Сторінка присвячена правописним проблемам, термінології

Український правопис (1928)

Проєкт Українського правопису (1999)

      Обговорення

Desiderata в справі нашого правопису

Коротка історія "Українського правопису"

Так нас навчали правильних проізношеній

1933 ій рік в історії української мови: чинна норма та правописна практика (на прикладі редакційної політики газети «Комуніст»)

 

Термінологія

Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології

Правописні проблеми термінології

Структурні зміни української наукової термінології протягом двадцятого сторіччя

Застандартовані правила ділового та наукового стилю

Засади унормування української фахової термінології. Стандартизація термінології

8 Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології СловоСвіт 2004"

Нормалізована українська науково-технічна термінологія

Прізвище в терміні

Про магнет

Гніздо терміна на позначення явищ, пов’язаних із магнетизмом, за термінологічними словниками ХХ сторіччя

Вкрадена ера

Потяг до потягу (українська термінологія)

Мовна специфіка українського терміна

Процесові прикметники в науковій мові

Про нові слова та відповідники в перекладних словниках наукової мови

Про неточності природничої наукової термінології

Сутнісна й знаннєва вербальні наукові мови та їх наукознавчі обґрунтування 

Корчі радяномовного словникарства. За мову, термінологію і ще дещо

Вісник НА "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології". № 709

До проблеми словотвірного калькування в матетатичній термінології доби українізації

Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов

Писати разом


Обговорення

Правопис: хто судді?

Вік живи, вік перевчайся – неграмотним умреш

Менше винятків - менше помилок

Суржик иржавіє?

Сучасні проблеми українського правопису

Модернізований правопис-24

Новий правопис. Без істерик

Конституція мови нашої

Захистіть правопис

Історико-психологічний аспект нашого правопису

Бесіда з професором О.Пономаревим

Про можливі часткові зміни в сучасному українському правописі

Склад Правописної комісії

Лист секретаріату ради Національної спілки письменників України

Правописне божевілля

Правопис для «Критики»

То чи буде новий український правопис?

Недержавний правопис державної мови

Правопис чужомовного походження

Наразі над теренами...

Дискусія в "Критиці"

Правописний fin de siecle: галуження як діагноз

Доля проекту нової редакції “Українського правопису"

Ненаукові пристрасті навколо українського правопису

Україна одержала, нарешті, свого корифея всіх наук?

Зміни в українському правописі

Орфографическая трагедия

Чи потребує реформи чинний правопис?

«Український правопис»: великий секрет для маленької компанії фахівців

Ретроспектива сполучних засобів що, що+pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубстантивним: нормативний аспект

 


УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (ПРОЄКТ-99)

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ В XX ст.

ЗМІСТ

Анотація

І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА

Голосні

§ 1. Ненаголошений О

§ 2. Ненаголошені Е, И

§ 3. І, И на початку слова

§ 4. Ї

§ 5. Я, Ю, Є

§ 6. Апостроф

§ 7. ЙО, ЬО

Чергування голосних

§ 8. Чергування О-І, Е-І; О-Е, що не переходять в І; відхилення в чергуванні О-І, Е.-І

§ 9. Чергування Е-О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

Чергування голосних у дієслівних коренях

§ 10. Чергування О-А; чергування Е, О (невипадні) – І; Е (випадний) - И

§ 11. Чергування У-В

§ 12. Чергування І-Й

§ 13. Чергування 3 - ІЗ -ЗІ(ЗО)

Приголосні

§ 14. Літера Г

§ 15. Літера Ґ

§ 16. Буквосполучення ДЖ, ДЗ

§ 17. Літера Щ

§ 18. Написання дзвінких приголосних

Позначення м’якості приголосних

§ 19. Коли пишеться Ь

§ 20. Коли Ь не пишемо

Зміни приголосних при їхньому збігові

§ 21. Зміни приголосних перед -СЬК-(ИЙ), -СТВ-(О), -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ-, -ЧК-, перед –Ш-(ИЙ) (у формах вищого ступеня порівняння прикметників і прислівників) та перед суфіксом -Н-

Спрощення груп приголосних

§ 22. -Ж(Д)Н-, -3(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л-, -3(К)Н-, -С(К)Н-, -С(Л)Н-

Подвоєння приголосних

§ 23. Подвоєння приголосних при їхньому збігові

Правопис префіксів

§ 24. З-, (ІЗ-, ЗІ-), БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ-, ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-, АРХІ-

Правопис суфіксів

§ 25. Іменникові суфікси (-ИК, -НИК та ин.; -ИВ-(О), -АЛЬНИК, -ИЛЬНИК та ин.; -АЛЬ, -ЕНЬ. -ЕЦЬ та ин.; -ЕНН-(Я), -ИНН-(Я), -ІНН-(Я) та ин. ; -ЕН-(Я) [-ЄН-(Я)], -ЕЧОК [-ЄЧОК], -ЕЧК-(А) [-ЄЧК-(А)], -ИЧОК, -ИЧК-(А) та ин.; -ЕНК-(О) [-ЄНК-(О)]. -ЕНЬК-(0, А) [-ЄНЬК-(О)], -ИСЬК-(О) [-ЇСЬК-(О)], -ИЩ-(Е) [-ЇЩ-(Е)], -ОВИЧ, -ІВН-(А) [-ЇВН-(А)], -ІВК-(А) [-ЇВК-(А)], -ОВК-(А), -ОК, -ИР. -ИСТ, -ИЗМ, -ІР, -ЇСТ, -ЇЗМ)

§ 26. Прикметникові та дієприкметникові суфікси (-Н-(ИЙ), -Н-(ІН), -АНН-(ИЙ), -ЕНН-(ИЙ), -АН-(ИЙ), -ЕН-(ИЙ), -ИЧН-(ИЙ),-ІЧН-(ИЙ) [-ЇЧН-(ИЙ)], -ИН, -ЇН, -ИН-(ИЙ), -ЇН-(ИЙ), -ИСТ-(ИЙ), -ЇСТ-(ИЙ), -ЕВ-(ИЙ), -ЄВ-(ИЙ), -ОВ-(ИЙ), -УВАТ-(ИЙ) [-ІОВАТ-(ИЙ)], -ОВАТ-(ИЙ), -ОВИТ-(ИЙ)

§ 27. Дієслівні суфікси (-УВА-(ЮВА-), -ОВА-, -ОВУВА-, -ІР-(-ИР)

Правопис складних слів

§ 28. Сполучні звуки

§ 29. Складні іменники

§ 30. Прикладки

§ 31. Складні числівники та займенники

§ 32. Складні прикметники

§ 33. Прислівники

§ 34. Прийменники

§ 35. Сполучники

§ 36. Частки

Уживання великої та малої літер (букв)

§ 37. Велика та мала літери в тексті й реченні

§ 38. Велика та мала літери при вигуках, звертаннях, прямій мові, цитатах

§ 39. Велика та мала літери в назвах людей, істот і посад

§ 40. Велика та мала літери в географічних та астрономічних назвах

§ 41. Велика та мала літери у назвах установ та організацій

§ 42. Велика та мала літери в назвах історичних подій, епох, пам'яток, назвах календарних дат

§ 43. Велика літера в заголовках, назвах книг, творів мистецтва, наукових праць, офіційних документів, почесних нагород

§ 44. Велика та мала літери в назвах форумів, з'їздів, сесій, конгресів, наукових конференцій, симпозіумів, фестивалів, спортивних змагань

§ 45. Велика та мала літери в найменуваннях сортів рослин

§ 46. Велика та мала літери в назвах, що беруться в лапки

§ 47. Велика та мала літери в скороченнях

Правила переносу

§ 48. Орфографічні правила переносу

§ 49. Технічні правила переносу

§ 50.Знак наголосу

II. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

Іменник

§ 51. Поділ на відміни

§ 52. Поділ на групи

§ 53. Зразки відмінювання іменників

§ 54. І відміна. Однина

§ 55. І відміна. Множина

§ 56. II відміна. Однина. Родовий відмінок

§ 57. II відміна. Однина. Давальний відмінок

§ 58. II відміна. Однина. Знахідний відмінок

§ 59. II відміна. Однина. Орудний відмінок

§ 60. II відміна. Однина. Місцевий відмінок

§ 61. II відміна. Однина. Кличний відмінок

§ 62. II відміна. Множина. Називний відмінок

§ 63. II відміна. Множина.Родовий відмінок

§ 64. II відміна. Множина.Давальний відмінок

§ 65. II відміна. Множина.Знахідний відмінок

§ 66. II відміна. Множина.Орудний відмінок

§ 67. II відміна. Множина.Місцевий відмінок

§ 68. II відміна. Множина.Кличний відмінок

§ 69. III відміна. Однина

§ 70. III відміна. Множина

§ 71. Відмінювання слова мати

§ 72. IV відміна. Однина

§ 73. IV відміна. Множина

§ 74. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини

Прикметник

§ 75. Тверда та м’яка групи прикметників

§ 76. Зразки відмінювання прикметників

§ 77. Ступенювання прикметників

Числівник

§ 78. Кількісні числівники. Відмінювання кількісних числівників

§ 79. Порядкові числівники. Відмінювання порядкових числівників

§ 80. Дробові числівники. Відмінювання дробових числівників

Займенник

§ 81. Особові займенники

§ 82. Зворотний займенник

§ 83. Присвійні займенники

§ 84. Вказівні займенники

§ 85. Питальні займенники

§ 86. Означальні займенники

§ 87. Неозначені та заперечні займенники

Дієслово

§ 88. Дійсний спосіб

§ 89. Наказовий спосіб

§ 90. Умовний спосіб

§ 91. Неозначена форма дієслова (інфінітив)

§ 92. Дієприкметник

§ 93. Дієприслівник

III. ПРАВОПИС СЛІВ ИНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Приголосні

§ 94. L

§ 95. G

§ 96. H

§ 97. F, PH, ТН

§ 98. W

§ 99. Неподвоєні й подвоєні приголосні

Передавання J та голосних

§ 100. J, Y. І

§ 101. І, Y та ин.

§ 102. Е

§ 103. Ö, ø, ЕU

§ 104. Ü

§ 105. Подвоєні літери

Групи приголосних з голосними

§ 106. Апостроф

§ 107. Ь

§ 108. -ТR. -DR

§ 109. Відтворення иншомовних дифтонгів au, ou, ow

§ 110. Відтворення иншомовних дифтонгів ei, eu, ij

§ 111. Відмінювання слів иншомовного походження

IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ {Див. ще §§ 37-47}

Імена та прізвища

§ 112. Українські прізвища та імена

§ 113. Відмінювання прізвищ

§ 114. Відмінювання імен

§ 115. Правопис слов'янських прізвищ та імен

§ 116. Неслов'янські прізвища

Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них прикметники

§ 117. Імена та прізвища (прізвиська)

§ 118. Похідні прикметники

Географічні назви

§ 119. Українські географічні назви

§ 120. Географічні назви слов'янських країн

§ 121. Географічні назви слов'янських країн (продовження)

§ 122. Неслов'янські географічні назви

§ 123. Відмінювання географічних назв

§ 124. Правопис прикметників від географічних назв та назв народів (-ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ); -ОВСЬК(ИЙ) [-ЬОВСЬК(ИЙ)], -ЕВСЬК(ИЙ) [-ЄВСЬК(ИЙ)], -ІВСЬК(ИЙ), -ЇВСЬК(ИЙ)

§ 125. Правопис складних і складених географічних назв (окремо, разом, та через дефіс)

V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ

§ 126. Крапка (.)

§ 127. Знак питання (?)

§ 128. Знак оклику (!)

§ 129. Кома (,)

§ 130. Крапка з комою (;)

§ 131. Двокрапка (:)

§ 132. Тире (-)

§ 133. Три крапки(.)

§ 134. Дужки [()]

§ 135. Лапки (“,”)

§ 136. Розділові знаки при прямій мові