<< Правопис чужих слів Зміст Головна пара >>

СИНТАКСА.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ  

Члени речення і пари


Ознаки речення § 138.

Хоч найбільшу практичну вагу в синта́ксі мають окремі словосполучення, словесні пари, та все ж важко обійтися без того, що зветься звичайно ре́чення, важко цілком свідомо ставитися до своєї мови, а зокрема свідомо й поправно вживати загальновизнаної, обов’язкової пунктуації.

Найважніші ознаки речення це незалежний назовний відмінок іменника (пі́дмет) та узгоджене із ним дієслово в особовій формі (при́судок), а крім того ще певна інтонація. Основних інтонацій 3; за цим і три розряди речень і три пунктуації.

Ре́ченя-ро́зповідь вимовляється хоч і не завсіди цілком одноманітно, тобто не завсіди з тією самою інтонацією, бо на останню, між іншим, впливає більша чи менша поширеність речення, але характерною прикметою речення-розповіді є обниження, спадання голосу під кінець (на письмі крапка). Схематично інтонацію речення-розповіді можна означити

 ─────\

 де схил під кінець означує спадання голосу. Приклади речень-розповідей:

 Сонце заходить. (Т. Шевч.)

Збирали пізні гречки. (М. Коцюб.)

На сірій скелі мак цвіте. (О. Олесь)

  Найвиразнішою ознакою інтонації речення-пита́ння є дуже помітне піднесення голосу на однім якімсь слові (на письмі знак питання). Коли в реченні є питальне слово (хто де куди відкіля), то це піднесення звичайно й буває на цьому слові, коли ж його немає, то на іншому. Схематично інтонацію речення-питання можна означити

\ ───── /

де звороти вгору показують на піднесення голосу в початку, або в кінці речення.

Приклади речень-питань:

Що я мушу робити? (М. Хвильов.)

Але чи справді вмер він? (В. Самійл.)

Чи ти впився ? (Л. Україн.)

Речення-о́клик характеризується піднесеним голосом на всіх словах (на письмі знак оклику). Отже схематично інтонацію речення-оклику можна б означити прямою лінією, вищою супроти основних частин ліній речення-розповіді та речення-питання.

Приклади речень-окликів:

Весна іде! (Б. Грінч.)

Ми хочемо жити! (В. Чумак)

                       Все здолаю!

Буйним вихром закручу! (Г. Чупр.)

Таким чином словосполучення, написане без розділового знака, напр.:

Горять скрізь вечірні огні

власне не речення, і тільки один із основних знаків (. ? !) на кінці його покаже, що то вже речення і яке саме, бо тільки знаки покажуть, яким саме з трьох основних способів вимови його треба вимовляти. При тім, коли це буде речення-питання, то взагалі кажучи воно може бути в чотирьох варіянтах як до того, на яке з чотирьох слів падатиме питальний (інтонаційний) наголос.

Указані типи інтонацій трьох основних розрядів речень, звичайно, схарактеризовані лише найголовнішими рисами, насправді у живій мові ті інтонації далеко складніші й різноманітніші. Так, інтонацію питання ми можемо віддати в мові не тільки в такому реченні, де кілька слів, а й в однослівному і то зовсім легко, коли те слово кількаскладове, бо тоді питальна інтонація слова скупчується на наголошеному складі. Та навіть і односкладовому слову ми можемо надати однієї з трьох інтонацій трьох основних речень, напр.: Я. Я? Я! Але, розуміється, такі короткі речення і їх інтонації в мові виявляються тільки в контекстах, себто в зв’язках із іншими реченнями.

 

Синтаксичні пари § 139.

Але з другого боку звичайне речення є таке словосполучення, де всі члени його зв’язані між собою так, що все речення можна розкласти на пари. Жаден член речення не може не входити в якусь пару, і жадна пара в простому реченні не може стояти окремо від інших, тобто не бути зв’язаною з іншою або іншими. У кожній парі один член залежний, другий керівний, при чім керувати слово може кількома іншими, залежить же звичайно від одного (за деякими винятками, про що буде далі).

Пар у реченні буде стільки, скільки членів без одного, тобто стільки, скільки вузлів у розімкненому ланцюзі, коли рівняти їх до кількости кілець. Найважнішу пару в реченні становить підмет і присудок (головна пара), а крім тієї пари в простому реченні ще можуть бути 3 розряди додаткових, другорядних пар: пари з додатком прикметниковим, іменниковим і прислівниковим.

Наприклад, у реченні:

Хата швидко сповнилась м’якими вечірніми тінями. (М. Коцюб.)

головна пара: хата сповнялась, другорядні пари швидко сповнялась (з додатком прислівниковим), сповнялась тінями (з додатком іменниковим) і м’якими тінями та вечірніми тінями (з додатком прикметниковим).

Залежність одного члена речення від другого визначається тим, що той член відповідає на якесь питання, можливе при керівному слові.

Та тільки залежність у другорядних парах не завсіди визначається безпосереднім зв’язком залежного слова з керівним, бо часто буває ще окремо слово-зв’язка — прийменник: ходив по горі, кухлик на воду і т. ін. Прийменники — не члени речення, це помічні слова.

 

Способи парування слів § 140.

Придивляючись до синтаксичних пар, до того, як в’яжуться слова парами, побачимо три розряди їх.

1. Додаток прикметниковий так залежить від свого керівного іменника, що в нього форма цілком залежить від форми слова керівного, напр.,

вечірня тінь — вечірніми тінями і т. ін.

Це зго́да.

2. У додаткові іменниковому форма його (а саме відмінок) залежить від значіння керівного слова, найчастіше дієслова, напр.,

беру книгу — беруть книгу — бери книгу і т. ін.,

а при іншому дієслові (іншого значіння) форма додатка іменникового може бути інша, напр.,

бавлюся книгою — бавляться книгою — бавтеся книгою і т. ін.

і знов таки, як бачимо, однакова незалежно від різних форм керівного дієслова.

Це підря́дність.

Зразок посередньої підрядности можемо бачити в прикладі

сиджу з книгою — сидять із книгою і т. ін.

3. Тільки самим змістом визначається залежність невідмінюваних додатків прислівникових, що показують ознаку ознаки, отже найзвичайніше й бувають при дієсловах та прикметниках, прислівниках, напр.,

насторч дивитися

надзвичайно обережний

дуже гарно і т. ін.

Це приляга́ння.

До однієї з цих форм сполучення слів належить і зв’язка у головній парі речення, а саме про дієслово-присудок можна сказати, що воно звичайно в згоді з підметом.

 

Помічні слова у реченні § 141.

Прийменники, як і сказано вже, не належать до самостійних членів речення, не в’яжуться з іншими словами на подобу головної пари чи додаткових другорядних пар, а саме на зв’язок інших слів, членів речення, і вживаються. Отже це помічні слова.

Крім прийменників у реченні бувають ще помічні слова сполучники, що в’яжуть слова однорядні, напр., і, та, але тощо (а в складних реченнях сполучники зв’язують цілі речення).

До помічних слів треба віднести й дієслівну зв’язку є, був, були...

Усі помічні слова вимовляються без наголосу, або принаймні з дуже ослабленим наголосом.

Тим то іноді тільки наголосом і можна визначити зміст фрази, чи речення, чи попросту синтаксичної пари. Це буває тоді, як те саме слово вживається в українській мові і як член речення тобто, напр., як прислівник, іменник, і як помічне слово прийменник або сполучник. Так, написане довкола діброви двозначне: коли довкола читати без наголосу, отже так, як прийменник (на селі, біля гаю, понад лісом...), то це буде одно, і довкола діброви тут тільки частина синтаксичної пари як відповідь на питання "де?" іти́ довкола дібро́ви, бу́ти довкола дібро́ви... коли ж довкола читати з наголосом (довко́ла), то це вже прислівник, а діброви не родовий однини, як у попередніх сполученнях, а назовний множини, і ввесь вираз довкола діброви зовсім іншого значіння (порівн. довкола лі́су і довкола ліси́ тощо).

Коли читати вірші М. Чернявського

Непримітний і убогий

За людського течією,

Я проходжу над землею

Край недовгої дороги.

не наголошуючи зовсім край, себто читаючи його за прийменник, то це буде одно значіння (прохо́джу край доро́ги), алеж коли читати кладучи наголос на край, то це вже буде інше, бо край тут буде додаток іменниковий в парі прохо́джу край (порівн. прохо́джу краї́ну, прохо́джу доро́гу), де край залежить від проходжу, а дороги залежить від край (порівн. поча́ток доро́ги, сере́дина доро́ги...). Та це останнє читання наведеного уривка було б непоправне, принаймні гірше за перше, бо коли б його прийняти, то довелося б класти наголос на всіх помічних словах (і, за, над і навіть на приросткові не в непримітний).

Недобрий вийшов вірш у М. Рильського:

Край сонця пурпуром заблис із-за діброви.

бо за розміром його (ямбічним) треба читати край без наголосу, а проте зміст вірша зовсім ясно показує, що край іменник, а не прийменник, і на нього треба класти наголос: кра́й со́нця.

Так само двозначні будуть і складні речення:

Я знаю, що ти робиш,

Він довідався, як ми прийшли.

Залежно від того, чи читати їх із наголосом на що і як, чи читати без наголосу, себто чи прийняти що як займенник і додаткове слово при робиш (що робиш, порів. діло робиш, дурницю робиш...), чи прийняти за сполучник (і тоді робиш неперехідне дієслово без додатка іменникового знахідного відмінку), або прийняти як за прислівник і додаткове слово до прийшли (як прийшли, порівн. так прийшли, швидко прийшли...), чи за сполучник. Тим то в таких випадках можливої двозначности чераз можливість подвійного читання слід ставити наголос на такі слова, як ото що, як, коли вони не сполучники: Я знаю, що́ ти робиш. Він довідався, я́к ми прийшли.

 

Подвійна залежність слів § 142.

Дуже виразна залежність додатків прикметникових (рід, число, відмінок) майже ніколи не буває сумнівна, себто не може бути подвійна. Залежність додатків прислівникових хоч і зовсім нічим звуковим (закінченням) не позначена, все ж досить обмежена тим, що додатки прислівникові майже ніколи не бувають залежні від іменників, дуже рідко від прикметників та прислівників, отже майже завсіди тільки від дієслів. Та не те з додатковими іменниками, надто ще такими, що упідряджуються за допомогою прийменника. Такі додатки частенько можуть залежати від різних слів у реченні, бо граматична залежність їх невелика, а щодо значіння їх, то воно дозволяє сполучатися їм із різними категоріями слів. Напр., у реченні

Він ґримує Настю з кам’яним виразом. (С. Васильч.)

додаток іменниковий з (кам’яним) виразом ми можемо віднести і до ґримує і до Настю, бо в українській мові цілком звичайні сполучення і ґримує з (кам’яним) виразом, ґримувати з (кам’яним) виразом тощо, і Настя з (кам’яним) виразом, Настю з (кам’яним) виразом і т. ін. Тим ми й не можемо втямити, кому саме автор бажав приписати "кам’яний вираз" Насті, чи тому, хто її римував.

Двозначні обидва речення в такому вірші:

Везли їх ранених в борні з салдатами,

Везли їх стомлених в тюрмі за ґратами. (О. Олесь)

бо з салдатами можна однести до везли ("як везли?" — з салдатами) і до борні ("яка борня" "з ким борня?" — з салдатами), а також і за ґратами можна віднести й до везли і до стомлених ("де стомлені?" — за ґратами).

Так само в реченні

Довго дививсь я на море

І плакав в журбі нерозважній

Над безталанням людським

На лоні байдужім природи (М. Черняв.)

увесь останній рядок ми могли б віднести і до безталанням і до плакав, бо можливі пари і безталання на лоні і плакав на лоні —  можливі і взагалі і в данім складнім реченні. А в реченні

Над верхами дерев під срібним промінням плинуть кудись барвистими стрічками мої давні згадки. (С. Васильч.)

хоч і немає помітної в значінні двозначности, все ж ми не могли б сказати, від чого залежить під (срібним) промінням, чи від дерев, чи від пливуть, бо обидва зв’язки можливі.

Така двозначність через подвійну залежність певних членів речення інколи не шкодить ясності думки, але здебільшого вона заваджає точно зрозуміти речення, надто ж коли воно тільки написане, бо тоді автор речення не може надолужити неясність інтонацією абощо.

Але в діловій мові така двозначність взагалі небажана, бо вона не тільки затемнює думку, а подекуди й зовсім калічить її.

Наведу декілька прикладів разючої двозначности через подвійну залежність слів у реченні.

Гінденбур до останніх днів війни був анексіоністом і виступав проти всіх течій на користь складення миру. ("Вісти" 1925. № 88).

Читаючи швидко, можна віднести на користь (складення миру) і до виступав, а не тільки до течій, що мав на думці автор.

Зовсім інший зміст буде в реченні

Союзні синдикати закупили ліс для своїх підприємств на Україні. ("Вісти" 1926. № 116), коли на Україні віднести до закупили і коли до підприємств.

Цілком хибно можна зрозуміти й речення:

Дігтяр, вийшовши з в’язниці, повідомив про катування прокурора. ("Вісти" 1924. № 58), як до парування повідомив прокурора чи катування прокурора.

Ясно, що подібна двозначність, надто у документах, може призвести до величезних непорозумінь.

Хоч прийменникові додатки (посередня підрядність) і найбільше надаються до двозначности через подвійну залежність, все ж зрідка бувають двозначні й

безпосередньо підрядні іменники, як от, напр.:

Дивлюся навколо і скрізь пізнаю́

І рідную душу і долю свою:

Ті ж муки щоденні і щастя бажання,

Ті ж мрії зрадливі і ті ж поривання. (М. Черняв.)

де і граматично і змістом в’яжуться пізнаю́ щастя (тоді бажання залежить від щастя) з одного боку, а з другого і пізнаю́ бажання, (тоді щастя залежить від бажання).

Взагалі в випадках подвійної залежности важить місце залежного члена, і його природніше віднести до ближчого з мовних керівних слів, хоч як побачимо в

наступному §, це далеко не завсіди може вирішити справу. Тільки в таких хіба випадках, коли додаток іменниковий із прийменником змістом своїм не в’яжеться з дієсловом, а в’яжеться з іменниками, близькість його цілком визначає і залежність, напр.,

Хлопець із (сірими) очима зиркнув на діда.

і

Хлопець зиркнув на діда з (сірими) очима.

З усього цього, між іншим, ми бачимо, що не вміючи розкладати речення на пари, себто не вміючи визначати залежність слів у реченні, ми не зможемо цілком свідомо поставитися до своєї й чужої мови, зокрема свідомо уникнути, коли треба, двозначности речення, довести й виявити її тощо.

 

Місце членів речення § 143.

В українській мові наступність членів речення, себто місце підмета, присудка, додатків іменникового, прикметникового й прислівникового, взагалі не визначена, дуже часто, напр., те, чи поставити підмет перед присудком, чи навпаки, залежить попросту від волі промовця чи автора, або навіть від того, що раніш виникло в процесі говоріння чи письма в свідомості людини, що може бути й випадкове. Та хоч лад слів у нас взагалі й вільний, все ж можна говорити про звичайний, себто більше поширений лад, і лад менше поширений.

Так, підмет перед присудком (безпосередньо чи так, що поміж ними ще є якесь другорядне слово) в українській мові кладеться разів у два частіше, ніж навпаки. Далеко частіше додаток прикметниковий кладеться перед керівним іменником (звичайно безпосередньо перед ним), ніж навпаки — разів у п’ять-шість. Так само багато більше додаток прислівниковий, стоїть перед своїм керівним словом, ніж після нього — азів у три- чотири. А додаток іменниковий здебільшого стоїть після керівного слова — майже вдвоє частіше, ніж перед ним. Отже, типове щодо ладу слів речення української мови буде таке, напр.:

Ліс ще дрімає в передранішній тиші. (М. Коцюб.)

Зорі тихо блимали на темному небі. (Теж)

Тільки ж не слід думати, що справді поширених речень найбільше в мові саме достоту з таким розпорядком членів: наведені числові відносини стосуються тільки окремих пар (підмет — присудок, іменник — додаток прикметниковий тощо), цілих же поширених речень із усіма членами речення "на своєму місці", на подобу цих двох зразків із мови М. Коцюбинського, зовсім не більшість, а навіть дуже мало, бо часткові порушення нормального місця того чи того члена речення дуже поширені.

Нормальний лад слів у реченні-розповіді звичайно зв’язаний із певним ритмо-наголосом, лад порушений, надто ж перенесення слова з нормального свого місця в середині речення на край (на початок або кінець) здебільшого порушує й нормальний ритмо-наголос, вимагаючи більшого наголосу на винесене слово. На доказ цього можна навести, напр., речення:

Це вчора трапилось.

і

Вчора це трапилось.

Взагалі порушення нормального ладу слів у реченні дуже часто знаменує неспокій і прискорення в ході думки.

Причин до порушування нормального ладу слів у реченні багато, і вони надто різноманітні, ми ж спинимося иа деяких тільки з них найголовніших, зауваживши тут лише, що хоч усі ми в звичайній нашій мові й несвідомі нормального ладу слів у реченні, але стихійно ми його відчуваємо, на доказ чого можна навести те, що коли перед нами дуже складна і заплутана фраза, коли хтось не розуміє якогось довгого речення, надто в віршах, ми намагаємося зрозуміти або пояснити іншим саме тим способом, що переставляємо слова завсіди в напрямі наближення їх до вищенаведеного нормального ладу: підмет перед присудком, додаток іменниковий після дієслова і т. ін.

Ось деякі з причин порушування нормального ладу слів.

Поперше. Коли треба зміцнити, підкреслити значіння слова, то з дальшого місця звичайного ладу речення те слово добре поставити на перше місце:

Реве, стогне хуртовина. (Т. Шевч.)

Смутна сіла за роботу наша Галочка. (Гр. Кв. -Осн.)

І довго ще дві хмароньки стояли мовчки в ряд. (О. Олесь)

З тією ж метою спинити увагу читача (слухача) на слові, висунути його з-поміж інших, надто ж коли таке слово за звичайного ладу губилося б десь серед інших (напр., у складних реченнях), його переносять на кінець:

У цю величну хвилину тихо розгортаються кущі, і на галяву виходить — X о. (М. Коцюб.)

Як до наміру й потреби другорядну, синтаксичну пару можна зовсім розірвати, поставивши частину її на незвичайному для неї місці на кінці, а другу на початку, заховавши таким робом головну пару в середину і звівши її на другорядне місце:

Жінку він мав добру, роботящу. (М. Вовч.)

Подруге. Коли в реченні збігається кілька додаткових членів, залежних від того самого керівного слова і тієї самої категорії, то не раз їх розставляється супроти звичайного ладу навкруги того керівного слова. Звичайно, це передусім буває при дієсловах (дієприслівниках), що взагалі при собі мають найбільше додаткових слів, отже з додатками іменниковими та прислівниковими:

Ясний соняшний промінь срібною доріжкою лягав по снігу межи довгими тінями. (М. Коцюб.)

Чайки цілими зграями літали над водою. (Л. Україн.)

Іде... шепнула панночка і раптом випросталась гордо. (Л. Україн.)

Все це... знову вирине тільки тоді, як... (С. Васильч.)

Тінь швидко побігла геть аж на середину моря. (Л. Україн.)

Таке порушення звичайного розкладу слів у реченні буває не тільки кращим, а й неминучим, коли без того можлива небажана двозначність через подвійну залежність додаткового іменника, напр., треба виклопотати допомогу від держави хоч і можна зрозуміти так, що від держави ніби залежить від виклопотати (виклопотати від держави), але ще природніше зрозуміти можна так, що від держави залежатиме від допомогу

(допомога від держави), що, взагалі кажучи, далеко не те саме, бо можна клопотатися про "допомогу від держави", а можна й "від держави" про допомогу, себто через державу. І от коли бажано реченню надати другого значіння, то слід від держави поставити перед дієсловом: треба від держави виклопотати допомогу.

Щодо додатків іменникових із прикметниками, то часто вони й не порушують власне звичайного ладу слів, стоячи перед дієсловами, бож вони не раз і мають прислівникове значіння, як про це й говорилося в § 92, а прислівники ж здебільшого й кладуться перед дієсловом. Отож до нормального порядку слів слід віднести не тільки такі випадки явних прислівників, як у Не додому вночі йдучи з куминої хати... (Т. Шевч.), а й такі формально додатки іменникові, як у І з хмари тихо виступають обрив високий, гай, байрак. (Т. Шевч.).

Потретє. Не на звичайному своєму місці члени речення стоять ще й тому, що цього вимагає зв’язок їх із словами сусіднього речення чи більш-менш самостійного словосполучення, напр.:

Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. (М. Коцюб.)

Почетверте. У віршовій мові, де вимоги певного ритму призводять іноді до мовних незвичайностей, взагалі припускається далеко більше порушування нормального ладу слів, ніж у прозовій мові:

Туди мою пориває рано й вечір душу. (Нар. пісня)

З укритого гнізда в скалистій десь щілині

З тяжким він розмахом рвонувсь під хмари сині. (Ів. Франко)

(зам. звичайного ладу "З укритого десь у скалистій щілині гнізда він з тяжким розмахом рвонувсь під сині хмари").

У безодні Чорне море

Прийняло її свої. (Б. Грінч.)

Попід дібровою стоять

Вози залізної тарані:

То щедрої гостинець пані (Т. Шевч.)

Проте таке порушення не повинне переступати певних меж природности й зрозумілости, бо інак вірш, не досягає вже своєї мети. Так, сполучники, напр., у складних реченнях, поставлені після дієслова, справляють вражіння ніби не української й синтакси, як от у Б. Грінченка:

І зелені пишні віти...

Не могли на нас глядіти

І не заздрити щоб нам.

Поп’яте. Нарешті лад слів до деякої міри залежить і від особистого уподобання: в межах певних можливостей окремі письменники в своїх творах дають перевагу тій чи іншій наступності слів у тих чи інших парах, а то й взагалі переплітаючи слова незвичайним способом, що подекуди накладає на їх мову певної відмінности, разом із іншими індивідуальними мовними засобами характеризуючи їх індивідуальний стиль.

Так, у Марка Вовчка досить часто трапляються прикметникові додатки після своїх керівних слів, а не перед ними; навпаки, дуже рідко у В. Винниченка, Б. Грінченка, М. Коцюбинського, Гр. Квітка-Основ’яненко і Т. Шевченко супроти інших письменників люблять частіше ставити додаток іменниковий перед дієсловом (По діброві вітер віє...). Навіть і в науковій мові подибуємо іноді досить своєрідний порядок слів і взагалі незвичайні конструкції щодо місця слів у реченні, як от дальші над тими матеріалами і творами досліди; грошовий прибуток жадної не мав ціни; ставало перед ним питання і про долю свого літературного надбання, що вже не стрівало зовнішніх, щоб з’явитися в світ, перепон і т. ін. (див напр., Зап. Істор.-Філол. Відділу ВУАН ч. 2—3).

Нарешті слід указати на один випадок, коли порядок слів має обов’язковий характер. Це місце підмета супроти додатка іменникового знахідного відмінку без прийменника (обидва однини або множини) в таких випадках, де назовний і знахідний однакової форми, як от курча їсть просо, а не просо їсть курча тощо. У таких реченнях, надто коли підмет і додаток можуть заступати один одного, слід ставити підмета перед додатком іменниковим за звичайною нормою їх наступности, хоч би останній припадав і перед дієсловом, чи дієслово стояло перед підметом. Це ми й спостерігаємо в добрій мові, напр. (додатки підкреслені):

Хай побачить сонце труп мій,

Глянувши з туману. (М. Черняв.)

Поток століття зносив гніт,

Терпів ярмо й сваволю. (О. Олесь)

Тополі арфи гнуть. (П. Тич.)

Наші лати переходять панські шати. (Нар. присл.)

Пливуть собі співаючи,

Море вітер чує. (Т. Шевч.)

Голуба чадра та по морю, по морю, по морю — аж туди, де небо в море вп’ялося, обняло небо море, а море небо. (О. Вишня)

Порушення такого ладу в подібних реченнях можна припускати лише тоді, як саме значіння слів не допускає двозначности, напр.:

Тільки той досягає мети, хто іде,

Тільки той, хто горить, не згорає;

Стеле килим для нього життя молоде,

Смерть вінок йому вічний сплітає. (О. Олесь)

(килим — знахідний, що занадто кидається в вічі в парі стеле килим).

... степи, шляхи,

Мов сарана, вкрили

Барони, герцои і дюки. (Т. Шевч.)

Жито ріже шлях. (М. Бурдун)

Інший характер обов’язковости місця за такими словами, що звичайно не визначають конкретних речей чи взагалі тям, а лише надають іншим словам із таким значінням певних додаткових відтінків загального характеру. Це деякі прислівники тощо більше формального значіння, і вони звичайно стоять перед тими словами, що до них стосуються, наближаючись цим до прислівників, сполучників. Це, напр., такі слова, як уже, ще, тільки, не тощо. Деякі з них можуть стояти і перед словом і після нього, але звичайно вимовляються майже без наголосу, ніби як частина того слова, що до нього стосуються. Напр.:

Тільки він може це зробити.

(вимов. майже як "тількиві́н")

Він тільки може це зробити.

(вимов, як "ві́нтільки")

Він тільки може, але не хоче.

(вимовл. як "тількимо́же")

Він може зробити тільки це добре.

(вимовл. "тількице́")

Він може зробити це тільки добре.

(вимов., як до значіння або "це́тільки" або "тількидо́бре" або "ті́льки до́бре")

Щождо не, то воно може стояти перед усіма самостійними членами речення, як це можна перевірити й на такому речені, як

Тільки він може це зробити

де не може бути перед кожним словом, надаючи йому заперечного змісту. Зокрема ж не в жадному разі не може стояти поміж прийменником та іменником (не можна ж сказати "перед не хатою", а тільки не перед хатою і т. ін.)

Звичайно ж, коли не ввіходить в ціле слово як його приросток (див. § 10214), то тоді й прийменник перед таким уже цілим словом може бути, напр. для недоброї людини, з незнайком, перед неписьменним і т. ін. От чому ніяк не можна написати й сказати "для не курців", як ото висить в вагонах, бо немає ж слова "некурець", як немає напр., "неписьменник" (хоч є неписьменний). Див. іще § 187 не.

Так само завсіди наперед висуваються й питальні займенники та прислівники в реченнях-питаннях.

 

Стилістичний поділ синтаксичних пар § 144.

У § 140 ми встановили три розряди синтаксичних пар, беручи на увагу спосіб парування слів. Але в мовній практиці раз-у-раз повстає питання чи можна вжити того чи іншого словосполучення, чи доречно його вжити, як ставитися до таких виразів і словосполучень (пар), що хоч і подибуються в найкращих письменників, але не рекомендуються сьогочасними граматиками, абощо.

Таким чином треба вміти належно оцінювати словосполучення з погляду їх стилістичної вартости. Щодо цього, то синтаксичні пари насамперед поділяються на звичайні, можливі й хибні, або дефектовні.

Звичайні — це ті, що не викликають сумніву й властиві мові в усім її обширі, як напр., казати правду, гарний на вдачу, дякувати йому і т. ін. До можливих словосполучень належать ті численні в мові конструкції, що вживаються поряд, рівнобіжно з іншими, як от казати про кого і казати за кого, плакати за ким і плакати по кому (кім), потреба на підручники і потреба в підручниках (і навіть потреба підручників), брати до уваги і брати на увагу, мені голова болить і у мене голова болить, обернутися у кого і обернутися ким, обстоювати за чим, обстоювати за що і обстоювати що і багато інших.

Не можна сказати, що такі словосполучення завсіди цілком рівновартні, рівнозначні й однаково поширені. Деякі з них бувають більше поширені, "звичайніші", іноді властиві окремим письменникам, деякі потроху виходять із ужитку, але взагалі вони потрібні й корисні, бо передусім дають можливість легше й різноманітніше висловлюватися.

До хибних синтаксичних пар належать такі, що без потреби й усупереч звичайній нормі занесені з інших мов, абощо, от як "дякувати кого" (замість звичайного дякувати кому), "глузувати над ким" (замість глузувати з кого), "учитель по аритметиці" (замість учитель аритметики) тощо.

Визначається хибність словосполучень тим, що їх уникають найкращі письменники, їх немає по гарних словниках української мови, нарешті їх не рекомендують у граматиках. Коли до всього цього ще можна додати, що їх нема й у народній мові, то це буде зовсім достатня підстава вважати такі словосполучення хибними.

Та на цім не досить. Щоб свідомо орудувати мовою, зокрема формами словосполучень, треба ще уміти вирізняти синтаксичні архаїзми, льокалізми, вульгаризми, барбаризми як певні стилістичні засоби й можливості. Так само, як і окремі слова, словосполучення можуть бути для нашої доби вже застарілі (архаїзми), хоч у старших письменників вони ще й трапляються. Одні з таких архаїзмів зовсім виходять із літературного вжитку, тобто стаються вже хибними для сьогочасної мови, як напр., звичайні в старій українській мові і поширені в Квітки-Основ’яненка форми давального відмінку множини іменників із прийменником по ("ходити по дворам" тощо), інші тепер тільки зрідка вживаються, переважно з спеціяльним стилістичним наміром. Напр., словосполучення як "ходити к кому" тощо колись були звичайнісінькі в мові і досить іще поширені в Ів. Котляревського, як от

Еней к Лавренту підступив.

Як тільки виступили к бою.

Князь на поміч к ним іде.

і т. ін., тепер уживаються лише в таких виразах, як к лихій годині, к бісу, к святу тощо, в інших же хіба тільки як архаїзм. Не вживаються тепер уже й конструкції при дієсловах говорити, молити, просити і подібних із прийменником о, хоч на своєму місці, як архаїзми, вони ще можуть траплятися, як ото в Т. Шевченка о смерті благати, або в П. Куліша об тобі молитись.

Місцеві вирази (синтаксичні провінціялізми або льокалізми) особливо часто трапляються в західньоукраїнських письменників, бо і в говорах тамтих чимало місцевих мовних особливостей, напр., "будемо ходили" (замість будемо ходити, ходитимемо), "хату будується" (замість звичайнішого хата будується), "радитися кого" (замість радитися з ким) і т. ін.

До вульґаризмів належать такі форми словосполучень, що хоч і властиві народній мові, але в літературній звичайно не вживаються і відчуваються в ній як вирази простацькі, напр., "читати у книжку".

Синтаксичні барбаризми, надто ж штучні сполучення, витворені за чужомовними зразками, взагалі досить численні й різноманітні в літературній мові. Подекуди вони вже цілком унатурені й зовсім не відчуваються за барбаризми, подекуди ж змагаються з конструкціями чисто українськими, подекуди тільки захаращують мову як непотріб. Приклади: "пів на п’яту", "десять хвилин на другу" тощо складені за німецьким зразком і вживаються навіть частіше, ніж природніші конструкції "пів до п’ятої" або "пів п’ятої"; "ждати на кого" з польсько-німецької (поруч своєї конструкції "ждати кого"); "проситься не палити" з польської мови (краще б уживати "просять не палити", "просимо не палити"); "у цім відношенні" за російсько-німецьким зразком (краще б "щодо цього", "з цього погляду"); "згідно з чим" з російської (природніша конструкція, "у згоді з чим"); "місця для сидіння" з рос. замість "місця сидіти"; "о що ходить" з польск. замість "про що йдеться", "в чому річ" і т. ін.

Дуже багато в мові конструкцій рівнобіжних, але насправді не рівнозначних. Про такі конструкції, надто ж коли вони стосуються до цілих рядів словосполучень, не раз іще буде мова в наступних §§, а тут треба тільки підкреслити вагу й потребу розрізняти, де можна, значіння таких конструкцій, щоб уміти якнайповніше використовувати синтаксичні можливості і не збідняти своєї мови безпідставним обминанням одних конструкцій і пристрастю до других. При дієсловах особливо часто бувають такі подвійні конструкції з різним значінням, надто ж на вираз конкретніших чи виразніших і абстрактніших чи дальших стосунків. Ось кілька прикладів.

При дієслові належати, м. ін., можливі дві конструкції: з давальним та родовим з прийменником до належить мені і належить до мене. Але це різнозначні конструкції, бо перша визначає належність у тісному і здебільшого матеріяльному значінні, друга ж указує на відношення тільки:

Увесь край належав Вишневецьким. (О. Сторож.)

Ви тепер належите до дому де Мендозів. (Л. Україн.)

То до мене не належить. (Б. Грінч.)

Отож належати кому може книжка, слово, думка ("чиє" воно?), а належати до когось або чогось може хтось або щось в іншому значінні, а саме, заховуючи свою самостійність, тільки стосуватись, торкатись, відноситись, напр., справа належить до такої то установи, належати до партії тощо.

Можна сказати: Цей твір належить такому то письменникові, але він до поезії не належить.

Певна річ, можуть бути й такі випадки, коли й обидві конструкції можливі, напр., будинок належить житлокопові і будинок належить до житлокопа, хоч і тут добрий знавець мови впіймає різні відтінки значіння, але в жадному разі не може будинок "належати до Іваненка", а тільки "Іваненкові".

Дві конструкції і при дієслові заздрити (заздростити): з знахідним після прийменника на та з давальним — заздрити(сь) на що і заздрити кому, чому. Перша конструкція вживається тоді, коли предмет заздрощів щось матеріяльне і предметне (отже заздрити на щось власне "дивитись на щось"), якже́ предмет заздрощів щось нематеріальне або взагалі щось складне, коли й саме дієслово набирає абстрактного значіння, звичайна конструкція з давальним:

На велику худобу, батьківщину її заздрились. (Г. Барв.)

Як я ще напечу медяників, то й Меценат на оргію позаздрить. (Л. Україн.)

Молодь заздрила поетам. (М. Рильськ.)

Хто заздрить другому, той своє не поживе. (Нар. присл.)

Заздрив струмочок глибокому річищу, повній, як око, воді. (Дн. Чайка)

Звичайно, можливе й вагання:

Потай заздрив на красну Максимову долю. (В. Підмог.)

Хай щастю нашому весь світ тоді заздростить. (М. Рильськ.)

Цікава чисто книжна конструкція при дієслові дивитися. Звичайно це дієслово буває або без безпосереднього додатка іменникового і хібащо з додатковим реченням ("він дивиться, як...", "він дивиться, що..."), або з додатком іменниковим знахідного відмінку з прийменником на: дивитися на кого або що. Але в книжній мові розвинулася ще одна конструкція додатка іменникового в знахідному відмінку без прийменника на означання особливого об’єкта і з особливим уже відтінком значіння самого дієслова. Це в посиланнях "див. кн. 2", "див. розд. 5.", "див. § 7." і т. ін., де, напр., "дивись книгу другу" зовсім не те, що "дивись на книгу". Ця книжна конструкція ніби стоїть посередині між попередніми двома, і об’єкт тут при дієслові далекий (як і конструкції з як, що тощо). Тим після "див." може бути власне й назовний відмінок "дивись: книга перша".

У наступних §§ ми не раз спинятимемося на рівнобіжних конструкціях, надто ж коли вони ніби змагаються в мові і плутаються, а проте вони не рівнозначні і добрі лише на своєму місці.