Норми української літературної мови

О. Синявський

1941

 

ЗМІСТ

Про автора

Передмова

ЛІТЕРИ І ЗВУКИ.

Альфабет § 1.

Апостроф та знак наголосу § 2.

Ненагол. е й и § 7.

Ненагол. о й у § 8.

л – ль § 9.

і – ї § 10

Додаткові уваги § 11.

ЗВУКОЗМІНИ.

Вступні уваги § 12

Чергування в дієсловах § 16

а з о § 17.

ри ли § 18

Подвоєння приголосних § 19.

г – з – ж к – ц – ч х – с – ш § 20

Приголосні перед -ство, -ський § 21.

Приголосні перед ч § 22.

2 ступ. прикметників § 23.

чи – ши § 24.

д – дж т – ч ... в дієслов. § 25

ж ч ш і т перед ц § 26.

-ся після приголосн. § 27.

Дзвінкі глухі приголосні § 28.

Випад приголосн. § 29.

Приголосні в прийменниках – приростках § 30.

Знак м’якшення (ь) § 31

Групи приголосних у прізвищах § 32.

СЛОВОЗМІНА.

ІМЕННИК.

Поділ іменників § 33.

Іменники на р § 34

Іменники на я § 35.

Перша відміна.

Назовний однини § 36

Кличний однини § 37.

Родовий однини § 38

Давальний однини § 39

Знахідний однини § 40

Орудний однини § 41

Місцевий однини § 42

Назовний множини § 43.

Родовий множини § 44.

Давальний множини § 45.

Знахідний множини § 46.

Орудний множини § 47.

Місцевий множини § 48.

Друга відміна.

Уваги до таблиці § 49.

Третя відміна.

Уваги до таблиці § 50.

ПРИКМЕТНИК.

Зразки відмінювання § 51

Тверді – м’які прикметники § 52.

Тверді прикметники § 53

М’які прикметники § 54.

Додаткові форми прикметників § 55

2. та 3. ступ. прикм. § 56

Прикметники-іменники § 57.

Застереження до прикм. § 58.

ЗАЙМЕННИК.

Особовий і зворотний § 59.

Присвійний § 60.

Вказівний § 61.

Питальний § 62.

Неозначений § 63.

Складений § 64.

Інші займенники й форми § 65.

Наголос у займенниках § 66

ЧИСЛІВНИК.

Відмінювання числівників § 67.

Рядові числівники § 68.

Дробові числівники § 69

ДІЄСЛОВО.

Дієйменник.

Закінчення дієйменника § 70.

Дійсний спосіб.

Теперішній (і майбутній) час.

Зразки відмінювання § 71

Ознаки 1. й 2. груп § 72.

а – я, у – ю, и – ї, е – є в закінч. § 73

Зміни приголосних при відмінюванні § 74.

-ся, -сь в дієсловах § 75

їсти, дати, -вісти, бути § 76.

Майбутній час.

Доконаний – недоконаний § 77.

Минулий і передминулий час.

Закінчення минулого і передминул. часу § 78.

Наказовий спосіб

Зразки відмінювання § 79

Коли -и, -ім, -іть § 80.

Коли и й і скорочуються § 81.

Умовний спосіб.

Форми умовн. спос. § 82

Видові форми дієслів

Вступні уваги § 83

Недоконаність – доконаність § 84.

Протяжні – наворотні § 85.

Значіння приростка по § 86.

Найпоширеніші форми тривання § 87.

Дієприкметники й дієприслівники.

Дієслівні прикметники § 88.

Дієприкметники § 89.

Дієприслівники § 90

Присудок на -но, -то § 91.

НЕВІДМІНЮВАНІ СЛОВА.

ПРИСЛІВНИК

Вступні уваги § 92

Прислівники чину § 93.

Прислівники місця § 94.

Прислівники часу § 95.

ВИГУК.

Розряди вигуків § 96.

ПРИЙМЕННИКИ Й СПОЛУЧНИКИ

§ 97.

СЛОВОТВІР.

Вступні уваги § 98

НАРОСТКИ.

Наростки іменникові.

Значіння їх і вживання § 99

Наростки прикметникові

Значіння їх і вживання § 100

Наростки дієслівні

Значіння і їх вживання § 101

ПРИРОСТКИ

Значіння і їх вживання § 102

СКЛАДНІ СЛОВА.

Вступні уваги § 103

Складні іменники § 104.

Складні прикметники § 105.

Складні дієслова § 106

Складні прислівники § 107

ЗАПОЗИЧЕННЯ З ІНШИХ МОВ.

Старі й нові запозичення § 108.

НАГОЛОС.

Вступні уваги § 109

Наголос в іменниках § 110.

Наголос у прикметниках § 111.

Наголос у дієсловах § 112.

Наголос у прислівниках § 113.

ОРТОЕПІЯ І ПРАВОПИС.

Вступні уваги § 114

н д т л перед і § 115.

Ненаголошене е й и та о у § 116.

і – и § 117

Приголосні в прийменниках та приростках § 118.

Звукозміни в групах приголосних § 119

Подробиці вимови § 120

Як писати складні слова (розділка) § 121.

Як писати частки (аби, будь, небудь, же, би...) § 122

Як переносити слова § 123.

Коли писати великі літери § 124.

Правопис чужих слів.

Коли писати одну, а коли дві приголосні § 128.

Коли писати в, коли у, й § 129.

Апостроф і ь у чужих словах § 135.

Відмінні й невідмінні іменники § 136

Як писати чужі слов’янські власні назви § 137.

СИНТАКСА

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Члени речення і пари

Ознаки речення § 138

Синтаксичні пари § 139.

Способи парування слів § 140.

Помічні слова у реченні § 141.

Подвійна залежність слів § 142.

Місце членів речення § 143

Стилістичний поділ синтаксичних пар § 144.

Головна пара

Безпідметове речення § 145.

Безпідметове речення на -но, -то § 146

Безпідм. речення прислівникові й дієйменникові § 147.

Безпідмет. реч. на -ло тощо § 148

Безпідметові речення на -ся § 149.

Безпідметове речення при не § 150.

Речення з відносною безпідмет. § 151.

Уваги до безпідметових речень § 152.

Складний підмет § 153.

Складний присудок § 154

Присудк. додатки в непрям. відм. § 155.

Присудкові додатки прислівн. § 156.

Присудк. додатки дієслівні § 157.

Назовні речення (безприсудкові) § 158.

Другорядні пари.

Додаток прикметниковий § 159

Додаток іменниковий § 160.

Родовий відмінок при іменах § 161

Родовий при дієсловах § 162

Давальний відмінок § 163.

Знахідний відмінок § 164.

Орудний відмінок § 165

Орудний знаряддя § 166.

Орудний при дієприкметниках § 167.

Орудний місця і часу тощо § 168.

Місцевий відмінок і прийменники § 169.

Прості прийменники

Значіння їх і вживання § 170

Складні прийменники

Значіння їх і вживання § 171

Вивідні прийменники

Значіння їх і вживання § 172

Додаток прислівниковий.

Значіння його і вживання § 173.

Дальший розвиток простого речення

Прикметники-іменники § 174.

Прикладка § 175.

Відокремлені члени § 176.

Дієприслівники § 177

Вставні слова § 178.

Окличні слова § 179.

Дієйменник § 180.

Однорідні члени речення § 181.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ.

Способи сполучування речень § 182

Рівнорядно-сполучені речення§ 183.

Неповні (підрядні) речення § 184.

Підрядні речення без сполучників § 185.

Пряма й непряма мова § 186.

СПОЛУЧНИКИ

Значіння їх і вживання § 187

Сполучні слова § 188.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ.

Вступні уваги § 189

Крапка § 190.

Знак оклику § 191.

Знак питання § 192.

Кома в реченні § 193.

Кома поміж реченнями § 194

Середник § 195.

Двокрапка § 196

Риска § 197.

Дужки § 198.

Крапки § 199.

Лапки § 200.