<< Запозичення з інших мов Зміст Ортоепія і правопис >>

НАГОЛОС.

 

Вступні уваги § 109.

Наголос в українській мові вільний, себто не однаковий в усіх словах і формах, як то буває по інших мовах (напр., у французькій на останньому складі, у польській на передостанньому, на другому або третьому від кінця складі в старолатинській). Як до слова або як до форми його в українській мові наголос може бути і на останньому складі, напр., гірки́й, учителі́, попродава́в, і на передостанньому, напр., гірке́нький, учи́тель, попродава́ли, і на третьому від кінця напр., гірке́сенький, учи́теля, попро́дали, і ще далі від кінця, напр., ви́продали, ла́стівочка, ви́пробуваний. У своїй основі цей вільний наголос в українській мові давньослов’янського походження, тільки ж ні в народній українській мові, ні в літературній він не цілком сталий, тобто не завсіди те чи те слово вимовляється з тим самим наголосом. В Західній Україні, напр., кажуть донька́, в Східній до́нька; в самій літературній мові раз скажуть прине́сти, другий принести́, то ба́йдуже, то байду́же, то байдуже́. Подекуди такий хисткий наголос і в окремих словах і навіть у цілих рядах їх певно ще довго буде властивий літературній мові, але багато в ній уже й таких наголосів, що їх можна вважати хоч за зовсім тверду норму, хоч за більш-менш певну тенденцію.

На наголосах окремих слів, коли в мові взагалі вільний наголос, певна річ, нема чого спинятися, бож так довелося б подати словник усіх слів. Ми спинимось лише на певних рядах слів, де наголос або однаковий і сталий, або хоч намагається стати однаковим і сталим, під рядами розумітимемо такі групи слів, що об’єднані чимось спільним, напр., однаковим наростком, приростком, чи то однакової форми. Чимало таких уваг щодо місця наголосу в певних рядах слів розкидано в попередніх розділах і параграфах, але тут ми зведемо все те докупи, додаючи й нове, не відмічене раніше. Звичайно, уважніше поставимося до таких рядів, що мають більш практичне значіння.

 Наголос в іменниках § 110.

Сталий наголос в іменниках найбільше зв’язаний з певними наростками, приростками й словозміною, також іноді й після прийменників тощо.

1. Як уже й повідмічувано в розділі "іменникові наростки" (§ 99), наголос падає на таких іменникових наростках: -ай (-яй), -ак (-як) в усіх його значіннях, -а́ка, (-я́ка), -а́ля, -аль, -а́ня, -ань (тільки не в таких як ка́зань, ла́мань... див. ст. 116), -ан (-ян), -ар (-яр) але тільки дуже часто, а не послідовно, в пестливих наростках -а́ся, -ась, -у́ся, -у́ня, -у́ньо..., -а́ха, -ач і перед -ач залежно від приростка див. ст. 117, -ба, -о́ба, -ва, -еня́(т-), -и́зна, -і́вник, -і́льник, -и́лно, -и́на на означення окремішности, місцевости, здрібнілости, метушливої діяльности (-ани́на), -ина́ на означення загальних тям розмірених (див. ст. 120–1), -и́ння, -и́ня і -иня́ як до значіння (див. ст. 121), -ир, -ист, -и́ста, -іст, -изм, -ізм, -і́вна, -ій, -ня і перед -ня залежно від значіння див. ст. 126, -о́та на означення збірних, в інших непевно, -е́ча, -ук (-юк), -у́ля, -ун, -у́нок, -ух, -юх, -ю́га, -у́га, -ю́ка, -я́га. На деяких наростках, навпаки, наголос зовсім не буває: на -ень (майже завсіди), на -иво (крім тільки тих кількох слів, що повстали з іменникових пнів: м’яси́во, грязи́во), на -ість, -ощі, -іт (винятково воркі́т), -авка, -алка, -ство, -тель, -ява (-ава). В іменниках з іншими наростками місце наголосу непевне, але іноді різним наголосом означуються різні тями (див. -ка).

2. Щодо приростків в іменниках, то іноді вони беруть на себе наголос.

а) В іменниках жіночого роду на -а, коли перед цим закінченням група приголосних дуже часто (майже завсіди) наголос падає на приросток: за́гадка, пі́дпірка, на́кидка, ро́зрізка, при́казка, по́вістка, зам́азка, за́писка, пі́дкладка, про́стилка, на́гінка, по́хвалка, за́куска, на́шивка, по́кришка, за́щіпка, за́в’язка, про́різка, ро́зписка, пі́дбійка, за́вичка, пі́дв’язка, по́вітка, при́ключка, пере́пічка, пере́куска, ви́гадка, пере́тинка, про́тинка, про́весна, на́зва, відо́зва, при́спа, прі́рва і баг. ін., також за́гадочка, про́стилочка...

б) В іменниках чоловічого роду з приростком наголос переважно падає на наросток: за́клик, до́пит, ро́згляд, пере́гляд, на́мір, о́гляд, спо́мин, на́клеп, ро́зпад, ро́змір, на́від, за́спів, про́пад, за́хід, за́їзд, по́слух, пере́страх, пере́ляк, пере́спів, пере́дсвіт, ро́злад (але розла́ддя), бе́злад (але безла́ддя), по́рух (але пору́ха), ві́дгомін, за́говір, за́колот, до́говір, по́хорон, по́вороз, по́голос, ви́молот, ро́зголос, на́голос і т. ін.

Часто також і в іменниках із наростком: ро́звиток, за́тишок, на́прямок, про́лісок, на́росток, пі́дсвинок, на́мордень, при́корень, на́ростень, пере́вертень, за́бережень, пере́горок, недо́биток, недо́гризок, недо́робок, недо́ляшок і т. ін., при́ваб (але прива́ба), ро́злив (але розлива́) тощо. Так само і з не-: не́люб, не́лад, не́люд, не́христ, не́стям (але нестя́ма), недо́ук, непо́слух і т. ін.

Теж і в схожих іменниках жіночого роду на приголосний: по́гань, по́кидь, здо́бич, па́морозь, на́волоч, про́золоть, о́желедь (але ожеле́диця), не́гідь, не́міч, не́сить, не́хіть, не́чисть, не́теч (але нете́ча), не́хворощ (але нехворо́ща), по́суш, (але посу́ха), по́терть (але потеру́ха).

3. Відмінюючись, іменники часто змінюють і наголос, але при цім дуже часто не можна вказати правил чергування наголосів, напр., коли, при яких умовах в іменниках чоловічого роду односкладових у множині наголос буде на закінченні, а коли на корені, або коли двоскладові іменники жіночого роду на -а́, -я́ в знахідному однини змінюють наголос, а коли ні:

стіг — стоги́

зять — зяті́

але

рігро́ги

кінь — ко́ні

або

вода́ — во́ду

земля́ — зе́млю

але

сестра́ — се́стру

стерня́ — сте́рню

Тільки в деяких випадках можна вказати на деяку послідовність у цілих рядах іменників наголосових явищ при їх відмінюванні:

а) в іменниках жіночого роду на -а, -я і групою приголосних перед закінченням із кореня або приростка наголос пересувається в множині на закінчення:

кни́жка — книжки́, книжо́к...

зі́рказірки́, зіро́к...

копі́йка — копійки́, копійо́к...

пі́сня — пісні́, пісе́нь...

пі́сенькапісеньки́, пісеньо́к...

учи́телька — учительки́, учительо́к...

за́писка — записки́, записо́к...

ла́стівка — ластівки́, ластіво́к...

ла́стівочка — ластівочки́, ластівочо́к...

гові́рка — говірки́, говіро́к...

ма́рка — марки́, маро́к...

ша́бля — шаблі́, шабе́ль...

друка́рня — друкарні́, друкаре́нь...

Ця зміна наголосу охоплює дуже багато подібних іменників, хоч все ж таки не можна сказати, що вона цілком послідовна, бо є й такі слова, де наголос не пересовується:

на́звана́зви, на́зов...

кро́ква — кро́кви, кро́ков...

ви́шня — ви́шні, ви́шень... і деякі інші.

Зокрема звичайно наголос не пересувається в множині іменників жіночого роду здрібніло-пестливих від двоскладових іменників із наголосом на закінченні:

рука́ — ру́чка — ру́чки — ру́ченьки — ру́чечки

нога́ні́жка — ні́жки — ні́женьки

коза́кі́зка — кі́зки — кі́зоньки тощо.

б) В іменниках чоловічого роду при відмінюванні їх, надто ж у множині, наголос часто пересувається, але точніше визначити правила на те, як саме і коли, в яких умовах пересувається, коли ні, трудно, ба навіть не можливо на більші ряди іменників і можливо хібащо на малі. В іменниках односкладових дуже часто наголос у множині падає на закінчення: ліси́, вітри́, степи́, стовпи́, плуги́, гаї́, краї́ і т. ін., щождо іменників дво-, трискладових тощо, що в множині приймають іще нові склади закінчення, то тут слід указати на таку основну тенденцію в мові: у множині наголос найменше схильний пересуватися на закінчення тоді, коли в однині він падає на один із середніх (не крайніх) складів слова чи його форм, а так само наголос на приростку звичайно затримує наголос в усіх формах, в інших же випадках наголос у множині звичайно падає на закінчення. От приклади:

голу́бчик, голу́бчика... — голу́бчики, голу́бчиків...

ставо́чок, ставо́чка... — ставо́чки, ставо́чків...

моро́з, моро́зу... — моро́зи, моро́зів...

папі́р, папе́ру... — папери, паперів...

байра́к, байра́ку...байра́ки, байра́ків...

горо́д, горо́ду... — горо́ди, горо́дів...

горо́дець, горо́дця... — горо́дці, горо́дців...

буди́нок, буди́нка... — буди́нки, буди́нків...

міня́йло, міня́йла... — міня́йли, міня́йлів...

порі́г, поро́га... — поро́ги, поро́гів...

ведмі́дь, ведме́дя... — ведме́ді, ведме́дів...

наро́д, наро́ду... — наро́ди, наро́дів...

ячмі́нь, ячме́ню... — ячме́ні, ячме́нів...

запоро́жець, запоро́жця... — запоро́жці, запоро́жців...

злочи́нець, злочи́нця... — злочи́нці, злочи́нців...

перемо́жець, перемо́жця... — перемо́жці, перемо́жців...

попи́хач, попи́хача... — попи́хачі, попи́хачів...

перекла́дач, перекла́дача... — перекла́дачі, перекла́дачів...

пала́ц, пала́цу... — пала́ци, пала́ців...

кушні́р, кушні́ра... — кушні́ри, кушні́рів...

руко́пис, руко́пису... — руко́писи, руко́писів...

міхоно́ша, міхоно́ші... — міхоно́ші, міхоно́шам...

і баг. ін., як також

на́хил, на́хилу... — на́хили, на́хилів...

ви́гін, ви́гону... — ви́гони, ви́гонів...

за́куток, за́кутка... — за́кутки, за́кутків...

при́город, при́городу... — при́городи, при́городів...

на́голос, на́голосу... — на́голоси, на́голосів...

пі́дсвинок, пі́дсвинка... — пі́дсвинки, пі́дсвинків...

пере́горок, пере́горка... — пере́горки, пере́горків...

недо́биток, недо́битка... — недо́битки, недо́битків...

відго́мін, відго́мону... — відго́мони, відго́монів...

пра́дід, пра́діда... — пра́діди, пра́дідів...

про́лісок, про́ліска... — про́ліски, про́лісків...

ро́збовток, ро́збовтка... — ро́збовтки, ро́збовтків...

су́пісок, су́піску... — су́піски, су́пісків...

і баг. ін., але не так в інших словах:

го́луб, го́луба... — голуби́, голубі́в...

о́кунь, о́куня... — окуні́, окуні́в...

ба́тько, ба́тька... — батьки́, батькі́в...

жо́лудь, жо́лудя... — жолуді́, жолуді́в...

ле́бідь, ле́бедя... — лебеді́, лебеді́в...

ве́чір, ве́чора... — вечори́, вечорі́в...

бе́рег, бе́рега... — береги́, берегі́в...

го́лос, го́лосу... — голоси́, голосі́в...

со́кіл, со́кола... — соколи́, соколі́в

пе́рстень, пе́рсня... — персні́перстені́), персні́вперстені́в)...

мі́сяць, мі́сяця... — місяці́, місяці́в...

сто́ляр, сто́ляра... — столярі́, столярі́в...

сто́рож, сто́рожа... — сторожі́, сторожі́в...

хо́лод, хо́лоду... — холоди́, холоді́в...

бо́ндар, бо́ндаря... — бондарі́, бондарі́в...

лі́кар, лі́каря...лікарі́, лікарі́в...

па́рубок, па́рубка... — парубки́, парубкі́в...

тра́ктор, тра́ктора... — трактори́, тракторі́в...

те́нор, те́нора... — тенори́, тенорі́в...

ста́роста, ста́рости... — старости́, старості́в...

і баг. ін., не кажучи вже за такі, що і в однині в непрямих відмінках переносять наголос на закінчення, як от

проводи́р, проводиря́... — проводирі́, проводирі́в...

ора́ч, орача́... — орачі́, орачі́в...

солове́й, солов’я́... — солов’ї́, солов’ї́в...

робітни́к, робітника́... — робітники́, робітникі́в... тощо.

Ухилення від наведених типів наголосу в іменниках чоловічого роду бувають і більші, коли цілі одноманітні групи слів з іншими наголосами відмінюються, і менші в окремих словах. До перших належать іменники з здрібнілим наростком -ик, з ненаголошеними -ень, -ець, бо в них з першого складу наголос у множині не переходить на закінчення:

ко́ник, ко́ника... — ко́ники, ко́ників...

го́рбик, го́рбика... — го́рбики, го́рбиків...

но́сик, но́сика... — но́сики, но́сиків...

кра́сень, кра́сня... — кра́сні, кра́снів...

у́чень, у́чня... — у́чні, у́чнів...

ду́рень, ду́рня...ду́рні, ду́рнів...

хло́пець, хло́пця... — хло́пці, хло́пців...

бра́нець, бра́нця... — бра́нці, бра́нців...

ме́шканець, ме́шканця... — ме́шканці, ме́шканців...

і т. ін., до других такі слова, як напр.,

това́риш, това́риша... — товариші́, товариші́в...

очере́т, очере́ту... — очерети́, очереті́в...

учи́тель, учи́теля... — учителі́, учителі́в...

мо́лот, мо́лота... — мо́лоти, мо́лотів...

(тут треба б това́риші, молоти́ тощо). Зрідка трапляються і такі наголоси, як ко́зир, ко́зиря... — кози́рі, кози́рів тощо.

Наголос присвійних прикметників на -ів завсіди такий, як у родовому однини, отже інший супроти форм родового множини в тих самих випадках, коли він інший в однині супроти множини:

си́нів (прикм.) — сині́в (род. мн. імен )

бра́тів — браті́в

со́колів — соколі́в

ба́тьків — батькі́в і т. ін.

в) В іменниках ніякого роду наголос досить рухливий, надто щодо однини-множини, і тут можна вказати деякі то більш, то менш послідовні правила й тенденції.

Поперше двоскладові іменники ніякого роду на -о, -е звичайно мають різний наголос в однині й множині:

сі́но, сі́на... — сіна́, сіна́ми...

ди́во, ди́ва... — дива́, дива́м...

пле́со, пле́са... — плеса́, плеса́м...

ма́сло, ма́сла... — масла́, масла́м...

чу́до, чу́да... — чуда́, чуда́м...

жлу́кто, жлу́кта... — жлукта́, жлукта́м...

па́смо, па́сма... — пасма́, пасма́м...

мі́сце, мі́сця... — місця́, місця́м...

мо́ре, мо́ря... — моря́, моря́ми...

і т. ін. і навіть (зрідка)

зі́лля, зі́ллю... — зілля́, зіллі́в...

збі́жжя, збі́жжям... — збіжжя́, збіжжя́м...

зна́ння, зна́нню... — знання́, знання́м...

ца́рство, ца́рства... — царства́, царства́м...

і навпаки в таких, як от

вікно́, вікна́... — ві́кна, ві́кон...

рядно́, рядна́... — ря́дна, ря́днам...

кубло́, кубла́... — ку́бла, ку́блам...

майно́, майна́...ма́йна, ма́йнам...

стегно́, стегна́... — сте́гна, сте́гон...

плічко́, плічка́... — плі́чка, плі́чками...

стебло́, стебла́... — сте́бла, сте́бел...

чоло́, чола́... — чо́ла, чо́лам...

пірце́, пірця́... — пі́рця, пі́рцям...

кільце́, кільця́... — кі́льця, кі́льцям...

денце́, денця́... — де́нця, де́нцям...

тощо, а такі як, зе́рно, зе́рна...зе́рна, зе́рнам... пояснюються подвійністю наголосу в однині зе́рно і зерно́ (отож, власне, слід би визнати поправнішим наголос зерно́, як і в Шевч. "у нас нема зерна́ неправди за собою..."). У "слові ву́хо, ву́ха... — ву́ха, ву́хам... наголос у множині такий з аналогії до колишньої двоїни ву́ші, а так само і в здрібнілому ву́шко, ву́шка... — ву́шка, ву́шкам... (тим паче, що є й вушко́).

Дещо подібне бачимо і в іменників жіночого роду двоскладових на -а, -я, тільки в них чергування наголосів однобоке, а саме в них у множині наголос пересувається з закінчення на корінь, але не навпаки: земля землі, зоря зорі, сестра сестри, дочка, дочки, верба верби, доба доби, бджола бджоли, петля петлі, люшня люшні, межа межі, орда орди, мітла мітли, віха віхи, рілля ріллі тощо, але скеля скелі, жаба жаби і т. ін., є так само і інші форми множини: землями, дочкам, вербами... (як і горами, головами...), хоч не послідовно, бо ордами, в сльозах тощо.

Подруге в трискладових (чи ще на більше складів) іменників ніякого роду на -о, -е у множині наголос звичайно буде на середніх складах, пересуваючись таким чином чи з початкового, чи з останнього:

ре́шето, ре́шета... — реше́та, реші́т, реше́тами...

о́зеро, о́зера... — озе́ра, озе́рам...

дзе́ркало, дзе́ркала... — дзерка́ла, дзерка́лам...

де́рево, де́рева... — дере́ва, дере́вам... (також і дерева́...)

пря́диво, пря́дива...пряди́ва, пряди́вам...

ко́лесо, ко́леса... — коле́са, колі́с...

полотно́, полотна́... — поло́тна, поло́тен...

джерело́, джерела́...джере́ла, джере́лам... (а не "дже́рела" або "джерела́"‘, як іноді непоправно кажуть)

долото́, долота́... — доло́та, доло́там...

стремено́, стремена́... — стреме́на, стреме́нам...

помело́, помела́... — поме́ла, поме́лам...

деревце́, деревця́... — дере́вця, дере́вцям...

і т. ін., а так само, звичайно, коли і в однині наголос на середніх складах:

слове́чко, слове́чка... — слове́чка, слове́чкам...

колі́нце, колі́нця... — колі́нця, колі́нець...

кружа́ло, кружа́ла... — кружа́ла, кружа́лам...

кача́тко, кача́тка... — кача́тка, кача́ткам...

верете́но, верете́на... — верете́на, вереті́н...

місте́чко, місте́чка... — місте́чка, місте́чкам...

боло́то, боло́та... — боло́та, боло́там...

сіде́лечко, сіде́лечка... — сіде́лечка, сіде́лечок...

нами́сто, нами́ста... — нами́ста, нами́стам...

і т. ін. Не підлягають цим правилам іменники на -ище, -исько: ра́тище, ра́тища... — ра́тища, ра́тищ..., я́вище, я́вища... — я́вища, я́вищам... тощо див. наросток -ище в § 99, та деякі окремі слова: я́блуко, я́блука... — я́блука, я́блукам...

Потретє в іменниках ніякого роду віддієслівних на -ння наголос звичайно буває такий, як у відповідного дієйменника, крім тільки тих іменників, що походять від дієприкметників на - ений. Так, напр., від дієслова пита́ти — пита́ння, чита́ти — чита́ння, видава́ти — видава́ння, занедба́ти — занедба́ння, утри́мувати — утри́мування, роз’єдна́ти — роз’єдна́ння, намага́тися — намага́ння, перекона́тися — перекона́ння, ужива́ти — ужива́ння, ми́лувати — ми́лування, си́лувати — си́лування, насто́ювати — насто́ювання, запере́чувати — запере́чування, ки́дати — ки́дання, умі́ти — умі́ння і т. ін., а що до тих дієслів, що від них дієприкметники будуть на -ений (див. § 89), то наголос в іменників від таких дієприкметників буде звичайно на -і́ння, або передніше, коли що закінчення з наростком буде -ення (див. § 131г та § 99 -я): несі́ння, але не́сення, ході́ння, але розхо́дження і т. ін.

Від цих наголосових норм іноді ухиляються іменники ніякого роду, надто тоді, коли вони й значінням ухиляються від звичайних віддієслівних іменників на -ння, зокрема ж коли набувають більше матеріяльного значіння, напр.: ришто́вання (тобто дошки, дрючки тощо), муро́вання (мур), вида́ння (книги), дання́ (отрута), драння́ (лахи), ві́нчання. Проте від дієслів типу прати, спати, ткати і взагалі звичайні іменники з наголосом на закінченні незалежно від значіння: прання́, спання́, ткання́, надто ж на -ття: буття́, життя́, шиття́, биття́, знаття́, лиття́, чуття́, каяття́, вороття́, молоття́, взуття́, тертя́.

4. У словосполученнях числівників із іменниками виникають деякі наголосові явища, а саме:

а) При числівниках два, дві, обидва, обидві, три, чотири в іменниках наголос звичайно буває такий, як у родовому відмінку однини того слова, отже в тих іменниках, що в множині мають інший наголос проти однини, наголос змінюється в таких формах, що при названих числівниках цілком спадаються з закінченням назовного множини:

син, си́на — сини́ — два си́ни

со́кіл, со́кола — соколи́ — три со́коли

учи́тель, учи́теля — учителі́обидва вчи́телі

това́риш, това́риша — товариші́ — чотири това́риші

ла́стівка, ла́стівки — ластівки́ — дві ла́стівки

друка́рня, друка́рні — друкарні́ — обидві друка́рні

верба́, верби́ — ве́рби — три верби́ (вербі́)

пле́со, пле́са — плеса́два пле́са

гніздо́, гнізда́ — гні́зда — обидва гнізда́

долото́, долота́доло́та — три долота́

ре́шето, ре́шета — реше́та — чотири ре́шета

і т. ін.

б) При числівниках п’ять, шість, сім... тисяча буває родовий множини іменника з звичайним наголосом (п’ять сині́в...), алеж ті іменники жіночого роду, що в множині мають відмінний супроти однини наголос, при цих числівниках приймають такий наголос, як в однині: п’ять бо́чок, сім за́щіпок, сто кни́жок..., також кни́жок сто, га́лок з десять і т. ін. (але багато книжо́к, мало друкаре́нь тощо).

Крім усього цього зрідка подибується в мові ще перенесення наголосу з іменника на керівний прийменник: по́ голові, на́ сміх, по́ світу, пере́д світом, о́б землю, на́ поле, пі́д руки, на́ осінь, на́ зиму, пі́д осінь, на́ літо тощо. Здебільшого такі сполучення мають характер прислівників (порівн. на́двечір).

5. Досить сталий наголос у деяких складних іменниках, а саме він падає майже завсіди на дієслівну частину такого слова: хліборо́б, корої́да, червото́чина, душогу́бник, сухості́й, дури́світ і т. ін. — див. § 1041—3. Слід іще відмітити, що в прізвищах помічається тенденція вирівнювати наголос у таких, напр., випадках, як Сковорода́ — Сковороду́ (а не прізвище ско́вороду), Лобода́ — Лободу́ (а не прізвище ло́боду).

Про наголос у займенників я, ти, він... після прийменників див § 66.

 

Наголос у прикметниках § 111.

У прикметниках сталий або більш-менш прикметниках сталий наголос буває далеко рідше, ніж в іменниках. Із прикметникових наростків досить послідовно бувають наголошені -а́вий, -я́вий при прикметникових пнях (див. § 100), -а́рний, -я́рний (в чужих словах), -а́стий, -я́стий, -е́зний, -е́нний, -е́цький у згрубілих словах, -е́сенький, -и́тий, -і́ший у 2. ступені прикметників. Крім того подекуди наголосом розрізняється значіння прикметників на -ний, на -ова див. § 100 -ний, -ів, а також відрізняються прикметники від дієприкметників: пече́ний — пе́чений — див. §§ 89, 110.

У складних прикметників наголос завсіди падає на пень другого складника: багатоли́стий, доморо́бний, клишоно́гий, жовтогаря́чий... див. § 105.

Про наголос у займенниках той, цей... після прийменників див. § 66.

 

Наголос у дієсловах § 112.

У дієсловах наростки, приростки і певні дієслівні форми в більших чи менших групах визначають наголос, при тім іноді дуже послідовно (без винятків).

1. З дієслівних наростків у наголос уносять послідовність -ону́-, -ота́- й -оті́-, бо всі дієслова з такими наростками щодо наголосу цілком однакові, напр.:

стукону́ти — стукону́, стуконе́ш..., стуконемо́...

гуркота́ти — гуркочу́, гурко́чеш..., гурко́чемо...

гуркоті́ти — гуркочу́, гуркоти́ш..., гуркотимо́...

— порівн. § 72.

Завсіди наголос перед -ати в неперехідних дієсловах від прикметників 2. ступеня та перед -кати, -кнути в дієсловах від вигукових слів — див. § 101.

2. Дуже складний наголос у дієсловах при певних приростках, коли наголосом розрізняються доконані й недоконані форми (часто в цім беруть участь ще й наростки): ви́носити — вино́сити, збі́гаю — збіга́ю, прої́здити — проїзди́ти і т. ін. — див. §§ 84, 87. Приросток ви- в доконаних дієсловах (і без по-) завсіди має наголос на собі. Щодо чергування наголосів у таких формах, як розрізняти розрізнювати, то див. § 84.

Про перенесення наголосу з наростка -а-, -и-, -і- на корінь підо впливом приростка в деяких дієсловах (мовча́ти — замо́вчати...) див § 813, але до наведених там дієслів треба ще додати

стоя́ти — посто́яти

багаті́ти — забага́тітизабагаті́ти)

сині́ти — поси́ніти (але засині́ти, побілі́ти, почорні́ти, похворі́ти, захворі́ти...)

3. При особових, числових і часових змінах дієслів слід відмітити такі наголосові явища:

а) Коли у формах дійсного способу наголос буває на закінченні, то в першій і другій особі множини він падає на останній склад:

беру́, бере́ш... — беремо́, берете́

кричу́, кричи́ш... — кричимо́, кричите́

і т. ін.

Слід уникати діялектичних форм бере́мо, бере́те тощо.

Про відпадання о в 1. ос. множ. див. §15 дрібний шрифт 2.

б) У тих дієсловах, де в минулому часі в формах жіночого роду однини наголос падає на закінчення, він буде на закінченні і в інших формах минулого часу: дали́, дало́, пили́, були́, взяли́, пливли́, лили́, гнили́, жили́, кляли́, нап’яли́ тощо.

в) Навпаки, в дієсловах із випадним голосним у корені за наголосом у множині на другому від кінця складі такий самий наголос буде і в жіночому роді однини: бра́ла, жда́ла, спа́ла, рва́ла, зва́ла, тка́ла, гна́ла, дба́ла, пра́ла тощо.

г) У формах минулого часу на приростках наголосу не буває (крім ви-), тільки на пні:

уме́р, прода́в, заня́в, підпе́р, прибу́в, прокля́в, зажи́в...

ґ) Крім першої особи однини дійсного способу в інших формах в багатьох дієсловах з випадним чи скороченим голосним у корені наголос падає на приросток:

підірва’ти, підірву́ — піді́рвеш, піді́рве, піді́рвете, піді́рвуть

(також по́рве, віді́рве, зі́рве, наді́рветься, розі́рве, пере́рве, обі́рве, до́рве)

засну́ти, засну́за́снеш, за́сне...

розіпну́ти (розіп’ясти), розіпну́розі́пнеш, розі́пне...

(також за́пне, віді́пне, оді́пне, зі́пнеться)

обте́рти, обітру́ — обі́треш, обі́тре...

(також розі́тре, зі́тре)

 

підітну́ти (підтя́ти), підітну́ — піді́тнеш, піді́тне...

(також розі́тне, віді́тне)

розімкну́ти, розімкну́ — розі́мкнеш, розі́мкне...

(також віді́мкне, зі́мкне)

обпе́ртися, обіпру́ся — обі́прешся, обі́преться...

(також розі́пре, зі́пре, піді́пре)

підожда́ти, підожду́ — підо́ждеш, підо́жде...

(також ді́жде, зі́жде, наді́жде)

переня́ти, перейму́ — пере́ймеш, пере́йме...

(також на́йме, віді́йме, за́йме, до́йметься, ді́йметься, по́йме, обі́йме, піді́йме, при́йме)

зайти́, зайду́ — за́йдеш, за́йде...

(також піді́йде, пі́де, на́йде, зна́йде, про́йде, ді́йде, зі́йде, при́йде, наді́йде, обі́йде, пере́йде, розі́йдеться)

розісла́ти, розішлю́ — розі́шлеш, розі́шле...

(також піді́шле, за́шле, зі́шле, наді́шле, обі́шле, при́шле)

обби́ти, обіб’ю́ — обі́б’єш, обі́б’є...

(також піді́б’є, зі́б’є, наді́б’є, пере́б’є)

обпи́тися, обіп’ю́ся — обі́п’єшся, обі́п’ється)

зли́ти, зіллю́зі́ллєш, зі́ллє (зі́ллється...)

(також відді́ллє, по́ллє, наді́ллє, обі́ллє, піді́ллє)

розім’я́ти, розімну́розі́мнеш, розі́мне...

(також зі́мне)

підіткну́ти, підіткну́ — піді́ткнеш, піді́ткне...

розіпхну́ти, розіпхну́ — розі́пхнеш, розі́пхне...

(також зі́пхне, віді́пхне, піді́пхне)

зірну́ти, зірну́  — зі́рнеш, зі́рне...

обігну́ти, обігну́ — обі́гнеш, обі́гне...

(також зі́гне, піді́гне, наді́гне, розі́гне)

обжа́ти, обіжну́ — обі́жнеш, обі́жне...

(також розі́жнеться, наді́жнеш)

обме́рти, обімру́ — обі́мреш, обі́мре

(також віді́мре)

відізва́ти, відізву́ — віді́звеш, віді́зве

(також обі́зветься, зі́зве, пере́зве)

розду́ти, розідму́ — розі́дмеш, розі́дме...

Так само від усіх таких і інших дієслів, коли в них в корені група приголосних і в дієприкметниковій формі в корені немає голосного, наголос в дієприкметникові падає на приросток:

піді́рваний, піді́рвано, по́рваний, по́рвано, при́дбаний, пере́нятий, на́нятий (із пере́йнятий...), про́граний, за́браний, за́ткнутий, на́п’ятий, на́пнутий, обі́йдений, про́спаний, за́гнаний, за́гнутий, на́вчений, на́званий, пі́знаний, обі́знаний, розі́знаний, ді́знаний, при́знаний і т. ін., а так само і в дієприкметниках від дієслова -дати: по́даний, пі́дданий, про́даний, пере́даний, до́даний тощо (алеж, звичайно, потя́тий, набу́тий, пожа́тий, наби́тий, пом’я́тий, прожи́тий, уми́тий, запе́ртий, розте́ртий, підби́раний...).

Коли такі дієприкметники переходять у прикметники, то й наголос може пересуватися з приростка на наросток: навче́ний, назва́ний, підда́ний, напр.: "Краще розум прирожденний ніж навче́ний", "Один тільки брат назва́ний оставсь на всім світі" (Т. Шевч.), "Сухомлинського пана підда́ний" (М. Вовч.). Порівн. іще § 89.

Наведені наголоси в дієсловах типу розі́рве, обі́ллється, за́сне... дуже характерні для української мови, і їх можна ілюструвати, напр., такими уривками з віршованої мови:

Свічечка згасне,

Батенько за́сне (Нар. пісня)

То стопче тебе ніженькою,

То зо́рве тебе рученькою

І за́ткне тебе за шапоньку (теж)

Алеж далеко не з усіма приростками наведені дієслова мають наголос на приростку в указаних формах, бо, напр., буде пошле́, перешле́, нажне́, заллє́, перетре́, припне́ тощо, тобто в невияснених умовах наголос у цих дієсловах уже однаковий, а саме як у першій особі однини.

На жаль, не завсіди наші поети додержують поправних наголосів у цій групі дієслів, кладучи їх після приростків, напр.:

Ти, як осінь, умреш, розіллє́шся слізьми

...вітер замовкне сумний

Об різку осоку розітне́ться (Л. Україн.)

От де лихо От де серце

Разом розірве́ться (Т. Шевч.)

д) Дуже часто в дієсловах другої відміни на -и́ти в формах теперішнього (майбутнього) часу дійсного способу в усіх формах, крім 1. особи однини, наголос пересувається на один склад у напрямі до початку слова:

вари́ти, варю́ — ва́риш... ва́рять

плати́ти, плачу́пла́тиш... пла́тять

говори́ти, говорю́гово́риш... гово́рить

учи́ти, учу́ — у́чиш... у́чать

мори́ти, морю́мо́риш...

гостри́ти, гострю́ — го́стриш..., також: хвали́ти, краси́ти, вали́ти, дражни́ти, пали́ти, ціни́ти, твори́ти, мири́ти, свари́ти, яви́ти, гаси́ти, гати́ти, кади́ти, масти́ти, мости́ти, пести́ти, сади́ти, сліди́ти, роби́ти, христи́ти, повтори́ти, городи́ти, ворожи́ти тощо.

 

Наголос у прислівниках § 113.

Як і в інших частинах мови, наголос у прислівниках різноманітний, а до того ще іноді й подвійний або й потрійний. Більш-менш виразну тенденцію до послідовного, одноманітного наголосу можна вказати в декількох групах прислівників.

1. У прислівникам, що постали з іменних чи дієслівних основ і без будьяких ознак закінчень, дуже послідовно виявляється тенденція наголошувати приросток: на́вхрест, о́бмаль, на́схиль, безпере́стань, по́біч, на́двечір... — див. §§ 93, 942. Порівн. іще схожу тенденцію наголошувати приросток у іменниках такої ж конструкції в § 110.

2. У складних прислівниках з одного боку виявляється тенденція наголошувати дієслівну частину слова: доброхі́ть, мимохі́дь, мимої́здом, з другого ж класти наголос на середні склади слова: нато́мість, горі́лиць, босо́ніж, пусто́паш, водно́сталь, ліво́руч, поза́торік..., а далі й такі, як вряди́-годи, пліч-о́-пліч, віч-на́-віч, раз-по́-раз тощо.

Сюди належать і такі прислівникові словосполучення, як добри́-день, добри́-вечір, добра́-ніч, або на-добри́-день, на-добра́-ніч (пишуться ці слова і вкупі), а також і такі ще: до Се́мена, на Пе́тра, до (на) Дми́тра на означення терміну за назвою "святих", порівн. "пішов до Семе́на" тощо.

3. У прислівниках на -о, -е від прикметників з виразними наростками (-авий, -овий, -истий, -енький, -ісінький, -учий...) наголос звичайно буде той самий, що й у прикметниках: крива́во, зго́ристо, веселе́нько, чисті́сінько, нестерпу́чо і. т. ін. Але в прислівниках із таких прикметників, що наросток у них невиразний, надто ж -кий і -ний, є нахил переносити наголос на початковий склад (рідше з середини на останній):

гірки́й — гірко

смачни́й — сма́чно

холо́дний — хо́лодно

соло́дкий — со́лодко

боязки́й — бо́язко

чепурни́й — че́пурно

дороги́й — до́рого

голосни́й — го́лосно

глибо́кий — гли́боко

висо́кий — ви́соко

широ́кий — ши́роко

зеле́ний — зе́лено

поро́жнійпо́рожньо

хоро́ший — хо́роше і хороше́

гаря́чий — га́ряче і гаряче́ і т. ін.,

хоч пога́ний — пога́но, сере́дній — сере́дньо тощо.

У прислівниках із трискладових прикметників із наголосом на кінці він завсіди пересувається на початковий склад, отже й від головни́й прислівник буде го́ловно.

4. Хисткий наголос у дієприслівниках теперішнього часу на -чи. Власне у таких дієприслівниках, як ясні́ючи, сіда́ючи, моло́тячи, ворко́чучи, ру́хаючись, ду́маючи, чита́ючи, баламу́тячи, верхово́дячи і т. ін., наголос завсіди сталий, а саме такий самий, як у третій особі множини дійсного способу: ясні́ють — ясні́ючи, ру́хаються — ру́хаючись і т. ін. Але не те з три- і двоскладовими дієприслівниками, надто ж із тими, що походять від дієслів з наголошеним закінченням третьої особи множини дійсного способу. Двоскладові дієприслівники майже завсіди мають наголос на кінці: б’ючи́, ждучи́, шлючи́, жнучи́, сплячи́ і т. ін., а так само і трискладові, коли вони походять від дієслів з наголошеним закінченням третьої особи множини дійсного способу:

живу́ть — живучи́

пасу́ть — пасучи́

реву́тьревучи́

трясу́ть — трясучи́

крича́ть — кричачи́

боя́ться — боячи́сь

і т. ін. і також з більшою кількістю складів: гомоня́ть — гомонячи́, стережу́ть — стережучи́ тощо. Але подекуди такі дієслова, надто ж ті, що в них підо впливом приростків наголос може посуватися до початку слова (див. § 813), дають дієприслівники з наголосом на третьому від кінця складі:

сидя́ть — сидячи́ і си́дячи

стоя́ть — стоячи́ і сто́ячи

лежа́ть — лежачи́ і ле́жачи

Проте, здається, можна говорити, шо з різним наголосом такі дієприслівники мають інші відтінки й значіння: сидячи́, стоячи́, лежачи́ більше дієслівні, ніж си́дячи, сто́ячи, ле́жачи. На доказ цього можна навести таке. Поперше, з сидячи́ тощо легко в’яжуться чисто дієслівні додаткові слова, напр., "сидячи́ на траві" (порівн. "сидить на траві"), "стоячи́ міцно", "лежачи́ цілий день" тощо і не так природно з си́дячи і т. ін. Подруге, дієприслівники з наголосом на початковому складі легко переходять в звичайні прислівники: сто́ячки, ле́жачки, мо́вчки, я при них ніякі дієслівні конструкції вже неможливі.

У поезії трапляється в таких дієприслівниках наголос ще й на другому складі, надто в таких дієприслівниках, що замість -ячи приймають закінчення -ючи: сидю́чи, летю́чи тощо.

Звичайний наголос на початковому складі і в тих трискладових дієприслівниках, що походять від дієслів із таким самим наголосом у третій особі множини дійсного способу:

га́снуть — га́снучи

со́хнутьсо́хнучи

рі́жуть — рі́жучи

си́плять — си́плячи

пи́шуть — пи́шучи

ка́жуть — ка́жучи

у́чать — у́чачи

хо́дять — хо́дячи

ба́чать — ба́чачи

до́ятьдо́ячи

ди́вляться — ди́влячись

і т. ін., хоч буває й на останньому.