Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Испыта́ние
1) про́ба, спро́ба, спи́ток (-тку), спит (-ту), спробу́нок (-нку), випро́ба; (
процесс) випро́бування; срвн. Про́ба 1. [Його́ любо́в і ві́рність ви́йдуть з че́стю з яко́ї хо́чеш про́би (Куліш). Се вели́ке го́ре! Вели́ка про́ба, бра́ття! (Л. Укр.)].
На -ние – на спро́бу, на спи́ток.
По -нии – по спро́бі, по спи́тку, спро́бувавши.
Дни -ний – дні (с)про́би, (бедствий) дні ли́ха, дні злиго́днів. [У дні про́би і мі́ри (Франко)].
Тяжёлые -ния нашего времени – тяжкі́ спро́би суча́сности (Єфр.).
Время -ния до получения места – спро́ба, спи́ток, (стаж) стаж (-жу).
Брать на -ние что – бра́ти на (с)про́бу, на спи́ток що.
Подвергать, -гнуть -нию, жестоким -ниям кого, что – піддава́ти, підда́ти про́бі, спро́бі, суво́рій (тяжкі́й) спро́бі кого́, що.
-ние строительных материалов – спро́ба, ви́пробування (неок. випробо́вування и випро́бування) будіве́льних матерія́лів, спро́ба над будіве́льними матерія́лами (Крим.).
Комиссия для -ния строительных материалов – комі́сія для випро́бування (для випробо́вування) будіве́льних матерія́лів.
-ние лошадей – випро́ба ко́ней;
2) (
бедствие) приго́да, лиха́ приго́да.
-ния – злиго́дні (-нів).
-ния судьбы
а) (
пробы, искушения) спро́би до́лі (від до́лі);
б) (
бедствия) злиго́дні до́лі;
3) (
экзамен) і́спит (-ту). [І́спит на учи́тельку (Кониськ.)].
-ние на степень доктора – і́спит на до́ктора.
Подвергать кого -нию (экзамену) – піддава́ти і́спитові кого́, вивіря́ти кого́;
4) дослі́дження,
неок. дослі́джування чого́ (напр. приро́ди); см. Иссле́дование 1;
5)
хим. – ви́пробування, (опыт) до́слід (-ду), (разложение) ро́зклад (-ду), аналі́за (-зи).

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Испытание
1) спро́ба, випроба; (
действ.) – випробування;
2) (
экзамен) – і́спит (-ту).

Запропонуйте свій переклад