единительный. Розлучни́й.

Т

Распространенный. Поши́рений.

Твердый. Тверди́й.

Расчленить, -енный. Розчленува́ти, -о́ваний.

Творительный. Ору́дний.

Род. Рід.

Таре. Ри́ска.

Родительный. Родови́й.

Тон. Тон.

С

Точка. Кра́пка.

Свистящий. Свистови́й.

Точка с запятой. Сере́дник.

Связка. Зв’я́зка.

У

Связь. Зв’язо́к.

Увеличительное имя. Збі́льшене, згрубі́ле ім’я́.

Синтаксис. Синтакса́, складня́.

Ударение. На́голос.

Синтаксический. Синтакси́чний.

Удвоение. Подво́єння.

Сказуемое. При́судок (род. при́судка), предика́т.

Указательный. Вказівни́й.

Склонение. 1. Відмі́на (тверда́, м’яка́ відмі́на) 2. Відмі́нювання.

Уменьшительное имя. Зме́ншене, здрібні́ле ім’я́.

Склонять(ся). Відмі́нювати(ся).

Уничижительное имя. Знева́жливе ім’я́.

Скобки. Дужки́.

Управление. Керува́ння.

Слитное предложение. Стя́гнене ре́чення.

Управляющий. Керівни́й.

Слово. Сло́во.

Усилительный. Підсильни́й.

Словоизменение. Словозмі́на.

Условный. Умо́вний.

Словообразование. 1. Словотві́р. 2. Словотво́рення.

Уступительвый. Допусто́вий.

Словосочетание. Словосполу́чення.

Утвердительный. Ствердни́й.

Слог. Склад.

Ф

Слоговой. Складови́й.

Фонетика. Звучня́, фоне́тика.

Сложный. Складни́й.

Фраза. Фра́за.

Служебный. Службо́вий.

Фрикативный. Проти́снений, фрикати́вний:

Смягчение. М’я́кшення.

Ч

Собирательный. Збі́рни́й.

Частица, -чный. Ча́стка, -о́вий.

Собственный. Вла́сний.

Часть речи. Частина мо́ви.

Совершенный. Доко́наний.

Чередование. Чергува́ння.

Совершенный вид. Доко́наний вид, часом доко́наність.

Черточка (дефис, знак переноса). Ро́зділка.

Согласный (звук). При́голосний (звук), при́голосівка.

Числительное (имя). Числі́вник.

Согласование. Зго́дження, узго́дження.

Число. Число́.

Согласовывать(ся). Зго́джувати(ся),

                                  узго́джувати(ся).

Член. 1. Член. 2. Арти́кул або родівни́к.

Соединительный. Сполучни́й.

Членораздельный. Розчлено́ваний.

Соподчиненный. Супідря́дний.

Ш

Сослагательное наклонение. Умо́вний спо́сіб.

Шипящий. Шелесни́й.

Составная часть. Складови́на.

Шумный. Шумки́й.

Составной. Скла́дений.

Я

Сочетание. Сполу́чення.

Язык. Мо́ва, язи́к.

 

Языковедение. Мовознавство, язикозна́вство.

 

Языковой. Мо́вний, язико́вий.

 

Язычный. Язико́вий.